Işık Üniversitesi Ziyaretçi Aydınlatma Metni

Işık Üniversitesi Ziyaretçi Aydınlatma Metni

Unvanı

:

Işık Üniversitesi

Adresi

:

Meşrutiyet Mahallesi, Üniversite Sokak No:2, 34980 Şile/İstanbul

Telefonu

:

444 0 799

e-posta adresi

:

info@isikun.edu.tr

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)

:

isikuniversitesi@hs01.kep.tr

Işık Üniversitesi olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine önem veriyor ve bu verilerinizi muhafaza etmek en üst düzeyde güvenlik tedbirlerini almaya çalışıyoruz.
Özellikle kişisel verilerinizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, özel hayatın gizliliği, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği sizleri aydınlatmak istiyoruz.
Işık Üniversitesi olarak mevzuat gereği veri sorumlusu sıfatıyla, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi kapsamında edinilen her türlü özel ve genel nitelikli kişisel veriler, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak aşağıda detayları belirtilen şekilde ve ilişkili mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde alınacak, kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, belirli üçüncü kişilere açıklanabilecek, sınıflandırılabilecek ve mevzuatta belirtilen diğer usul ve esaslara göre işlenecektir.
Kişisel verileri işlemeye ilişkin ilkelerimiz
Işık Üniversitesi olarak veriyi;
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlemeyi,
b) Doğru ve güncelliği sağlama gayretinde olmayı,
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlemeyi,
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmayı,
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmeyi ilke edindik.
Hangi Verilerinizi Topluyoruz? Verileri Toplama
Amacımız Nedir?

