Ders Tanımları

Ders Kodu Ders Adı Kredi
ME 120Mühendislikte Çizim (Engineering Graphics)(1+0+4) 3
Principles of Engineering drawing, lettering, dimensioning and tolerancing, orthographic drawing, pictorial and sectional views. Introduction to computer aided drafting.
ME 120Engineering Graphics (Mühendislikte Çizim)(1+0+4) 3
Mühendislikte çizimin ilkeleri, teknik yazı, boyutlandırma ve toleranslandırma, izdüşüm, görünüşler ve kesit görünüşler. Bilgisayar destekli çizime giriş.
ME 201Computational Methods in Engineering (Mühendislikte Hesaplamalı Yöntemler)(2+0+2) 3
Methods leading to design and simulation. Basic computer simulation software packages; MATLAB for signal processing and control; SIMULINK and similar packages for simulation. Numerical methods .
ME 201Mühendislikte Hesaplamalı Yöntemler (Computational Methods in Engineering)(2+0+2) 3
Tasarıma ve benzetime yönelik yöntemler. Temel bilgisayar benzetim yazılım paketleri. MATLAB Sinyal işleme ve kontrol için MATLAB, SIMULINK ve benzer benzetim paketleri. Sayısal yöntemler.
ME 211Materials Science (Malzeme Bilimi)(3+0+0) 3
Materials and properties. Atomic bonding and arrangement. Structural imperfections. Atom movements. Elastic and viscoelastic deformation of materials. Equilibrium diagrams. Metals and their properties. Modification of properties of materials through changes in structure. Organic materials and their properties.
ME 211Malzeme Bilimi (Materials Science)(3+0+0) 3
Malzemeler ve özelikleri. Atomsal bağlar ve düzenler. Yapısal kusurlar. Atom hareketleri. Malzemenin elastik ve visko-elastik şekil değiştirmesi. Denge çizenekleri. Metaller ve özelikleri. Malzeme özeliklerinin yapıdaki değişikliklerle farklılaştırılması. Organik malzemeler ve özelikleri.
AUE 224Design and Manufacturing (Tasarım ve Üretim)(3+0+0) 3
Basics of mechanical design: visual thinking, engineering drawing and machine anatomy. Basics of manufacturing: processes, materials, and thermo-fluid aspects. Use of computers in various phases of design and manufacturing. Exposure to CAD systems and basic machine shop techniques. Prerequisites: ME 120
AUE 224Tasarım ve Üretim (Design and Manufacturing)(3+0+0) 3
Mekanik tasarımın temelleri: görsel düşünme, mühendislik çizimi ve makina anatomisi. Üretimin temelleri: süreçler, malzemeler ve ısıl-akışkan hususları. Tasarımın ve üretimin değişik fazlarında bilgisayar kullanımı. CAD (Bilgisayarla çizim) sistemlerinin ve temel atölye tekniklerinin tanıtılması. Önkoşul: ME 120
AUE 241Introduction to Solid Mechanics (Katı Mekaniğine Giriş)(3+0+0) 3
Fundamental concepts of mechanics: vector operations, forces and couples, free body diagrams, equilibrium. Friction. Distributed forces. Normal and shear forces and moment diagrams. Mechanics of deformable bodies: stress/ strain, generalized Hooke's law. Engineering applications: axial loads, torsion of circular rods, bending and shear stresses in beams, deflection of beams, combined stresses. Prerequisite: PHYS 101.
AUE 241Katı Mekaniğine Giriş (Introduction to Solid Mechanics)(3+0+0) 3
Mekanik temel kavramları: vektör işlemleri, kuvvetler ve kuvvet çiftleri, serbest cisim çizenekleri, denge. Sürtünme. Dağıtılmış kuvvetler. Dik ve kesme kuvvetleri ve moment çizenekleri.. Şekil değiştirebilen cisimlerin mekaniği, genelleştirilmiş Hooke yasası. Mühendislik uygulamaları: eksenel yükler, dairesel çubuklarda bükülme, çubuklarda germe ve eğilme, birleşik zorlama. Önkoşul: PHYS 101
AUE 242Dynamics (Dinamik)(3+0+0) 3
Dynamics of particles: Rectilinear and curvilinear motion, Newton's laws, momentum and angular momentum methods. Work and energy. Dynamics of rigid bodies; kinematics, Euler's Laws, angular momentum. Work and energy methods for rigid bodies. Prerequisite: PHYS 101
AUE 242Dinamik (Dynamics)(3+0+0) 3
Parçacık dinamiği: doğrusal ve eğrisel hareket: Newton yasaları, momentum ve açısal momentum yöntemleri. İş ve enerji. Katı cisim dinamiği: kinematik, Euler yasaları, açısal momentum. Katı cisimler için iş enerji yöntemleri Önkoşul: PHYS101
ME 265Fundamentals of Thermal Sciences (Isıl Bilimlerin Esasları)(3+0+0) 3
Fundamentals of Thermodynamics. Applications of First and Second laws to open and closed systems. Property tables and charts. Thermodynamics of mixtures. Power cycles. Fundamentals of heat transfer. Conduction, Convection and Radiation. Design, Analysis and Applications of Thermal Sciences on Automotive and Mechatronics systems
ME 265Isıl Bilimlerin Esasları (Fundamentals of Thermal Sciences) (3+0+0) 3
Termodinamiğin temel tanımı ve kavramları. Birinci ve ikinci yasaların kapalı ve açık sistemlere uygulanması. Özellik tabloları. Karışımların termodinamiği. Güç Çevrimleri. Isı geçişinin temelleri. İletim, taışınım ve ışınım. Termodinamik ve ısı geçişi bilgilerinin otomotiv ve mekatronik sistemlerinin tasarım ve analizinde uygulanmasına örnekler.
