Hakkında

Hakkında

1996 yılında eğitim-öğretim hayatına başlayan Işık Üniversitesi bugün 3 Fakültede 22 programı ile lisans, 1 Yüksekokulda 10 programı ile önlisans, Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde tezli ve tezsiz, Türkçe ve İngilizce 54 yüksek lisans ve 6 doktora programıyla lisansüstü ve Yabancı Diller Okulu ile öğrencilere eğitim olanağı sağlamaktadır.

Feyziye Mektepleri Vakfı'nın 138 yıllık kültürüyle hayat bulan Işık Üniversitesi, günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilen modern altyapısı, derslikleri, yurtları, kütüphaneleri, sosyal ve spor tesisleri, sanat galerisi ile 490 bin metrekarelik alan üzerine kurulu Şile Kampüsü ve İstanbul'da iş dünyasının merkezinde Maslak Kampüsü ile hizmet vermektedir.

Işık Üniversitesi; güçlü akademik kadrosu, çok amaçlı modern kampüsleri, çok-uluslu, çok-kültürlü üniversite yaşamı, canlı ve sosyal kampüs hayatı, katılımcı eğitim anlayışı, başarı odaklı geniş burs olanakları ve sayıları 17 bini aşan mezunlarının iş ve kariyer yaşamındaki örnek performanslarıyla öğrencilerin yükseköğrenimdeki ilk tercihleri arasındadır.

MİSYON

Işık Üniversitesi kurucusu ve dayanağı olan Feyziye Mektepleri Vakfı'nın 138 yıllık birikiminin verdiği güçle öğrencilerine içinde yaşadıkları günde toplumun, dünyanın ve teknolojinin getirdiği değişimleri kavrayacak, değişime hızla ayak uyduracak, geleceği tayin eden değişimleri oluşturacak, yönetecek, koşullar ne olursa olsun onlara hakimiyet sağlayacak, bilimsel bilgiyi bir üretim ve toplumsal yarar aracı olarak kullanacak bir nitelik kazandırmayı öngörür.

Karmaşık sorun çözme kapasitesi yaratan, yüksek uyum sağlayan, çok-disiplinli bir bilim anlayışı içinde farklı alanlarda beceri sahibi olan, yaratıcı, eleştirel, analitik, güçlü yabancı dil bilgisine sahip, farklı kültürlere açık, kuşatıcı, kavrayıcı, yüksek erdemli, vakur, çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek Işık Üniversitesinin temel vizyonudur.

IÜ daima yeni, yenilikçi, öncü bir üniversite olarak akademik ve toplumsal çıktının en üst düzeyde yaratıldığı ve işlevselleştirildiği, kendi kurumsal kültürünü yaratmış, bu nitelikleriyle ayrıcalıklı bir üniversitedir.

IÜ geleceğin bu nitelikleri taşıyan öğrencilerle kurulacağına inanır.

VİZYON

IÜ'nün önceliği akademik kültürün ve yapının çıktısı olan akademik üretimdir. IÜ tüm planlamalarını ve düzenlemelerini bu amacı hareket noktası alarak tasarlar.

IÜ kendisini içinde bulunduğumuz günün ürettiği en ileri düzeydeki bilimsel ve teknolojik bilgiyi öğrencilerine aktarmakla yükümlü sayar.

IÜ öğrencilerini analitik bilgiyle, eleştirel düşünceyle, karmaşık sorunları çözme yetisiyle, ileri düzeyde dil bilgisi ve becerisiyle, ülkesinin aydınlık değerlerini korumak ve yüceltmek ülküsüyle donanmış, yenilikçi, öncü, girişimci, paylaşımcı insanlar olarak hayata hazırlar.

IÜ bu sonucu sağlamak için paydaşlarının güvenerek bağlandığı yenilikçi, öncü, rekabetçi, yaratıcı, girişimci, üretken, örgütlü, katılımcı bir üniversitedir. Bilimsel bilgi üretimini kaynak ve değer üretmekle eş tutar. Kendi eko-sistemini ve değerler zincirini kurar ve sanal, biyolojik, fiziksel ve sosyal ar-ge'yi amaçlar.

IÜ yarattığı akademik kültürle öğrencilerine özgül bir formasyon kazandırmayı amaçlar. Disiplinler arası, tümleşik, modüler, katılımcı, açık bir öğretim sisteminin değerine inanır ve onu benimser.

Bilimsel bilgiyi bir üretim kaynağı olarak gören IÜ, ürettiği kaynağı da kendi kendisinin sürdürebilirliğini sağlayan temel finansman girdisi olarak değerlendirir. Sanayi iş birliği, patent, proje, yenilikçi buluşlar, girişimcilik ve yatırımcılık ana finansman girdisinin unsurlarıdır. IÜ'nin tüm paydaşları finansal üretim sürecine doğrudan katılır.

