İnşaat Mühendisliği Bölümü

Bölüm Hakkında


İnşaat Mühendisliği, çevremizin planlanması ve gelişmesi için çalışan bir bilim dalıdır. Bu nedenle tüm zamanların en çok istek alan uğraşı alanlarından biridir.

Gördüğünüz her yapının analizi, tasarımı, proje yönetimi ve inşasından sorumludur. İngilizce Civil Engineering uygarlık mühendisliği olarak tanımlanabilir. Barınma, doğal felaketlerden korunma gibi uygarlığın gelişmesi için tüm gereksinimleri temin etmek için çalışır.

 

Başlıca uygulama alanları:

Binalar (konut, ticari ve sanayi yapıları, yeraltı yapıları, metro, her türlü enerji santralları…)

Ulaşım (Karayolu, tünel, demiryolu, köprü, yeraltı tüp geçitleri, havalimanı...)

Su Yapıları (Baraj ve sulama kanalları,..)

Kıyı Yapıları (Liman, dalgakıran,  denizaltı  tüp geçitleri, kıyı yapıları,…)

Ayrıca her türlü alt yapı:

Su dağıtım kanalları, kanalizasyon, pompa istasyonları)

Temel inşaatı, deprem risk analizi ve tasarımı…

 

Bilişim ve iletişim araçlarının egemen olduğu çağımızda doğal olarak ilgi duyulan alanlar değişmiş ve türleri giderek artmıştır. İnşaat Mühendisliği tüm gelişmelere ayak uydurmuş bir bilim dalıdır.

Ayrıca inşaat mühendisliğinin Türkiye için çok ayrı bir yeri ve önemi vardır.

Dünyada Amerika ve Çin'den sonra Türk İnşaat sektörü 3. sırada yer almaktadır. Türk müteahhit firmaları dünyada birçok ülkede çok büyük projeler yapmış ve yapmaktadırlar. Yurt içinde de İnşaat sektörü çok aktif olup özel sektör projelerinin lokomotifi olarak kabul edilmektedir.  İnşaat mühendisliği aktif çalışma alanları iş bulma konusunda yurt içi ve yurt dışı büyük bir olanak sunmaktadır.

Bu taleplere yanıt verebilecek şekilde Işık Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İngilizce yapılan eğitim ile  mezun olan öğrencilerimizin nitelikli iş bulabilme şansları çok yüksek olmaktadır.

Işık Üniversitesi'nden mezun olan İnşaat Mühendislerimiz yurt içi ve dışında önemli görevler üstlenmişlerdir.

İnşaat Mühendisliği programımız, inşaat mühendisliğinin temellerini en iyi şekilde veren, öğrencilerin tercihleri doğrultusunda uzmanlaşmalarına olanak sağlayan esnek bir eğitimi öngörmektedir. Bölümümüz MÜDEK akreditasyonu alarak, diplomasının yurt dışında da kabulünü sağlamıştır.

Hazırlanan programda çok sayıda seçmeli ders bulunmaktadır. Bunlar yardımı ile öğrenci eğilimine göre arzu ettiği dalda farklılaşabilecektir. Bölümümüzün mevcut laboratuvarına ilaveten Yapı ve Deprem Laboratuvarı yapım aşamasındadır.

İnşaat Mühendisliği Programı Işık Üniversitesi'nin temel eğitim felsefesine uygun olarak hazırlanmış olup Üniversitemizdeki diğer mühendislik programları ile uyuşum içinde olmasına özen gösterilmiştir. Bunun doğal sonucu olarak sunulan program, bilgisayar uygulamalarına önem veren, modelleme yapabilmenin temellerini öğreten bir düzende oluşturulmuştur. Böylelikle, modelleme ilkelerinin ve tasarım için gerekli becerilerin kazandırılması ile gerek Türkiye ve gerekse dünya pazarında başarılı olacak mühendislerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde öğrenciler öğrenimleri boyunca yaz aylarında dörder haftalık iki staj yapmaktadırlar. İlk iki yılda temel bilgileri elde eden öğrenciler ikinci yıllarını izleyen yaz aylarında şantiye stajlarını ve üçüncü yıllarını izleyen yaz aylarında da büro stajlarını yaparlar ve sonucu rapor halinde bölüme sunarlar.

Program Eğitim Amaçları

FMV Işık Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Program Amaçları:

EA1: Mühendislik veya ilgili alanlarda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlarda, inşaat mühendisi, araştırmacı veya yönetici olarak görev alırlar.

EA2: İnşaat mühendisliği veya ilgili alanlarda lisansüstü çalışmalarda yer alırlar.

EA3: Toplumsal, mesleki ve ahlaki değerleri meslek yaşantılarında ve sosyal alanda gözeterek yaşadıkları topluma ve insanlığa katkı sunacakları sorumluluklar üstlenirler.  

İnşaat Mühendisliği Bölümü Özgörevi

BÖ1: İnşaat mühendisliği alanında temel bilgi ve yetkinlikleri kazanmış olmak 

BÖ2: Gelişen yenilikleri ve sektörel gerekleri takip edip kendini geliştirebilen iyi mühendisler yetiştirmektir.