Kişisel veriler, kişisel olarak sizi tanımlayan veya doğrudan veya dolaylı olarak kimliğinizin belirlenmesinde kullanılabilecek her türlü bilgidir.
Işık Üniversitesi olarak sizden topladığımız kişisel veri kategorileri, bizimle olan etkileşiminizin niteliğine veya kullandığınız Işık Üniversitesi faaliyetlerine bağlıdır, aşağıdakilerinden birini yada birkaçını  içerebilir:
Toplanan Kişisel Veri Kategorileriniz;
Kimlik (Ad-Soyad, Anne - Baba adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, TC Kimlik No gibi kimlik veri türlerini ifade etmektedir.)
İletişim (E-posta adresi ve mail imza bilgileri, İletişim adresi, telefon no gibi veri türlerini ifade etmektedir.)
Lokasyon (Kullanılan mobil uygulamalar sebebi ile izin verildiği taktirde bulunulan yerin konum bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir.)
Öğrenci İşlem (Öğrencilerin talep ve başvuruları içeriğindeki veri türlerini ifade etmektedir.)
Hukuki İşlem (Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir.)
Fiziksel Mekan Güvenliği (Lokasyonlara giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları gibi veri türlerini ifade etmektedir.)
İşlem Güvenliği (Lokasyonlarımız da networkümüzü kullanmanız halinde alınan IP adres bilgileri, İnternet giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir.)
Finans (Ödeme bilgileri, banka hesap bilgileri, senet bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir.)
Mesleki Deneyim (Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir.)
Pazarlama (Geçmişte alınan hizmet bilgileri, fuar ve tanıtım, anket, çerez kayıtları gibi veri türlerini ifade etmektedir.)
Görsel Ve İşitsel Kayıtlar (Görsel ve işitsel kayıtlar gibi veri türlerini ifade etmektedir.)
Irk ve Etnik Köken (Erasmus programları dahilinde alınan ırk ve etnik köken bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir.)
Felsefi İnanç, Din, Mezhep Ve Diğer İnançlar ( Alınan kimlik belgeleri dahilinde din bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir.)
Sağlık Bilgileri (Engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir.)
Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri (Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler, Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir.)
Demografik Veriler (Ülke, cinsiyet, yaş, tercih edilen dil, genel ilgi alanı gibi veri türlerini ifade etmektedir.)
Sosyal Medya Verileri (Sosyal ağlarınızla bilgi paylaşmanıza ve çeşitli sosyal medya sitelerinde bizimle etkileşim kurmanıza olanak tanıyan sosyal medya özellikleri gibi veri türlerini ifade etmektedir.)
Web Sitesi Tarama Verileri (Işık Üniversitesi web sitelerinde, görüntülediğiniz ve etkileşim kurduğunuz içerikler, geldiğiniz noktaya sizi yönlendiren web sitesinin adresi ve diğer tıklama dizisi davranışları gibi veri türlerini ifade etmektedir, bu bilgilerin bir kısmı çerezler, web işaretçileri, web bağlantıları ve benzer teknolojilerle toplanır. Daha fazla bilgi almak için bkz. Çerez Kullanımı.)
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5 ve 6. Maddelerinde belirtilen veri işleme şartları doğrultusunda Eğitim ve Öğretim faaliyetlerimiz kapsamında, kişisel verilerinizi tabi olunan yasal mevzuatlar ve iş süreçlerimizin devamlılığı, meşru menfaatimiz, hakkın tesisi, korunması, kullanılması,  sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek, operasyonel faaliyetleri yürütmek ve aşağıda belirtilen diğer amaçlar dahilinde verilerinizi toplamaktayız;
Yükseköğretim Kanunu, ilgili ikincil düzenlemeler ve Yükseköğretim Kurulu tarafından getirilen eğitim faaliyetlerine ve denetimlere ilişkin sair yükümlülüklerin karşılanması, Eğitim-Öğretim, bilimsel araştırma, ölçme, değerlendirme, yayın ve danışmanlık faaliyetlerinin sürdürülmesi, yükseköğretim mevzuatı ve Üniversite iç düzenlemeleri kapsamında eğitim-öğretim faaliyetinden kaynaklı hakların ve hizmetlerin tesis edilmesi, akademik ve idari işlemlerin yapılması,
Sınav değerlendirme sürecinin objektif yapıldığını ortaya koyabilecek şeffaflığın sağlanması,
Öğrencilerin barınma, sosyal, mali ve özlük haklarının yerine getirilebilmesi,
Öğrencilerin ilgili mevzuat gereği tutulması gereken tüm kayıt işlemlerinin yapılabilmesi,
Üniversitenin tanıtımı ve yürütülen etkinliklerin kamuoyu ile paylaşılabilmesi,
Üniversite ile ilişkisi bulunan gerçek ve/veya tüzel kişilerin (öğrenciler, mezunlar, öğrenci adayları vb.) Üniversite ve/veya Üniversiteye bağlı birimlerce sağlanan hizmetlerden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların yapılabilmesi,
Üniversite ve/veya Üniversiteye bağlı birimlerde bulunan gerçek ve/veya tüzel kişilerin can ve mal güvenliği ile hukuki sürecin yürütülmesi, ticari ilişkilerin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi,
İlgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilebilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
Üniversitede eğitim alan öğrencilere ve personele sağlık hizmeti sunulabilmesi,
Kariyer planlamasında mezunlara destek olunabilmesi, mezun başarısının izlenmesi, mezunlar ağı oluşturulabilmesi,
Spor faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve Üniversite öğrenci topluluğa üye olunabilmesi, üniversite çatısı altında yapılan çalışma, etkinlik ve organizasyonlardan yararlanılabilmesi,
Üniversite ve/veya Üniversiteye bağlı tüm birimlerde sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi, memnuniyetin artırılabilmesi, bu kapsamda gerekli değişiklerin yapılabilmesi ile istatistiki ve bilimsel bilgiler üretilebilmesi,
