Yeni Müfredata Göre Ders Programı (ITB)

Yeni Müfredata Göre Ders Programı (ITB)

I. Yarıyıl (Güz) Saatler Kredi   II. Yarıyıl (Bahar) Saatler Kredi
MATH1301 Matematik I 3+0+0 3 5   HUSS 1201 Edebiyat Tarihi 3+0+0 3 5
ECON1005 İktisada Giriş 3+0+0 3 5   HUSS 1302 Bilim, Teknoloji ve Toplum 2+0+2 3 6
HUSS 1001 Felsefeye Giriş 3+0+0 3 6   PSYC1102 Psikolojiye Giriş II 3+0+0 3 6
HUSS 1101 Uygarlık Tarihi I 3+0+0 3 5   HUSS 1102 Uygarlık Tarihi II 3+0+0 3 5
ENGL 1101 Akademik İngilizce Becerisi I 3+0+0 3 4   ENGL 1102 Akademik İngilizce Becerisi II 3+0+0 3 4
TURK1201 Türkçe I 2+0+0 2 2   TURK1202 Türkçe II 2+0+0 2 2
HUSS1301 İletişim, Teknoloji ve Toplum 3+0+0 3 4   ITEC1001 Bilgisayar Okur-Yazarlığı 0+0+2    
  Dönem Kredisi   20 31     Dönem Kredisi   18 29
İKİNCİ YIL
III. Yarıyıl (Güz) Saatler Kredi   IV. Yarıyıl (Bahar) Saatler Kredi
POLS1201 Siyaset Bilimine Giriş 3+0+0 3 6   HUSS 2101 İnsanın Gelişimi ve Kültür 3+0+0 3 6
MATH2203 İstatistik 3+0+0 3 5   POLS 2222 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 3+0+0 3 6
HUSS 2201 Sanat Tarihi 3+0+0 3 6   HUSS 2301 Modern Bilimin Doğuşu 3+0+0 3 6
PHYS1601 Bilim ve Doğa I 3+0+0 3 5   HUSS 2102 Sosyolojiye Giriş 3+0+0 3 5
HIST1101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2+0+0 2 2   HIST1102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2+0+0 2 2
  Alan Seçmeli 3+0+0 3 5   HUSS 2103 Kültürel Antropoljiye Giriş 3+0+0 3 6
  Dönem Kredisi   17 29     Dönem Kredisi   17 31
ÜÇÜNCÜ YIL
V. Yarıyıl (Güz) Saatler Kredi   VI. Yarıyıl (Bahar) Saatler Kredi
HUSS 3301 Bilim ve Teknoloji Tarihi   3+0+0 3 5   HUSS 3001 Etik ve Toplum 3+0+0 3 5
HUSS 3201 Rönesans ve Modern Sanat Yorumları    3+0+0 3 5   HUSS 3002 Bilim Felsefesi 3+0+0 3 5
HUSS 3101 Kültürel Çalışmalar 3+0+0 3 5   HUSS 3103 Bilim ve Teknoloji Sosyolojisi 3+0+0 3 5
  Alan Seçmeli 3+0+0 3 5   HUSS 3003 Sanat Felsefesi 3+0+0 3 5
  Genel Seçmeli 3+0+0 3 5     Alan Seçmeli 3+0+0 3 5
HUSS 3102 Çağdaşlığın Oluşumu 3+0+0 3 5   HUSS 3107 Küreselleşme ve Kültürel Kimlik 3+0+0 3 5
  Dönem Kredisi   15 30     Dönem Kredisi   15 30
DÖRDÜNCÜ YIL
VII. Yarıyıl (Güz) Saatler Kredi VIII. Yarıyıl (Bahar) Saatler Kredi
HUSS 3307 Çevre, Teknoloji ve Toplum 3+0+0 3 5 HUSS 3210 Metin Çözümlemeleri ve Tartışma 3+0+0 3 5
Alan Seçmeli 3+0+0 3 5 Alan Seçmeli 3+0+0 3 5
Alan Seçmeli 3+0+0 3 5 Genel Seçmeli 3+0+0 3 5
Alan Seçmeli 3+0+0 3 5 HUSS4901 Proje 0+0+8 4 10
Genel Seçmeli 3+0+0 3 5 Genel Seçmeli 3+0+0 3 5
Genel Seçmeli 3+0+0 3 5
Dönem Kredisi 18 30 Dönem Kredisi 16 30
Bu programda hiç bir dersin önkoşulu yoktur. Toplam kredi: 142 240
Alan Seçmeli Dersleri
Saatler Kredi Saatler Kredi
HUSS 1103 Modern Avrupa Tarihi (History of Modern Europe) 3+0+0 3 5 HUSS1104 Bilim ve Uygarlık (Science and Civilization) 3+0+0 3 5
HUSS1202 Mitoloji (Mythology) 3+0+0 3 5 HUSS2104 Avrasya Uygarlığı ve Step Kültürü (Eurasian Civilisation and Steppe Culture) 3+0+0 3 5
HUSS2105 Kültür ve İletişim (Culture and Communication) 3+0+0 3 5 HUSS2106 Popüler Kültür ve ABD (Popular Culture and the USA) 3+0+0 3 5
