Ders Tanımları

Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
HUSS 1001 Felsefeye Giriş (Introduction to Philosophy) (3+0+0) 3 6
Felsefenin anlamı ve tanımı. Felsefenin temel konuları, sorunları ve kuramları. Felsefe tarihindeki başlıca filozoflar. Bilgi, bilim, varlık, ahlak, siyaset, din, dil, sanat gibi konular üzerine geliştirilen felsefi kuramlar. Bilgelik, bilgi, gerçeklik, temellendirme arasındaki ilişki. Akılcılık, deneyimcilik, duyguculuk, evrenselcilik, görelilik, nesnelcilik, öznelcilik, kuşkuculuk. Özgür irade ve belirlenimcilik, yabancılaşma, özgürlük ve adalet sorunu.
HUSS1002 Etik (Ethics) (1+0+0) 1 1
Etik'teki (Ahlak Felsefesi) temel kuramlar. Bu kuramların mühendislik, tıp, farmakoloji, genetik, teknolojik inovasyon, yapay zeka ve robotoloji, işletme, pazarlama, uluslararası ilişkiler, kamu hizmeti, medya ve hukuk gibi mesleklerdeki ve alanlardaki pratik sonuçları. Erdemin ve değerlerin anlamı ve önemi. Belli mesleklerdeki ahlak ilkeleri ve onların Etik'teki temelleri.
HUSS1101 Uygarlık Tarihi I (History of Civilization I) (3+0+0) 3 5
Avcı-toplayıcı toplumdan tarımsal üretime ve yerleşik yaşama geçiş. Tarımsal devrimin başlangıcından Orta Çağ'a kadar insanlık tarihinde gerçekleşen temel siyasi, ekonomik, bilimsel, felsefi, sanatsal ve dini gelişmeler. Antik Mezopotamya, Mısır, Hindistan, Çin, Yunan ve Roma uygarlıkları ve onların daha sonraki uygarlıklar üzerindeki etkisi.
HUSS1102 Uygarlık Tarihi II (History of Civilization II) (3+0+0) 3 5
Orta Çağ'da Hıristiyanlık ve İslam dinlerinin artan etkisi. Orta Çağ kültürüne bir tepki olarak ortaya çıkan Rönesans. Rönesans'daki ve Yeni Çağ'daki bilimsel, felsefi, sanatsal gelişmeler. Aydınlanma çağı ve 1776 Amerikan, 1789 Fransız devrimleri. Monarşinin, teokrasinin, feodalizmin ortadan kalkması; güçler ayrılığının, laikliğin, mülkiyet haklarının ortaya çıkışı. 19. Yüzyıl sanayi devrimi, 20. Yüzyıl teknoloji devrimi ve kapitalizm ile sosyalizm arasında gelişen karşıtlık.
HUSS1103 Modern Avrupa Tarihi (History of Modern Europe) (3+0+0) 3 5
Aydınlanma'nın sosyal ve ekonomik dünyası. Fransız Devrimi ve Napolyon'un mirası. Endüstri Devrimi. 1871 ile 1914 arası yeni ideolojilerin ve ekonomik-politik yaşamın doğuşu. Emperyalizm. I. Dünya Savaşı. Rus Devrimi. Yıkım çağı. İki savaş arası Avrupa. II. Dünya Savaşı. Amerikan yüzyılı ve Soğuk Savaş. Sovyet Bloku'nun çöküşü.
HUSS1104 Bilim ve Uygarlık (Science and Civilization) (3+0+0) 3 5
Uygarlık tarihi bağlamında bilimlerin gelişimi. Antik Mezopotamya, Antik Mısır, Antik Yunan, Antik Roma, Rönesans, Yeni Çağ, Modern Çağ. Doğa bilimleri ve sosyal bilimler arasındaki ayrım. Doğa bilimlerindeki gelişmelerin sosyal bilimlerin oluşmasına etkisi. Bilimlerin gelişmesine yol açan kültürel, siyasi ve felsefi unsurlar. Bilim tarihindeki başlıca bilim insanları: Thales, Anaksimandros, Anaksimenes, Anaxagoras, Demokritos, Aristoteles, Hipokrates, Herodotos, Batlamyus, Aristarkhos, Strabon, Gallen, Machiavelli, Kopernik, Galileo, Kepler, Newton, Pasteur, Weber, Marx, Freud, Jung, Einstein.
