Sinema ve Televizyon (Tezli/Tezsiz - Türkçe)

Sinema ve Televizyon (Tezli/Tezsiz - Türkçe)

Kuruluş Bilgisi

Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sinema Televizyon Anasanat Dalı,  Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans Programı, Tezli ve Tezsiz iki ayrı program olarak 2018-2019 eğitim öğretim yılında  ilk öğrencilerini almıştır.

Kazanılan Derece ve Düzeyi

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere "Sinema ve Televizyon Programı Yüksek Lisans Diploması" verilmektedir.

 

Kabul ve Kayıt Koşulları

Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sinema Televizyon Anasanat Dalı, Sinema ve Televizyon Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programımıza, eğitim süresi en az dört yıl olan fakülte ve yüksekokullardan mezun olanlar başvurabilir. Aynı eğitim seviyesine sahip ve diploma denkliği YÖK tarafından tanınmış olan yabancı uyruklu öğrenciler de başvurabilirler. Programa öğrenci kabulünde, Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği koşulları geçerlidir.
Bkz.(http://www.isikun.edu.tr/web/1547-13535-1-1/isik_universitesi/akademik/sosyal_bilimleri_enstitusu__programlar__yuksek_lisans__sinema_-_televizyon_anabilim_dali_programlari__sinema_ve_televizyon_tezlitezsiz_-_turkce/basvuru_kosullar)

Önceki Öğrenimin Tanınması

Herhangi bir dört yıllık lisans derecesine sahip olan öğrenciler programa kayıt yaptırabilirler. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında normal öğrenim süresinin son bir yarıyılında, yatay geçiş yapılmaz. Yatay geçiş kontenjanlarına, bir diğer enstitünün aynı düzeydeki eşdeğer lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış bulunan, almış olduğu derslerin tamamını başarmış olan öğrenciler başvurabilirler.

Mezuniyet Koşulları

Sinema ve Televizyon Tezli Yüksek Lisans derecesi alabilmek için toplam 21 kredilik yedi  dersin, kredisiz Lisansüstü Seminer dersi ve   Yüksek Lisans Tez çalışmasının başarı ile  tamamlanması gerekmektedir. Lisansüstü seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Yüksek lisans tezi, üzerinde kuramsal olarak çalışılan bir konu ve öğrencinin bu konuda kendi öngördüğü mecraya ve yapım türüne ait danışman onayı ile kabul edilmiş çalışmalarını kapsayan bir uygulama projesinden oluşur. Yüksek Lisans Tez çalışmaları bir akademik danışmanın gözetiminde hazırlanır.
http://www.isikun.edu.tr/i/content/208_1_ISIK_UNIVERSITESI_LISANSUSTU_EGITIM_OGRETIM_SINAV_YONETMELIGI.pdf

Program Tanımı
İnternet tabanlı görsel-işitsel yayın sistemlerinin hayatımıza girmesi ile birlikte geleneksel Sinema ve Televizyon alanı dönüşmeye ve yöndeşmeye başlamıştır. Bu alandaki kuramsal çalışmalar hali hazırda devam etmekle birlikte, içerik sağlayıcılarının nicel olarak gelişmesi, içerik üretiminin de paralel biçimde gelişmesi gereğini ortaya koymuştur. Bu bağlamda ülkemiz, geleneksel Sinema ve Televizyon içeriği üretiminde uzmanlaşmış olması yanında, söz konusu yöndeşmenin ardından ihtiyaç duyulan teorik donanıma ve pratik tecrübeye sahip insan gücüne ihtiyaç duymaktadır.
Işık Üniversitesi Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans Programı; Sinemayı, Televizyonu ve Yöndeşen Medyayı birbirinin ardılı ancak birbirinden ayrı olarak ele alan ve her birinin farklı teorik özellikleri olduğunun farkında olan bir yaklaşıma sahiptir. Program, gelişen ve yöndeşen medyanın ihtiyaç duyduğu içerik üretiminde bulunacak, nitelik ve nicelik olarak dünya standartlarını ölçü kabul eden bir anlayışa sahip profesyonelleri eğitme ve istihdama hazır hale getirmeyi hedeflemektedir. 
Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans Programı hem tezli hem de tezsiz (projeli) modüller içermektedir. Görsel işitsel içerikler, üretimleri aşamasında kodlanan mesajla iletişim ağının etkin unsurları olarak bireyden topluma değişim ve dönüşümün de temel yapı taşlarını oluşturur. Yüksek Lisans programı Sinema ve Televizyon bilim dalı başta olmak üzere  sanat, medya, iletişim, kültürel çalışmalar, yöntembilim, sosyoloji, psikoloji gibi pek çok farklı bilim alanı ile etkileşim içinde yapılandırılmıştır.
Bugün ülkelerin kalkınmasında en önemli gelir kaynağı olarak görülen yaratıcı endüstrinin ulusal çıkarlar bağlamında gelişmesi sinema ve televizyon endüstrilerinin güçlenmesiyle yakından ilişkilidir.  Bu bağlamda önerilen program uluslararası niteliklere erişim noktasında sinema ve televizyon alanını akademik analiz ve üretim sürecinde kazanılması hedeflenen yetkinlikleri dikkate alarak planlanmıştır. Eğitim dili Türkçedir.
Program Eğitim Amaçları
Sinema ve Televizyon alanında sahip olacağı mesleki yetkinlikle  ulusal ve ulaslararası kuruluşlarda görev alabilir.                
Alanında edindiği bilgi birikimiyle disiplinlerarası  akademik  çalışma yapmaya uygun altyapı ve yaşam boyu öğrenme bilinci ile kendini geliştirir.                 
Alana özgü üretim süreçlerinde proje bazlı serbest çalışan olarak ya da alanda hizmet veren oluşumların geliştiricisi ve yürütücüsü olarak faaliyette bulunur.                 
Program Çıktıları
  • Alanın tarihsel gelişimine, kuramsal  altyapısı ve teknik unsurlarına  ilişkin bilgiyi, disiplinlerarası bakış açısıyla yorumlayabilir.  
  • Sanat eserlerini toplumsal, kültürel koşullarla ilişkilendirip etik ilkeler ve eleştirel bakış açısıyla yorumlayabilir
  • Estetik bakış açısı ve temel ilkeler referansında görsel işitsel eseri yorumlayabilme ve üretebilme bilgisine sahip olur.
  • Alana ilişkin kuramsal ve uygulama becerisini kullanarak hedef kitlenin özelliklerini gözeterek  ürüne dönüştürebilir.
  • Proje geliştirme, sunma ve uygulama süreçlerinde ekibin parçası olma veya liderlik edebilme becerisi kazanır.
  • Bilimsel araştırma yöntemleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası kaynakları üretim süreçlerine aktarabilme becerisine sahip olur.
  • Lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir.
  • Alanıyla ilgili yenilikleri takip edebilme, yorumlama ve üretim süreçlerine aktarabilme becerisi kazanır. 
  • Kültür endüstrisi iletilerini,  toplumdaki yansıma ve etkileri bağlamında analiz ederek görüşlerini paylaşır.
Mezunların İstihdamı

