FMV Işık Üniversitesi Kreatif Ajans Hizmet Alımı İhale İlanı

FMV Işık Üniversitesi Kreatif Ajans Hizmet Alımı İhale İlanı

İHALE İLANI
FMV Işık Üniversitesi
Işık Üniversitesi Kreatif Ajans Hizmet alım işi FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ  İhale Yönetmeliğinin 16.ıncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. İdarenin

 

a. Adresi

FMV Işık Üniversitesi
Meşrutiyet Mah. Üniversite Sok. No:2 Şile/İSTANBUL

b. Telefon ve faks numarası

Tel 4440799  Fax: (216) 712 14 68

c. Elektronik posta adresi

satin.alma@isikun.edu.tr

d. İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

www.isikun.edu.tr

2. İhale konusu hizmetin

 

a. Niteliği, türü ve miktarı

FMV Işık Üniversitesinin Kreatif Ajans Hizmet alım işi

b. Yapılacağı yer

FMV Işık Üniversitesi Şile Yerleşkesi

c. Süresi

1 YIL

3. İhalenin

 

a. Yapılacağı yer

FMV Işık Üniversitesi
Meşrutiyet Mah. Üniversite sok. No:2 Şile/İSTANBUL

b. Tarihi ve saati

26.10.2020 15.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler;
4.1.   İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

   1. Şekli ve içeriği ile ilgili bu şartnamede örneği verilen; Teklif Mektubu.  (İç Zarfta bulunacak)
   2. %3 tutarında Geçici Teminat Mektubu.
   3. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.  
   4. Ticaret Sicil Gazetesi (Değişiklikler Dahil),
   5. İSTEKLİ'nin sicile kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından servis çalıştırılması işine ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış İSTEKLİ'ye ait Ticaret Sicil Belgesi.
   6. Vergi Dairesi onaylı Vergi Levhası,
   7. "Vergi Borcu Yoktur" Belgesi
   8. Vergi Dairesi onaylı 2018, 2019 yılı tamamı ve 2020 yılı (ilk altı aylık)  Mali Tabloları ve Bilançoları
   9. SGK "Borcu Yoktur Belgesi"
   10. Çalışılan Bankalar Listesi,
   11. İSTEKLİ firmanın en son noter tasdikli imza sirküleri ve 1. Derece yetkili ve/veya yetkililerinin imza beyannamesi.
   12. Teklifi veren kişinin Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi ve İmza Sirküleri.
   13. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
   14. İdari Şartnamenin 9. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,
   15. Sanat yönetmeninin en az 10 yıllık mesleki deneyime sahip olması
   16. Sanat yönetmeninin son 5 yılda Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (GMK)' ndan en az 5 ödül almış olması,
   17. Sanat yönetmeninin son 5 yılda Amerika'daki mesleki olarak kabul görmüş bir tasarım yarışmasından ödül almış olması,
   18. Ajansın son 5 yılda Avrupa tasarım ödüllerinden ödül almış olması    
   19. Ajansın Reklamcılar Derneği tarafından düzenlenen, Kristal Elma Ödülü sahibi olması.                 
   20. İş referans belgeleri yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektöre son 5 yılda yaptıkları, İDARE tarafından kusursuz kabul edilen işlerle veya ihale konusu dahil ve/veya benzer işleri bitirdiklerine ilişkin referanslar ve bunların belgelerini ve varsa devam etmekte olan işleri ile ilgili bilgi ve belgelerini içeren firma tanıtım dosyalarını İdareye sunmaları
   21. İdari Şartnamede belirtilen diğer belge ve hususlar.
   22. Yasaklı olunmadığına dair taahhütname

        
5. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
     a. İhale dokümanı, idarenin adresinden 350 Türk Lirası dekont karşılığı satın alınabilir.
            FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ
            İŞ BANKASI KURUMSAL ŞUBESİ
            TR570006400000112990563012
 
     b. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar FMV Işık Üniversitesi Meşrutiyet mah. Üniversite sok. No:2 Şile/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla (ihale bitim saatinden önce teslim şartı ile) gönderilebilir.
7.İstekliler tekliflerini, teklif  mektup örneğine göre vereceklerdir.
8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
9. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.