HUSS1201 Edebiyat Tarihi (History of Literature) (3+0+0) 3 5
Edebiyatın tarihi ve gelişimi. Antik Mezopotamya, Mısır, Çin, Hindistan ve Yunan'da edebiyatın ilk örnekleri. Avrupa'da, Roma, Orta Çağ, Rönesans, Aydınlanma dönemlerinde ve 19. Yüzyılda edebiyat. Asya, Latin Amerika, Kuzey Amerika ve Afrika'da edebiyat. Homeros, Dante, Shakespeare, Goethe, Hugo, Tolstoy, Dostoyevski gibi edebiyat tarihinin önde gelen yazarlarının kapsamlı bir incelemesi
HUSS1202 Mitoloji (Mythology) (3+0+0) 3 5
Batı ve Doğu mitolojilerine giriş. Mitos, Epos ve Logos'un anlamı. Sümer ve Erken Babil Mitleri: Kökenler ve Tanrılar. Mezopotamya Tanrıları. Sümer Mitlerinin incelenmesi. İnanna'nın yeraltına inişi, geç dönem Babil ve Mısır mitolojlerinin karakteristiği. Megalit taponakları, tören merkezleri, İbrani mitolojisi, Antik Yunan Mitleri, Pers ve Zerdüştlik, Roma dini, Hıristiyanlığın doğuşu.
HUSS 1301 İletişim, Teknoloji ve Toplum (Communication, Technology and Society) (3+0+0) 3 4
Yeni iletişim teknolojileri ve yeni mücadele / başetme alanları. Bilgiyi gönderme ve elde etmedeki yeni yöntemlerin medyayı ve toplumu nasıl dönüştürdüğü. İnternet; en hızlı gelişen iletişim teknolojisi. İnternetin medyaya ve genel olarak topluma etkisi. Bilgi iletişim teknolojilerinin çevre ve emek bağlamında bedelleri. Sosyal medyayla ilgili farklı perspektifler.
HUSS1302 Bilim, Teknoloji ve Toplum (Science, Technology and Society) (3+0+0) 3 6
Bilim, teknoloji ve toplum ilişkiler ile bilim - teknoloji ilişkileri ve teknoloji - çevre ilişkilerinin genel olarak özetlenmesi. Bilimin toplumsal algılanışı. Bilimsel süreç ve bilimsel yöntem. Sosyal bilimler ve tıp bilimleri. Bilim, teknoloji ve mühendislikte etik. Risk yönetimi ve temkinli yaklaşım ilkesi. Bilim ve teknoloji politikaları. Bilim, teknoloji ve toplum ilişkilerine dair örnek olaylar.
HUSS2101 İnsanın Gelişimi ve Kültür (Human Development and Culture) (3+0+0) 3 6
Sosyal Evrim. Toplum çeşitleri: Avlayıcı ve toplayıcı, tarım, sanayi ve sanayi sonrası toplumlar. Teknolojik yenilik, zenginlik, güç ve eşitsizlik. İlerleme Çatışkıları. Tarım Devrimi, Sanayi Devrimi, Demokratik devrimler. Gelişme ve özgürlük. Kültür ve sosyal yapı. Teknolojik sebepçilik ve eleştirisi. Günümüz dünyasında insan gelişimi. Gelişmekte olan toplumlarda bilişim ve iletişim. Tarih olarak gelecek.
HUSS2102 Sosyolojiye Giriş (Introduction to Sociology) (3+0+0) 3 5
Sosyolojik metot. Sosyolojik analiz birimi olarak birey. Gruplar, kurumlar ve toplum. Güç yapıları ve eşitsizlik. Toplumsal sınıf, toplumsal cinsiyet, ırk, etnisite. Küresel eşitsizlik. Hükümet ve politik güç. Toplumsal kurumlar: İş ve ekonomi; siyasi sistemler; kitle iletişim araçları ve din. Sosyal değişim. Globalleşme. İşlevselcilik. Çatışma kuramı. Sembolik etkileşimcilik.
HUSS2103 Kültürel Antropolojiye Giriş (Introduction to Cultural Anthropology) (3+0+0) 3 6
İnsan düşünce ve davranışının insanbilimsel incelemesinde temel görüşler, yöntemler ve tartışmalar. Bir çok farklı toplumda yaşama biçimleri çalışması. İnsanbilimcilerin toplumları anlamaya çalışma yolları. Uygulamalı etnografik araştırma. Araştırma ve analiz için araçlar, teknikler ve yaklaşımlar. Etnikmerkezcilik. Kültürel görelilik.
