Ders Tanımları

Ders Kod Ders Adı Kredi
CE 501 İleri Mukavemet (Advanced Mechanics of Materials) (3+0+0) 3
Herhangi kesitli kirişlerin eğilmesi. Kesiti simetrik olmayan ince cidarlı kirişlerde kayma gerilmeleri. Kayma merkezi. Açık ve kapalı ince tüp kesitlerde eğilme ve burulma. St. Venant burulması. Eksenel çarpılma halinde kirişlerin burulması. Düzlem elastisite teorisi. Düzlem gerilme, düzlem şekil değiştirme problemi.
CE 502 İleri Dinamik (Advanced Dynamics) (3+0+0) 3
Rijit cisimlerin kinematiği. Lagrange denklemleri. Rijit cisimlerin kinetiği. Euler hareket denklemleri. Euler açılar. Lagrange denklemlerinin ilk integralleri. Hamilton denklemleri. Hamilton-Jacobi denklemleri. Genelleştirilmiş impuls ve momentum.
CE 503 Malzemelerin Mekanik Davranışı (Mechanical Behavior of Materials) (3+0+0) 3
Genel kavramlar; Mikroyapının mekanik davranışa etkisi, elastik, plastik ve yorulma deformasyonları. Sabit ve çevrimsel yüklerin malzemeler üzerinde etkileri. Çatlak oluşumu ve ilerlemesi. Mekanik hata durumları: Kırılma, yorulma kırılması ve plastik dengesizlik. Malzemelerin yüksek sıcaklık davranışları.
CE 504 Kompozit Malzemeler (Composite Materials) (3+0+0) 3
Kompozitelere giriş. Kompozitlerin sınıflandırılması. Matris ve fiber malzemeleri. Karışım kuralı. İzotropik elastisite ve anizotropik elastik davranış. Kompozit malzemelerin fiziksel ve mekanik özellikleri. Anizotropide Hooke yasasının uygulamaları. Kompozitlerin hasar mekanizmaları.
CE 505 Plastisite ve Viskoelastisite Teorisi (Theory of Plasticity and Viscoelasticity) (3+0+0) 3
Viskoelastisitenin mekanik modelleri, basit kayma ve tek eksenli gerilme halinde plastik ve viskoplastik davranışlar. Üç boyutlu gerilme-şekil değiştirme halinde bünye denklemleri. İnşaat mühendisliği uygulamalarından seçilmiş teknik problemler.
CE 507 Elastisite Teorisi (Theory of Elasticity) (3+0+0) 3
Deformasyonun kinematiği, gerilme analizi, şekil değiştirme enerjisi. Elastisitenin denklemleri ve genel teoremler. Burulma, eğilme ve düzlem problemlerde iki boyutlu sınır değer problemi. Üç boyutlu elastisitede özel problemler.
CE 508 Mikromekanik (Micromechanics) (3+0+0) 3
Temel teoriler, analitik teknikler, mikromekaniğin matematiksel temelleri, dislokasyonların matematiksel teorisi, Eshelby eigen-şekil-değiştirme teorisi, kompozit malzemelerin temel teorisi, malzeme sabitlerinin bulunması, meso-plastisite, hasar teorisi, kristal plastisite, periyodik yapılı malzemeler için homojenizasyon teknikleri.
CE 511 Yapısal Stabilite Teorisi (Theory of Structural Stability) (3+0+0) 3
Statik, dinamik ve enerji ilkelerine dayalı elastik stabilite. Klasik ve kayma etkisi göz önüne alınarak kiriş ve plaklarda lineer ve nonlineer stabilite analizi. Ritz, Galerkin ve sonlu elemanlar yaklaşımı ile çerçeveler ve kabuklarda stabilite. Konservatif olmayan ve izleyici yükler.
CE 512 Deprem Mühendisliği (Earthquake Engineering) (3+0+0) 3
Levha tektoniğine giriş ve sismoloji. Çökme mekanizması, şiddet ölçümü, deprem oluşumu ve jeolojik ve tektonik olaylarla ilişkisi, Probabilistik sismik hasar analizi. Depremde kuvvetli yer hareketleri. Yer hareketlerinde yan etkiler, yapısal reaksiyon, zemin-yapı etkileşimi, dizayn kriteri, kod istemleri.
CE 513 Depreme Dayanıklı Yapılar (Earthquake-Resistant Design) (3+0+0) 3
Deprem ve diğer dinamik etkilere karşı dayanıklı yapı boyutlandırması. Depremlerin karakterizasyonu, Elastik ve elastik olmayan davranışlara göre dizayn kriterlerini geliştirmek. Çeşitli yapı sistemlerinin sismik performasyonları. Lineer olmayan sismik davranış öngörüleri. Dizayn işleminde temel kodlar. Betonarme ve çelik yapıların dizaynı. İyileştirme işlemleri.
