Staj Raporu Hazırlama Kuralları

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ STAJ DUYURUSU

·       Staj raporlarının yazım kurallarını ve staj raporu taslağını ekte hem Türkçe hem İngilizce olarak bulabilirsiniz. Lütfen kuralları dikkatlice ve atlamadan okuyunuz. Rapor yazılırken, belirtilen tüm kurallara uyulmak zorundadır.

·       CIVL2910-Summer Practice 1 ve İNŞA2910-Yaz Stajı 1 yapılacak olan şantiye stajının dersleridir. CIVL3910-Summer Practice 2 ve İNŞA3910-Yaz Stajı 2 ise yapılacak olan ofis stajının dersleridir. Lütfen şantiye stajı yaptıysanız şantiye stajı dersini, ofis stajı yaptıysanız ofis stajı dersini seçiniz.

·       Staj raporunuzu teslim edeceğiniz dönem içerisinde, yaptığınız stajın dersini ders programınıza eklediğinizden emin olunuz.

·       Staj raporlarınızı teslim ederken; kurallara uygun bir şekilde yazdığınız staj raporunuz, zorunlu staj formunuz ve kapalı zarfta mühürlü halde getireceğiniz staj değerlendirme belgeniz gerekmektedir. Belirtilen tüm evraklar ISLAK İMZALI olmak zorundadır. Aksi halde stajınız kabul edilmeyecektir.

·       Teslim esnasında gereken tüm evrakları ekte bulabilirsiniz.

 

INTERNSHIP ANNOUNCEMENT OF CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT

 

·       You can find the writing rules of internship reports and the template of internship report in the atteched, both in Turkish and English. Please read the rules carefully and without skipping. While you are writing your report, all specified rules must be followed.

·       CIVL2910-Summer Practice 1 and İNŞA2910-Summer Practice 1 are the courses of the construction site internship. CIVL3910-Summer Practice 2 and İNŞA3910-Summer Practice 2 are the courses of the office internship. Please select the construction site internship course if you have done a site internship, or the office internship course if you have done an office internship.

·       Please be sure to add the course of your internship on your course schedule during the period in which you will submit your internship report.

·       When submitting your internship reports; you will need your internship report written in accordance with the rules, your internship form and your internship assessment form (you will bring in a sealed envelope). All specified documents must be WET SIGNED. Otherwise, your internship will not be accepted.

·       All required documents were attached on department website.


A) GENEL YAZIM KURALLARI

Staj raporlarının hazırlanmasında uyulması gereken yazım kuralları aşağıda belirtilmiştir.

• Rapor (210x297mm) boyutundaki beyaz A4 kağıdına yazılmalıdır.

• Rapor da hiçbir bölüm atlanılmamalı ve mümkün olan en kısa şekilde yazılmalıdır. Bütün yazı ve şekiller bilgisayar çıktısı olarak hazırlanmalıdır. Bilgisayarda çizimi güç olan şema, şekil ve resimler raporun sonundaki ekler bölümüne eklenebilir.

• Raporlar Arial 11 (başlıklar 13 ve/veya 15) veya Times New Roman 12 (başlıklar 14 ve/veya 16) punto kullanılarak yazılmalıdır.

• Bütün sayfa, tablo ve şekiller numaralandırılmalıdır. Şekil ve tablolar metinde ilk sözü edilen yere mümkün olduğu kadar yakın olmalıdır.

• Şekillerin adı, şeklin altına; tabloların adı, tablonun üstüne yazılmalıdır.

• Raporun ilk sayfası, pratik çalışmayı yapan öğrencinin adını, soyadını, numarasını, bölümünü, yapılan stajın numarasını içeren kapak sayfası olmalıdır.

• Rapor Türkçe veya İngilizce olarak yazılabilir.

• Raporlar ciltli veya dosya içerisinde teslim edilir.

B) STAJ DOSYASINI OLUŞTURAN BÖLÜMLER
1. KAPAK SAYFASI

Yazım kurallarında belirtilen formda olmalıdır ve taslakta verilen bilgileri içermelidir.

