Ders Tanımları

Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS Grup
POLS 1201 Siyaset Bilimine Giriş (Introduction to Political Science) (3+0+0) 3 6 SS
Siyaset biliminin doğası ve yöntemleri. Temel kavramlar, siyasi kurumlar ve politik davranış. Siyasi partiler ve baskı grupları, siyasi katılım, seçimler ve oy verme davranışı. Devlet ve bürokrasi.
POLS 1502 Hukukun İlkeleri (Fundamentals of Law) (3+0+0) 3 6 S
Hukukun anlamı, kaynakları, normları ve varlık nedenine ilişkin temel konular. Hukuk kuralları, hukuk-adalet ilişkisi, hukukun kaynakları, hukuk normları hiyerarşisi, insan hakları, hukuk devleti ve farklı hukuk sistemlerinin karşılaştırılması. Özel hukuk ve kamu hukuku arasındaki farklılıklar.
POLS 2203 Siyasi Değişim ve Modernleşme (Political Change and Modernization) (3+0+0) 3 5 D2
Siyasi değişim, modernleşme ve batılılaşma kavramları. Modernleşme ve batılılaşma ilişkisi. Modernizasyon gayretlerine farklı tepkiler (reddedicilik, Kemalizm, reformculuk). Siyasi değişimin karşılaştığı problemler (merkezi ve Doğu Avrupa, Japonya, Türkiye).Türkiye'de Avrupalılaşma ve siyasi değişim.
POLS 2204 Karşılaştırmalı Siyasete Giriş (Introduction to Comparative Politics) (3+0+0) 3 6 D1
Çeşitli siyasi sistemler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar. Devlet-toplum ilişkileri, parlamentolar ve hükümetler, demokratik kurumlar, siyaset belirleyiş süreçleri, siyasi partiler ve parti sistemleri, seçim sistemleri, merkez-yerel bölge ilişkileri ve siyasi kültür. Batılı, batılı olmayan, demokratik ve otoriter sistemlerin karşılaştırmalı incelenmesi.
POLS 2222 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Social Science Research Methods) (3+0+0) 3 6 D1
Siyaset biliminde kuram odaklı araştırmaya giriş. Araştırma problemleri, araştırma tasarımları, nitel ve nicel veri toplama teknikleri, veri işlem süreci ve veri analizi. Nicel yöntemlere vurgu ile sosyal bilim verilerinin yorumlanması; veri analizi temelli rapor yazımı.
POLS 2245 Siyasi Düşünceler Tarihi (History of Political Thought) (3+0+0) 3 5 D1
POLS 2633 Amerikan Siyaseti (American Government) (3+0+0) 3 5 D2
Soğuk Savaş ve Soğuk Savaş sonrası dönemlerine odaklı, geç 18.yy'dan bugüne Amerikan siyasal tarihi. Amerikan iç savaşı ve köleliğin kaldırılması. Sivil haklar ve sivil özgürlükler. Amerika'da siyasal partiler ve seçimler. Amerika'da baskı grupları ve lobicilik. Amerikan federalizmi. Muhafazakar ve liberal ideoloji. Yasama ve yürütme organları. Amerikan mahkeme sistemi ve bürokrasisi.
POLS 3205 Siyaset Kuramı I (Political Theory I) (3+0+0) 3 6 D1
Antik Yunan, Roma ve ortaçağ siyasi düşünürlerinin incelenişi; bunların modern siyaset kuramına başlıca katkıları. Siyaset kuramı ile ilgili kavramlar ve temaların özü ve doğası.
POLS 3206 Siyaset Kuramı II (Political Theory II) (3+0+0) 3 6 D1
Modern siyaset kuramcılarından seçilmiş çalışmalar; siyasi kuramın tarihi gelişimi. Fransız devriminden sonra oluşan kavramlar, temalar ve ideolojiler. Ana düşünürler ve bunların özgürlük, demokrasi, seçim, temsil gibi ana konularda ilgileri.
POLS 3209 Araştırma Teknikleri ve Yazım Yöntemleri (Research Strategy and Writing Skills) (3+0+0) 3 5 D2
Uluslararası ilişkiler eğitimi için araştırma ve yazma becerileri. Yayın tarama becerileri, kaynakça düzenlemesi, kütüphane ve elektronik kaynakların kullanımı ve sunuş becerilerinin geliştirilmesi. İntihal konusu özellikle vurgulanmak üzere araştırmada etik.