HUSS2104 Avrasya Uygarlığı ve Step Kültürü (Eurasian Civilisation and Steppe Culture) (3+0+0) 3 5
Avrasya tarihi bağlamında önemli siyasi, toplumsal ve kültürel olaylar ve süreçler. Bir yaşam formu olarak göçebelik. Orta Asya'nın ekolojik dinamiklerine referansla, göçebe toplumların ekonomilerinin kökenleri. Göçebe toplumlarda siyasi yapılar. Göçebe ve yerleşik toplumlar arasındaki toplumsal, siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler ve bağlantılar. İskitler, Hunlar, Avarlar, Moğollar gibi Avrasya medeniyetlerinin tarihleri.
HUSS2105 Kültür ve İletişim (Culture and Communication) (3+0+0) 3 5
Dilbilimsel antropoloji, sosyoloji, ve halk bilimi perspektiflerinden sembolik etkileşimciliğe dair farklı yaklaşımlar. Farklı kültürlerde sözlü ve sözlü olmayan iletişimin yorumlanışı ve incelemesi için etnografik araştırma yöntemlerine giriş. Yüz yüze iletişim, sosyal medya ve başka diğer bağlamlarda sözlü ve sözlü olmayan davranış kuralları, estetiği ve dinamikleri.
HUSS2106 Popüler Kültür ve ABD (Popular Culture and the USA) (3+0+0) 3 5
"Popüler" kavramının anlamları. Popüler kültürün kısa tarihi, temel öğeleri, popüler kültür paradigmaları. karakteristik özellikleri. Mitin replikasyonu ve mitlerin, temaların, örüntülerin etkileri. Amerikan sinemasından örneklerin analizi. TV şovları, programlar ve sanat eserlerinin tartışılması. Dil ve üslup açısından incelemeler, politik süreçler açısından sanat eserine bakış.
HUSS2107 Toplumsal Duyarlılık: Teori ve Pratik (Community Involvement: Theory and Practice) (3+0+0) 3 5
Topluma hizmet ile ilgili akademik tabanlı konulara giriş. Yerel topluluktaki ve Türkiye'nin farklı yörelerindeki çocukları ve gençleri eğitmede ve onlara rehberlik etmede yaratıcı yöntemlerin kullanımına odaklanmış uygulamalar. Toplum, demokratik yurttaşlık, topluma hizmet, sosyal adalet, toplumsal değişim ve liderlik kavramlarının işlenmesi. Eleştirel düşünme, yaratıcılık, toplumsal iletişim, problem çözme becerilerinin ve takım çalışmasının geliştirilmesi.
HUSS2201 Sanat Tarihi (History of Art) (3+0+0) 3 6
Sanat Kavramı. Görsel sanatların rolü. Sanatın tarihi. Tarih öncesi çağlardan modern döneme görsel sanatlar. Görsel sanatların dili: mimari, heykel, resim. Antik Dünya: Prehistorya, Mezopotamya, Mısır, Yunan ve Roma döneminde sanat. Orta Çağ: Erken Hristiyanlık, Bizans, Romanesk ve Gotik sanat. Rönesans: Erken ve Yüksek Rönesans ve Barok sanat. Modern Dünya: Neoklasizm, Romantizm, Realizm, Empresyonizm, Post-Empresyonizm, 20. yüzyıl sanatı ve Pop-Art.
HUSS2202 Tiyatronun Kültürel Kökenleri (Cultural Origins of Theatre) (3+0+0) 3 5
Tiyatro okumasına giriş. Tiyatronun ve performansın kültürel ve toplumsal kökenleri. Batı tiyatrosunun kökenleri. Sophocles'ten Oedipus Rex okuması. Oedipus Rex'in sahnelenmesi. Sophocles'ten Antigone okuması. Antigone'un sahnelenmesi. Tiyatro ve iktidar. Kabuki tiyatrosu be Noh tiyatrosu. Maskeler ve tiyatro: Commedia dell'arte. Geleneksel gölge tiyatrosu. Halk sanatı ve politik tiyatro. Absurd tiyatro. Gerçekliğin okunması ve sahnelenmesi.
HUSS2203 Türk Edebiyatı'nda Çağdaşlaşma (Modernization in Turkish Literature) (3+0+0) 3 5
Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde batı ile bütünleşme. İlk çağdaşlık girişimleri. Tanzimat ve Islahat Fermanları. Doğu-batı sorunsalı sonucu ortaya çıkan Osmanlıcılık. İslamcılık. Türkçülük. Batıcılık. Bu akımların XIX. yüzyıldan günümüze değin Türk Edebiyatı bağlamında ele alınması. Ulusçuluk ve Kemalizm. Halkçılık. İnsancılık. Toplumculuk düşünce akımları. Bunların Türk Edebiyatı'na yansıması. Edebiyatımızdaki ve toplumumuzdaki etkilerinin kurmaca metinler ve gazete yazılarından seçilmiş metinlerle incelenmesi.
