Işık Üniversitesi Şile Kampüs 7 Alanın, Maslak Kampüs 1 Alanın İşletmeye Kiraya Verilme İşi

Işık Üniversitesi Şile Kampüs 7 Alanın, Maslak Kampüs 1 Alanın İşletmeye Kiraya Verilme İşi

İHALE İLANI
FMV Işık Üniversitesi
Işık Üniversitesi Şile Kampüs 7 Alanın, Maslak Kampüs 1 Alanın İşletmeye Kiraya Verilme  İşi  Işık Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 28.inci  maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. İdarenin

 

a. Adresi

FMV Işık Üniversitesi
Meşrutiyet Mah. Üniversite Sok. No:2 Şile/İSTANBUL

b. Telefon ve faks numarası

Tel 4440799  Fax: (216) 712 14 68

c. Elektronik posta adresi

satin.alma@isikun.edu.tr

d. İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

www.isikun.edu.tr

2. İhale konusu hizmetin

 

a. Niteliği, türü ve miktarı

8 Alanın İşletmeye Kiraya Verilmesi

b. Yapılacağı yer

FMV Işık Üniversitesi Şile Yerleşkesi

3. İhalenin

 

a. Yapılacağı yer

FMV Işık Üniversitesi
Meşrutiyet Mah. Üniversite sok. No:2 Şile/İSTANBUL

b. Tarihi ve saati

22.08.2023 11.00

4-   İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler;
4.1.   Teklif veren istekliye ait kimlik fotokopisi adli sicil belgesi ve idareden almış olduğu belgelerin imzalı halini sunmaları gerekmektedir.
4.2.   İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için İdari Şartnamede belirtilen alanlar için Geçici teminat bedelinin Yapı Kredi Bankası Kurumsal Şubesi TR800006701000000090119709 Iban banka hesabına yatırıldığına dair banka dekont fotokopisini sunmaları gerekmektedir.(teklif verilecek her bir alan için geçici teminat bedeli yatırılmalıdır)
4.3.   Teklif verenin; Gerçek kişi olması halinde, yatırılan teminat bedeline ilişkin dekonttaki isim ve soy isim ile teklif mektubundaki isim ve soy ismin aynı olması yeterlidir.
4.4.   Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ve faaliyet belgesi.
4.5.   Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
4.6.   Doküman aldığına dair belge ve doküman ücreti yatırdığını gösterir dekont sunulması gerekir.
5-      İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
5.1.   İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve teklif vermek isteyenlerin 500 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
           FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ
            Yapı Kredi Bankası Kurumsal Şubesi TR800006701000000090119709
6-        Teklifler, 22/08/2023 saat 11.00'e kadar FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ  adresine elden teslim edilecektir. İsteklilerin ihale tarih ve saatinde hazır bulunmaları gerekmektedir.  
Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen son teklif verme saatine kadar ulaştırılması şarttır.
7-        İhale FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ satın alma yönetmeliği 28. Maddesine göre yapılacak olup ilgili şartları taşımayan ve yapılacak ihale usulüne uymayan teklifler geçerli olmayacaktır.
8-        Kiraya konu alanların Yer Görme işlemi   11.08.2023-21.08.2023 saat 17.00'e kadar  FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ Şile Kampüsünde ( Meşrutiyet mah. Üniversite sok. No:2 Şile/İSTANBUL) Maslak Kampüsü (Pınar Mah , Büyükdere Cd. No: 194/6, 34398 Sarıyer/İstanbul) yapılacaktır.
9-        Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 takvim günüdür.