Ders Tanımları

Teknoloji ve İnovasyon Tezsiz Yüksek Lisans programından mezun olabilmek için en az 10 ders (30 kredi), lisansüstü seminer dersi (kredisiz) ve dönem projesinin (kredisiz) başarılı olarak tamamlanması gerekmektedir. Öğrenciler, toplam ders gereksiniminin en az % 50'sini TIM kodlu derslerden; geriye kalan dersleri Güz ve Bahar dönemlerinde açılan aşağıdaki listeden farklı kodlu derslerden isteğe bağlı olarak danışman onayı ile seçebilirler.

Ders Kod Ders Adı Kredi
TIM 501 Yaratıcı Düşünme (3+0+0)3
Yaratıcılığın tanımı ve türleri. Yaratıcı düşünme için genel yaklaşımlar. Yaratıcı düşünmenin motivasyonları. Yaratıcılık hakkındaki gerçekler ve efsaneler. Yaratıcılık koşulları; içsel ve dışsal etkenler. Yaratıcı düşünme süreci. Iraksak ve yakınsak düşünme. Yaratıcı düşünme ve fikir üretimi için kullanılabilecek teknikler ve araçlar; bireysel ve ortaklaşa teknikler. En iyi çözümün seçimi ve karar verme teknikleri.
TIM 502 İnovasyon Yönetimi (3+0+0)3
Temel kavramlar; değişim, tasarım, icat, inovasyon. İnovasyonun türleri; ürün, süreç, pazarlama ve örgütsel inovasyonlar. İnovasyonun bireyler, şirketler ve ülkeler için değeri. İnovasyon ve kalkınma ilişkisi. İnovasyon modelleri. İnovasyon yönetiminde sistem yaklaşımı; ulusal, bölgesel ve sektörel inovasyon sistemleri. İnovasyon stratejisi. İnovasyon yönetimi süreci. Fikri mülkiyet hakları. İnovasyonun finansmanı; inovasyonun parasal desteği için yerel ve uluslararası kaynaklar.
TIM 503 Stratejik Teknoloji Yönetimi (3+0+0)3
Teknoloji ve teknoloji yönetimi. Teknolojik çevre. Rekabetcilik; firmaların rekabetcilik üstünlükleri. Ulusal rekabetcilik üstünlüklerinin belirleyicileri. Teknolojik değişim süreci: inovasyon ve yayılma. Teknolojik istihbarat. Teknoloji stratejisi; anahtar ilkeler. Teknoloji ve stratejinin birleştirilmesi. İşbirlik anlaşmaları.
TIM 504 Bilgi Yönetimi (3+0+0)3
Temel kavramlar; veri, enformasyon, bilgi. Bilgi temelli ekonomi. Bilgi, inovasyon ve rekabetçilik ilişkisi. Örtük ve açık bilgi. Bilgi üretim süreci. İçsel ve dışsal bilgi ağları. Bilgi yönetiminin insani tarafı; bireysel ve örgütsel kültür, yönetim yaklaşımı ve vizyon. Bilgi yöneticisinin rolü. Bilgi yönetiminin teknik yönü; veri eşeleme araçları, bilgi haritalama, iç ağ ve dış ağ, bilgi portalları. Bilgi yönetiminin aşamaları. Bilgi yönetiminin önündeki engeller ve zorluklar. Ödülleri ve motivasyonu. Bilgi yönetimi stratejisi ve planlama. Vaka analizleri; en iyi bilgi yönetimi örnekleri.
TIM 512 Fikri Mülkiyet Hakları (3+0+0)3
Fikri mülkiyet haklarının (FMH) tanımı. İnovatif fikirlerin korunmasında fikri mülkiyet haklarına olan ihtiyaç ve önemi. Patent performanslarına dair ülkelerarası karşılaştırmalar ve istatistikleri. FMH türleri; patent, faydalı model, marka. Patent türleri; incelemeli ve incelemesiz patent. Patentleme için aranan kriterler. İlgili FMH kanunları. Patentleme süreci ve adımları. Ulusal ve uluslararası patent veritabanlarının kullanılması. Patent başvuru dosyaları ve belgeleri.
TIM 513 Teknoloji Öngörüsü (3+0+0)3
Teknoloji öngörüsünün tanımı ve türleri. Ülke, sektör ve firma düzeyinde teknoloji öngörüsü. Teknoloji öngörüsü teknik ve yöntemleri; Delphi Yöntemi ve Senaryo Planlaması. Teknoloji öngörüsünün teknoloji strateji ve politikaları açısından rolü ve kullanımı. Dünyadan ve Türkiye'den teknoloji öngörüsü uygulama örnekleri.
