Görsel İletişim Tasarımı (Tezli/Tezsiz-Türkçe)

Görsel İletişim Tasarımı (Tezli/Tezsiz-Türkçe)

Program Hakkında Genel Bilgiler
Kuruluş Bilgisi
Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Programı, 2013 yılında açılmış, aynı yılda da öğrenci almıştır. İlk mezunlarını 2016 yılında vermiştir.

Kazanılan Derece ve Düzeyi
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Görsel İletişim Tasarımı alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları
Bir lisans diplomasına sahip olmak. Mezuniyet aşamasında olan adaylar, yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler. Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir. Bir lisansüstü programa yapılan başvuruları değerlendirmek üzere ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından en az üç öğretim üyesinden oluşan bir program kabul komisyonu kurulur. Komisyon yapacağı inceleme sonucunda adayların kabulü konusundaki önerileri oluşturur. Adayların değerlendirilmesi, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından yapılır ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülür. Anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Yönetim Kurulunun onayıyla adaylar mülakat ve uygulama sınavına alınır. Değerlendirmenin bu şekilde yapıldığı durumlarda; mülakat sonucunun %50'si, uygulama sınav sonucunun %50'si dikkate alınarak, hesaplanan puana göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır.  Eşit puan durumunda adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; lisans dersleri not ortalaması yüksek olanlar tercih edilir. Küsuratlı notlarda virgülden itibaren beş basamak dikkate alınır.

Önceki Öğrenimin Tanınması
Başka bir üniversiteye bağlı enstitülerin birinden Üniversitenin bir enstitüsüne benzer nitelikte olan ve eşdeğerliği ilgili kurul tarafından onaylanan programlardan yatay geçiş yapan öğrenciler, eşdeğer programlardan almış ve başarmış oldukları derslerden, ilgili kurulun değerlendirmesiyle muaf tutulabilirler. Öğrencinin Üniversitenin yüksek lisans öğrencisi olmadan önce Üniversitede veya başka bir yükseköğretim kurumunda herhangi bir diploma için kullanılmamış olmak koşulu ile almış olduğu en fazla dört lisansüstü dersi tezli yüksek lisans programına sayılabilir. Alan dışından programa başvuran öğrenciler, mülâkat değerlendirme jürisinin önerisi ve ilgili anabilim dalı başkanının olumlu görüşü üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile programa ilişkin eksikliklerini gidermek amacı ile en çok iki yarıyıl süreli bilimsel hazırlık programına kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları
Tezli Yüksek lisans diploması:

Görsel İletişim Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı eğitimini tamamlayabilmek için 21 kredilik (122 AKTS) alması gerekir.
Kredili derslerini en az 2,50/4,00 genel not ortalaması ile tamamlamak, tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden Senato tarafından kabul edilmiş tez yazım kılavuzuna uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir.
Tezsiz yüksek lisans diploması:

Görsel İletişim Tasarımı Tezsiz Yüksek Lisans Programı eğitimini tamamlayabilmek için 30 kredilik (100 AKTS) alması gerekir.
Kredili derslerini en az 2,50/4,00 genel not ortalaması ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencileri tezsiz yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.
(bkz. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği)