Mezunlar, Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans Programı'nda edindikleri kuramsal bilgi ve akademik yorumlama becerileri sayesinde üniversitelerde, film yapım şirketlerinde, reklam ajanslarında veya televizyon kanallarında çalışma imkanı bulabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş

Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler Doktora veya Sanatta Yeterlilik programlarına başvurabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans programı Işık Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilen ölçme ve değerlendirme hükümlerini uygular. (http://www.isikun.edu.tr/i/content/208_1_ISIK_UNIVERSITESI_LISANSUSTU_EGITIM_OGRETIM_SINAV_YONETMELIGI.pdf)

Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, Türkçe

Adres ve İletişim Bilgileri

Maslak Kampüsü : Işık Üniversitesi Büyükdere Caddesi No: 194 34398 Maslak/İstanbul
Dr.Öğr.Üyesi Nalan Büker (Ana Bilim Dalı Başkanı ) 444 07 99 / 6210, nalan.buker@isikun.edu.tr

. Uluslararası İşbirliği

ERASMUS+ (8 ülkede 11 üniversite ile) programları (bkz. http://www.isikun.edu.tr/international/ )

TYYÇ Sanat Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) 7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi) PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9
Bilgi Kuramsal
Olgusal
Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahiptir.
Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu geliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibidir.
Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahiptir.
Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar.
Beceri Bilişsel
Uygulamalı
Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir.
Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir.
Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir.
Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar.
Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir. X
Yetkinlik Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur.
Proje süreçlerini planlar.
Yetkinlik Öğrenme Yetkinliği Sanat ve kültür ortamı içinde hedeflerini tanımlar.
Kendisinin ve başkalarının çalışmalarını eleştirerek yorumlar.
Alanı ile ilgili ve kişisel gelişiminde ulusal ve uluslararası kaynakları belirler. X
Öğrenmeyi yönlendirir.
Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder.
Sanat ve tasarım konusundaki tartışmalara katılarak görüşlerini etkin biçimde aktarır.
Alanına ilişkin edinimlerini topluma aktarır.
Ulusal ve uluslararası proje ekibi içinde etkin rol alabilecek düzeyde iletişim donanımına sahiptir.
Bir sanat eylemini ve uygulamayı başlatabilmek üzere diğer kişileri ikna eder.
En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar.
Alanındaki bilgiyi disiplinlerarası çalışma ortamında paylaşır ve uygular.
Kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda toplumu bilinçlendirme sürecinde yer alır.
Ders Çıktı Matrisi
Ders kodu Program Çıktıları
PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9
STV 501 X X X X
STV 502 X X X
STV 503 X X
STV 504 X X
STV 505 X X X
STV 506 X X X X
STV 507 X X X X
STV 508 X X X X
STV 509 X X
STV 510 X X X X
STV 511 X X X
STV 512 X X X
STV 500 X X
STV 590 X X X
STV 580 * X X X

İlgili Dosyalar