İşletme Yönetimi Uzaktan Eğitimi (e-MBA) (Tezsiz, Türkçe)

İşletme Yönetimi Uzaktan Eğitimi (e-MBA) (Tezsiz, Türkçe)

Program Hakkında Genel Bilgiler
Program Amaçları
 1. Değişen iş çevresinde işletmenin fonksiyonlarını ve yönetim sürecini anlamak.
 2. İş dünyasına ilişkin problemleri çözümüne yönelik olarak disiplinler arası bakış açısının geliştirilmesi.
 3. İş çevresinde etik davranışlara ve sosyal sorumluluğa ilişkin farkındalığa sahip olmak.

Program Çıktıları
 1. İşletme alanında bilgilerini ileri düzeyde geliştirmek ve derinleştirmek.
 2. İşletme alanı ile diğer disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak ve edinilen uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri disiplinlerarası boyutta ilişkilendirebilmek.
 3. İşletme alanında karşılaştığı uzmanlık gerektiren sorunlar karşısında bir hedef tanımlayarak çözüm önerileri tasarlamak , bilimsel araştırma yöntemleri aracılığıyla analiz etmek, sonuçları değerlendirmek ve uygulamak.
 4. İşletmecilik alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, bütünsel ve yaratıcı düşünerek yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek, sorumluluk alarak karar vermek.
 5. Yaşam boyu öğrenme bilinciyle değişimi yönetmek.
 6. Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olmak
 7. İşletme alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını çeşitli gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarmak.
 8. İş etiğinin değerlerini benimsemek, işletme alanı ile ilgili tüm aşamalarda her şart altında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmayı öğretmek ve denetlemek.
Program ve Derslerin Yarıyıllara Göre Dağılımı:

Program ve Derslerin Yarıyıllara Göre Dağılımı:
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ, 7. Düzey, Yüksek Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri  Program Çıktıları
  1 2 3 4 5 6 7 8
Bilgi Kuramsal
Olgusal
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. X              
Alanının ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimi açıklar. X              
Beceri Bilişsel
Uygulamalı
Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.   X            
Alana ilişkin bilgileri analitik ve sistematik olarak analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.   X            
Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.   X            
Yetkinlik Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alana ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir.     X X        
Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.     X          
Örgüt/Kurum için vizyon, amaç ve hedef belirler.     X          
Yetkinlik Öğrenme Yetkinliği Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.     X X X      
Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.             X  
Alana ilişkin çalışma yapanlarla iletişim kurar.             X  
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.           X    
Çalışma alanlarına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.                
Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.       X        
Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütür.       X        
Alana ilişkin yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı sağlar.             X  
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.               X
Ders kodu Program Çıktısı
  1 2 3 4 5 6 7 8
MAN501T  X X   X     X  
MAN502T   X X          
MAN503T X X X          
MAN504T   X   X       X
MAN505T X   X       X  
MAN509T   X   X X      
MAN515T X X       X   X
MAN516T X     X     X  
MAN519T X X   X   X    
MAN533T X   X     X X  
MAN580T X X X         X