Işık üniversitesi Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi Hizmet Alım işi

Işık üniversitesi Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi Hizmet Alım işi

FMV Işık Üniversitesi
Işık üniversitesi Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi Hizmet Alım işi Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 16.ıncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. İdarenin

 

a. Adresi

FMV Işık Üniversitesi
Meşrutiyet Mah. Üniversite Sok. No:2 Şile/İSTANBUL

b. Telefon ve faks numarası

Tel :4440799  Fax: (216) 712 14 68

c. Elektronik posta adresi

nuket.alisozu@isikun.edu.tr

d. İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

www.isikun.edu.tr

2. İhale konusu hizmetin

 

a. Niteliği, türü ve miktarı

FMV Işık Üniversitesinin Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi Hizmet Alım İşi

b. Yapılacağı yer

FMV Işık Üniversitesi Şile Yerleşkesi

3. İhalenin

 

a. Yapılacağı yer

FMV Işık Üniversitesi
Meşrutiyet Mah. Üniversite sok. No:2 Şile/İSTANBUL

b. Tarihi ve saati

08.09.2021 14.00

 4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler;
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
b) Ticaret Sicil Gazetesi (Değişiklikler Dâhil),
c) Davet tarihinden sonra alınmış mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Faaliyet Belgesi.
d) Vergi dairesi onaylı vergi levhası,
e) Vergi Dairesi onaylı 2019-2020 yılları tamamı ve 2021 yılı ilk 6 aylık Mali Tabloları ve Bilançoları.
f) "Vergi" Borcu Yoktur Belgesi
g) "SGK'' Borcu Yoktur
h) Çalışılan Bankalar Listesi,
i) Firmanın en son noter tasdikli imza sirküleri ve 1. Derece yetkili ve/veya yetkililerinin imza beyannamesi.
j) Teklifi veren kişinin Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi ve İmza Sirküleri.
k) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
l) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
m) Şekli ve içeriği ile ilgili bu şartnamede örneği verilen; Teklif Mektubu.
n) İhale İdari şartnamesinin 9. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g), (h) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,
o) İdari Şartnamede belirtilen diğer belge ve hususlar.

5- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
a. İhale dokümanı, idarenin adresinden 350 Türk Lirası dekont karşılığı satın alınabilir. Bedelin firma bağışı olarak yatırılacak banka hesap numarası:

FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ
İş Bankası Kurumsal Şubesi
TR570006400000112990563012

b. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar FMV Işık Üniversitesi Meşrutiyet mah. Üniversite sok. No:2 Şile/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla (ihale bitim saatinden önce teslim şartı ile) gönderilebilir.
7- İstekliler tekliflerini, teklif mektubu örneğindekine göre vereceklerdir.
8- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 takvim günüdür.