Uygulamalı Ekonomi (Tezli ve Tezsiz)

Uygulamalı Ekonomi (Tezli ve Tezsiz)

Program Hakkında

Işık Üniversitesi Uygulamalı Ekonomi Yüksek Lisans Programı 12 dersten oluşan ve üniversitnin Maslak Kampüsü'nde yürütülen bir programdır. Program, önde gelen endüstrilerdeki uygulamalarda kullanılan iktisadi akıl yürütme becerilerinin öğrencilere kazandırılmasını amaçlamaktadır. Ders programı, iktisadi teorilerin uygulama alanları ve sayısal teknikleri üzerine kurgulanmıştır. Seçmeli derslerin sayısı ve çeşitliliği, ekonominin alt alanlarında uzmanlaşmaya ve örnekk incelemelerine dayalı ekonomik modellemeler konusunda tecrübe kazanmaya yardımcı olmaktadır. Öğrencilerin program süresince, iktisadi verilerin analizi yoluyla iktisadi teorileri, prensipleri ve metodları kullanmaları beklenir. Sunum yeteneklerinin geliştirilmesi ve proje bazl ödevler hazırlanması da programın seçmeli dersler yoluyla sunduğu imkanlar arasındadır.

Işık Üniversitesi Uygulamalı Ekonomi Yüksek Lisans Programı, özel sektör ve kamu kuruluşlarında ekonomist, finansal analiz uzmanı, araştırmacı veya danışman olarak çalışmak isteyen ve sonrasında doktora seviyesinde akademik kariyerlerine devam etmek isteyenler için tasarlanmıştır. Program, bu alanlarda çalışmak/uzmanlaşmak isteyen kişilere ileri sayısal metodlar konusunda hayat boyu kullanabilecekleri becerileri kazandıracaktır. Tüm lisans mezunları programa başvurabilir.

Ekonomi, verileri analiz edip yorumlayabilmek ve bu bilgiyi sağlık, çevre, iletişim, enerji, ulaşım ve finans gibi bir çok sektörde kullanabilmek isteyenler için gittikçe daha da popüler hale gelen bir araştırma alanıdır. Uygulamalı Ekonomi Yüksek Lisans Programı da teorilerin ve sayısal tekniklerin, günlük hayatta karşılaşılan örneklerle bir araya getirilmesi amacını taşımaktadır. Program, ekonomi alanındaki geleneksel bir yüksek lisans programının aksine, öğrencilerine pratiğe yönelik becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Bu amaçla, giderek artan bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkan, deneysel bilgiyi kullanabilen ekonomist talebine yönelik bir program olma iddiasındadır. Program, aynı zamanda ekonomi ve bağlantılı alanlarda doktora derecesi edinmek isteyen bireyler için de uygundur.

Özel sektör veya kamu kuruluşlarında ekonomist, analist, planlamacı veya danışman olmaya yönelik bir kariyer planlaması yapıyorsanız Işık Üniversitesi Uygulamalı Ekonomi Yüksek Lisans Programı, size ciddi olarak göz önünde bulundurmanız gereken bir uzmanlaşma fırsatı tanıyor.

Programın öğretim dili İngilizce'dir.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Uygulamalı Ekonomi Yüksek Lisans Derecesi (Master of Arts, M.A.) almaya hak kazanırlar.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Işık Üniversitesi Uygulamalı Ekonomi Yüksek Lisans Programı yüksek lisans seviyesinde öğretim yapan bir programdır.

Kayıt Kabul Şartları

Programa başvuru için adayların lisans ya da yüksek lisans mezunu olmaları beklenmektedir. Başvuracak adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yaptığı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı'ndan (ALES) 55 ve üstü puan almaları; ya da Graduate Management Admission Test'ten (GMAT) 450 ve üstü, ya da Graduate Record Examinations'dan (GRE) 610 ve üstü puan almaları ve bunu belgelemeleri gerekmektedir. (Bu testlerin geçerlilik süresi 5 yıldır.) Bunun yanı sıra adayların İngilizce yeterliliklerini de belgelemeleri gerekmektedir. Adayların ÖSYM'nin düzenlediği Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan 65 puan ve üstü, ya da Test of English as a Foreign Language'dan (TOEFL) 78 puan ve üstü almış olmaları gerekmektedir. Bu sınavlardan aldıkları sonuçları belgeleyemeyen adaylar Işık Üniversitesi tarafından verilen İngilizce yeterlilik sınavına alınır. İngilizce Yeterlilik Sınavı baraj puanı Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.

