Ders Tanımları

ISG 501 Risk Etmenleri (3+0+0) 3 8 AKTS
Risk etmenlerinin sınıflandırması. Ulusal ve uluslararası standartlar. Fiziksel risk etmenleri ve sağlık üzerindeki etkileri. Risklerin saptanması ve kontrolü. Kimyasal risk etmenleri. Kimyasalların sınıflandırması. Ortam ve kişisel ölçüm yöntemleri. Laboratuvar ortamlarında güvenlik. Yangının dinamiği ve kimyası. Yangınların sınıflandırması. Parlayıcı-patlayıcı ortamlar. Önleme yöntemleri. Yangın durumunda yapılması gerekenler. Yangın söndürme sistemleri. Biyolojik risk etmenleri, iş kollarına özel riskler.
ISG 502 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı (3+0+0) 3 8 AKTS
İş sağlığı ve güvenliğinin (İSG) kavram ve kurallarının gelişimi. İş sağlığı ve güvenliğine genel bakış ve güvenlik kültürü. Türkiye'de ve Dünya'da iş sağlığı ve güvenliği. Kanunlarda iş sağlığı ve güvenliği. İSG mevzuatına ilişkin yönetmelikler. Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sözleşmeler. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri. İş sağlığı ve güvenliği kurulları. İşçi, işveren, alt işveren, işveren vekili kavramları. Tarafların hak ve yükümlülükleri. İş kazaları ve meslek hastalıkları.
ISG 503 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Elektrik Uygulamaları (3+0+0) 3 8 AKTS
Elektrik enerjisi ve tanımlar. Akım. Gerilim. İletkenlik. Direnç. Ohm kanunu. Elektrik devreleri. Elektrik enerjisi ve gücü. Doğru akım. Alternatif akım. Transformatörler. Küçük gerilim. Alçak gerilim. Yüksek gerilim. Kofra ve ana dağıtım tablosu. Üç fazlı sistemler. Üçgen ve yıldız bağlantı. Faz. Nötr. Elektrik sistemlerinde güç. Endüktif, kapasitif ve omik güç. Elektrikten korunma yöntemleri. İş güvenliği mevzuatında elektrikle ilgili konular. Elektrik kazalarında ilk yardım. Elektrik tesislerinde güvenlik. Elektrik tesisatlarında ve elektrikli cihazlarda güvenlik tedbirleri. Elektrik kazalarının nedenleri.
ISG 504 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik (3+0+0) 3 8 AKTS
Bilim, araştırma, bilimsel araştırma kavramları. Bilim ve bilim etiği. Bilimsel araştırma yöntemleri. Hipotez üretme. Araştırma etiği kavramı ve temel ilkeler. Araştırma süreci. Veri toplama teknikleri. Nitel ve nicel araştırma yaklaşımları. Ölçme araçlarında güvenilirlik. Kaynak gösterme. Etik standartlar. Yasal sınırlamalar. Sorumlu araştırma yayını. Yazarlar için uluslararası standartlar. Bilimsel araştırma raporu yazımı ve kaynak kullanımı.
ISG 505 Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları (3+0+0) 3 8 AKTS
Sağlık gözetimi ve meslek hastalıkları konusunda temel kavramlar. İşçi sağlığını etkileyen risk etmenleri. İşle ilgili hastalıkların sınıflandırması. Nedenleri, taranması ve teşhisi. Ortam gözetimi ve ölçüm yöntemleri. Maruziyet kavramı. Meslek hastalığı istatistikleri. İlk yardım bilgisi. İlgili mevzuat.
ISG 511 Güvenilirlik Mühendisliği (3+0+0) 3 8 AKTS
Güvenilirlik mühendisliğinin temel kavramları ve tanımları. Güvenilirlik ve bakım faaliyetleri. Makine ve mekanizma kavramlarının tanımı. İnsan-makina sistemleri. İnsan-makina etkileşimi. Makinelerin sınıflandırılması. Çeşitli amaçlı makineler ve aletler endüstriyel malzemeler. Malzeme standartları. Kalite, kalite-güvenilirlik ilişkisi. Üretimde güvenilirlik. Fonksiyonel güvenlik.