Program Tanımı
Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, Görsel İletişim Tasarımı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Görsel İletişim Tasarımı'nın çeşitli alanlarında uzmanlık düzeyinde eğitim veren bir programdır. Programın amacı öğrencinin uzmanlaşmak istediği alana yönelik kuramsal ve uygulamalı bilgisini derinleştirmek, akademik araştırmalar yapmak, yenilikçi ve bütüncül kavramsal alt yapısı olan projeler üretmektir.
Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
Programın Eğitim Amaçları
 • Görsel iletişim tasarımı kapsamına giren uygulama alanlarından en az birinde kuramsal ve uygulamalı yetkiliğini derinleştirir, belli bir alanda uzmanlaşır.    
 • Ulusal ve uluslararası platformlarda yer alarak görsel iletişim tasarımı alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilir.
 • Farklı alanlarla kavramsal ve kuramsal bağlar kurarak disiplinlerarası yeni çalışma ve araştırma alanları geliştirebilir.
 • Görsel iletişim tasarımı alanı kapsamındaki basılı ve dijital ortamlar için yapılan tüm uygulama çalışmalarında tasarım süreçlerinde yer alabilir, (kavram) konsept belirleyici olabilir.           
 • Uluslararası platformlarda yenilikçi ve özgün tasarım çalışmalarıyla yer alabilir.  
Program Çıktıları
 • Görsel iletişim tasarımı içinde belli bir alanda uzmanlaşmaya yönelik araştırma ve tasarım uygulamaları yapar.
 • Görsel iletişim tasarımı içinde kendi uzmanlaşmak istediği alan dışında, diğer alt alanlarda da yaratıcı tasarımlar üretebilir.
 • Alana yön veren güncel araştırmalar ve yöntemsel yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olur.
 • Ulusal ve uluslararası platformlarda değerlendirilmek üzere özgün araştırmalar yapar.
 • Görsel iletişim tasarımı ile diğer alanların güncel teorileri arasında bağlantı kurarak, disiplinlerarası bilgi geliştirir.
 • Görsel İletişim, tasarım, basılı ve dijital medya konusunda sağlam bir teorik altyapıya sahip olur.
 • Alanın ihtiyaçlarını tespit ederek bireysel olarak ürettiği tasarımı sektöre sunabilme becerisi kazanır.
 • Kavramını (konseptini) kendisinin oluşturduğu özgün, yenilikçi ve işlevsel nitelikte kapsamlı bir tasarım projesi gerçekleştirir.
 • Etik değerleri gözeten, sosyal ve kültürel değerlere duyarlı, hedef kitleye uygun, sürdürülebilir görsel iletişim tasarım ürünleri ortaya koyar.
 • Yaptığı projenin ve araştırmanın tanıtımı ve savunmasını profesyonel düzeyde yapar
 • Alanın güncel gereksinimlerini karşılayacak teknolojik araçları kullanır, yeni teknolojilere uyum sağlama yeteneğine sahiptir.
 • Alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mevzuatlar hakkında bilgi sahibidir.
Mezunların İstihdamı
Görsel İletişim Tasarımı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı mezunları akademik kariyer yapabilir; reklam ajanslarında, animasyon stüdyolarında ve prodüksiyon şirketlerinde, dergi ve gazetelerde, televizyonlarda, sinema sektöründe, resmi ve özel kurumlarda yaratıcı yönetmen, sanat danışmanı, grafik tasarımcı veya serbest tasarımcı olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlara Geçiş
Programdan mezun olan öğrenciler, doktora ve sanatta yeterlik programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Ölçme ve Değerlendirme
Görsel İletişim Tasarımı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilen ölçme ve değerlendirme hükümlerini uygular.

Eğitim Türü ve Dili
Örgün eğitim, Türkçe

Adres ve İletişim Bilgileri
Doç. Banu İnanç UYAN DUR (Program Başkanı) 444 07 99/6190, inanç.uyan@isikun.edu.tr
Leyla ŞAHİN (Enstitü Sekreteri) 444 07 99 /6127, leyla.sahin@isikun.edu.tr
Adres: FMV Işık Üniversitesi, Maslak Kampüsü, Büyükdere Cad. No:194 34398, Maslak/Sarıyer İSTANBUL

Uluslararası İşbirliği
ERASMUS+ (4 ülkede 6 üniversite ile) programları (bkz. www.isikun.edu.tr/international/)

Görsel İletişim Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı Zorunlu Dersler
Kod Dersin Adı T+L+U K AKTS
GIT 501 Görsel İletişim Tasarımı Proje I 0+0+6 3 12
GIT 502 Görsel İletişim Tasarımı Proje II 0+0+6 3 12
GIT 503          Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3+0+0 3 7
GIT 500 Lisansüstü Seminer 1+0+0 NC 3
GIT 590 Yüksek Lisans Tezi NC NC 60
Görsel İletişim Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı Seçmeli Dersler
Kod Dersin Adı T+L+U K AKTS
GIT 511 Bilgilendirme Tasarımı 3+0+0 3 7
GIT 512 Interaktif Medya 3+0+0 3 7
GIT 513 Deneyim Tasarımı 3+0+0 3 7
GIT 514 Tasarım Yönetimi 3+0+0 3 7
GIT 515 Görsel Çözümleme Yöntemleri 3+0+0 3 7
GIT 516 Tasarım Tarih ve Kuramları 3+0+0 3 7
GIT 517 Tasarımda Girişimcilik 3+0+0 3 7
GIT 518 Dijital İllüstrasyon 3+0+0 3 7
GIT 519 Dijital Oyun Tasarımı 3+0+0 3 7
GIT 520 Kinetik Tipografi 3+0+0 3 7
GIT 521 Animasyon Teknikleri 3+0+0 3 7
GIT 522 Canlandırma Sineması 3+0+0 3 7
GIT 523 3D Modelleme ve Animasyon 3+0+0 3 7
GIT 524 Sinema-TV Grafiği 3+0+0 3 7
Görsel İletişim Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı
Program Derslerinin Yıllara Göre Dağılımı
1. YARIYIL
Kod Dersin Adı T+L+U K AKTS
GIT 501 Görsel İletişim Tasarımı Atölye I 0+0+6 3 12
GIT 503          Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3+0+0 3 7
Seçmeli Ders (Alan İçi) 3+0+0 3 7
Seçmeli Ders (Alan İçi / Alan Dışı) 3+0+0 3 7
Toplam 12 33
2. YARIYIL
Kod Dersin Adı T+L+U K AKTS
GIT 502 Görsel İletişim Tasarımı Atölye II 0+0+6 3 12
GIT 500 Lisansüstü Seminer 1+0+0 NC 3
Seçmeli Ders (Alan İçi) 3+0+0 3 7
Seçmeli Ders (Alan İçi / Alan Dışı) 3+0+0 3 7
Toplam 9 29
3 - 4. YARIYIL
Kod Dersin Adı T+L+U K AKTS
GIT 590 Yüksek Lisans Tezi NC NC 60
Toplam - 60
Görsel İletişim Tasarımı Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Görsel İletişim Tasarımı Tezsiz Yüksek Lisans Programı yerel 30 kredi ve 100 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir. Program 30 kredi-saatlik 10 ders ve bir Dönem Projesinden oluşmaktadır. Derslerden 4 tanesi zorunlu, 7 tanesi ise seçmelidir. Öğrenciler danışmanın onayı ile diğer SBE Anabilim Dallarından en fazla 3 ders seçebilirler.

