FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ YEMEKHANE HİZMET ALIM İLANI

FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ YEMEKHANE HİZMET ALIM İLANI

İHALE İLANI
FMV Işık Üniversitesi
Işık Üniversitesi Yemek Hizmeti Alım İşi  Işık Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16.ıncı  maddesine göre Açık ihale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. İdarenin

 

a. Adresi

FMV Işık Üniversitesi
Meşrutiyet Mah. Üniversite Sok. No:2 Şile/İSTANBUL

b. Telefon ve faks numarası

Tel 4440799  Fax: (216) 712 14 68

c. Elektronik posta adresi

nuket.alisozu@isikun.edu.tr

d. İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

www.isikun.edu.tr

2. İhale konusu hizmetin

 

a. Niteliği, türü ve miktarı

Yemek Hizmeti Alım İşi

b. Yapılacağı yer

FMV Işık Üniversitesi Şile Yerleşkesi

 

 

3. İhalenin

 

a. Yapılacağı yer

FMV Işık Üniversitesi
Meşrutiyet Mah. Üniversite sok. No:2 Şile/İSTANBUL

b. Tarihi ve saati

07.01.2022 11:00

4-   İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler;
4.1.   Teklif veren istekliye ait kimlik fotokopisi adli sicil belgesi ve idareden almış olduğu belgelerin imzalı halini sunmaları gerekmektedir.
4.2.   İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
4.5.   Teklif verenin; Gerçek kişi olması halinde, yatırılan teminat bedeline ilişkin dekonttaki isim ve soy isim ile teklif mektubundaki isim ve soy ismin aynı olması yeterlidir.
4.6.   Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ve faaliyet belgesi.
4.7.   Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
4.8.   Doküman aldığına dair belge ve doküman ücreti yatırdığını gösterir dekont sunulması gerekir.
5-      İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
5.1.   İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve teklif vermek isteyenlerin 350 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
           FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ
            İŞ BANKASI KURUMSAL ŞUBESİ
            TR570006400000112990563012
6-        Teklifler, 07/01/2022 saat 11.00'e kadar FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ  adresine elden teslim edilecektir. İsteklilerin ihale tarih ve saatinde hazır bulunmaları gerekmektedir.  Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen son teklif verme saatine kadar ulaştırılması şarttır.
7-        İhale FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ satın alma yönetmeliği 16. Maddesine göre yapılacak olup ilgili şartları taşımayan ve yapılacak ihale usulüne uymayan teklifler geçerli olmayacaktır.
8-        Yer Görme işlemi   30.12.2021-06.01.2022 saat 17.00'e kadar  FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ Şile Kampüsünde ( Meşrutiyet mah. Üniversite sok. No:2 Şile/İSTANBUL) yapılacaktır.
9-        Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 takvim günüdür.