HUSS 2107 Toplumsal Duyarlılık: Teori ve Pratik (Community Involvement: Theory and Practice) 3+0+0 3 5 HUSS 2202 Tiyatronun Kültürel Kökenleri (Cultural Origins of Theatre) 3+0+0 3 5
HUSS2203 Türk Edebiyatı'nda Çağdaşlaşma (Modernization in Turkish Literature) 3+0+0 3 5 HUSS2204 Yaratıcılık ve Kısa Öykü Yazımı (Creativity and Short Story Writing) 3+0+0 3 5
HUSS2205 Modern Türk Edebiyatı'nda Mizah (Humour in Modern Turkish Literature) 3+0+0 3 5 HUSS3004 Etik, Bilim ve Sosyal Sorumluluk (Ethics, Science and Social Responsibility) 3+0+0 3 5
HUSS3104 Anadolu Uygarlık Tarihi (History of Civilization in Anatolia) 3+0+0 3 5 HUSS3105 Tüketim Antropolojisi (Anthropology of Consumption) 3+0+0 3 5
HUSS3209 Edebiyat ve Sinema (Literature and Cinema) 3+0+0 3 5 HUSS3211 Topluluğa Konuşma ve Sunum (Public Speaking and Presentation) 3+0+0 3 5
HUSS3212 Genel Hatlarıyla Amerikan Edebiyatı (Highlights of American Literature) 3+0+0 3 5 HUSS3213 Edebiyat Metinleri (Literature Texts) 3+0+0 3 5
HUSS3214 Anlatılarda İstanbul (Istanbul in Narratives) 3+0+0 3 5 HUSS3215 Bilim, Teknoloji ve Çağdaş Sanat (Science, Technology and Contemporary Arts) 3+0+0 3 5
HUSS3302 Teknolojik Değişim, Popüler Kültür ve Medya (Technological Change, Popular Culture and Media) 3+0+0 3 5 HUSS3304 Yaratıcı Düşünme Teknikleri (Creative Thinking Techniques) 3+0+0 3 5
HUSS3305 Bilim, Teknoloji ve Toplum İlişkilerindeki Bakış Açıları (Perspectives on Science, Technology and Society Relations) 3+0+0 3 5 HUSS3308 Biyoteknolojinin İnsani Boyutları (Human Dimensions of Biotechnologies) 3+0+0 3 5
HUSS3309 Biyoteknoloji ve Etik (Ethics and Biotechnology) 3+0+0 3 5 HUSS4001 Felsefe ve Film (Philosophy and Film) 3+0+0 3 5
HUSS4002 Din Felsefesi (Philosophy of Religion) 3+0+0 3 5 HUSS4101 Kültürel Bellek (Cultural Memory) 3+0+0 3 5
HUSS4102 Kent ve Kültür (City and Culture: Istanbul) 3+0+0 3 5 HUSS4202 Güncel Müzik: Politika ve Toplumun Bir Yansıması (Popular Music: A Reflection of Politics and Society) 3+0+0 3 5
HUSS4301 Bilişim Teknolojisi ve Sosyal Yaşam (Information Technology and Social Life) 3+0+0 3 5 HUSS4302 Teknoloji ve Kalkınma (Technology and Development) 3+0+0 3 5
HUSS4305 Stratejik Teknoloji Yönetimi (Strategic Management of Technology) 3+0+0 3 5 HUSS4808 Özel Konular: Türkiye'de ve Dünya'da Kadın Hareketleri Tarihi (Special Topics: History of Women's Movements in the World and in Türkiye) 3+0+0 3 5
HUSS4809 Özel Konular: Feminizme Giriş (Special Topics: Introduction to Feminism) 3+0+0 3 5 HUSS4810 Özel Konular: Türk Edebiyatı'nda Kadın Yazarlar (Special Topics: Female Writers on Turkish Literature) 3+0+0 3 5
HUSS4809 Özel Konular: Feminizme Giriş (Special Topics: Introduction to Feminism) 3+0+0 3 5 HUSS4810 Özel Konular: Türk Edebiyatı'nda Kadın Yazarlar (Special Topics: Female Writers on Turkish Literature) 3+0+0 3 5
HUSS4811 Rusya Tarihi (History of Russia) 3+0+0 3 5 HUSS4812 İnovasyon Yönetimi (Innovation Management) 3+0+0 3 5
HUSS4814 Yaratıcılıktan Girişimciliğe (From Creativity to Entrepreneurship) 3+0+0 3 5 HUSS4815 Özel Konular: Toplumsal Cinsiyet, Bilim ve Teknoloji (Special Topics: Gender, Science and Technology) 3+0+0 3 5
HUSS4816 Biyografi (Biography) 3+0+0 3 5

İlgili Dosyalar