Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS) (Tezsiz)

Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS) (Tezsiz)

Program Hakkında Genel Bilgiler
Program Amaçları
 1. Yönetim Bilişim Sistemleri uzmanlık alanında ileri bir yöntem geliştirmek veya var olan bir yöntemi ilerletmek ya da profesyonel eğitime devam edebilmek.
 2. Üyesi oldukları Yönetim Bilişim Sistemleri uzmanlık alanında ve içinde bulundukları genel toplumda yer alabilmek.
 3. Seçildikleri görevlerde liderlik rolünü üstlenebilmek.
 4. Bir takımın üyesi olarak başarılı bir şekilde çalışmak
 5. Hayat boyu öğrenme fırsatlarını takip edebilmek.
Program Çıktıları
 1. Lisans eğitimi süresince edindiği matematik ve fen bilimleri konularındaki kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimini Yönetim Bilişim Sistemleri alanındaki problemlerin çözümüne yönelik olarak kullanabilmek.
 2. Yüksek lisans düzeyindeki bir problemi analiz edebilme, çözüme yönelik bilişimsel gereksinimleri tespit edebilme ve tanımlayabilme; çözüme yönelik teknoloji, araç, standart, protokol ve bileşenleri anlayabilme, belirleyebilme ve seçebilme yeteneği geliştirmek.
 3. Yüksek lisans düzeyindeki Yönetim Bilişim Sistemleri problemlerinin çözümüne yönelik olarak; yazılım çözümleri, güvenlik modeli, bilgisayar ve ağ alt yapısı ve benzeri bileşenleri de içeren bir bilgi sistemini önerebilme, analiz edebilme, tasarlayabilme, test edebilme ve kullanabilme becerisi kazanmak.
 4. Bilişimin bireyler, organizasyonlar ve toplum üzerindeki lokal ve küresel etkilerini analiz edebilme ve Yönetim Bilişim Sistemleri tekniklerini, becerilerini ve araçlarını alışılagelen bilişim pratiklerinde uygulamabilmenin yanında günümüz metodolojilerin etkinliklerini arttırabilme yeteneği geliştirmek.
 5. Yabancı bir dilde her tür ilgili izleyici kitlesi ile sözlü ve yazılı medya araçlarını kullanarak etkili bir biçimde iletişim kurabilmek, bu amaçla dokümantasyon hazırlayabilme yeteneği kazanmak ve akademik yazma becerileri edinmek.
 6. Yönetim Bilişim Sistemleri mesleği ve araştırmaları ile ilgili profesyonel, etik, hukuki, sosyal sorun ve sorumlulukları anlayabilme yeteneği kazanmak.
 7. Yönetim Bilişim Sistemleri uzmanlık alanına ait ya da dışındaki çeşitli konularda bilgi birikimi edinebilme ve farklı araştırma alanlarında çalışan kişilerden oluşan heterojen gruplarda disiplinler arası çalışma yapabilme becerileri kazanmak.
 8. Güncel Yönetim Bilişim Sistemleri konularını takip edebilmeye yönelik kişisel gelişim için hayat boyu öğrenme ve mesleki gelişimi sürdürebilme yeteneği edinmek.
Program ve Derslerin Yarıyıllara Göre Dağılımı:

Program ve Derslerin Yarıyıllara Göre Dağılımı:
TYYÇ Bilgisayar Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
7. Düzey (YÜKSEK LİSANS Eğitimi)
Program Çıktıları
  1 2 3 4 5 6 7 8
Bilgi Kuramsal
Olgusal
1-Matematik, hesaplama ve bilgisayar bilimleri konularında bilimsel araştırma yaparak derinlemesine ve genişlemesine kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. X              
2-Bilişim ve/veya bilgisayar bilimlerinde kullanılan analiz ve modelleme yöntemleri ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahiptir.   X X          
Beceri Bilişsel
Uygulamalı
1-Bilişim ve bilgisayar bilimleri problemlerini işaret eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlemede yenilikçi yöntemler uygular.   X X X        
2-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.   X X X        
Yetkinlik Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır             X X
Yetkinlik Öğrenme Yetkinliği 1-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalığa sahip olduğunu inceler ve uygulamalarıyla gösterir.               X
Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.         X X    
2-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.         X X    
3-Bilişim uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlar.         X X    
Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 1-Verilerin toplanması, işlenmesi, kullanılması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. X X X X X X    
Ders kodu Program Çıktısı
  1 2 3 4 5 6 7 8
IT 512   X X X       X
IT 520 X X X       X X
IT 531   X X X     X  
MAN 501   X X       X  
MAN 502   X X       X  
MIS 505   X X X X X    
MIS 517 X X X          
MIS 521 X X X          
MIS 522   X X X X X X  
MIS 523   X X     X X X
MIS 531   X X     X X X
MIS 532   X X     X X X
MIS 534 X X X X X X   X
MIS 535   X X     X X X
MIS 536     X X   X X X
MIS 544   X X     X X X
MIS 545   X X     X X X
MIS 552 X X X X X     X
MIS 580 X X X X X X X X
IT 500 X X X X X X X X
IT 506 X X X X   X X  
IT 524 X X X       X X
IT 527 X X X          
IT 535 X X X X       X
IT 536 X X X X       X
IT 538 X X X X       X
IT 580 X X X X X X X X
IT 590 X X X X X X X X