AUE 290Summer Training I (Yaz Stajı I)(3+0+0) 3
It is realized in an industrial corporation which conducts automotive engineering applications like "manufacturing and assembly processes" in its structure for minimum 20 workdays during summer vacation. Students report the activities performed in corporation according to a format determined by Mechanical Engineering Department. The language of the report is Turkish. Foreign students and/or the activities performed abroad, the language of training report is English. This is a Pass/Fail type of activity and students will not be given a letter grade.
AUE 290Yaz Stajı I (Summer Training I) (3+0+0) 3
Altyapısı otomotiv mühendisliğine uygun bir kuruluşta en az 20 iş günü süreyle "imalat ve montaj" faaliyetleriyle ilgili uygulamalı çalışma yapmak ve bu faaliyetleri raporlamak amacıyla gerçekleştirilir. Yaz tatilinde yapılan bu faaliyete ait bilgi Makina Mühendisliği Bölümü tarafından belirlenen bir formata uygun şekilde rapor halinde sunulur. Yabancı öğrenciler ve/veya yurt dışında yapılan staj raporlarının dili İngilizcedir. Bu bir Geçti/Kaldı şeklinde değerlendirilen faaliyet olup öğrencilere harf notu verilmez.
ME 301Measurement and Instrumentation (Ölçme ve Enstrümantasyon)(1+0+4) 3
Principles and methods of measurement, instrumentation and experimentation. Basic sensing devices, and fundamental engineering measurements, experiment planning, data analysis, report writing. Performing and reporting on experiments chosen to illustrate a variety of important experimental methods while familiarizing with basic instrumentation. Prerequisites: PHYS 102, Corequisite: EE 225.
ME 301Ölçme ve Ölçme Düzenekleri (Measurement and Instrumentation)(1+0+4) 3
Ölçme, ölçme düzenekleri ve deney yapma yöntemleri ve ilkeleri. Temel algılayıcılar ve belli başlı mühendislik ölçümleri. Deney tasarımı, veri analizi, rapor yazma. Çeşitli önemli deneysel yöntemleri göstermeye yönelik deneyleri gerçekleştirmek ve raporunu yazmak, bu şekilde temel ölçme düzeneklerini tanımak. Önkoşul: PHYS 102, Eş-koşul: EE 225
AUE 302Experimental Engineering (Deneysel Mühendislik)(1+0+4) 3
Performing and reporting on a series of experiments chosen to illustrate a variety of important experimental methods covering mechanics, materials, thermodynamics, fluid mechanics, heat transfer and dynamical systems. Prerequisites: ME 301
AUE 302Deneysel Mühendislik (Experimental Engineering)(1+0+4) 3
Mekanik, malzeme, termodinamik, akışkanlar mekaniği, ısı transferi ve dinamik sistemleri içeren çeşitli önemli deneysel yöntemleri göstermeye yönelik bir seri deneyi gerçekleştirmek ve raporunu yazmak. Önkoşul: ME 301
AUE 324Machine Design I (Makina Elemanları I)(3+0+2) 4
Review of mechanical engineering design principles: Load analysis, materials; deflections and stability; stress analysis; stress concentrations, failure theories of ductile and brittle materials, fatigue, impact. Basic kinematic analysis of mechanisms such as four bar linkages and cams. Analysis, design and selection of various machine elements: Shafts, keys, couplings, bearings, gears, springs, fasteners, screws, weldments, cluches and brakes. Prerequisites: ME 345, ME 120.
