Muhasebe ve Denetim (Tezli/Tezsiz, Türkçe)

Muhasebe ve Denetim (Tezli/Tezsiz, Türkçe)

Program Hakkında Genel Bilgiler
Program Amaçları

 1. Güncel muhaesebe, denetim ve finans uygulamalarını kavrayarak geleceğe yönelik tahmin yapabilen, özel sektör ve kamu kuruluşlarında istihdam edilecek mezunlar yetiştirmek.
 2. Günümüzdeki iş dünyasına ilişkin problemleri çözebilmek amacıyla disiplinler arası bakış açısına sahip olmak.
 3. Karmaşık muhasebe ve denetim sorunlarını çözmeyi sağlayan eleştirel düşünce, analitik ve karar alma becerilerini kazandırmak.
 4. Rekabetçi iş çevrelerinde etik davranışlar ve sosyal sorumluluk konularında farkındalık sağlamak.

Program Çıktıları

 1. Muhasebenin ve denetimin temel ilkelerini anlamak ve gerekli ilkeleri iş yaşamına uygulayabilmek.
 2. Muhasebe verilerine veya kullanılan veri türüne göre, faydalanılabilecek teknikleri belirleyerek, bu teknikleri veri setine uygulayabilmek.
 3. Muhasebe ve denetim yöntemlerini ve bu yöntemlerin iş dünyasına uyarlanmasını kavramak.
 4. Muhasebe ve denetim yöntemlerini küresel ölçekte uygulayabilmek.
 5. Muhasebe, denetim ve finansal problemlerini çözebilme yetisini sahip olmak.
 6. Yurt içi ve yurt dışında denetim firmalarında görev almak ve denetim raporları hazırlamak.
 7. Sürekli değişen iş hayatında, muhasebe ve denetim ilke ve uygulamalarını, analitik araçların yardımıyla değerlendirebilmek.
 8. Bilgisayar ve gerekli paket programı kullanımı becerisine sahip olmak.
Program ve Derslerin Yarıyıllara Göre Dağılımı:

Program ve Derslerin Yarıyıllara Göre Dağılımı:
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ, 6. Düzey, Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8
Bilgi Kuramsal
Olgusal
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. X X
Alanının ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimi açıklar. X X
Beceri Bilişsel
Uygulamalı
Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. X X
Alana ilişkin bilgileri analitik ve sistematik olarak analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. X X
Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. X X X
Yetkinlik Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alana ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştiri X X X
Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır X X X
Örgüt/Kurum için vizyon, amaç ve hedef belirler. X X X
Yetkinlik Öğrenme Yetkinliği Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. X X X
Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. X X X
Alana ilişkin çalışma yapanlarla iletişim kurar. X X
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. X X
Çalışma alanlarına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. X X
Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. X X
Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütür. X X
Alana ilişkin yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı sağlar. X X
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile
çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X X