Ders Tanımları

Ders Kod Ders Adı Kredi
PEM 500T Lisansüstü Seminer (Graduate Seminars) (1+0+0)NC

Seminer konuları her dönem sorumlu olan bir öğretim üyesi tarafından, bölüm görüşleri alınarak seçilir. Hazırlık aşamasında ilgili öğretim üyesi destek verir; akademik takvime uygun program yaparak ve seminer ortamı hazırlar. Yüksek lisans öğrencileri, öğretim üyeleri ve misafir konuşmacılar tarafından peyzaj mimarlığını ilgilendiren konularda sunumlar yapılır.

PEM 501T Alan Kullanımı Araştırma Metotları (Land – Use Research Methods) (3+0+0) 3

Ekolojik planlama metotları, bölgesel peyzaj analizi, yerel peyzaj analizi, biyofiziksel çevre analizleri, uygunluk analizleri, taşıma kapasitesi konseptleri, mevcut planların adaptasyonları, katılımcı tasarım teknikleri ve sentezi konularında bilgi verilerek araştırma yöntemleri ele alınır.

PEM 502T Çevre ve Kent Estetiği (Environment and Urban Aesthetics) (3+0+0) 3

Çevre, kentsel doku içinde estetik değerlerinin irdelenmesi, tarihi süreç içinde estetiğin gelişimi, kentsel imaj ve kent kimliği açısından estetik çevre oluşumu kriterlerinin tartışılması, görsel eleman ve plastik sanatların kent silueti ve çevreye katkılarının değerlendirilmesi, sanat-kentsel tasarım-kültür-çevre ilişkilerinin ortaya konması. İstanbul kent bütünü içinde değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

PEM 503T Peyzaj Planlamada Ekolojik Risk Analizleri ve Değerlendirmesi (Ecologic Risk Analysis and Assessments in Landscape Planning) (3+0+0) 3
Bu derste ele alınan konular; Risk analizi ve değerlendirme kavramları, ekolojik risk analizi, riski oluşturan aktiviteler, aktivitelerin karakteristikleri, doğal veriler ve analizi, mevcut alan kullanımlarının analizi, doğal veriler ve alan kullanımlarından kaynaklanan çelişkiler, olumsuz etkilerin yoğunluğu, olumsuz etkiye karşı duyarlılık, riskin saptanması, risk haritasının elde edilmesi, ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi).
PEM 504T Rekreasyonel Alan Planlaması (Recreational Area Planning) (2+2+0) 3
Rekreasyon planlamasına yönelik genel kavramların ve açık hava rekreasyon tiplerinin tanıtılması. Rekreasyon planlama sürecinin tanımlanması. Rekreasyon planlamalarına kaynak oluşturan başlıca doğa formlarına ilişkin kavramlar ve planlama kriterlerinin tanıtılması. Rekreasyon planlamasına yönelik güncel yaklaşımlarının tanıtılması. Farklı içeriklerdeki rekreasyon alanlarına yönelik ortaya çıkabilecek sorunlara çözüm üretebilme, mevcut bir alan üzerinden çalışma yetisini kazandırma amaçlanmaktadır.
PEM 505T Kentsel Açık ve Yeşil Alan Sistemleri (Urban Green Open Space Systems) (2+2+0) 3
Kentsel açık ve yeşil alan sistemleri, olgusu, yeşil alanları belirleyici faktörler, kentsel açık ve yeşil alanların kentsel kullanım yönünden irdelenmesi ve bunu belirleyici unsurlar ile kentsel açık ve yeşil alan sistemlerinin oluşturulması. Yeni yerleşim alanları ele alınarak yeşil alan sistem çalışmalarının gerçekleştirilmesi.
PEM 506T Tarihi Çevrelerde Peyzaj Planlama ve Tasarımı (Landscape Planning and Design in Historical Environment) (2+2+0) 3

Tarihi perspektif içinde yeşil alanlar ele alınarak, tarihi çevrenin korunmasının önemi ve gerekliliği, tarihi çevrenin korunmasında ulusal kuruluşlar ve etkinlikler, uluslararası kuruluşlar ve etkinlikler, yeşil alanlar, koruma, koruma politikaları, planlama ve koruma planları, planlama ve turizm ilişkisi, planlamaya halkın katılımı konuları örneklerle incelenerek açıklanır. İstanbul kent bütünü içinde örnekleme alanları üzerinden çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

PEM 507T Kentsel Yeşil Alanların Bakım ve Onarımı (Maintenance and Rehabilitation of Urban Green Areas) (2+2+0) 3

Meşcere nedir, oluşum şekillerine göre orman çeşitleri, meşcere gelişme evreleri, işletme şekillerine göre orman çeşitleri, vejetasyon çeşitlilikleri, ormanın doğal sınırları, kent ormanlarının kompozisyonunu etkileyen faktörler, Kent ormanları ve kent ormancılığı, kent ormanlarının faydaları, kent ormanlarının amenajmanı, işletme ormanı ve kent ormanında gençleştirme, orman bakımı ve kent ormanlarında bakım.

PEM 508T İç Mekan Bitkileri ve İç Mekan Bitkilendirmesi (Indoor Plants and Indoor Planting) (2+2+0) 3

İç Mekan Bitkilerinin Yetiştirme ve Bakım Esasları, Üretim Teknikleri, İç Mekan Bitkileri ile Bazı Özel Uygulamalar, Önemli İç Mekan Bitkileri ve Genel Özellikleri, Özellikli alanlarda yapılan örnek çalışmalarla desteklenecektir.