POLS 3212 Siyaset Sosyolojisi (Political Sociology) (3+0+0) 3 5 D2
Modern devletin sosyal oluşumu. Resmi kurumların dışındaki siyasal eğilimlerin ve sivil toplum hareketlerinin siyasete etkileri. Küçük grupların gücü. Başlıca sosyal eğilimler ve içermeleri.
POLS 3221 Sosyal Hareketler (Social Movements) (3+0+0) 3 5 D2
Sosyal hareketlerin küreselleşen dünyada siyasi değişim sağlamaktaki rolü. Dini, etnik, çevreci, anti-küresel ve feminist hareketlere dair kuramsal ve görgül konular. I960'lar sonrası yükselen sosyal hareketlerin ortaya attığı yeni örgütlenme şekilleri, taktikler ve siyasi fikirler.
POLS 3222 Siyasal Kurumlar ve Kültür (Political Institutions and Culture) (3+0+0) 3 5 D2
Siyasal kurumların ve siyasal kültürün şekillenmesinin incelenmesi; kültürel süreçler; kültür kalıpları; çağdaş siyasal kültür kuramları. Dünyadaki gelişme ve değişmeler; nüfus, aile, sosyo-ekonomik göstergeler, kentleşme gibi etmenlerin siyasete etkileri. Evrensellik ve yerellik; çokkültürlülük ve yeni siyasal projeler.
POLS 3237 Siyasal Partiler ve Çıkar Grupları (Political Parties and Interest Groups) (3+0+0) 3 6 D1
Siyasal partilerin türleri ve işlevleri; seçim sistemleri; siyasal katılım. Depolitizasyon kavramı. Siyasal rejimler ve siyasal katılım; siyasi iktidarın yapısı; iktidar-muhalefet ilişkileri. Siyaset ve çıkarların rekabeti arasındaki ilişkinin analizi; çıkar gruplarının türleri; farklı ülke deneyimlerinde çıkar gruplarından örnekler; lobicilik faaliyetleri; lobicilik türleri (dini, etnik, çıkar grupları, vs.). Siyasetin ekonomik yüzü; sınıfsal yapılar; çıkar gruplarının siyaset ile ilişkileri.
POLS 3248 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler (Comparative Political Systems) (3+0+0) 3 6 D1
POLS 3256 Siyasi Ekonomi (Political Economy) (3+0+0) 3 6 D1
Ekonomik süreçler ve siyasal kurumlar arasındaki ilişki. Devletlerin piyasa müdahalelerinin analizi. Globalleşen ekonomik süreçlerin devlet ve siyaset penceresinden anlaşılması; küresel para sistemi. Uluslararası politik ekonomide temel yaklaşımlar; devlet ve piyasa ilişkileri; uluslararası kurumlar; uluslararası ekonomiyi etkileyen ulusal ve uluslararası politikalar. Uluslararası yatırım; uluslararası para; ekonomik krizler ve siyasete etkileri.
POLS 3277 İnternet ve Siyaset (Internet and Politics) (3+0+0) 3 5 D2
Internet çağında siyaset ve siyaset bilimi. İnternetin siyasal partiler, siyasal katılım, temsil, kimlik ve yurttaşlık üzerine etkileri. Bilgi kaynağı, iletişim aracı ve kamusal alan olarak internet. Kamu hizmetlerinin sağlanmasında internetin rolü. Sansür, gözetleme ve kontrol alanı olarak internet.
POLS 3548 Türk Anayasa Hukuku (Turkish Constitutional Law) (3+0+0) 3 6 D1
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi anayasaları; anayasalarda değişim ve devamlılık; 1921, 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarının karşılaştırılması; Türkiye-AB ilişkilerinin anayasal sisteme etkileri; temel hak ve hürriyetler. Yasama, yürütme, yargı ve bunlar arasındaki ilişki. Anayasa Mahkemesi.
POLS 4229 Yerel Yönetimler (Local Governments) (3+0+0) 3 5 D2
Yerinden yönetim kavramı; yerel yönetimlerin işlevleri; yerel yönetimlerde iyi yönetişim; merkezi yönetim ve yerel yönetim ilişkisi; üniter ve federal ülkelerde yerel yönetim deneyimleri. Türkiye'de yerel yönetimlerin tarihsel gelişimi; yerel yönetimlerin siyasi ve hukuki yapısı; AB bağlamında Türk yerel yönetim sistemi ve reform süreci.
