Işık Üniversitesi Uzun Dönem Araç Kiralama Hizmet İhalesi

Işık Üniversitesi Uzun Dönem Araç Kiralama Hizmet İhalesi

İHALE İLANI
FMV Işık Üniversitesi
Işık Üniversitesi Uzun Dönem Araç Kiralama   Hizmet işi FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ  İhale Yönetmeliğinin 16.ıncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. İdarenin
a. Adresi

FMV Işık Üniversitesi
Meşrutiyet Mah. Üniversite Sok. No:2 Şile/İSTANBUL

b. Telefon ve faks numarası

Tel 4440799  Fax: (216) 712 14 68

c. Elektronik posta adresi

satin.alma@isikun.edu.tr

d. İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

www.isikun.edu.tr

2. İhale konusu hizmetin
a. Niteliği, türü ve miktarı

FMV Işık Üniversitesi bünyesinde kullanılmak üzere  1 adet Uzun Dönem Araç Kiralanması

b. Yapılacağı yer

FMV Işık Üniversitesi Şile Yerleşkesi

c. Süresi

3 YIL

3. İhalenin
a. Yapılacağı yer

FMV Işık Üniversitesi
Meşrutiyet Mah. Üniversite sok. No:2 Şile/İSTANBUL

b. Tarihi ve saati

25/03/2021 tarih saat 11.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler;
4.1.   İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

   1. Şekli ve içeriği ile ilgili bu şartnamede örneği verilen; Teklif Mektubu.  (İç Zarfta bulunacak)
   2. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.  
   3. Ticaret Sicil Gazetesi (Değişiklikler Dahil),
   4. İSTEKLİ'nin sicile kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından servis çalıştırılması işine ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış İSTEKLİ'ye ait Ticaret Sicil Belgesi.
   5. Vergi Dairesi onaylı Vergi Levhası,
   6. Vergi'' Borcu Yoktur" Belgesi
   7. Vergi Dairesi onaylı 2018, 2019, 2020 yılı tamamını  kapsayan  Mali Tabloları ve Bilançoları
   8. Çalışılan Bankalar Listesi,
   9. İSTEKLİ firmanın en son noter tasdikli imza sirküleri ve 1. Derece yetkili ve/veya yetkililerinin imza beyannamesi.
   10. Teklifi veren kişinin Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi ve İmza Sirküleri.
   11. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
   12. İdari Şartnamenin 9. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ,(f), (g), (h) ve (ı) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,
   13. İSTEKLİ'nin güncel olarak  hizmeti verdiği   kurum bilgileri.
   14.  İSTEKLİ'nin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İSTEKLİ tarafından teklif edilen bedelin %25'indan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşme toplamına ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir
   15. İdari Şartnamede belirtilen diğer belge ve hususlar.
   16. Yasaklı olunmadığına dair Taahhütname
   17. İsteklinin İdare ile icra takibi, dava ya da cezai yargılamaya konu herhangi bir hukuki ihtilaf içinde bulunmaması gerekmektedir

 
5. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
     a. İhale dokümanı, idarenin adresinden 350 Türk Lirası dekont ibrazı karşılığı 18/03/2021  tarih saat 10.00 itibari ile teslim edilecektir.
            FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ
            İŞ BANKASI KURUMSAL ŞUBESİ
            TR570006400000112990563012
    b. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar FMV Işık Üniversitesi Meşrutiyet Mah. Üniversite Sok. No:2 Şile/İSTANBUL adresi Satınalma Müdürlüğüne elden teslim edilebileceği gibi; aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtası ile( 25.03.2021 saat 11.00 ' e kadar) gönderilebilir.
7.İstekliler tekliflerini, teklif icmal tabloları ve mektup örneğine göre vereceklerdir.
8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
9. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.