2. İÇİNDEKİLER

 

Staj dosyasını oluşturan bütün bölümler ana başlıklar ve alt başlıklar olmak üzere ilgili sayfa numarası belirtilerek sıralanmalıdır.

3. STAJ PROGRAMI VE ONAY SAYFALARI

• Kurum Bilgileri ve Staj Programı Sayfası: Bu kısımda öğrenciye ait bilgiler (numarası, adı-soyadı, bölümü), kuruma ait bilgiler(kurumun açık adı, adresi ) ve hangi bölümde kaç gün ve hangi tarih aralıklarında çalışıldığını gösteren bir staj programı bulunmalıdır. Ayrıca bu kısım, staj yapılan kurumdaki yetkili kişi tarafından imzalanarak onaylanmalı ve kaşelenmelidir.

• Yapılan İşler ve Onay Sayfaları: Bu sayfalarda öğrenci kendi yaptığı işleri, katkı verdiği çalışmaları, incelediği konuları, kazandığı deneyimleri gün gün yazar.(İncelenen konular, yapılan çalışmalar hakkındaki ayrıntılar, bu çalışmalarda yararlanılan yöntemler, kullanılan teçhizatlar hakkındaki ayrıntılar değerlendirme bölümünde yazılacaktır.) Her bir sayfa o işin yapıldığı bölümün amiri veya yetkili kişisi tarafından imzalanarak onaylanmalıdır.

NOT: Yapılan işler ve onay sayfalarında teorik bilgi yerine gözleme bilgileri verilecektir.

4.STAJ DEĞERLENDİRME RAPORU

• Önsöz: Yapılan çalışma hakkında genel olarak bilgi verilir. Bir sayfayı geçmemelidir.

• Kurum tanıtımı: Staj çalışmasının yapıldığı işletmenin tanıtımı, organizasyon yapısı, aktiviteleri, birimleri, personel durumu, üretim, pazarlama ve ürün bilgileri hakkında hiçbir adım atlanmadan mümkün olan en kısa bilgi verilir.

• Değerlendirme bölümü: STAJ RAPORUNUN YAPILAN STAJLA İLGİLİ BİLGİ VERİLEN EN ÖNEMLİ BÖLÜMÜDÜR. Bu bölümde yapılan işler ve onay sayfalarında kısmında özetlenen çalışmalar ayrıntılı olarak açıklanır ve bu çalışmalarda yararlanılan yöntemler, kullanılan techizatlar hakkında açıklayıcı bilgiler verilir, gözlemlenen sistem ve ürünler, katkı verilen çalışmalar açıklanır.

• Sonuç: Staj çalışmasının öğrenciye kazandırdığı bilgi ve deneyim sonuç bölümünde açıklanır. 1 sayfayı geçmemelidir.

• Ekler: Rapor metninde bahsi geçen büyük şekil ve şemalar ile ilave olarak belirtilmek istenen diğer bilgiler (Grafik, resim, belge, vb. Örneğin stajınızda yaptığınız teknik resimleri bu bölümde sunabilirsiniz.) bu bölüme eklenir. Ancak ekler bölümü gerekli gereksiz tüm belge ve bilgiler eklenmemeli, gereğinden fazla uzun tutulmamalıdır.

NOT: Staj raporunda imzası bulunan ve staj yapılan birimde çalışan amirlerin; görevleri ve iletişim bilgileri raporun ekler kısmında belirtilmelidir.

C) RAPOR TESLİM

• Staj raporları dönem başladıktan sonra Add - Drop Haftası sonuna kadar teslim edilmelidir.

• Staj Raporları ile beraber şu belgelerde teslim edilmelidir.

- STAJ DEĞERLENDİRME BELGESİ

- ZORUNLU STAJ FORMU

Bu belgelerin herhangi birinin eksikliği halinde rapor teslim alınmayacaktır