Resim (Tezli, Türkçe)

Program Hakkında Genel Bilgiler

Program Amaçları

 1. Çağdaş Resim Sanatı alanında donanımlıdır. Kendi sanatsal deneyimlerini kurgulayabilir ve özgün yapıtlar üretir.
 2. Sanat kuramları ve uygulama arasındaki bütünlüğü kavrar.
 3. Sanat-Toplum ilişkisini kavramış ve etik değerlere duyarlıdır. Sanat eğitiminde yer alabilir.
 4. Sanat Ortamının çeşitli alanlarında varlık gösterebilir.

Program Çıktıları
 1. Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahiptir.
 2. Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu geliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibidir.
 3. Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar.
 4. Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir.
 5. Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir.
 6. Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur.
 7. Alanı ile ilgili ve kişisel gelişiminde ulusal ve uluslararası kaynakları belirler.
 8. Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder.
 9. Sanat ve tasarım konusundaki tartışmalara katılarak görüşlerini etkin biçimde aktarır.
 10. Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar.
Program ve Derslerin Yarıyıllara Göre Dağılımı:

Program ve Derslerin Yarıyıllara Göre Dağılımı:
TYYÇ Sanat Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) 7. Düzey (YÜKSEK LİSANS Eğitimi) Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bilgi Kuramsal
Olgusal
1-Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahiptir. X
2-Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu geliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibidir. X
3-Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahiptir.
4-Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar. X
Beceri Bilişsel
Uygulamalı
1-Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir.
2-Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir. X
3-Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir. X
4-Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar.
5-Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir.
Yetkinlik Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1-Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur. X
2-Proje süreçlerini planlar.
Yetkinlik Öğrenme Yetkinliği 1-Sanat ve kültür ortamı içinde hedeflerini tanımlar.
2-Kendisinin ve başkalarının çalışmalarını eleştirerek yorumlar.
3-Alanı ile ilgili ve kişisel gelişiminde ulusal ve uluslararası kaynakları belirler. X
4-Öğrenmeyi yönlendirir.
Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1-Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder. X
2-Sanat ve tasarım konusundaki tartışmalara katılarak görüşlerini etkin biçimde aktarır. X
3-Alanına ilişkin edinimlerini topluma aktarır.
4-Ulusal ve uluslararası proje ekibi içinde etkin rol alabilecek düzeyde iletişim donanımına sahiptir.
5-Bir sanat eylemini ve uygulamayı başlatabilmek üzere diğer kişileri ikna eder.
6-En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
7-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 1-Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar. X
2-Alanındaki bilgiyi disiplinlerarası çalışma ortamında paylaşır ve uygular.
3-Kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda toplumu bilinçlendirme sürecinde yer alır.
Ders kodu Program Çıktısı
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
GSRM500 X X X X   X   X X  
GSRM501         X X   X   X
GSRM502         X X   X   X
GSRM504         X X   X   X
GSKE521 X     X            
GSKE522 X                  
GSRM523 X   X X            
GSRM524 X   X X            
GSKE524 X   X              
GSKE526 X   X X            
GSKE529     X X     X      
GSKE531 X   X           X  
GSKE532 X   X         X    
GSKE533 X           X X X  
GSKE535 X     X       X