YAP/ÇAP ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular ve Genel Bilgilendirme

YAP/ÇAP ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular ve Genel Bilgilendirme

ÇAP/YAP SIKÇA SORULAN SORULAR

Çift Anadal Nedir?

Çift Anadal, öğrenim gördüğü ön lisans ya da lisans programında üstün başarı gösteren öğrencilerin esas programlarına yakın içerikteki ikinci bir programın derslerini de başarıyla geçerek çift diploma almalarını sağlayan uygulamadır.

Çift Anadal Yapmanın Genel Koşulları Nelerdir?

Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 2,72 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20'sinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler. Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir. Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

Çift Anadal Programına Ne Zaman Başvurulur?

Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında, anadal ön lisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir 

Aynı Anda Birden Fazla Programa Çift Anadal Kaydı Yapılabilir mi?

Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci anadal diploma ile yandal programına kayıt yapılabilir.

Çift Anadal Programının Devamı İçin Not Kriteri Var mıdır?

Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,72 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 2,5'e kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 2,5'in altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.  Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.

Çift Anadal Yapan Bir Öğrenci Devam Ettiği İkinci Dala Yatay Geçiş Yapabilir mi?

İkinci anadal diploma programındaki öğrenci, anadal diploma programında kurum içi geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir. 

İkinci Dalda Başarılı Ya da Başarısız Olmak Anadalı Etkiler mi?

Çift anadal yapan öğrencinin ikinci daldaki aldığı notlar ana dalı etkilemez.

Çift Anadal Yapan ve Anadal Derslerinde Başarısız Olan Öğrencinin İkinci Daldan Kaydı Silinir mi?

Evet. Öğrenci öncelikle ana dal derslerini başarıyla vermelidir. İkinci anadal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği birinci anadal diploma programından mezun olması halinde verilebilir.

Özel Yetenek Gerektiren Programlara Çift Anadal Başvurusu Yapılabilir mi?

Özel yetenek gerektiren programlara başvuruda bulunmak isteyen öğrenciler genel koşulların yanı sıra özel yetenek sınavında da başarılı olmalıdırlar.

İkinci Anadalda Başarısız Olan Öğrencinin Geçtiği Farklı Dersler Belgelerde Gösterilir mi?

Çift anadal ikinci diploma programında öğrenim gören öğrencinin anadal programında almış olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler, not çizelgesinde gösterilir. Çift anadal programından çıkarılan öğrencilerin ikinci anadal programında almış oldukları dersler, ilgili akademik birimin yönetim kurulu onayı ile birinci anadal programındaki zorunlu ya da seçmeli derslerin yerine sayılabilir. Öğrencinin anadal programında kabul edilmeyen ikinci anadal programında başarılı olduğu dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.

Çift Anadal Programı Başvuru Koşulları, Tarihi ve Kontenjanları Nedir?

Yukarıdaki bilgiler çift anadal programı ile ilgili genel nitelikli kurallardır. Çift anadal yapmak isteyen öğrenciler fakülte sekreterliklerine web sayfasında ilan edilen Akademik Takvim de yer alan tarihlerde başvurularını yaparlar.

"YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK" (Çift Ana Dal YÖK Çerçeve Yönetmeliği) İÇİN .

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

https://www.isikun.edu.tr/i/content/14119_1_isik-universitesi-yatay-gecis-cift-anadal-yan-dal-ve-kredi-transfer-yonetmeligi.pdf  IŞIK ÜNİVERSİTESİ YÖNETMELİĞİ


Yan Dal Nedir? 

Yan dal, öğrenim gördüğü lisans programında üstün başarı gösteren öğrencilerin esas programlarına yakın içerikteki ikinci bir programın sınırlı sayıdaki derslerini alarak sertifika almaya hak kazanmalarını sağlayan uygulamadır.

Yan Dal Yapmanın Genel Koşulları Nelerdir?

Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir. Başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 2,5 olması gerekir.

Yan Dal Programına Ne Zaman Başvurulur?

Öğrenci kayıtlı olduğu anadal programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında yan dal başvurusu yapabilir.

Yan Dal Programının Devamı İçin Not Kriteri Var mıdır?

Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki not ortalamasının en az 2,29 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir. Öğrencinin başarılı olduğu ve anadal programına sayılmayan dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır. 

Yan Dal Programı Başvuru Koşulları, Tarihi ve Kontenjanları Nedir?

Yan dal yapmak isteyen öğrenciler fakülte sekreterliklerine web sayfasında ilan edilen Akademik Takvim de yer alan tarihlerde başvurularını yaparlar.

Mezun Olma Kriteri Nedir?

Öğrencinin yandal programındaki başarı durumu, anadal programındaki mezuniyetini etkilemez.

Yan Dal Programından Kayıt Silme Kriteri Nedir?

Öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında programı kendi isteğiyleöğrenciler bırakabilir. Yandal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı yandal programına tekrar kayıt yaptıramaz. Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı silinir. Yandal programından çıkarılan öğrencilerin yandal programında almış oldukları dersler, ilgili akademik birimin yönetim kurulu onayı ile birinci anadal programındaki zorunlu ya da seçmeli derslerin yerine sayılabilir.

"YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK" (Çift Ana Dal YÖK Çerçeve Yönetmeliği) İÇİN .

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

https://www.isikun.edu.tr/i/content/14119_1_isik-universitesi-yatay-gecis-cift-anadal-yan-dal-ve-kredi-transfer-yonetmeligi.pdf  IŞIK ÜNİVERSİTESİ YÖNETMELİĞİ

Öğrenci Işleri Daire Başkanlığı


 

İlgili Dosyalar