POLS 4232 İnsan Hakları (Human Rights) (3+0+0) 3 5 D2
İnsan haklarına dair kuramsal ve felsefi arka plan; devlet-toplum-birey ilişkileri üçgeninde insan hakları; vatandaşlık kavramı. Uluslararası kuruluşlar; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Bireysel hak ve özgürlükler; kadın, çocuk, azınlık, mülteci hakları; insan haklarında liberal, feminist, sosyalist, çok-kültürcü gibi doktrinler. Türkiye'de insan haklarının tarihsel gelişimi.
POLS 4235 Ulusal Güvenlik (National Security) (3+0+0) 3 5 D2
Ulusal güvenlik kavramı ve hükümet politikası ile bağlantısı. Yaşamsal ulusal değerler ve çıkarların koruma ve geliştirilmesiyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası koşulların yaratılması. Çağdaş güvenlik kavramları ile ilgili normlar ve ilkeler.
POLS 4236 Sivil Asker İlişkileri (Civil-Military Relations) (3+0+0) 3 5 D2
Askeri kurumlara, bilimsel bir yaklaşım, kuramsal ve tarihi bakışlar. Batı toplumunda askerlik mesleğinin doğuşu ve evrimi. Askeri akılcılığın temel boyutları ve ana sivil asker modelleri.
POLS 4241 Devlet Kuramı (Theory of the State) (3+0+0) 3 5 D2
Mutlakıyetçi, anayasal, sınıf ve çoğulcu devlet kuramları ile devletin doğasına yaklaşım.
POLS 4246 Kamu Siyasası (Public Policy) (3+0+0) 3 6 D1
Kamu siyasasının temel ilkeleri; kamu siyasalarının disiplinler arası yaklaşımla incelenmesi; siyasa analizleri; kent yönetimi. Nüfusun yaşlanması, sağlık, göç, kentleşme, çevre kirliliği, suç gibi sorunlara dair kamu siyasaları; kamu siyasalarının uygulanmasında karşılaşılan sorunlar. Sosyal refah devleti; yeni kamu yönetimi.
POLS 4248 Siyaset Bilimi Semineri (Seminar in Political Science ) (3+0+0) 3 3 5 D2
Siyaset bilimi alanında olagelen değişiklikler; bu alandaki yeniliklerle ilgili farklı görüş ve düşüncelerin irdelenmesi; kuramsal ya da uygulamalı seçilmiş konular üzerinde bilgi kazandırma.
POLS 4261 Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset (Gender and Politics) (3+0+0) 3 3 6 D1
Toplumsal cinsiyet bakış açısıyla siyaset çalışması. Ataerkillik, toplumsal cinsiyet, kadınlık, erkeklik, cinsellik, güç ve siyaset kavram ve kavramsallaştırmaları. Cinsiyetin toplumsal kurgulanışı ve siyasete yansıması. Siyasal sistem, katılım, yönetişim ve vatandaşlık konuları. Kadınların statüsü ile ilgili araştırmalar.
POLS 4601 Türk Siyasi Hayatı (Turkish Politics) (3+0+0) 3 3 6 D1
Türkiye'de devlet geleneğinin incelenmesi; devlet, siyaset ve toplum ilişkilerinin anlaşılması. Laiklik, sivil-asker ilişkileri, demokrasi problemleri; çok partili siyasete geçiş ve problemleri. Parlamenter sistem ve siyasi partiler. Siyasi katılım, çıkar gurupları ve sivil toplum.
POLS 4643 Türk Siyasi Düşüncesi (Turkish Political Thought) (3+0+0) 3 3 5 D2
Osmanlı dönemi siyasal düşünce akımları; Kemalizm; batılılaşma ve batılılaşmaya tepkiler. Türkiye'de ideolojiler; Türkiye'de sol; Türkiye'de muhafazakar düşünce; İslam ve tasavvuf; aydınlar; seçkinler.