TIM 500 Lisansüstü Seminer (Kredisiz)
Yüksek lisans öğrencileri, konuk konuşmacılar ve/veya öğretim üyeleri tarafından teknoloji ve inovasyon yönetimi alanında araştırma ve uygulamaya yönelik sunumlar.
TIM 580 Dönem Projesi (Term Project) (Kredisiz)
Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin, bir öğretim üyesinin danışmanlığında bu alandaki bir konuda derinlemesine bir çalışma yapması ve bu çalışmanın rapor olarak sunumu.
Önkoşul: Öğretim üyesinin onayı
TIM 581-589 Teknoloji ve İnovasyon Yönetiminde Özel Konular (Special Topics in Technology and Innovation Management) (3+0+0)3
Teknoloji ve inovasyon yönetimi alanında güncel kuramsal ve pratik gelişmeler arasından seçilmiş özel konuların çalışılması./td>
IT 526 EnformasyonToplumunda Girişimcilik (Entrepreneurship in Information Society) (3+0+0)3
Girişimciliğe giriş. Pazar ve ihtiyaçlar. Ekonomik temeller. Bilişim toplumunda riskler ve fırsatlar. Sermaye riski ve yatırım seçenekleri. İş planı hazırlama. Kendi işini kurma.
IT 541 Bilişim Sistemlerinin Tasarımı (Design of Information Systems) (3+0+0)3
Bilişim sistemleri (BS) için tasarım ilkeleri ve inovasyon yaklaşımları. BS tasarımı temelini oluşturan bilgi yoğunluklu süreçler. Tasarımı destkleyen çevik ve nesne odaklı yöntemler. BS modellemesi için kavramsal analiz ve yenilikçi yaklaşımlar. Vaka çalışmaları ve proje.
IT 542 Hizmet Sektöründe Bilişim Teknolojileri Destekli Gelişmeler (IT-Enabled Developments in Service Industry) (3+0+0)3
Bilişim teknolojileri (BT) destekli yeni iş modelleri ve hizmetler. Hizmet sektöründe hizmet odaklı ürün geliştirme; telekomünikasyon ve finans sektörleri. Hizmet sektörüne geçişte BT'nin etkileri. Hizmet sektöründe her yerde her zaman teknolojisi ve sosyal ağ uygulamaları. Vaka çalışmaları ve proje.
IT 543 Bilişim Sistemleri ve Karar Verme (Information Systems and Decision Making ) Kredisiz
Karar verme bağlamında bilişim sistemlerinin temelleri. İnovasyon bakış açısıyla yönetimsel karar vermenin özellikleri. Yeni gelişmeler kapsamında örgütsel karar vermeye destek sağlayan bilişim sistemlerinin türleri ve özellikleri. Bu tür sistemlerde çözümleme ve tasarım yaklaşımları. Yönetimsel kararlar ilgili sorunların çözümü için veritabını sistemlerinin kullanımı ve uygulamalar.
IE 542 Tedarik Zinciri Yönetimi ve İnovasyon (Supply Chain Management and Innovation) (3+0+0)3
Tedarik zinciri yönetiminde başlıca gelişmelerin kısa tarihçesi. Uygun başarım ölçütleri, çatışan hedefler ve içkin karmaşıklık. Temel imalat izlemlerinin incelenmesi. Tedarik izlemlerinin taleple eşleştirilmesi. Belirsizliğin maliyetinin yönetimi, riskin birleştirilmesi. Satın alma izlemleri, üçüncü taraf lojistik, perakendeci tedarikçi ilişkileri, dağıtımcı bütünleştirilmesi. Bilginin değeri, geciktirilmiş farklılaştırma, kitlesel özelleştirme, lojistik için tasarım, e-ticaret modelleri ve piyasaları, gelir yönetimi.
IE 543 Bilgisayar Bütünleşik İmalat (Computer Integrated Manufacturing) (3+0+0)3
Çağdaş imalat işletmelerinin bileşenleri ve organizasyonu. Üretim sistemlerinin sınıflandırılması. İmalat ve işletme destek işlevlerinde bilgisayarların rolü. Bilgisayar destekli tasarım, bilgisayar destekli mühendislik, bilgisayar destekli imalat, üretim planlama ve denetim. Kurumsal kaynak planlaması.
IE 544 Öğrenen Kurumlar (Learning Organizations) (3+0+0)3
Kurumsal öğrenmenin sağladığı rekabet üstünlüğü ve izlemsel yararlar. Senge'nin beş ilkesi: kişisel ustalık ve hayatboyu öğrenme, zihni modeller ve bireysel algıların birleştirilmesi, öğrenen kurumların yapıtaşı olarak takımlar, paylaşılan bir görü yaratılması, ve sistem yaklaşımı. Liderlik değerleri. Sürdürülebilir öğrenme ve inovasyon kültürü. Etik ve politika ile ilgili konular.
