Işık Üniversitesi, 1 Adet Zodyak Bot ve Motoru ve 1 Adet Zodyak Bot Römorku Satış İşi

Işık Üniversitesi, 1 Adet Zodyak Bot ve Motoru ve 1 Adet Zodyak Bot Römorku Satış İşi

İHALE İLANI
FMV Işık Üniversitesi
Işık Üniversitesi, 1 Adet Zodyak Bot ve Motoru ve 1 Adet Zodyak Bot Römorku Satış  İşi  Işık Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 28.inci  maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. İdarenin

 

a. Adresi

FMV Işık Üniversitesi
Meşrutiyet Mah. Üniversite Sok. No:2 Şile/İSTANBUL

b. Telefon ve faks numarası

Tel 4440799  Fax: (216) 712 14 68

c. Elektronik posta adresi

Satin.alma@isikun.edu.tr

d. İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

www.isikun.edu.tr

2. İhale konusu hizmetin

 

a. Niteliği, türü ve miktarı

1 Adet Zodyak Bot ve Motoru
1 Adet Zodyak Bot Römorku

b. Yapılacağı yer

FMV Işık Üniversitesi Şile Yerleşkesi

 

 

3. İhalenin

 

a. Yapılacağı yer

FMV Işık Üniversitesi
Meşrutiyet Mah. Üniversite sok. No:2 Şile/İSTANBUL

b. Tarihi ve saati

26.04.2023 11.00

4-   İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler;
4.1.   Teklif veren istekliye ait kimlik fotokopisi adli sicil belgesi ve idareden almış olduğu belgelerin imzalı halini sunmaları gerekmektedir.
4.2.   İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için Zodyak Bot ve Motoru için 600,00 TL (Altıyüz Türk Lirası)Geçici teminat bedelinin TR570006400000112990563012 İş Bankası Kurumsal  Şube Iban banka hesabına yatırıldığına dair banka dekont fotokopisini sunmaları gerekmektedir.
4.3.   İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için Zodyak Bot Römorku  için 450,00 TL (Dört yüz elli Türk Lirası)Geçici teminat bedelinin TR570006400000112990563012 İş Bankası Kurumsal  Şube Iban banka hesabına yatırıldığına dair banka dekont fotokopisini sunmaları gerekmektedir.
4.4.   Teklif verenin; Gerçek kişi olması halinde, yatırılan teminat bedeline ilişkin dekonttaki isim ve soy isim ile teklif mektubundaki isim ve soy ismin aynı olması yeterlidir.
4.5.   Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ve faaliyet belgesi.
4.6.   Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
4.7.   Doküman aldığına dair belge ve doküman ücreti yatırdığını gösterir dekont sunulması gerekir.
5-      İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
5.1.   İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve teklif vermek isteyenlerin 350 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
           FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ
            İŞ BANKASI KURUMSAL ŞUBESİ
            TR570006400000112990563012
6-        Teklifler, 26/04/2023 saat 11.00'e kadar FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ  adresine elden teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen son teklif verme saatine kadar ulaştırılması şarttır.
7-        İhale FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ  satın alma yönetmeliği 28. Maddesine göre yapılacak olup ilgili şartları taşımayan ve yapılacak ihale usulüne uymayan teklifler geçerli olmayacaktır.
8-        Araçlar 14.04.2023 - 25.04.2023 tarihinde saat 09:00 15:00 arasında FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ Şile Kampüsünde ( Meşrutiyet mah. Üniversite sok. No:2 Şile/İSTANBUL) görülebilir.
9-        Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 takvim günüdür.