   Görsel İletişim Tasarımı Tezsiz Yüksek Lisans Programı Zorunlu Dersler
Kod Dersin Adı T+L+U K AKTS
GIT 501 Görsel İletişim Tasarımı Proje I 0+0+6 3 12
GIT 502 Görsel İletişim Tasarımı Proje II 0+0+6 3 12
GIT 503          Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3+0+0 3 7
GIT 580 Dönem Projesi NC NC 20
Görsel İletişim Tasarımı Tezsiz Yüksek Lisans Programı Seçmeli Dersler
Kod Dersin Adı T+L+U K AKTS
GIT 511 Bilgilendirme Tasarımı 3+0+0 3 7
GIT 512 Interaktif Medya 3+0+0 3 7
GIT 513 Deneyim Tasarımı 3+0+0 3 7
GIT 514 Tasarım Yönetimi 3+0+0 3 7
GIT 515 Görsel Çözümleme Yöntemleri 3+0+0 3 7
GIT 516 Tasarım Tarih ve Kuramları 3+0+0 3 7
GIT 517 Tasarımda Girişimcilik 3+0+0 3 7
GIT 518 Dijital İllüstrasyon 3+0+0 3 7
GIT 519 Dijital Oyun Tasarımı 3+0+0 3 7
GIT 520 Kinetik Tipografi 3+0+0 3 7
GIT 521 Animasyon Teknikleri 3+0+0 3 7
GIT 522 Canlandırma Sineması 3+0+0 3 7
GIT 523 3D Modelleme ve Animasyon 3+0+0 3 7
GIT 524 Sinema-TV Grafiği 3+0+0 3 7
Görsel İletişim Tasarımı Tezsiz Yüksek Lisans Programı Program Derslerinin Yıllara Göre Dağılımı
TYYÇ Sanat Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) 7. Düzey (YÜKSEK LİSANS Eğitimi) PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12
 Bilgi (Kuramsal-Olgusal) Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahiptir.
Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu geliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibidir.
Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahiptir.
Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar.
                      Beceri                     (Bilişsel Uygulamalı) Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir.
Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir.
Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir.
Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar.
Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir.
Yetkinlikler Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur.
Proje süreçlerini planlar.
Öğrenme Yetkinliği Sanat ve kültür ortamı içinde hedeflerini tanımlar.
Kendisinin ve başkalarının çalışmalarını eleştirerek yorumlar.
Alanı ile ilgili ve kişisel gelişiminde ulusal ve uluslararası kaynakları belirler.
 Öğrenmeyi yönlendirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder.
Sanat ve tasarım konusundaki tartışmalara katılarak görüşlerini etkin biçimde aktarır.
Alanına ilişkin edinimlerini topluma aktarır.
Ulusal ve uluslararası proje ekibi içinde etkin rol alabilecek düzeyde iletişim donanımına sahiptir.
Bir sanat eylemini ve uygulamayı başlatabilmek üzere diğer kişileri ikna eder.
En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar.
Alanındaki bilgiyi disiplinlerarası çalışma ortamında paylaşır ve uygular.
Kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda toplumu bilinçlendirme sürecinde yer alır.
Ders kodu Program Çıktıları
Zorunlu Dersler PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12
GIT 501 5 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4
GIT 502 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5
GIT 503 5 5 4 5 4
GIT 500 5 5 4 5 4 5
GIT 590 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Seçmeli Dersler PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12
GIT 511 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5
GIT 512 5 5 4 4 4 5 5 5
GIT 513 5 5 4 4 4 4 5 5 5
GIT 514 5 4 4 4 5 5 4
GIT 515 5 5 4 5 5
GIT 516 5 4 4 5 4
GIT 517 5 5 4 5 4 5 5 5 4
GIT 518 5 5 4 5 5
GIT 519 5 5 4 4 5 5 5
GIT 520 5 5 4 5 4 5 5 5 5
GIT 521 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5
GIT 522 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5
GIT 523 5 5 4 5 5 4 5 3 5 5
GIT 524 5 5 4 5 4 4 3 5

İlgili Dosyalar