Bunların yanı sıra adaylar önceki öğretimlerine ilişkin not çizelgelerini de başvurularına eklemelidir. Işık Üniversitesi dışından başvuracak adaylar iki adet referans mektubu da getireceklerdir.

Programa kabul edilen adaylar, başvuru koşullarını sağlayan adayların sıralanmasından sonra başvurulan dönem için belirlenen kontenjana göre seçileceklerdir.

Önceki Öğrenmenin Tanımlanması
Tezli Yüksek Lisans Programı

Öğrencinin Üniversite'nin yüksek lisans öğrencisi olmadan önce, Üniversite'de ya da başka bir yükseköğretim kurumunda herhangi bir diploma için kullanılmamış olmak koşulu ile almış olduğu en fazla dört lisansüstü dersi tezli yüksek lisans programına sayılabilir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Öğrencinin Üniversite'nin yüksek lisans öğrencisi olmadan önce Üniversite'de ya da başka bir yükseköğretim kurumunda herhangi bir diploma için kullanılmamış olmak koşulu ile almış olduğu lisansüstü dersler tezsiz yüksek lisans programına sayılabilir.

Sayılacak dersler programda öngörülen kredi yükünün yarısını aşamaz.

Derece Alınması ile ilgili Gereklilikler ve Kurallar
Tezli Yüksek Lisans Programı

Derece almaya hak kazanmak için, öğrencilerin kredili derslerinin her birini CC ve üstü bir notla tamamlamış olması, genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması, tez savunma sınavında başarılı olması, tezin üç cildini savunma sınavından itibaren en geç bir ay içinde enstitüye teslim etmesi ve tezin şekil yönünden Senato tarafından kabul edilmesi gerekmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Kredili derslerini her birinden en az CC notu almak koşuluyla genel not ortalaması 2.50/4.00 olacak şekilde tamamlayan ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciler tezsiz yüksek lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Program Amaçları
 1. Mezunlar ekonomi alanındaki mesleklerin (bankacılık, finans, sigorta vb.) ya da ekonomi alanında doktora programların gerektirdiği donanıma sahiptirler.
 2. Mezunlar ekonomi disiplinin temel prensiplerini kavramış, disiplinde kullanılan değişik yaklaşımları iş hayatı dahilinde çeşitli alanlarda uygulayabilme yeteneğini kazanmışlardır.
 3. Mezunlar takım çalışmasına, yenilik ve değişime açık, yazılı ve sözlü iletişim tekniklerini etkin yöntemlerle kullanabilen bireylerdir.
 4. Mezunlar profesyonel ve etik sorumluluklarının bilincinde, küresel ekonominin gerektirdiği bilgi ve becerilerini yenileyebilen bireylerdir.