POLS 4801 Siyaset Bilimi Üzerine Yönlendirilmiş Okumalar (Directed Readings in Political Science) (3+0+0) 3 3 D1
POLS 4901 Siyaset Bilimi Projesi (Project in Political Science) (3+0+0) 3 5 D2
IREL 2401 Uluslararası Politikaya Giriş (Introduction to International Politics) (3+0+0) 3 3 6 D1
KUlus-devlet sisteminin ortaya çıkışı ve evrimi, kuvvetler dengesinin işleyişi, caydırıcılık, zorlama, çatışma, diplomasi, kriz yönetimi, uluslararası hukuk ve kurumların devletlerarası ilişkilerde rolü.
IREL 2437 Jeopolitik ve Jeostratejinin Dinamikleri (Dynamics of Geopolitics and Geostrategy) (3+0+0) 3 3 5 D2
Başlıca düşünce sistemleri. Kara, hava ve deniz kuramları. Nükleer çağda jeopolitik. Küreselleşme eğilimleri.
IREL 2438 Uluslararası Siyasi Ekonomi (International Political Economy) (3+0+0) 3 3 5 D2
19. asırdan itibaren uluslararası siyasi ekonominin evrimi; iki kutuplu sistemin sona erişi ve küreselleşmenin etkisi. NAFTA, ASEAN, AB gibi bölgesel ekonomik bütünleşmeler ve uluslararası ekonominin dünya siyasetini etkileme biçimi.
IREL 2461 Avrupa Birliği Politikaları (European Union Politics) (3+0+0) 3 3 5 D2
Paris, Roma, Tek Avrupa Sözleşmesi ve Maastricht anlaşmalarına özel vurgu ile Avrupa Birliği'nin tarihi gelişimi. İşlevsellik, federalizm, çok katmanlı yönetim, hükümetler arası işbirliği gibi konuların incelenmesinde farklı kuram ve yaklaşımlar. AB'nin kurumları ve aktörleri; AB'de siyaset belirleyiş süreci.
IREL 2463 Kadınlar, Toplumsal Cinsiyet ve Dünya Siyaseti (Women, Gender and World Politics (3+0+0) 3 3 5 D2
Eşitlik ve eşitsizlik sorunları. Feminizmin felsefi kökenleri. Uluslararası ilişkilerde kadınların ve toplumsal cinsiyetin rolü. Dünyada kadınların durumları. Kalkınma ve ekonomi parametreleri. Kadınların siyasete katılımı. Uluslararası ve ulusal güvenlik. Demokratik ve demokratik olmayan yönetimlerdeki kadınların durumunun karşılaştırmalı analizi. 
IREL 2605 Diplomasi Tarihi I (Diplomatic History I) (3+0+0) 3 3 6 D1
Fransız devriminden, imparatorlukların çöküşü ve ulus-devletlerin kurulmasına kadarki sürecin dinamikleri. 19. yüzyıl güç dengesi tarihi ve 1. Dünya Savaşı'na yol açan çatışmaların ortaya çıkışı ve seyri.
IREL 2606 Diplomasi Tarihi II (Diplomatic History II) (3+0+0) 3 3 6 D1
Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları ve iki dünya savaşı arasındaki uluslararası sistem. Milletler Cemiyeti ile küresel güvenlik sağlama girişimlerinin başarısızlığı, Büyük Depresyon ve faşizmin yükselişi; İkinci Dünya Savaşına yol açan gelişmeler.
IREL 3001 Veri Analizine Giriş (Introduction to Data Analysis (3+0+0) 3 3 2 D1
IREL 3239 Terörizm Politikaları (Politics of Terrorism) (3+0+0) 3 3 5 D2
Ulusal ve uluslararası güvenlik alanlarıyla ilişkili olarak terörizm kavramı. Terörist eylemlerin süreci ve örgütlenmesi. Terörizm ile mücadele süreci ve kavramı.
IREL 3403 Uluslararası İlişkiler Kuramı (Theory of International Relations) (3+0+0) 3 3 5 D2
Uluslararası ilişkiler kuramı anlamı ve tarihi gelişimi. Ana kuramların sınıflandırılması; dünya düzeninin değişen yapısı ve küreselleşme ile ilgili kuramların vurgulanması.
IREL 3408 Uluslararası Örgütler (International Organizations) (3+0+0) 3 3 5 D2
Uluslararası örgütlerin karakteristikleri evrimleri, yapıları ve işlevleri. Uluslararası sistem çerçevesinde uluslararası örgütler.