ISG 512 Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi (3+0+0) 3 8 AKTS
Risk değerlendirmenin temelleri. Tehlike ve risk kavramları. Tehlike kaynaklarının belirlenmesi ve sınıflandırılması, oluşturdukları risklerin değerlendirilmesi ve kontrolü. İş ortamı analizi. İş kazaları. Kaza teorileri. Kaza inceleme. Acil durum planları. Risk değerlendirme yöntemleri. Vaka analizleri. Risk yönetimi sistemleri. Planlama, izleme ve denetim. Uluslararası risk yönetim sistemi standartları.
ISG 513 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi ve Organizasyonu (3+0+0) 3 8 AKTS
İSG faaliyetlerinin tanımlanması. Organize edilmesi. Planlanması. İşyeri çalışmalarının planlanması. Otomatik uyarı mekanizmaları. Yıllık değerlendirme raporlaması. Dokümantasyon. Risk kontrol modelleri. İş Güvenliği yönetimi. Periyodik donanım kontrolleri. Kişisel koruyucu donanım dağıtımları. Acil durum eylem planları. DÖF listeleri ve gerçekleşme takibi. İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt altına alınması. Ramak kala olaylarının takibi. Ortam ölçümlerinin takibi. İSG örnekleme yöntemiyle elde edilen verileri derleme, özetleme, çözümleme, sonuçları yorumlama ve genelleme yapma.
ISG 514 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yenilikçi Uygulamalar (3+0+0) 3 8 AKTS
İSG ve yenilikçi uygulamalar ile ilgili genel tanım ve kavramlar. Yenilikçi uygulamaların işletmeler için önemi. Yönetim sistemleri. Çeşitli uygulamalar ve farkları. Yazılımlar. Simülasyon teknolojileri. Acil durum haberleşme teknolojileri. Robotik teknolojisi. Veri analizi.
ISG 515 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Saha Uygulamaları (3+0+0) 3 8 AKTS
İSG mevzuatı uygulaması. Etik kurallar. Sistem kurma. Risk etmenleri ve önleyici faaliyetler. Acil durum planlama ve yönetimi. Güncel durum değerlendirmesi ve rutin saha denetimleri. Kısıtlı- kapalı alan çalışmaları. Bakım onarım çalışmaları. Kaza analizi. Sağlık gözetimi. Meslek hastalıkları.
ISG 521 İş Hukuku (3+0+0) 3 8 AKTS
Temel hukuk, hukuk normlarının niteliği, anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve yönerge kavramları, iş hukukunun temel amaç ve ilkeleri, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal mevzuat, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin organizasyonu, iş sağlığı ve güvenliğinde yasal yetkililerin rolleri, işverenin iş sağlığı ve güvenliği konusunda sorumlulukları ve işin düzenlenmesine ilişkin hükümleri, sosyal güvenlik alanında, iş güvenliği uzmanının ve tarafların sorumlulukları ile çalışanların hakları (sigortalılık, sağlık nedeniyle raporlu olunan günler, sağlık yardımları, maluliyet, emeklilik ve diğer yardımlar), hukuksal başvuru yöntemleri.
ISG 522 İş Hijyeni ve Ölçüm Yöntemleri (3+0+0) 3 8 AKTS
İş hijyeninde temel kavramlar. Terminoloji. İş ortamında kimyasal, fiziksel ve biyolojik tehlikeler. İş ortamında bulunan tozlar, gazlar ve etkileri. İşin insana ve insanın kendi işine uyumunu sağlama. Kişisel Hijyen. Ortam gözetimi ve ölçüm yöntemleri. İş hijyeni konusunda iş güvenliği uzmanının sorumlulukları. Maruziyet kavramı.