AUE 324Makina Elemanları I (Machine Design I)(3+0+2) 4
Makina mühendisliğinde tasarım ilkelerinin gözden geçirilmesi: Yük analizi, malzemeler; eğilme ve kararlılık; gerilme analizi; gerilme yığılması; sünek ve gevrek malzemelere ilişkin hasar kuramları; yorulma, darbe. Kamlar ve dört çubuk mekanizması gibi mekanizmaların temel kinematik analizi. Değişik makine elemanlarının analizi, tasarımı ve seçimi: şaftlar, kamalar, kaplinler, yataklar, dişliler, cıvatalar, yaylar, kaynak bağlantıları, debriyaj ve frenler. Önkoşul: ME 345, ME 120
AUE 390Summer Training II (Yaz Stajı II)(3+0+2) 4
It is realized in an industrial corporation which conducts "Design and Research & Development" activities in its structure for minimum 20 workdays during summer vacation. Students also observe organizational functioning and management activities in the corporation and report the performed activities according to a format determined by Mechanical Engineering Department. The language of the report is Turkish and it is English for foreign students and/or the activities performed abroad. This is a "Pass/Fail" type of activity and students will not be given a letter grade.
AUE 390Yaz Stajı II (Summer Training II)(3+0+2) 4
Bir sanayi kuruluşunda en az 20 iş günü süreyle "Tasarım, Yönetim, Organizasyon İşleyişi ve ar-ge" gibi faaliyetleriyle ilgili uygulamalı çalışma yapmak ve bu faaliyetleri raporlamak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Yaz tatilinde yapılan bu faaliyete ait bilgi Makina Mühendisliği Bölümü tarafından belirlenen bir formata uygun şekilde rapor halinde sunulur. Yabancı öğrenciler ve/veya yurt dışında yapılan staj raporlarının dili İngilizcedir. Bu "Geçti/Kaldı" şeklinde değerlendirilen bir faaliyet olup öğrencilere herhangi bir harf notu verilmez.
ME 423Machine Design II (Makina Elemanları II)(3+0+0) 3
Continuation of Machine Design I. Analysis and design of machine elements such as spur, helical, bevel and worm gears; shafts and associated parts such as keys, pins, splines, couplings; clutches, brakes and flywheels; belts; chains; torque converters. Design project involving a mechanical component or device including all detail drawings, assembly drawings and cost analysis. Prerequisite: ME 324.
ME 423Makina Elemanları II (Machine Design II)(3+0+0) 3
Makina Elemanları I dersinin devamı. Düz, helisel, konik dişliler ve sonsuz vida gibi makina elemanlarının analizi ve tasarımı; miller ve onlara ilişkin kama, pim, kamalı mil, kaplin, debriyaj, fren ve volan; kayış, zincir ve tork dönüştürücüleri. Ayrıntı çizimleri, montaj çizimleri ve maliyet analizi ile tamamlanmış bir mekanik eleman ya da aygıt ile ilgili tasarım projesi. Önkoşul: ME 324.
ME 425Mechanical Vibrations (Mekanik Titresimler)(3+0+0) 3
Free and forced vibrations of linear one degree of freedom systems. Vibration measurement. Systems with two or more degrees of freedom. Critical speeds. Modal analysis. Design for vibration suppression and control. Vibration measurement. Prerequisites: MATH 220, ME 242.
ME 425Mekanik Titresimler (Mechanical Vibrations)(3+0+0) 3
Bir serbestlik dereceli doğrusal sistemlerin serbest ve zorlanmalı titreşimleri. Titreşim ölçümü. İki ve daha fazla serbestlik dereceli sistemler. Kritik hızlar. Kipsel analiz. Titreşim bastırma ve denetimi için tasarım. Titreşim ölçümü. Önkoşul: MATH 220, ME 242
ME 427Introduction to Robotics (Robotiğe Giriş)(3+0+0) 3
Coordinate configurations, control systems, drive systems, and various methods of programming. Mechanics (Statics and dynamics) 2D and 3D Kinematics (Motion description), Hardware (motors, sensors, mechanical links and joints), Control (processors, drivers, control algorithms), Computer Science (programming), Path / motion planning, Practical Examples and applications. Prerequisites: ME 336
ME 427Robotiğe Giriş (Introduction to Robotics)(3+0+0) 3
Koordinat konfigürasyonları, kontrol sistemleri, tahrik sistemleri ve çeşitli programlama yöntemleri. Mekanik (statik ve dinamik), iki ve üç boyutlu kinematik (hareket tanımlama), donanım (motorlar, sensörler, mekanik bağlantılar), kontrol (işlemciler,tahrik elemanları, kontrol algoritmaları), bilgisayar programlama, yol-hareket planlama ve çeşitli örnek ve uygualamalar. Önkoşul: ME 336