ME 541 İmalata Uygun Tasarım (Design for Manufacturability) (3+0+0)3
İmalata uygun tasarım yöntemleri ve araçlarına giriş. Malzeme seçimi. Talaşlı imalat, döküm, şekil verme ve kaynak gibi temel imal usullerine uygun tasarım. Plastik malzemelerle tasarım. Montaja uygun tasarım. Kontrol, bakım ve ölçmeye uygun tasarım.
Önkoşul: Öğretim üyesinin onayı
MAN 504 Yöneticiler için Finansal Analiz ve Araçları (Financial Analysis and Tools for Managers) (3+0+0)3
Finansal kavramların açıklanması. Paranın zaman değeri; muhasebe ilkeleri; finansal bilançoların yorumu; başa-baş noktası analizi; risk analizi; yatırım kriteri; nakit akımı analizi.
Önkoşul: Öğretim üyesinin onayı.
MAN 509 Yönetim Ekonomisi (Economics for Management) (3+0+0)3
Ekonomik problemlerin doğasını kavramak; arz ve talep; tüketici tercihleri; firma kuramı; üretim ve maliyet; tam rekabet; monopoli; pazar dengesi ve fiyatlandırma; makroekonomik ilkeler; mali politikalar; para politikaları; ödemeler dengesi; döviz kuru.
MAN 541 Yeni Ürün Geliştirme ve Tasarımı (New Product Development and Design) (3+0+0)3
Yaratıcı fikirlerden imalata kadar başarılı yeni ürün geliştirmede temel aşamalar. Alternatif yeni ürün stratejileri analizi. Uygulanabilir yeni ürün geliştirme süreci; kavram denemesinden tasarıma adım adım analiz. Pazar araştırması ve yeni ürünün piyasaya sürülmesi.
MAN 543 Liderlik ve Takım Yönetimi (Leadership and Team Management) (3+0+0)3
Teknoloji ve inovasyon yönetiminde liderlik becerileri. Bir kurumda liderin etkili katkıları. Liderlik özelliklerinin geliştirilmesi. Ekip üyelerinin eşgüdümü için gerekli kritik liderlik konuları ve becerileri.
MAN 544 Proje Yönetimi (Project Management) (3+0+0)3
Proje seçimi. Proje yöneticisinin rolü. Proje organizasyonu, planlaması, bütçeleme ve maliyet tahmini. Zaman yönetimi, kaynak dağıtımı, bilisim sistemlerini kullanarak proje izlenmesi ve takibi. Projenin denetimi, mali denetlenmesi ve sona erdirilmesi. Takım bazlı projelerde proje liderliği, çatışma çözümlemesi ve iletişim becerileri, risk analizi ve problem çözme.
MAN 545 Ar-Ge Yönetimi (R&D Management) (3+0+0)3
Teknoloji yaratmada Ar-Ge'nin işlevleri. Ar-Ge stratejisi ve planlama yöntemleri. Ar-Ge projelerinin değerlendirilmesi, seçilmesi, organizasyonu ve uygulanması teknikleri . Ulusal ve uluslararası Ar-Ge sistemleri ve politikaları. Ar-Ge laboratuarlarının organizasyonu teknikleri. Ar-Ge çalışanlarının ve verimliliğin yönetimi. Devlet-iş dünyası-üniversite arasında Ar-Ge işbirlikleri. Ar-Ge performansı değerlendirmesi.
MAN 546 Girişimcilik: İş Kurma ve Geliştirme (Entrepreneurship: Business Creation and Development) (3+0+0)3
Girişimciliğin tanımı. Girişimciler hakkındaki efsaneler ve gerçekler: ortak bireysel özellikler. Fırsatların saptanması, değerlendirilmesi ve fikir üretimi. Kaynakların, yetkinliklerin, güçlü ve zayıf yanların değerlendirilmesi. Makro-çevrenin değerlendirilmesi. İş planı geliştirilmesi ve yazımı. Takım oluşturma. Girişimin parasal desteklenmesi ve finansal geçerliliğinin analizi. Etik ve hukuki temeller. Pazarlama planı. Risk ve belirsizliğin değerlendirilmesi ve yönetimi. Girişimcilerin önündeki engellerin anlaşılması.
MIS 544 Teknoloji Yönetiminde Liderlik ve Yaratıcılık
(Leadership and Innovation in Information Technology Management)
(3+0+0)3
Yenilikçi insanların belirlenmesi, yönlendirilmesi ve verimi yüksek teknoloji ekipleri içerisinde örgütlenmesi. Proje liderleri ve yöneticileri için liderlik sergileme ve teknik kapasitesi yüksek insanların yönetimi. Yetenekli, teknik fikirli insanların saptanması, doğru iş için istihdam edilmesi, etkili liderlik yöntemleri ile eğitilmesi ve yönetilmesi.

İlgili Dosyalar