Işık Üniversitesi Taşıma Hizmetleri Hizmet Alım işi

Işık Üniversitesi Taşıma Hizmetleri Hizmet Alım işi

İHALE İLANI
FMV Işık Üniversitesi
Işık Üniversitesi Taşıma Hizmetleri Hizmet Alım işi FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ  İhale Yönetmeliğinin 16.ıncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. İdarenin
a. Adresi

FMV Işık Üniversitesi
Meşrutiyet Mah. Üniversite Sok. No:2 Şile/İSTANBUL

b. Telefon ve faks numarası

Tel 4440799  Fax: (216) 712 14 68

b. Elektronik posta adresi

satin.alma@isikun.edu.tr

d. İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

www.isikun.edu.tr

2. İhale konusu hizmetin
a. Niteliği, türü ve miktarı

           
FMV Işık Üniversitesinin Şile ve Maslak yerleşkelerine idari ve akademik personel ile öğrencilerinin ulaşımlarını sağlayabilmek maksadıyla Sözleşme ekinde belirtilen güzergahlar ve sefer sayılarına uygun olacak şekilde Taşıma Hizmetinin alım işi

b. Yapılacağı yer

FMV Işık Üniversitesi Şile ve Maslak Yerleşkeleri

c. Süresi

2+1 YIL

3. İhalenin
a. Yapılacağı yer

FMV Işık Üniversitesi
Meşrutiyet Mah. Üniversite sok. No:2 Şile/İSTANBUL

b. Tarihi ve saati

12.08.2022 11.00

4) İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler;
4.1) İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a. Şekli ve içeriği ile ilgili bu şartnamede örneği verilen; Teklif Mektubu.  (İç Zarfta bulunacak)
b. %3 tutarında Geçici Teminat Mektubu veya nakit teminat yatırılacaksa ödeme dekontu.
c. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi. 
d. Ticaret Sicil Gazetesi (Değişiklikler Dahil),
e. İSTEKLİ'nin sicile kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından servis çalıştırılması işine ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış İSTEKLİ'ye ait Ticaret Sicil Belgesi.
f. Taşımayı gerçekleştireceği taşıtların gerçek kişilerde gerçek kişiler adına, tüzel kişilikler de en az üçte birinin tüzel kişilik adına tescilli olduğuna ilişkin belgeler,
g. Tahditli araç plaka belgeleri, Personel Servis Araçları Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun ve gerekli izin belgeleri,
h. İSTEKLİ'nin servis ve yolcu taşımacılığını gösterir NACE kodlu Faaliyet Belgesi,
i. Vergi Dairesi onaylı Vergi Levhası,
j. "Vergi Borcu Yoktur" Belgesi
k. Vergi Dairesi onaylı 2020, 2021 yılı tamamı ve 2022 yılı ilk çeyreğini kapsayan Mali Tabloları ve Bilançoları
l. SGK "Borcu Yoktur Belgesi"
m. İSTEKLİ firmanın en son noter tasdikli imza sirküleri ve 1. Derece yetkili ve/veya yetkililerinin imza beyannamesi.
n. Teklifi veren kişinin Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi ve İmza Sirküleri.
o. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
p. Bu Şartnamenin 9. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g), (h) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,
r. Daha öncesinde veya halen bir üniversitede en az bir akademik dönem öğrenci ve personel taşımacılığı işi yapmış/yapıyor olması.
s. İstanbul İlinde kendisine ait TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olduğuna dair belge.
t. İdari Şartnamede belirtilen diğer belge ve hususlar.

5. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
     a. İhale dokümanı, idarenin adresinden 350 Türk Lirası dekont karşılığı satın alınabilir.
         FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ
          İŞ BANKASI KURUMSAL ŞUBESİ
         TR570006400000112990563012
     b. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar FMV Işık Üniversitesi Meşrutiyet mah. Üniversite sok. No:2 Şile/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla (ihale bitim saatinden önce teslim şartı ile) gönderilebilir.
7. İstekliler tekliflerini, sözleşme ekinde belirtilen güzergah ve sefer sayılarına göre vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.
8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
9. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.