PEM 509T Yaya Kullanımlarında Açık Alan Tasarımı (Open Space Design for Pedestrian Uses) (2+2+0) 3

Yaya bölgelerinin tanımı, planlamaya konu olacak; yaya hareketleri, değişim modelleri, yaya bölgeleri tipleri üzerinde çalışmaları. Dünya ve ülkemiz örneklerinin irdelenmesi, yaya bölgesi örneklerinin olumlu ve olumsuz yönlerinin kritik edilmesi; Kentsel mobilya elemanları ve tasarım ilişkilerinin irdelemesi.

PEM 510T Kültürel Çevre Koruma ve Restorasyonu (Conservation and Restoration of Cultural Environment) (3+0+0) 3

Taşınmaz doğa ve kültür varlıkları koruma ölçütleri; bu varlıkların korunması, gelişimi ve kuramsal temeli. Korumaya yönelik sorunlar, restorasyon teorisi, teknikleri, farklı ülke örneklerinin Türkiye uygulamaları ile karşılaştırılması, tarihi kent parçaları, arkeolojik alanlar. Tek yapı ölçeğindeki örnekler kapsamında koruma-geliştirme önerilerinin irdelenmesi. İstanbul özel örneğinde koruma ve kullanma ilişkilerine bağlı olarak değerlendirme yapılması.

PEM 511T Planlamada Katılımcı Yaklaşım ve Yöntemler (Participatory Approaches and Methods in Planning) (3+0+0) 3
Fiziksel planlama çerçevesinde ele alınması gerekli olan katılımcı profili incelenmektedir. Katılımcılık kavramı, ilkeleri, dereceleri, katılımcı yaklaşımlar ve bu yaklaşımların hedef ve amaçları, yöntemleri, peyzaj planlama kapsamında ele alınmakta ve peyzaj planlama çalışmalarındaki uygulamalarla desteklenmektedir.
PEM 512T Tasarım Akımları (Design Movements) (3+0+0) 3

Belirli sanat tür ya da dönemlerinin kendine özgü tasarım biçimleri, belirli bir mekan ve zamanda benzer gereksinimlerden ortaya çıkan sanatsal anlatımların irdelenmesi. Klasik dönemden çağdaş uygulamalara kadar, tasarım anlayışlarının açıklanması.

PEM 513T Karayolları Peyzaj Planlaması (Highways Landscape Planning) (2+2+0) 3

Karayollarında uygulanacak peyzaj projelerinde gerek işlevsel, gerekse estetik kaygılarla oluşturulacak projelendirmelerde özellikle bitkilendirme kriterleri ele alınarak; bitki türü seçimi, kompozisyonu, uygulaması hakkında bilgi verilmesi. Örnek projelerin açıklanması, çalışmaların uygulama projeleri ile desteklenmesi.

PEM 514T İleri Düzey Malzeme Bilgisi (Advanced Material Structures) (3+0+0) 3

Gelişmiş, yenilikçi ve sürdürülebilir malzemeler, malzeme süreçleri tanımları. Yeşil sertifika programları içeriğindeki teknolojik malzemelerin irdelemektedir. Malzeme kullanımları, malzeme uygulama detaylarını içermektedir.

PEM 515T Peyzaj Konstrüksiyonu Ekipmanları (Landscape Construction Equipments) (3+0+0) 3

Peyzaj Mimarlığı alanında kullanılabilecek konstrüksiyon tipleri ve bu konstrüksiyonlara ait elemanlar bu ders kapsamında incelenmektedir. Malzemelerin konstrüksiyon açısından kendi aralarında ve farklı malzemelerle olan uyumu ele alınmakta, birleşim detayları incelenmektedir. Malzemeler arasındaki kullanım kombinasyonlarının geliştirilerek, dış mekan uygulamalarında daha ilginç dizaynların üretilmesi hedeflenmektedir.

PEM 516T İnteraktif Medya (Interactive Media) (3+0+0) 3

İnsan ve bilgisayar etkileşimi. Yeni medyanın sosyal etkileri. Web, interaktif CD ile flash ve üç boyutlu animasyon tasarımına yönelik temel uygulamalar. Metin, görüntü, hareketli görüntü, ses ve canlandırmaların çeşitli iletişim ortamlarında kullanılması.

PEM 517T Animasyon Teknikleri (Animation Techniques) (3+0+0) 3

Canlandırma konusunda teorik bilgiler. Canlandırma dili ve mantığı. Görsel dil ve sinema dilinin temel öğeleri. Canlandırma film teknikleri. Yüzeysel ve stop – motion uygulamaları ile canlandırma film yapım aşamaları.

PEM 518T Modelleme Animasyon (Modelling and Animation) (3+0+0) 3
Üç boyutlu modelleme ve animasyon teknikleri ve yöntemleri. Doku, ışık, kamera ve hareket. Hikaye yapısını oluşturmak, karakter animasyonu, ses/müzik uygulamaları ve tamamını bir araya getirme işlemleri.
PEM 580T  Dönem Projesi (Term Project) (0+0+0) NC

Tezsiz Yüksek Lisans programına devam eden öğrencilerin danışmanlarının gözetiminde peyzaj mimarlığı ile ilgili bir konuyu ayrıntılı olarak inceledikleri proje.

PEM 581T-589T Peyzaj Mimarlığında Özel Konular (Special Topics in Landscape Architecture) (3+0+0) 3

Peyzaj Mimarlığı alanında güncel konu ve uygulamalarla ilgili özel dersler.

PEM 590T Yüksek Lisans Tezi (Master's Thesis) (0+0+0) NC
Yüksek lisans öğrencileri tarafından bir yüksek lisans tezinin akademik danışmanın gözetiminde hazırlanması.

İlgili Dosyalar