CE 516 Nonlineer Yapısal Analiz (Nonlinear Structural Analysis) (3+0+0) 3
Malzeme ve geometrik nonlinearitesi olan yapıların analizinde teori, modelleme ve hesaplama yöntemleri. Nonlinearitenin incelenmesi. Statik ve dinamik yükler altında çözümler. Elastik olmayan malzemelerde ve elemanlarda modelleme. Büyük deformasyonlar. Stabilite analizi. Uygulamalar.
CE 517 İleri Yapısal Dinamik (Advanced Structural Dynamics) (3+0+0) 3
Dinamiğin ilkeleri, Hamilton ilkesi, Lagrange denklemleri. Hareket denklemlerinin linearizasyonu. Serbest ve zorlanmış titreşimler, Sürekli sistemlerin serbest ve zorlanmış titreşimleri. Çubukların eksenel ve burulma titreşimleri. Kirişlerin yanal titreşimi. Plaklar ve mambranlar. Pertürbasyon ve iterasyon yöntemleri.
CE 521 Mühendislikte Matematik Yöntemler (Mathematical Methods in Engineering) (3+0+0) 3
Adi türevli diferansiyel denklemlerde başlangıç ve sınır değer problemleri. Özdeğerler ve özfonsiyonlar. Fonksiyonların seri açılımı; Fourier Serileri ve integral dönüşümleri. Özel fonksiyonlar ve diferansiyel denklemlerin seri çözümleri. Varyasyonel hesap. Pertürbasyon yöntemleri. Sonlu fark ve sonlu elemanlar yöntemleri.
CE 561 Çelik ve Kompozit Yapıların Boyutlandırılması (Design of Steel and Composite Structures) (3+0+0) 3
Çelik perde ve plakların genel davranışları ve dizaynı. Burulmaya maruz elemanların boyutlandırılması. Kompozit kirişler, kolonlar ve kiriş-kolonların dizaynı. Yarı rijit sistemlerde ve kaymada dizayn ve genel davranışlar. Çelik ve kompozit sistemlerin dizaynı ve seçimi.
CE 562 Plastik Analiz (Plastic Analysis) (3+0+0) 3
Sürekli kirişler; çatılar, köprüler, çerçeveler, kemerler, halkalar, uzay çerçeveleri, asma köprülerde dizayn. Plastik boyutlandırma yöntemleri. Kirişlerin çerçevelerin elastik olmayan eğilmesi. İkincil gerilmeler. Bağlantılar. Öngerilmeli beton. İnce kabuklar.
CE 563 Plaklar ve Kabuklar (Plates and Shells) (3+0+0) 3
İnce elastik kabuk teorisinin genel matematiksel formülasyonu. Lineer membran ve eğilme teorileri; sonlu şekil değiştirme teorileri basık kabuklar; seçilmiş statik ve dinamik problemler, yeni araştırmalar.
CE 564 Betonarme Yapılar (Reinforced Concrete Structures) (3+0+0) 3
Genel binalarda ve köprülerde betonarme elemanların analizi ve boyutlandırılması: betonarme malzemeler. Eksenel yük, eğilme, kayma etkileri, sismik boyutlandırma yöntemleri, genel ilkeler. Depreme dayanıklı yapıların, çerçevelerin, temellerin, perdelerin incelenmesi. Depreme dayanıklı köprüler.
CE 565 Kargir Yapılar (Masonary Structure) (3+0+0) 3
İleri analitik teknik ve tasarım anlayışı ile donatılı ve donatısız kargir yapıların analizi ve boyutlandırılması. Malzeme özellikleri, donatısız kargir yapıların stabilite ve burkulması. Eğilme mukavemeti, kesme mukavemeti, kargir elemanların sertlik ve sünekliği. Deprem hesapları.
CE 500 Lisansüstü Seminer (Graduate Seminar) Kredisiz
Yüksek lisans öğrencileri, konuk konuşmacılar ve/veya öğretim üyeleri tarafından inşaat mühendisliği alanında araştırma ve uygulama alanlarına yönelik sunumlar.
CE 580 Dönem Projesi (Term Project) Kredisiz
Tezsiz seçenek. Yüksek lisans öğrencisinin inşaat mühendisliği alanında bir araştırma konusunu bir öğretim üyesinin danışmanlığında detaylı çalışması.
CE 590 Yüksek Lisans Tezi (Master Thesis) Kredisiz
Tezli seçenek. Yüksek lisans öğrencisinin bir öğretim üyesinin danışmanlığında yüksek lisans tezi hazırlaması.

İlgili Dosyalar