Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi (Tezsiz, İngilizce)

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi (Tezsiz, İngilizce)

 • Programın Amacı

  İnovasyon (ya da "yenileşim") günümüzde globalleşen ekonomide rekabetçiliği belirleyen en önemli faktörlerden biri olarak kabul edilmektedir. I. Sanayi Devrimi'nden yani 18.Yüzyıldan bu yana, ülkelerin rekabetçiliklerinin büyük ölçüde teknolojiyi üretebilme, etkin bir şekilde kullanabilme ve teknolojiye dayalı yeni çözümler geliştirebilme yetkinliklerine bağlı olduğu görülmektedir. Hem inovasyon, hem de teknoloji yönetimi konuları, Türkiye'nin geleceği için son derece önemlidir. Bilgi ekonomisinin küresel rekabet koşullarında, Türkiye'nin gelecek dönem hedeflerine ulaşması için inovasyon-odaklı sanayi politikalarına ve stratejilerine ihtiyacı vardır. Türkiye'nin "ithal eden, ithal teknoloji ile üretim yapan" bir ülke konumundan acilen çıkması gerekmektedir. Çünkü düşük maliyetli üretim yapmaya dayalı rekabet stratejisi, gelişmiş ülke ekonomileri ile rekabet etmede artık yeterli olamamaktadır. Türkiye'de teknoloji ve inovasyon üreten bir ülke olma aşamasına geçilmediği ve sadece bir üretim üssü olarak kalındığı, başka bir deyişle teknolojik inovasyonda yetkinlik kazanılamadığı sürece, Türkiye'nin katma değer yaratılmasındaki payının giderek azalacağı, rekabet gücünü başka ülkelere kaptıracağı, yani dünya pazarlarında bir geleceğinin olamayacağı çok açıktır.

  Dolayısıyla ulusal rekabet stratejimizin; katma değeri yüksek üretime, inovasyona, tasarıma ve markalaşmaya önem verecek şekilde oluşturulması bir zorunluluk haline gelmiştir. Nitekim, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) 21. Toplantısı'nda kabul edilen Türkiye'nin "Bilim, Teknoloji ve Yenilik" Vizyonu; "ürettiği bilgi ve geliştirdiği teknolojileri, ülke ve insanlığın yararına yenilikçi ürün, süreç ve hizmetlere dönüştürebilen Türkiye"dir.

  İnovasyon konusunun artan önemine ve değerine paralel olarak, bu alandaki bilimsel araştırmaların ve eğitim programlarının sayısı da hızla artmaktadır. ABD ve AB ülkelerinde 1990'lı yıllardan bu yana "inovasyon yönetimi" alanında lisans ve yüksek lisans seviyelerinde eğitim programları açılmış ve bu programlara olan ilgi her geçen yıl artmıştır. Ülkemizde de inovasyon konusundaki farkındalık düzeyinin artmasına paralel olarak, yüksek lisans ve doktora programlarında inovasyon konusunu ele alan dersler açılmaya başlanmıştır.

  Akademide inovasyon çalışmalarının artışının bir diğer sebebi de, iş dünyasında da bu kavramının bilinirliliğinin her geçen yıl yükseliyor olmasıdır. Son yıllarda birçok yerli ve çok uluslu şirkette "teknoloji yönetimi" ve "inovasyon yönetimi" birimlerinin kurulduğu, "teknoloji yöneticilerinin" atandığı ve "inovasyon yönetimi" alanında şirket içi eğitimler verildiği bilinmektedir. İş dünyası artık rekabetçiliğini arttırabilmek için yeni fikir üretmeyi bilen, bu fikri projelendirebilen ve ticari değere dönüştürebilen bireylere ihtiyaç duymaktadır. Bu sebeple, teknoloji ve inovasyon yönetimi alanında bilimsel eğitim almış ve yetkinlik kazanmış genç mühendis ve yönetici adaylarına olan talep hızla artmaktadır. FMV Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından 2012-2013 eğitim öğretim yılında ilk kez açılacak olan "Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi" Tezsiz Yüksek Lisans programı; günümüz "bilgi ekonomisinin" ve "küresel rekabetin" gerekliliklerine ve ihtiyaçlarına cevap vermeye yönelik olarak, "teknoloji yönetimi", "inovasyon yönetimi", "bilgi yönetimi", "yaratıcı düşünme" gibi alanlarda uzmanlık ve uygulama bilgisine sahip, teknolojinin hem teknik hem de sosyal ve idari boyutlarını bilimsel, bütünsel ve sistematik bir bakış açısıyla yorumlayabilen mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 • Program Kimlere Yöneliktir

  Türkiye'de ve tüm dünyada teknoloji ve inovasyon yönetimi alanına özel sektörde günden güne daha fazla hissedilen ihtiyaç, nitelikli insan kaynağı açığı ve bunun devamında gelen yoğun talep üzerine geliştirilen bu özgün ve çok disiplinli yüksek lisans programı, kariyerini "teknoloji yöneticisi", "ürün geliştirme yöneticisi", "inovasyon yöneticisi" gibi alanlarda sürdürmeyi amaçlayan profesyonelleri ve genç yönetici adaylarını biraraya getirmeyi hedeflemektedir. Program bu alanlarda uzmanlaşmak isteyen vee farklı disiplinlerden mezun tüm adaylara yönelik olarak, bilgi ve beceri konularına göre yapacakları tercihler doğrultusunda çeşitli alanlarda uzmanlaşmalarına imkanı sağlacak biçimde esnek bir eğitim içeriği ile tasarlanmıştır.

 • Programa Başvuru Koşulları

  Programa başvuruları, Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından ilan edilmiş olan koşullara tabidir.

 • Programı Tamamlama Koşulları

  Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye belli bir konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Bu program toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

  Işık Üniversitesi senato esasları tarafından belirlenmiş esaslara uygun olarak tezsiz yüksek lisans programının sonunda dönem projesi sunulur. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

  Teknoloji ve İnovasyon Tezsiz Yüksek Lisans programından mezun olabilmek için en az 10 ders (30 kredi), lisansüstü seminer dersi (kredisiz) ve dönem projesinin (kredisiz) başarılı olarak tamamlanması gerekmektedir. Öğrenciler, toplam ders gereksiniminin en az % 50'sini TIM kodlu derslerden; geriye kalan dersleri Güz ve Bahar dönemlerinde açılan aşağıdaki listeden farklı kodlu derslerden isteğe bağlı olarak danışman onayı ile seçebilirler.

İlgili Dosyalar