Işık Üniversitesi Şile ve Maslak Yerleşkeleri Teknik ve Temizlik Hizmeti hizmet alım işi

Işık Üniversitesi Şile ve Maslak Yerleşkeleri Teknik ve Temizlik Hizmeti hizmet alım işi

İHALE İLANI
FMV Işık Üniversitesi
Işık Üniversitesi Şile ve Maslak Yerleşkeleri Teknik ve Temizlik Hizmeti hizmet alım işi FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ  İhale Yönetmeliğinin 16.ıncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. İdarenin

 

a. Adresi

FMV Işık Üniversitesi
Meşrutiyet Mah. Üniversite Sok. No:2 Şile/İSTANBUL

b. Telefon ve faks numarası

Tel 4440799  Fax: (216) 712 14 68

c. Elektronik posta adresi

Satin.alma@isikun.edu.tr

d .İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

www.isikun.edu.tr

2. İhale konusu hizmetin

 

a. Niteliği, türü ve miktarı

FMV Işık Üniversitesinin Şile ve Maslak yerleşkelerinde Tesis Yönetimi kapsamında Teknik ve Temizlik Hizmetlerinin sürekliliğini sağlayarak yürütmek maksadıyla Sözleşmede belirtilen esaslar dâhilinde Teknik ve Temizlik Hizmetlerinin alım işi

b. Yapılacağı yer

FMV Işık Üniversitesi Şile ve Maslak Yerleşkeleri

c. Süresi

2+1 YIL

3. İhalenin

 

a. Yapılacağı yer

FMV Işık Üniversitesi
Meşrutiyet Mah. Üniversite sok. No:2 Şile/İSTANBUL

b. Tarihi ve saati

06.07.2023 11.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler;
4.1.   İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

   1. Şekli ve içeriği ile ilgili bu şartnamede örneği verilen; Teklif Mektubu.  (İç Zarfta bulunacak)
   2. %3 tutarında Geçici Teminat Mektubu.
   3. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.  
   4. Ticaret Sicil Gazetesi (Değişiklikler Dahil),
   5. İSTEKLİ'nin sicile kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından servis çalıştırılması işine ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış İSTEKLİ'ye ait Ticaret Sicil Belgesi.
   6. Vergi Dairesi onaylı Vergi Levhası,
   7. "Vergi Borcu Yoktur" Belgesi
   8. Vergi Dairesi onaylı 2021, 2022 yılı tamamı ve 2023 yılı (ilk üç aylık)  Mali Tabloları ve Bilançoları
   9. SGK "Borcu Yoktur Belgesi"
   10. Çalışılan Bankalar Listesi,
   11. İSTEKLİ firmanın en son noter tasdikli imza sirküleri ve 1. Derece yetkili ve/veya yetkililerinin imza beyannamesi.
   12. Teklifi veren kişinin Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi ve İmza Sirküleri.
   13. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
   14. Yer Görme Belgesi
   15. Bu Şartnamenin 9. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g), (h) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,
   16. İş referans belgeleri yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektöre son 5 yılda yaptıkları, İDARE tarafından kusursuz kabul edilen işlerle veya ihale konusu dahil ve/veya benzer işleri bitirdiklerine ilişkin referanslar ve bunların belgelerini ve varsa devam etmekte olan işleri ile ilgili bilgi ve belgelerini içeren firma tanıtım dosyalarını İdareye sunmaları zorunludur.
   17. İSTEKLİ'lerin, ihale tarihinde İstanbul İlinde kendisine ait TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olduğuna dair belgeyi ibraz etmesi gerekmektedir.
   18. İdari Şartnamede belirtilen diğer belge ve hususlar.
   19. Yasaklı olunmadığına dair Taahhütname

5. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
     a. İhale dokümanı, idarenin adresinden 1.000 Bin Türk Lirası dekont karşılığı satın alınabilir.
            FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ
            YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. KURUMSAL ŞUBESİ
            TR80 0006 7010 0000 0090 1197 09
 
     b. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar FMV Işık Üniversitesi Meşrutiyet mah. Üniversite sok. No:2 Şile/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla (ihale bitim saatinden önce teslim şartı ile) gönderilebilir.
7.İstekliler tekliflerini, teklif icmal tabloları ve mektub örneğine göre vereceklerdir.
8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
9. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.