ME 429Manufacturing Engineering (İmalat Mühendisliği)(3+0+0) 3
Mechanics of Manufacturing Processes: Stress strain, Rolling, Forging, extrusion, bar drawing, sheet forming, Machining. Non-traditional Manufacturing Processes: Composites Manufacturing, Powder Metallurgy, Cleaning, /Surface Treatments, Coating, Non Traditional Machining, Rapid Prototyping, Micro/Nano Fabrication. Manufacturing Systems: Manufacturing Engineering, Group Tech. Flexible Manufacturing systems, Production Lines, Production Planning Control, Quality. Prerequisite: ME224 Design and Manufacturing
ME 429İmalat Mühendisliği (Manufacturing Engineering)(3+0+0) 3
İmalat Yöntemlerinin Mekaniği: Gerilme-birim uzama, haddeleme, dövme, ekstrüzyon, çubuk çekme, sac şekillendirme, talaşlı imalat. Geleneksel Olmayan İmalat Yöntemleri: Kompozit imalatı, toz metalurjisi, temizleme, yüzey işlemleri, kaplama, talaşlı imalat, hızlı prototip imalatı, micro/nano imalat. İmalat Sistemleri: İmalat mühendisliği, grup teknolojisi, esnek imalat sistemleri, üretim hatları, üretim planlama ve kontrol, kalite. Önkoşul: ME224 Tasarım ve İmalat
ME 436Modern Control Theory (Modern Denetim Kuramı)(3+0+0) 3
Introduction to MIMO systems. State-space representation methods. State-space analysis of continuous time systems. Modal analysis, eigenvalues, eigenvectors. Free and forced solution methods of state-space models. State-space analysis of discrete time systems. Controllability and observability concepts. Pole placement methods by state variable feedback. Design of observers. Introduction to optimal control. Prerequisite: ME 336.
ME 436Modern Denetim Kuramı (Modern Control Theory)(3+0+0) 3
Çok girdili çok çıktılı sistemler konusuna giriş. Uzay-durum gösterim yöntemleri. Sürekli zaman sistemlerinin uzay-durum analizi. Modal analiz, özdeğerler, özvektörler. Uzay-durum modellerinin serbest ve zorlanmış çözümleri. Ayrık zaman sistemlerinin uzay-durum analizi. Denetlenebilirlik ve gözlemlenebilirlik. Durum değişkeni geri beslemesi ile kutup yerleştirme yöntemleri, Gözlemleyici tasarımı. En iyi denetime giriş. Önkoşul: ME 336
ME 455Applied Fluid Mechanics (Uygulamalı Akışkanlar Mekaniği)(3+1+0) 3
Basic theory of turbomachinery; dimensionless parameters and similarity laws; performance characteristics of turbomachines. Fundamentals of aerodynamics; airfoil geometry; lift and drag characteristics of airfoils. Fundamentals of compressible flow; normal shock relations; oblique shock and expansion waves; numerical techniques for supersonic flow. Prerequisites: ME 353
ME 455Uygulamalı Akışkanlar Mekaniği (Applied Fluid Mechanics)(3+1+0) 3
Turbomakinaların temelleri. Boyutsuz parametreler ve benzetim kuralları; turbomakinaların performans özellikleri. Aerodinamiğin esasları, kanat profil geometrisi, kanat profillerinin kaldırma ve direnç kuvveti özellikleri. Sıkıştırılabilir akışların temelleri, normal şok denklemleri, eğik şok ve genişleme dalgaları; süpersonik akış için sayısal yöntemler. Önkoşul: ME353
ME 460Energy Systems (Enerji Sistemleri)(3+0+0) 3
Energy awareness. Engineering economics and thermodynamics for use in analysis and understanding of energy consumption and production technologies which include: power plants, engines, renewables, residential heating, commercial energy usage, radioactivity, air/water/land pollution, environmental impacts and regulations in society. Prerequisites: ME 264
ME 460Enerji Sistemleri (Energy Systems)(3+0+0) 3
Enerji bilinci. Enerji tüketimi ve enerji üretim sistemlerinin analizi ve incelenmesi için mühendislik ekonomisi ve termodinamik. Enerji tesisleri, motorlar, yenilenebilir enerji kaynakları, mesken ısıtması, ticari enerji kullanımı. Radioaktivite, hava, su ve toprak kirlenmesi, çevre etkileri ve kamu yönetmelikleri. Önkoşul. ME 264
AUE 490Project (Proje)(0+0+8) 4
Design and development of a project for a mechanical engineering problem under the supervision of an academic advisor; submission of the results in the form of a project report and oral presentation. Prerequisite: Senior Standing
AUE 490Proje (Project)(0+0+8) 4
Akademik danişmanın yönetiminde bir makina mühendisliği sorununa ilişkin bir projenin tasarımı ve geliştirilmesi; sonuçların bir proje raporu ve sözlü sunum olarak sunulması. Önkoşul: Son sınıf statüsü

İlgili Dosyalar