IREL 3416 Güvenlik Çalışmaları (Security Studies) (3+0+0) 3 3 5 D2
Güvenlik kavramının evrimi. Geleneksel ve eleştirel güvenlik çalışmaları arasındaki farklar. Güvenlik çalışmalarındaki hem savaş, strateji, silahların kontrolü, ulusal güvenlik ve caydırıcılık gibi klasik, hem de güvenlikleştirme, insan güvenliği, toplumsal cinsiyet ve kimlik gibi güncel konuların incelenmesi.
IREL 3427 Uluslararası İlişkilerde Etnik Çatışma (Ethnic Conflict in International Relations) (3+0+0) 3 3 5 D2
İlkçilik, kurumsallık, modernleşme ve rasyonel tercih gibi kuramsal yaklaşımları temel alarak etnik çatışma nedenlerinin incelenmesi. Çeşitli örnek olay çalışmalarına odaklı etnik çatışma çözümleri. Etnik çatışmalara dışarıdan müdahale. Etnik çatışmanın yayılması.
IREL 3438 Amerikan Dış Politikası (American Foreign Policy) (3+0+0) 3 3 5 D2
Federal hükümetin, siyasi kurumların ve süreçlerinin dinamiği. Soğuk Savaş sonrası vurgulanarak Amerikan dış politikasının başlıca dönemleri ve eğilimleri.
IREL 3441 Balkanlar Siyaseti (Politics of the Balkans) (3+0+0) 3 3 5 D2
Balkanlar'da sosyal ve kurumsal yapıların ulus-inşası sürecinden demokrasiye geçişe kadarki siyasal ve tarihi gelişimi. İkinci Dünya Savaşı sonrası otoriter yönetimlerin oluşumu ve komünizmin yayılması. Yugoslavya'nın dağılması ve etnik çatışmalar, çeşitli parti sistemleri ve azınlıkların statüsü.
IREL 3442 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri (Türkiye-EU Relations) (3+0+0) 3 3 5 D2
Üyelik başvurusu resmi süreci ile ilişkili olarak Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi. Kopenhag ölçütleri ve Birliğin müktesebatının tartışılması. Siyasi davranış, süreç ve kurumsal çerçevelerde AB'ye uyum. İnsan hakları, göç, dış politika ve güvenlik gibi konularda tartışma.
IREL 3444 Uluslararası Güncel Konular (Current International Issues) (3+0+0) 3 3 5 D2
Politik, sosyo-kültürel, ekonomik-mali ve güvenlik-askeri alanlarda başlıca konuların gruplanması. Konuların bölgesel ve küresel çerçevelerde sınıflandırılması.
IREL 3461 Bilgi Çağında Siber Tehditler ve Güvenlik (Cyber-threats and Security in the Information Age) (3+0+0) 3 3 5 D2
Siber ortam ve oluşumu. Siber ortamın aktörlerinin ortaya çıkışı. Yeni medyada uluslararası iletişim. Siber ortam ve tehditleri için güvenlik yaklaşımları. Devletlerin siber ortamı güvenlikleştirme çabaları. Tehditlerle ve suçlarla mücadele stratejileri. Yeni bir dijital uluslararası sisteme doğru.
IREL 3471 Küreselleşme ve Küresel Politika (Globalization and Global Politics) (3+0+0) 3 3 5 D2
Küreselleşme dinamikleri ile çeşitli güvenlik sorunları arasındaki bağlantı, küresel çevre politikası, uluslararası göç ve mülteciler, küresel yönetişim ve sivil toplum, küresel sosyal hareketler; küreselleşme, kalkınma ve eşitsizlik, küresel yoksulluk; medya, siber-uzay ve küresel politika.
IREL 3501 Uluslararası Hukuk I (International Law I) (3+0+0) 3 3 5 D2
Uluslararası hukukun köken ve doğası; modern devlet sisteminin karakteri ve uluslararası topluluğun hukuki düzenleniş esasları.
IREL 3502 Uluslararası Hukuk II (International Law II) (3+0+0) 3 3 5 D2
Devletlerin bölgeleri ve yetki alanları. Uluslararası sözleşmeler. Uluslararası anlaşmazlıklar ve uluslararası alanda hukuk ve düzenin korunması.
