Klinik Psikoloji (Tezli/Tezsiz - Türkçe)

Klinik Psikoloji (Tezli/Tezsiz - Türkçe)

Program Hakkında Genel Bilgiler
Program Çıktıları

 1. Klinik Psikoloji alanında kuramsal konu ve güncel araştırmalar hakkında geniş bilgiye ve eleştirel bir bakış açısına sahip olmak
 2. Kuramsal ve uygulama alanlarındaki sorun ve ihtiyaçları belirleyecek bakış açısına sahip olmak
 3. İleri düzeyde araştırma, yöntem ve desen ilkelerine hakim olmak
 4. Ulusal ve uluslararası düzeyde bağımsız olarak yayın ve sunum yapma becerisi kazanmak
 5. Disiplinler arası çalışma ve araştırma gruplarında liderlik yapmak ve sorumluluk almak; karmaşık durumlarda stratejik çözüm yaklaşımları geliştirebilmek
 6. En az 1 yabancı dili mesleki ve akademik yaşamda etkin biçimde kullanmak
 7. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanmak
 8. Psikiyatrik hastalıkların etiyolojisi, belirti kümeleri, prognozu ve sonlanma özellikleri açısından mesleğinin gerektirdiği ölçüde yeterliliğe ulaşabilmiş olmak
 9. Psikiyatrik hastalıklarda yardımcı tanı yöntemi olarak psikolojik ve nöropsikolojik test uygulamalarını öğrenmiş olmak
 10. Psikiyatrik hastalarla psikolojik görüşme tekniklerini; bireysel ve grup terapisi anlamında hasta yaklaşımını öğrenmiş olmak
 11. Psikiyatrik hasta, hasta yakınları ve toplumun sorun ve ihtiyaçlarına yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirebilecek yeterliliğe ulaşabilmiş olmak
 12. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak
Program ve Derslerin Yarıyıllara Göre Dağılımı:

Program ve Derslerin Yarıyıllara Göre Dağılımı:
TYYÇ Beşeri Bilimler Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) 7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi) Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bilgi Kuramsal
Olgusal
Beşeri bilimler alanında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. X
Beşeri bilimler alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve farklı disiplinlerle ortak çalışmalar yürütür. X
Beşeri bilimler alanında kazanılan lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak ilgili alandaki kaynakları etkin bir şekilde kullanır. X
Beşeri bilimler alanlarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. X
Beceri Bilişsel
Uygulamalı
Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. X
Beşeri bilimler alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur. X
Beşeri bilimler alanında karşılaşılan sorunları en uygun araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak çözümler. X
Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri toplumun eğitim, kültür ve sanat seviyesinin yükseltilmesi yönünde kullanır. X
Yetkinlik Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Beşeri bilimler alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. X
Beşeri bilimler alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirir. X
Eğitim, kültür ve sanat alanlarında yürütülen çalışmalarda bireysel olarak bağımsız çalışır ve/veya ekip çalışmalarında sorumluluk alarak çözüm üretir. X X X
Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar; kişisel, kurumsal ve ekip çalışmalarını uzmanlık düzeyinde organize eder. X X
Yetkinlik Öğrenme Yetkinliği Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. X X X
Sorumluluğu altındaki kişi ve grupların öğrenmesini yönlendirir. X X
Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer. X X X
Beşeri bilimler alanındaki güncel gelişmeleri ve yürütülen projeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara uygun iletişim araçlarıyla aktarır. X X X
Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini kullanarak toplumda kültür ve sanat duyarlılığını geliştirir. X
Bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. X
Beşeri bilimler alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. X
Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik Beşeri bilimler alanıyla ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve duyurulması aşamalarında bilimsel, kültürel, sanatsal, toplumsal ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri anlatır. X X X X X
Beşeri bilimler alanında strateji belirler, politika geliştirir, uygulama aşamalarını planlar ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. X X X X X X
Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık bilgisini ve problem çözme ve uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır. X
Ders kodu Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PSY503 X X X
PSY507 X X X
PSY541 X X X
PSY543 X X X
PSY551 X X X
PSY552 X X X
PSY553 X X X
PSY554 X X X
PSY512 X X
PSY542 X X
PSY544 X X
PSY505 X X X X X X
PSY506 X X X X X X
PSY545 X X X X X X
PSY546 X X X X X X
PSY547 X X X X X X X
PSY548 X X X X X X X
PSY549 X X X X X X X
PSY550 X X X X X X X
PSY500 X X X X
PSY590 X X X X X X
PSY580 X X X X X X