Üniversitemize ait ürün ve hizmetlere ilişkin, pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmenin yapılabilmesi, talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilebilmesi için Üniversite ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan irtibata geçilebilmesi,
Üniversitenin stratejilerinin yasal uyum süreçlerinin belirlenebilmesi, geliştirilebilmesi ve uygulanabilmesi,
Eğitim, seminer vb. organizasyonlara katılım taleplerinin yerine getirilebilmesi
Yurtdışında faaliyet gösteren benzer kurumlarla geliştirilen eğitim ve araştırma amaçlı iş birlikleri, eğitim programları, ortak etkinliklerin ve faaliyetlerin yürütülebilmesi,
Üniversitemizin hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili birimlerce yapılması, Üniversitemizin ve faaliyetlerinin tanıtılması, Üniversite tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanması,
Üniversitemizin idari ve akademik süreçlerinin, iş stratejilerinin ve yasal uyum süreçlerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve uygulanması,
Akademik eğitimler, bilimsel araştırmalar, proje başvuruları, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamındaki haklara ilişkin başvuru, devir vb. her türlü işlemler ile yayın, danışmanlık vb. her türlü faaliyetin sürdürülebilmesi,
Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
Öğrenciler ile akademik ve idari personel hakkında açılan/açılabilecek disiplin soruşturması süreçlerinin yönetilebilmesi,
Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,
İlgili bölümlerde eğitim gören ve Üniversite bünyesindeki birimlerde veya üniversite dışındaki kuruluşlarda staj yapan öğrencilerin hak ve yükümlülüklerinin korunması ve yerine getirilmesinin sağlanması,
Listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, istatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, internet sitemizi, mobil uygulamalarımızı ve diğer iletişim kanallarımızı kullanım şeklinize ilişkin analiz yapmak ve sizlere özel geliştirmelerde bulunmak,
Bilgi işlem destek ve siber güvenlik faaliyetlerinin yürütülmesi,
Üniversite'nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
Sözleşmelerin gerçekleştirilmesi, acil durum süreçlerinin yönetilmesi, fiziksel güvenliğin sağlanması, iletişim faaliyetleri, lojistik faaliyetler, performans değerlendirme faaliyetleri,
Yukarıda belirtilen amaçlara ek olarak, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini gibi amaçlar dahilinde de 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun'da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun'un 5. maddesinde belirtilen kanunlarda öngörülmesi, fiili imkansızlık, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüz, sözleşmenin kurulması ve ifası, veri sorumlusu olarak meşru menfaatimiz, hakkın tesisi, kullanılması ve korunması, alenileştirme ve açık rıza ile otomatik veya otomatik olmayan yollarla Üniversitemiz ve Üniversitemiz adına hizmet veren sağlayıcılarca her türlü hizmet noktalarından doğrudan ve dolaylı etkileşimlerle, bize ulaştığınız iletişim kanalları ile üniversite, yurt ve lojman kayıt ve başvuru formları, internet siteleri ve e-postalar, mobil uygulamalar, toplanan formlar ve tutanaklar, tanıtım birimi çalışanları, tanıtım uygulamaları, sağlık raporları, HES kodları, CİMER, ÖSYM, NVİ, YÖK, ASAL başta olmak üzere kamu kurumlarının entegre sistemleri vasıtası ile, üniversite ve ders yönetim sistemleri, uzaktan iletişim platformları, eğitim ve sınav platformları, sözleşmeler, başvurular, ses ve görüntü sistemleri, yurt içi ve yurt dışı eğitim kurumlarıyla yapılan akademik gerekliliklerden kaynaklanan paylaşımlar, internet sitesi ziyaretlerinde bilgisayarlarda kullanılan çerezler (cookies) ve benzeri kanallarla, öğrenci işleri ve kayıt birimleri ile diğer çalışanlar, idari ve akademik birimler, sekretarya, resepsiyon, güvenlik birimleri, üniversitenin yurtiçi ve yurtdışı okul ve program ortakları ile hizmet aldığı firmalar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan işleme şartlarına uygun olarak toplanabilmektedir.
Bununla beraber, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Uzaktan Eğitim Genelgesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği, 4857 Sayılı İş Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 30998 Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Vergi Mevzuatlarındaki yükümlülükler ve ilişkili sair mevzuat gereğince kişisel verileriniz, eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütümü, faaliyetlerimizle ilgili hizmetlerin verilebilmesi ve devamlılığı, yasal taraflarca talep edilen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uygun olarak yürütülecek iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle, veri işleme amacı geçerli olduğu sürece işlenebilecektir.
İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği
Işık Üniversitesi olarak kişisel verilerinizi gizli tutarız, kişisel verilerinizi başkalarına satmayız, kiralamayız veya onları takas etmeyiz. İzniniz olmadığı sürece, veri sunduğunuz noktalarda tanımlanan veya hakim bir sözleşmede açıklanan şekiller dışında kişisel verilerinizi kullanmayız veya paylaşmayız.
Toplanan kişisel verileriniz, Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla ile sınırlı ve ölçülü olmak kaydı ile Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebeplerle sınırlı olarak;