IREL 3651 Osmanlı Diplomatik Tarihi (Ottoman Diplomatic History) (3+0+0) 3 3 5 D2
Diplomasiye Osmanlı yaklaşımı. Diplomatik hizmetlerin oluşumu ve evrimi. Geçici diplomasi süreci. Tercümanlar, doğulu sekreterler, rehberler. Sürekli diplomasinin oluşumu. Osmanlı İmparatorluğu anlaşmaları ve kapitülasyonlar.
IREL 4402 Türk Dış Politikası (Turkish Foreign Policy) (3+0+0) 3 3 5 D2
Türk dış politikasını belirleyen ana eğilimler. Genel bir evrim süreci çerçevesinde 2. Dünya Savaşından itibaren dış politikanın uygulanmasını belirleyen kurallar ve ilkeler
IREL 4431 Dünya Siyasetinde Orta Asya ve Kafkasya (Central Asia & Caucasus in World Politics (3+0+0) 3 3 5 D2
Kafkasya ve Orta Asya'da Rus istilası. Etnik kimlik ve ulusal sınırlar. Çar Rusya'sının sonu ve devrimler. Sovyetler Birliği'nin ve politik şekillenişinin ortaya çıkışı. Orta Asya ve Kafkaslar'da Stalin dönemi. Kafkaslar ve Orta Asya'da Rus-Çin ilişkilerinin etkileri. Orta Asya devletlerinin bağımsızlığı ve politik sonuçlar.
IREL 4433 Savaş ve Barış Çalışmaları (War and Peace Studies) (3+0+0) 3 3 5 D2
Demokrasi ve savaş, ulusçuluk, etnik köken ve savaş savlarını içeren savaş ve barışın başlıca kuramları.
IREL 4434 Diplomasi ve Dış Politika Yönetimi (Diplomacy and Conduct of Foreign Policy) (3+0+0) 3 3 5 D2
Yapısal, resmi ve resmi olmayan parametrelerle birlikte tüm dış politika ve diplomatik işlevlerin örgütlenmesi ve uygulama süreci için kuramsal temel; farklı işlevsel koşullar altında belirli programların örgütlenme ve yönetimine ilişkin dış politika ve diplomasinin pratik yönleri.
IREL 4437 Uluslararası Ekoloji ve Çevre Politikaları (International Politics of Ecology and Environment) (3+0+0) 3 3 5 D2
Değişim, çevre ve gelecek üzerinde kuramsal değerlendirmeler. Çevre ve politika ile ilgili çağdaş konuların bilimsel değerlendirmesi. AB ve Türkiye'nin çevre politikalarının analizi ile eşgüdümlü olarak küresel iklim değişimine ilişkin politikalar.
IREL 4438 Türk-Amerikan İlişkileri (Turkish American Relations) (3+0+0) 3 3 5 D2
Türk-Amerikan diplomatik ilişkilerinin tarihi. Soğuk Savaş ilişkileri. AB ile bağlantılı olarak Türk-Amerikan ilişkileri. Türk-Yunan anlaşmazlığı, Kuzey Irak ve terör, başlıca uluslararası çatışmalar açılarından ikili ilişkiler.11 Eylül sonrası ilişkiler.
IREL 4439 Rus Dış Politikası (Russian Foreign Policy) (3+0+0) 3 3 5 D2
SSCB'nin çöküşü sonrasında Rus Federasyonu'nun ekonomik, sosyal ve politik dönüşümü. Kuram ve uygulamada Rus dış politikasının ana belirleyicileri.
IREL 4442 Çatışma Çözümü ve Yönetimi (Conflict Resolution and Management) (3+0+0) 3 3 5 D2
Çatışma kuramları, uluslararası güvenlik ve uluslararası örgütler, etnik ve ulusal çatışmaların dinamikleri; anlaşmazlıkların tırmanması, yönetimi ve çözümünün dinamikleri. Kitle imha silahlarının yayılması.
IREL 4446 Uluslararası Siyasette Orta Doğu (Middle East in International Politics) (3+0+0) 3 5 D1
Orta Doğu'da sosyal ve kurumsal yapılar ile kalkınma konularının tarihi gelişimi. Arapçılık, İslam ve modernizasyon gibi kavram ve süreçler. Bölgenin modern sınır dağılımlarını belirleyen çatışmalar, anlaşmalar ve ideolojiler.
IREL 4451 Dış Politika Analizi (Foreign Policy Analysis (3+0+0) 3 5 D1

İlgili Dosyalar