IÜ, yetenek yönetimine dayalı bir yönetim ve yürütme anlayışına sahiptir. Akademik ve yönetsel paydaşlarının seçilmiş ve önemli olma duygusunu yaşadığı, ürettikleriyle mevcudiyetlerini kanıtlayıp mutlu oldukları, ödül sistemi aracılığıyla emeklerinin en üst düzeyde karşılık bulduğu bir kurumdur. Planlanmış istihdam yöntemini benimser.

IÜ her bireyin yönetim düzeyinde kendi kendine yeterli olduğuna inanır. Yatay örgütlenme ve yerinden yönetim anlayışı içinde görev, yetki ve sorumluluk en üst düzeyde optimize edilmiştir. Tüm yönetim birimleri aynı amaca yönelir. Amaçta ve ülküde tutarlılık esastır. Kuralcılık değil, planlamanın ve uygulamanın ilke ve amaçları yönetime hakimdir.

Bütün bu ilkeler ışığında Işık Üniversitesi yarattığı bilimsel değer ve süreçlerle, onunla bütünleşmiş yüksek düzeydeki erdem anlayışıyla, evrensel değerleri kendi ülkesinin değerleriyle harmanlayan, geleceği tasarlayan, duyarlı, sorumluluk sahibi ve ön alma yetisinde bireyler yetiştirirken ekonomik rekabet gücüne sahip, sürekli olarak kendisini dönüştürme ve yenileme kapasitesinde, ülkesinin insani gelişme endeksindeki yerini ve ulusal rekabet gücünü yükseltmeyi amaçlayan, etkin, verimli bir dünya üniversitesidir.

TEMEL DEĞERLER

Işık Üniversitesi'nin vizyon ve misyonunu oluşturan temel değerleri;

  • Dönüştürücü Öğrenci Deneyimi
  • Kapsayıcı Üniversite ve Kampüs Anlayışı
  • Entellektüel Özgürlük ve Sorumluluk
  • Çevre, Tarih ve Toplum Duyarlılığı
  • Dürüstlük
  • Sorumlu Kaynak Tüketimi
  • Toplumsal Değer Üretimi

KALİTE POLİTİKASI

Işık Üniversitesi'nin kalite politikası; kurumun misyon, vizyon ve değerleri doğrultusunda eğitim, araştırma, yönetim ve topluma hizmet faaliyetlerinin tüm paydaşlar tarafından benimsenen toplam kalite yönetimi anlayışı ile sürekli iyileştirme esaslı olarak yürütülmesidir.

IŞIK ÜNİVERSİTESİ ONUR YASASI

Işık Üniversitesi akademisyenleri, idari personeli ve öğrencileri,
1. Akademik ve idari uygulamalarda akademik dürüstlük ilkesinden asla sapmazlar, akademik dürüstlük ilkesinin takip edilmesini sağlamaya özen gösterirler.

Akademik dürüstlük ilkesine aykırı durumlar şöyle tanımlanır:
a) Öğrenciler için;

Yapılan sınavlarda kopya çekmek, çektirmek veya kopya çekilmesine göz yummak,

Sınav, ödev, proje gibi akademik uygulamalarda izin verilmeyen şekilde yardım almak ya da vermek,

Ödev, proje ve raporlarda intihal yapmak, başkasının çalışmasını kendisine aitmiş gibi sunmak, veri uydurmak veya çarpıtmak,

Bir ders için hazırlanan ödev veya projeyi başka bir derste kullanmak,

Telif hakları ile korunan eserleri izinsiz olarak çoğaltmak ve/veya kullanmak.

b) Öğretim üyeleri için,

İntihal, sahtecilik, çarpıtma, tekrar yayım, dilimleme, haksız yazarlık eylemlerinde bulunmak,

Destek alınarak yürütülen araştırmaların yayınlarında destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile onların araştırmadaki katkılarını açık bir biçimde belirtmemek,

Yapılan araştırmalarda, hakemlik görevlendirmelerinde etik kurallara uymamak,

Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak; dayanaksız, yersiz ve kasıtlı etik ihlali suçlamasında bulunmak.

2. Işık Üniversitesi mensupları akademik ve bireysel davranışlar itibarı ile hiçbir onur kırıcı tavır içinde olmazlar ve tüm girişimlerinde dürüst davranırlar.
3. Kurum içinde ve dışında Işık Üniversitesi'nin ününe ve saygınlığına uygun bireyler olarak hareket ederler.
4. Uygulamaları ve birbirleri ile ilişkilerinde, din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet farklılığı gözetmezler, ast-üst ilişkilerini veya pozisyonlarını kötüye kullanmazlar.
5. Bilimsel, sanatsal ve yönetsel görüşlerini dile getirmekte özgürdürler. Başkalarının akademik özgürlüğüne saygı gösterirler.
6. Kampüs yaşamının gerektirdiği düzeni korumaya özen gösterirler; birbirlerine yerleşke içinde ve dışında saygılı davranırlar. Yerleşkenin doğa dokusuna, binalara ve kurumun demirbaşlarına, zarar verici davranışlarda bulunmazlar.

İlgili Dosyalar