Işık Üniversitesi  Erişilebilirlik Projesi  Hissedilebilir Yüzey Elemanları ve Yardımcı Mamuller  Yapım İşleri İhalesi

Işık Üniversitesi  Erişilebilirlik Projesi  Hissedilebilir Yüzey Elemanları ve Yardımcı Mamuller  Yapım İşleri İhalesi

İHALE İLANI
FMV Işık Üniversitesi
Işık Üniversitesi  Erişilebilirlik Projesi  Hissedilebilir Yüzey Elemanları ve Yardımcı Mamuller  Yapım İşleri  FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ  İhale Yönetmeliğinin 16.ıncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. İdarenin
a. Adresi FMV Işık Üniversitesi
Meşrutiyet Mah. Üniversite Sok. No:2 Şile/İSTANBUL
b. Telefon ve faks numarası Tel 4440799  Fax: (216) 712 14 68
c. Elektronik posta adresi satin.alma@isikun.edu.tr
d. İhale dokümanının görülebileceği internet adresi www.isikun.edu.tr
2. İhale konusu hizmetin
a. Niteliği, türü ve miktarı FMV Işık Üniversitesi Erişilebilirlik Projesi  Hissedilebilir Yüzey Elemanları ve Yardımcı Mamuller Yapım İşleri
b. Yapılacağı yer FMV Işık Üniversitesi Şile Yerleşkesi
c. Süresi 30 Gün
3. İhalenin
a. Yapılacağı yer FMV Işık Üniversitesi
Meşrutiyet Mah. Üniversite sok. No:2 Şile/İSTANBUL
b. Tarihi ve saati 12/01/2021 Saat 13.00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler;
4.1.   İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
   1. Şekli ve içeriği ile ilgili bu şartnamede örneği verilen; Teklif Mektubu.  (İç Zarfta bulunacak)
   2. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.  
   3. Ticaret Sicil Gazetesi (Değişiklikler Dahil),
   4. İSTEKLİ'nin sicile kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından servis çalıştırılması işine ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış İSTEKLİ'ye ait Ticaret Sicil Belgesi.
   5. Vergi Dairesi onaylı Vergi Levhası,
   6. Vergi'' Borcu Yoktur" Belgesi
   7. Vergi Dairesi onaylı 2018, 2019 yılı tamamı ve 2020 yılı üçüncü çeyrek dönemini kapsayan  Mali Tabloları ve Bilançoları
   8. SGK "Borcu Yoktur Belgesi"
   9. Çalışılan Bankalar Listesi,
   10. İSTEKLİ firmanın en son noter tasdikli imza sirküleri ve 1. Derece yetkili ve/veya yetkililerinin imza beyannamesi.
   11. Teklifi veren kişinin Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi ve İmza Sirküleri.
   12. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
   13. İdari Şartnamenin 11. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ,(f), (g), (h) ve (ı) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname
   14. TSE Belgeleri ve Sertifikalarının sunulması;
          1)    Hissedilebilir yüzey ürünlerine ait TS9111-TS 12460-TS 13720- TS 13536 Standartları ile TES K 197- TESK 484, İSO23599-İSO 9001-CE,İSO 14001 kalite belgelerini teklif ile birlikte sunacaklardır.
          2)    B2sınıfı yanmazlık, R11 kaydırmazlık Yapıştırıcı malzemenin Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarında (MSDS Türkçe) , Çift kompenantlı poliüretanlı yapıştırıcı ile Çift taraflı Akrilik bant a ait test raporlarına ait belgeler teklif ile birlikte sunulacaktır.
          3)    Hissedilebilir Yüzey Ürünlerde Kullanılan hammaddelerin cinsini belirten menşei firma dokümanları ile laboratuvar ve TPU malzemesine ait RoHS belgeleri teklif ile birlikte sunulacaktır.
          4)    TPU san mamul hissedilebilir yüzey malzemelerin test raporları teklif ile birlikte sunulacaktır.
          5)    Görme engelli veya az görenler için yardımcı mamuller hissedilebilir yürüme yüzeyleri belgeleri teklif ile birlikte sunulacaktır.
   1. İSTEKLİ'LERİN yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektöre son 5 yılda yaptıkları, İşveren tarafından kusursuz kabul edilen işlerle Üniversite ve/veya ihale konusu dahil "Hissedilebilir yüzey elamanları ve yardımcı mamuller yapım işleri" benzer işleri bitirdiklerine ilişkin referanslar ve bunların belgelerini ve varsa devam etmekte olan işleri ile ilgili bilgi ve belgelerini içeren firma tanıtım ve iş bitirme dosyalarını İşveren'e sunmaları zorunludur. İSTEKLİ tarafından teklif edilen bedelin %50'den az olmamak üzere, ihale konusu işlere ait tek sözleşme toplamına ilişkin iş deneyimini gösteren fatura belgelerin sunulması gerekmektedir. 
   2. İSTEKLİLER teklifleri ile birlikte hissedilebilir yüzey elemanları ve yardımcı mamullere ait tüm numuneleri teslim edeceklerdir.
   3. İdari Şartnamede belirtilen diğer belge ve hususlar.
   4. Yasaklı olunmadığına dair Taahhütname
   5. İsteklinin İdare ile icra takibi, dava ya da cezai yargılamaya konu herhangi bir hukuki ihtilaf içinde bulunmaması gerekmektedir
 
5. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
     a. İhale dokümanı, idarenin adresinden 350 Türk Lirası dekont ibrazı karşılığı teslim edilecektir.
            FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ
            İŞ BANKASI KURUMSAL ŞUBESİ
            TR570006400000112990563012
    b. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar FMV Işık Üniversitesi Meşrutiyet Mah. Üniversite Sok. No:2 Şile/İSTANBUL adresi Satınalma Müdürlüğüne elden teslim edilmelidir.
7.İstekliler tekliflerini, teklif icmal tabloları ve mektup örneğine göre vereceklerdir.
8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 takvim günüdür.
9. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.