Üniversitemiz nezdindeki eğitim faaliyetlerini sürdürmek, Üniversite tesis ve binalarının iç ve dış lokasyonlarında fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, hukuki uyum süreçlerinin yürütülmesi, mali ve finansal işlerin yerine getirilmesi amaçlarıyla; Yüksek Öğretim Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı, ASAL, İl ve İlçe İdari Teşkilatları, Emniyet Genel Müdürlüğü, SGK, Maliye Bakanlığı, adli makamlar gibi kamu kurumlarına; hukuk, finans, güvenlik, lojistik, yiyecek gibi hizmetleri üniversite bünyesinde veren tedarikçiler ile 6698 sayılı Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir. Ayrıca Üniversite bünyesindeki birimlerde veya üniversite dışındaki kuruluşlarda Staj/uygulama eğitimi faaliyetleri kapsamında öğrencilerin hak ve yükümlülüklerinin korunması ve yerine getirilmesinin sağlanması amacıyla iş birliği yapılan işletmeler ile paylaşılabilmektedir.
Kişisel verilerinizi, iyi niyet çerçevesinde aşağıda belirtilenler gibi bir yükümlülüğümüz olduğuna inandığımız zamanlarda da paylaşabiliriz: emniyet teşkilatlarının, düzenleyicilerin, mahkemelerin ve diğer resmi mercilerin, ulusal güvenlik veya diğer emniyet teşkilatı gereksinimlerinin karşılanması da dahil olmak üzere tam yetkili bilgi taleplerine yanıt vermek, tüm yasalara, yönetmeliklere, mahkeme celplerine veya emirlerine uymak, güvenlik tehditlerini, sahtecilik veya diğer suç veya kötü amaçlı faaliyetleri soruşturmak ve bunların önlenmesine yardımcı olmak, Işık Üniversitesinin haklarını ve mülkiyetini korumak, Üniversite mülkünde bulunan veya Üniversite mülkünü kullanan üçüncü tarafların haklarını veya kişisel güvenliğini geçerli yasalarca izin verildiği ölçüde ve geçerli yasaların gerekliliklerine uygun olarak korumak bunların başlıcalarıdır.
Ayrıca uzaktan eğitim ve sınav faaliyetleri paralelinde kullandığımız söz konusu platformların yerli ve milli muadillerinin bulunmaması kaynaklı ilgili uygulamaların depolama ve teknik alt yapıları çoğunlukla yurt dışında bulunmaktadır, bu nedenle platformların eğitim ve sınavlarda kullanılması durumunda yurt dışına veri aktarımı kapsamına kaçınılmaz olarak dahil olunmaktadır.
Yurt dışına aktarımda önemli unsur yeterli düzeyde koruma sağlanıyor olmasıdır eğer yeterli düzeyde koruma sağlanmıyorsa, Avrupa Komisyonu'na göre yeterli düzeyde koruma sağlayan ülkeler tercih edilir.
Kişisel Verilerinizi Kanunlar Gereği Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceğimiz Durumlar
Kanunun 5. maddesi uyarınca açık rıza, Kanundaki kişisel veri işleme şartlarından biri olmakla birlikte veri işleme faaliyetine hukukilik kazandıran tek unsur değildir. Kanunda veri işleme faaliyeti için açık rıza dışında da şartlar öngörülmüştür. Buna göre, aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Nasıl Koruyoruz?
Işık Üniversitesi tarafından toplanan tüm kişisel verilerin güvenliği için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede KVK kurulu tarafından yayımlanmış Kişisel Veri Güvenliği Rehberi gerekliliklerine, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberine, ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği, ISO/IEC 27017 Bulut Hizmetleri Bilgi Güvenliği, ISO/IEC 27701 Gizlilik Bilgileri Yönetimi standartlarına, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği GDPR uygun şekilde yetkisiz erişime, kötüye kullanıma, ifşaya veya değiştirilmesine karşı fiziksel, teknik, örgütsel ve yönetimsel önlemler alıyoruz.  
Kişisel Verilere İlişkin Haklarınız Nelerdir?
Kişisel verilerinize ilişkin olarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme ve
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel Verilere İlişkin Haklarınızı Nasıl
Kullanabilirsiniz?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 13. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, 10 Mart 2018, 30356 Sayılı yayımlanmış "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" istinaden aşağıda ki yöntemler ve bilgiler ile gerçekleştirebilirsiniz.
Başvuru içeriğinde gerekli bilgiler;
1. Başvuru sahibinin, Ad, Soyad bilgisi.
2. Başvuru sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise TC Kimlik Numarası eğer değil ise Uyruğu ile birlikte Pasaport numarası veya var ise Kimlik numarası.
3. Başvuru sahibinin, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi.
4. Başvuru sahibinin bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks.
5. Başvuru sahibinin, Talep konusu.
6. Başvuru sahibinin talep konusuna istinaden bilgi ve belgeler.
Başvuru Yöntemleri;
1. Başvuru sahibi, şahsen Işık Üniversitesi adresine «Başvuru Formu» doldurarak kapalı zarf ve zarfın üzerine «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi» notu ile ilgili merkez lokasyonumuza elden tutanak ile teslimat yapabilir.
2. Başvuru sahibi, Noter aracılığı ile Işık Üniversitesi adresine tebligat çekebilir fakat tebligat zarfı üzerine «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi» notu ibaresi eklenmelidir.
3. 5070 Sayılı Elektronik imza kanununda tanımlı olan «Güvenli Elektronik İmza» ile başvuru sahibi şahsen Kurum Kayıtlı Elektronik Posta isikuniversitesi@hs01.kep.tr adresine konu kısmına «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi» notu ile başvuru yapabilir.
Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili başvuru formumuza aşağıda bulunan ilgili dosyalar kısmından ulaşabilirsiniz.
Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin
Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yoluyla gönderilir.
 Gizlilik Bildirimimizde Değişiklikler
Gizlilik Bildirimimizi değiştirmemiz durumunda revize edilen bildirimi, güncelleştirilmiş revizyon tarihiyle birlikte burada yayınlarız. Gizlilik Bildirimimizde, gizlilik uygulamalarımızı önemli ölçüde değiştirecek önemli değişiklikler yapmamız durumunda değişiklikler geçerlilik kazanmadan önce sizi e-posta gönderme veya kurumsal web sitemizde ve/veya sosyal medya hesaplarında bir bildirim yayınlama gibi yollarla bilgilendirebiliriz.
Yayınlanma Tarihi: Ocak 2020.

İlgili Dosyalar