Program Çıktıları
 1. Temel ekonomik kavramları öğrenmiş, ana ekonomik sorunlarda muhakeme edebilen, işçi, işveren, tüketici, yurttaş olarak iktisadı yeterince bilmemenin yol açtığı sıklıkla yapılan hatalardan kaçınabilme
 2. Türkiye ekonomisinde büyüme, enflasyon, işsizlik, faiz oranları, döviz kurları, yabancı yatırımlar ve dış ticaret gelişmelerini anlayabilme
 3. Ekonomi disiplininde birbirine alternatif değişik düsünce okullarının varolduğunu, örneğin devletin ekonomik hayattaki yeri ve rolü üstüne farklı görüşlerin olabileceğini kabullenme
 4. Küresel ekonomideki ilişkileri, uluslararası organizasyonların rolünü anlayan, ülkelerarası bağımlılığın fayda ve maliyet analizi yapabilme
 5. Mesleki ve etik sorumlulukları, iş güvenliğinin önemini kavrama
 6. İstatistik, temel matematik ve farklı teorileri veri analizinde kullanabilen, beşeri ve sosyal bilimler (sosyoloji, çevre bilimleri, siyaset bilimi, finans, dünya tarihi, felsefe vb. gibi) perspektifinden olayları kavramış ve fikir yürütebilme
 7. Dünya kültürlerine açık, farklı inanç, düşünce ve yaşam biçimlerine saygılı, bilimsel düşünce çercevesinde bilgiyi sorgulayabilme
 8. Piyasalardaki denge değişimlerini modellerle ifade edebilen, soyutlama, analiz ve sentez yöntemlerini kullanarak yorum yapabilme
 9. Farklı disiplinlerden oluşmuş takımlar içerisinde iş görebilen ve inisyatif alabilen, önderlik edebilme
 10. Yazılı, sözlü ve görsel araçları kullanarak etkin iletişim kurabilme
 11. Yaşam boyu eğitim ihtiyacını tanıyan ve bu eğitime hem öğrenci hem de eğitimci olarak katılabilme
 12. Sektör ve makroekonomi bazında ekonomiyi değerlendiren rapor hazırlama donanımına sahip olma, ekonomi ile ilgili yayınları kritik açıdan değerlendirme, piyasa, borsa, döviz, arz-talepteki gelişmeleri takip edebilme, ekonominin çeşitli alanlarına yönelik verileri analiz edebilen, istatistiki ve ekonometrik teknikler ve gerekli paket programları kullanarak yorumlayabilen, bulguları sunabilen, etkin not alabilen, bilgiye ulaşmak, değerlendirmek ve aktarabilmek için gerekli soruları sorabilme
 13. Çevrenin ve sürdürülebilir kalkınmanın önemini kavrama
Mezunların Mesleki Profili

Uygulamalı Ekonomi Yüksek Lisans Programını Tamamlayan öğrenciler, doktora öğretimine devam ederek akademik kariyer yapabilecekleri gibi, özel sektör ve kamu kuruluşlarında ekonomist, finansal analiz uzmanı, araştırmacı veya danışman olarak çalışabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Uygulamalı Ekonomi Yüksek Lisans Programı'nı tezli olarak tamamlayan öğrenciler, doktora programlarına başvurabilirler.

Öğretim Programı
Tezli Yüksek Lisans Programı

Uygulamalı Ekonomi Tezli Yüksek Lisans Programı bir yılı 60 AKTS'den az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS'den oluşur.

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Uygulamalı Ekonomi Tezsiz Yüksek Lisans Programı toplam 90 AKTS'den az olmamak kaydıyla en az 10 ders ile projeden oluşur.

Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldığı her bir lisansüstü dersi için dersi veren öğretim üyesi tarafından aşağıdaki notlardan biri verilir:

Başarı Durumu Başarı Notu
Harf Rakam
Pekiyi AA 4.00
İyi-Pekiyi BA 3.50
İyi BB 3.00
Orta-İyi CB 2.50
Orta CC 2.00
Başarısız F 0.00
Başarılı P -
Eksik I -
Yarıyıl sonu sınavına girmedi NP -
Tez/Dönem Projesi başarılı olarak devam ediyor TP -
Tez/Dönem Projesi başarılı olarak tamamlandı P -
Tez/Dönem Projesi başarısız F -

I notu, projeye dayalı dersler, dönem projesi ve tez için gerekli çalışmalarını tamamlayamayan öğrencilere o yarıyıl sonu sınavlarının en son teslim tarihinden sonraki on beş gün içerisinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak üzere verilebilir. Bu süre içerisinde eksikliklerin tamamlanmaması durumunda I notu F notuna dönüşür.

Genel not ortalaması hesabında tekrar edilen derslerden alınan en son not hesaba katılır.

Programda, önceki dönemlerde CB ile tamamlanmış olan dersler tekrar edilemez.