ISG 523 Ergonomi ve İş Fizyolojisi (3+0+0) 3 8 AKTS
İnsan-makina sistemleri güvenlik, verimlilik ve etkinlik kavramları çalışan insanın antropometrik, fizyolojik, anatomik ve biyomekanik özellikleri. İnsan-makina etkileşimi tasarımı. Zihinsel çalışma. Ergonomik düzenlemeler. Ofis ortamlarında çalışma. Sağlık, güvenlik ve iş kazaları.
ISG 524 Örgütsel Davranış ve Çalışma Psikolojisi (3+0+0) 3 8 AKTS
Örgütlerde davranış ve yönetim teorileri, tarihsel gelişimi ve örgüt kültürü. Çalışma yaşamı ve iş analizi. Personel seçimi. Yöneticilik. Liderlik. Motivasyon. İş doyumu. Gruplar ve dinamikleri. Takım yönetimi. İletişim ve haberleşme. Performans değerlendirmesi ve geribildirim. İhtiyaç analizi. Eğitim. Riskli ve olumsuz davranışlar. Stres ve başa çıkma yolları.
ISG 525 Endüstri İlişkileri (3+0+0) 3 8 AKTS
İnsan kaynakları yönetimi. Çalışanların işe alım süreçleri. Atama ve kariyer planlaması. Eğitim. Çalışan, işveren ve sendika ilişkileri. Çalışma yaşamının Dünya´da ve Türkiye´de denetimini, incelenmesi ve değişen koşullar karşısındaki gelişimin değerlendirilmesi. Çalışanların, işverenlerin ve sendikaların iş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki sorumlukları. İşçinin işletme risklerine karşı korunması. İş kazalarına ve meslek hastalıklarına önlemler. Sendikacılığın, gelişimi ve kuruluşu. Sendikaların iş sağlığı ve güvenliği açısından rolü ve sorumlulukları. İşveren ve çalışan ilişkileri kapsamında sözleşme türleri. Sözleşmelerin feshinin koşulları. Vaka örnekleri.
ISG 526 İş Kollarına Özel Sağlık ve Güvenlik (3+0+0) 3 8 AKTS
İnşaat, maden, imalat, tekstil, gıda, lojistik ve diğer iş kollarına özel iş sağlığı ve güvenliği riskleri veönlemler. İş güvenliği planı oluşturma. Risk kontrolü ve yönetimi. Kayıt ve raporlama. Ortam gözetimi. Ölçüm yöntemleri. Kişisel koruyucu donanımlar. Sağlık ve güvenlik işaretleri. İlgili Mevzuat
ISG 527 Uygulamalı Olasılık ve İstatistik (3+0+0) 3 8 AKTS
İş sağlığı ve güvenliği alanında veri çeşitleri ve kaynakları. Veri toplama yöntemleri. Veri derleme, düzenleme ve sergileme. Temel istatistiksel yöntemler. Tahmin yöntemleri. Karar verme yöntemleri. Merkezi eğilim ve değişkenlik ölçüleri. Olasılığın esasları. Rassal değişkenler. Olasılık fonksiyonu. Dağılım fonksiyonu. Kesikli olasılık dağılımları. Sürekli olasılık dağılımları. Örnekleme teorisi ve istatiksel kestirim. Hipotez testleri ve özellikleri. Varyans Analizi. Regresyon analizi. Ki-kare testi. İş güvenliği alanından örnekler.
ISG 581-589 İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Özel Konular I-IX (3+0+0) 3 8 AKTS
İş sağlığı ve güvenliği alanında güncel konu ve uygulamalarla ilgili dersler.
ISG 500 Seminer (Kredisiz) (0+1+0) 0 2 AKTS
Yüksek lisans öğrencileri, konuk konuşmacılar ve/veya öğretim üyeleri tarafından iş sağlığı ve güvenliği alanında araştırma ve uygulama alanlarına yönelik sunumlar.
ISG 580 Dönem Projesi (Kredisiz) (0+0+0) 0 20 AKTS
Yüksek lisans öğrencisinin iş sağlığı ve güvenliği alanında bir konuda bir öğretim üyesinin danışmanlığında bir proje çalışması yapması.

İlgili Dosyalar