Yöneticiler için İşletme Yönetimi (Tezli/Tezsiz)

Yöneticiler için İşletme Yönetimi (Tezli/Tezsiz)

Program Hakkında Genel Bilgiler

 

Program Amaçları
 1. Değişen iş çevresinde çağdaş işletmenin fonksiyonlarını ve yönetim sürecini anlamak.
 2. Günümüzdeki iş dünyasına ilişkin problemleri çözebilmek amacıyla disiplinler arası bakış açısına sahip olmak.
 3. İş çevresinde etik davranışlara ve sosyal sorumluluğa ilişkin farkındalığa sahip olmak.
 4. Takımda etkin bir şekilde görev alabilmek ve hem sözlü hem de yazılı olarak etkili iletişim becerisine sahip olmak.
Program Çıktıları

 

 1. Çağdaş işletmenin temel fonksiyonlarını kavramak.
 2. İleri araştırma yöntemleri konusunda derin bilgiye sahip olmak.
 3. Çağdaş iş dünyasında işletme finansı, araçları ve uygulamalarına ilişkin bilgiye sahip olmak.
 4. Çağdaş iş dünyasında muhasebe yöntemleri ve uygulamalarına ilişkin bilgiye sahip olmak.
 5. Yönetsel ekonomi ve ekonomik sistemlerin temel kavramlarını idrak etmek.
 6. Stratejik pazarlama yönetimine ilişkin bilgi sahibi olmak.
 7. Sözlü ve yazılı olarak etkili biçimde iletişim kurabilmek.
 8. İş çevresinde etik davranışlara ve sosyal sorumluluğa ilişkin farkındalığa sahip olmak.

 

 

Program ve Derslerin Yarıyıllara Göre Dağılımı:

Program ve Derslerin Yarıyıllara Göre Dağılımı:
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ), 7. Düzey, (Yüksek Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri  Program Çıktıları
  1 2 3 4 5 6 7 8
Bilgi Kuramsal
Olgusal
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme. X X            
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme. X X            
Beceri Bilişsel
Uygulamalı
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.     X          
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,     X          
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini
kullanarak çözümleyebilme.
    X          
Yetkinlik Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.       X        
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.       X        
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.       X        
Yetkinlik Öğrenme Yetkinliği Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.         X      
Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.             X  
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.             X  
Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.           X X  
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.             X  
Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.               X
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.               X
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.               X
Program Çıktısı
Ders kodu 1 2 3 4 5 6 7 8
Man 500 X X X
Man 501 X
Man 502 X X
Man 503 X X X X
Man 504 X
Man 505 X
Man 507 X X
Man 509 X X X X
Man 580 X X
Man 590 X X
Man 512 X X X X X
Man 514 X X X
Man 516 X X X X X
Man 518 X X
Man 522 X X X
Man 524 X X X
Man 526 X X
Man 528 X X X X X X
Man 532 X X X
Man 534 X X
Man 536 X X X X X X
Man 538 X X X X X X X
Man 541 X
Man 543 X
Man 544 X
Man 545 X
Man 546 X