FMV Işık Üniversitesi Şile Kampüs 1 Alanın İşletmeye Kiraya Verilme İşi

FMV Işık Üniversitesi Şile Kampüs 1 Alanın İşletmeye Kiraya Verilme İşi

İHALE İLANI
FMV Işık Üniversitesi
FMV Işık Üniversitesi Şile Kampüs 1 Alanın İşletmeye Kiraya Verilme İşi Işık Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 28.inci  maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası: 2023/17
1- İdarenin
a) Adresi: FMV Işık Üniversitesi Meşrutiyet Mah. Üniversite Sok. No:2 Şile/İSTANBUL
b) Telefon ve Faks numarası: Tel :4440799  Fax: (216) 712 14 68
c) Elektronik posta adresi: satin.alma@isikun.edu.tr
d) İhale Dokümanın görülebileceği adres: İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dokümanı https://www.isikun.edu.tr/satinalma-mudurlugu/ihale-ilanlari ) internet adreslerinden indirilebilir.
2- İhale konusu mal ve hizmetin
a) Niteliği, Türü ve miktarı  : FMV Işık Üniversitesi Şile Kampüs 1 Alanın İşletmeye Kiraya Verilme  İşi
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                  : FMV Işık Üniversitesi Şile Yerleşkesi
b) İhale Tarihi ve Saati        : 29/12/2023 Saat: 14:00     
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler ihale dokümanlarında belirtildiği gibidir.
5- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
a. İhale dokümanı, idarenin adresinden 500,00 Türk Lirası dekont karşılığı satın alınabilir. Bedelin firma bağışı olarak yatırılacak banka hesap numarası:
FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi TR80 0006 7010 0000 0090 1197 09
7- Teklif ve ilgili belgeler kapalı zarf ile ihale son teklif verme tarih ve saatine kadar FMV Işık Üniversitesi Satın Alma Birimi Meşrutiyet Mah. Üniversite Sok. No:2 Şile adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8- Kiraya konu alanın Yer Görme işlemi   22.12.2023-28.12.2023 saat 17.00'e kadar  FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ Şile Kampüsünde ( Meşrutiyet mah. Üniversite sok. No:2 Şile/İSTANBUL) yapılacaktır.