Tez Değerlendirmesi

Yüksek lisans tezinin savunulmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir.

Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Ekonomi Anabilim Dalı Başkanlığı önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Işık Üniversitesi dışından olmak üzere üç ya da beş öğretim üyesinden oluşur.

Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınavın tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir.

Tezi başarısız bulunan öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.

Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye ve enstitüye istenen düzeltmeler yazılı olarak bildirilir; bu bildirime müteakip en geç üç ay ek süre içinde öğrenci istenen düzeltmeleri tamamlayarak aynı jüri önünde tezi tekrar savunur. Bu savunma sonucunda tezi reddedilen öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.

Tezi başarılı bulunan öğrenci yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.

Mezuniyet Koşulları
Tezli Yüksek Lisans Programı

Ders programında yer alan dersleri başarı ile tamamlamış, genel not ortalaması en az 2.50/4.00 olan ve tez savunma sınavını başarı ile tamamlamış olan öğrenciler tezli yüksek lisans derecesi almaya hak kazanır. Tez savunma sınavında başarısız olan öğrenci, talep etmesi halinde bir yarıyıl süre içerisinde tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olması halinde tezsiz yüksek lisans diploması alabilir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Ders programında yer alan dersleri başarı ile tamamlamış, genel not ortalaması en az 2.50/4.00 olan ve dönem projesini başarı ile tamamlayan öğrenciler tezsiz yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.

Program Direktörü

Doç. Dr. Aslı Şen Taşbaşı (Ekonomi Bölümü Başkanı)

Işık Üniversitesi Şile Kampüsü AMF-111 Şile/İSTANBUL

Telefon: 4440799 - 7212

asli.sen@isikun.edu.tr

Program ve Derslerin Yarıyıllara Göre Dağılımı:

M.A. in Applied Economics (Thesis)
1. Dönem ECTS 2. Dönem ECTS
ECO501 Advanced Microeconomics (3+0+0) 3 7 ECO502 Advanced Macroeconomics (3+0+0) 3 7
ECO562 Research Methods for Applied Economics (3+0+0) 3 7 ECO531 Econometrics (3+0+0) 3 7
Elective (3+0+0) 3 7 ECO500 Graduate Seminar (0+1+0) 0 11
Elective (3+0+0) 3 7
Elective (3+0+0) 3 7
Total 9 21 Total 12 39
3. Dönem ve 4. Dönem ECTS
ECO590 M.A. Thesis 60
Total 60
Total Credits: 21
Total ECTS: 120
M.A. in Applied Economics (Non-Thesis)
1. Dönem ECTS 2. Dönem ECTS
ECO501 Advanced Microeconomics (3+0+0) 3 7 ECO502 Advanced Macroeconomics (3+0+0) 3 7
ECO562 Research Methods for Applied Economics (3+0+0) 3 7 ECO531 Econometrics (3+0+0) 3 7
Elective (3+0+0) 3 7 Elective (3+0+0) 7
Elective (3+0+0) 3 7 Elective (3+0+0) 7
Elective (3+0+0) 3 7 Elective (3+0+0) 7
Total 15 35 Total 15 35
3. Dönem ve 4. Dönem ECTS
ECO580 M.A. Project 20
Total Credits: 30
Total ECTS: 90
Seçmeli Dersler
Code Name Credit ECTS
ECO511 International Trade (3+0+0) 3 7
ECO512 Money, Banking and Financial Economics (3+0+0) 3 7
ECO514 Global Economy and Growth (3+0+0) 3 7
ECO522 International Finance (3+0+0) 3 7
ECO525 Transportation Economics (3+0+0) 3 7
ECO526 Economics of the Public Sector (3+0+0) 3 7
ECO530 Game Theory (3+0+0) 3 7
ECO533 Tourism Economics (3+0+0) 3 7
ECO534 Economics of Art (3+0+0) 3 7
ECO551 Environmental Economics (3+0+0) 3 7
ECO552 Agricultural Economics (3+0+0) 3 7
ECO554 Energy Sector Economics (3+0+0) 3 7
ECO555 Economics of Sports (3+0+0) 3 7
ECO571 Economics of Industrial Organization (3+0+0) 3 7
ECO573 Economics of Digital Technology (3+0+0) 3 7
ECO574 Economics of Network (3+0+0) 3 7
ECO577 Health Economics (3+0+0) 3 7
ECO581-589 Special Topics in Applied Economics (3+0+0) 3 7
BUS511 Entrepreneurship and Innovation (3+0+0) 3 7
BUS535 New Product Development and Design (3+0+0) 3 7
TYYÇ Sosyal ve Davranış Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
7. Düzey (YÜKSEK LİSANS Eğitimi)
Program Çıktıları
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bilgi Kuramsal
Olgusal
Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, kuramsal ve uygulama açısından aralarındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde sahiptir. X                        
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.     X                    
Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hakimdir. X                        
İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.     X                    
Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir. X                        
Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği araştırmaları yapma, araştırmalarını nasıl planlanacağı bilgisine ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir.           X              
Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği ileri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.           X              
Beceri Bilişsel
Uygulamalı
Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.   X                      
Sosyal ve davranış bilimleri alanına ilişkin kuramlara hakim ve bunlardan yola çıkarak çalışma hayatında rapor haline getirebilme ve akademik kurallara uygun eserler hazırlama bilgisine sahiptir.               X          
Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilmek becerisine sahiptir.       X                  
Alana ilişkin elde edilen bilgileri, ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahiptir.   X                      
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.       X                  
Alanındaki ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapar.               X          
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunsalları tespit eder ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirir veya çözümler.   X                      
Yetkinlik Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.                       X  
Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel ve ekip olarak sorumluluk yüklenir ve gerektiğinde inisiyatif alır.                       X  
Alanla ilgili her türlü proje veya hedefi planlar ve yönetir                       X  
Takım çalışması sürecinde, gerekli gördüğü anda alması gereken liderlik sorumluluğunun bilincinde olduğunu gösterir.                       X  
Çalışma alanı ile ilgili vizyon, amaç ve hedef belirler.                       X  
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlayıp yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.                       X  
Yetkinlik Öğrenme Yetkinliği Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirerek değerlendirir.                       X  
Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.                     X    
Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyededir.                     X    
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri katkıcı, sorgulayıcı ve üretici bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.                     X    
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder                     X    
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe katkı üretecek biçimde yönlendirir.                     X    
Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.                     X    
Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.                   X      
Alanla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle desteklemek suretiyle yetkin olanlarla paylaşır                 X        
Akademik çalışma ortamında bilgi paylaşma, ortak çalışma ve eleştirel yaklaşımları değerlendirebilme ve çalışmasına dahil edebilme yetkinliğine sahiptir.                 X        
Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.                   X      
İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.                 X        
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.             X   X        
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.             X     X      
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.                   X      
Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.         X                
Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.                         X
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.         X   X            
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.         X   X            
Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.         X                
Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirir ve olayları yorumlamada yetkinliğe sahiptir.     X   X   X            
Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, ulusal ve uluslararası düzeyde ve disiplinler arası çalışmalarda kullanır.                         X
DERSLER PROGRAM ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ECO500 Graduate Seminar             X     X X X  
ECO501 Advanced Microeconomics X X X   X X   X       X  
ECO502 Advanced Macroeconomics X X X X X X X X X
ECO511 International Trade X X X X X X X
ECO526 Economics of the Public Sector X X X X X X X X X
ECO531 Econometrics X X X X X X X X
ECO562 Research Methods in Economics X X X X X X
ECO573 Economics of Digital Technology X X X X X X
ECO574 Economics of Networks X X X X X X X X
ECO581 Indsutrial Organization X X X X X X X
ECO583 Health Economics
Bölüm Seçmeli-I X X X X X X
Bölüm Seçmeli-II X   X   X X   X       X  
Bölüm Seçmeli-III X   X   X X   X       X  
Bölüm Seçmeli-IV X   X   X X   X       X  
ECO580 M.A. Project X   X   X X   X   X X X  
ECO590 M.A. Thesis X   X   X X   X   X X X