HUSS2204 Yaratıcılık ve Kısa Öykü Yazımı (Creativity and Short Story Writing) (3+0+0) 3 5
Yaratıcılık kavramının edebiyat türleri aracılığıyla anlaşılması. Edebiyat çalışmaları ile diğer sanat türleri arasındaki ilişkiler. Kurgu yazınının temel unsurları. Olay akışı, kurgusal arkaplan, karakter ve temanın geliştirilmesi. Farklı anlatılar inşa etmek. Teknik detaylar uyarınca kurgusal karakterler yaratmak. Modern edebiyat, post-modern yazın, bilimkurgu gibi farklı türlerde kısa-öykü anlatıları geliştirmek.
HUSS2205 Modern Türk Edebiyatı'nda Mizah (Humour in Modern Turkish Literature) (3+0+0) 3 5
Mizahın doğuşu. Mizah kuramları. Mizah türleri. Mizahın işlevleri. Türk Edebiyatı'nda hiciv ve mizahın gelişimi. Mizah dergileri. Tanzimat Edebiyatı'nda mizah. Servet-i Fünun Edebiyatı ile Fecr-i Ati Edebiyatı'nda mizah. Milli Edebiyat döneminde mizah. Cumhuriyet'in ilanından günümüze kadar edebiyatımızda mizah. Hüseyin Rahmi Gürpınar, Neyzen Tevfik, Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz, Muzaffer İzgü, Can Yücel gibi çeşitli yazarların kurmaca metin örnekleri ile incelenmesi. Mizahın toplumsal eleştiri olarak etkileri.
HUSS2301 Modern Bilimin Doğuşu (The Rise of Modern Science) (3+0+0) 3 6
Bilim tarihi araştırmaları için başlıca kuramsal ve yöntemsel yaklaşımlar. Rönesanstan bu yana fen bilimleri tarihindeki temel konular; Kopernik Devrimi, Bilim Devrimi ve Aydınlanma. Sosyal Darwinizm kuramı ve öjeni. Atom teorisi ve bu teorinin etkileri. Görelilik kuramı ve kuantum teorisi. Kimya Devrimi. İnsan zihnine dair bilimsel teoriler.
HUSS3001 Etik ve Toplum (Ethics and Society) (3+0+0) 3 5
Ahlak felsefesi ve siyaset felsefesi'nin temel kuramları. Değer yargılarının, eylem ve seçimlerin temelleri. Ahlakın akıl ve duygu ile ilişkisi. Özgür irade ve belirlenimcilik sorunu. Etik'te evrenselcilik, görelilik, nesnelcilik ve öznelcilik. Etik'te normatif kuramlar: Mutçuluk, hazcılık, yararcılık, altruizm, egoizm. Kapitalizm-komünizm karşıtlığı ve sosyalizm kuramları. İntihar, ötenazi, kürtaj, genetik mühendislik, hayvan hakları, çevre sorunları, silahlanma gibi Uygulamalı Etik alanındaki sorunlar. Platon, Aristoteles, Epikuros, Hobbes, Locke, Rousseau, Hume, Kant, Hegel, Proudhon, Nietzsche ve Marx gibi filozofların ahlak ve siyaset üzerine kuramları.
HUSS3002 Bilim Felsefesi (Philosophy of Science) (3+0+0) 3 5
Bilgi ve bilim arasındaki ilişki. Bilimsel bilginin ve kuramların özellikleri. Sınır belirleme sorunu. Bilim ile sahte-bilim ayrımı. Bilimsel yöntem. Gözlem ve deney. Bilimsel açıklama modelleri. Nedensellik ilkesi. Çıkarım biçimleri: Tümevarım ve tümdengelim. Doğruluk, yanlışlık ve geçerlilik. Olgu ve kurgu ayrımı. Yanlışlanabilirlik, doğrulanabilirlik, empirik test edilebilirlik, bilişsel anlam. Bilimsel devrimler ve dönüşümler. Paradigma ve gelişmeci araştırma programları kuramları.
HUSS3003 Sanat Felsefesi (Philosophy of Art) (3+0+0) 3 5
Sanat Felsefesi'nin temel kuramları. Sanatın tanımı ve yapısı. Estetik yargıların kaynağı. Estetik yargıların akıl ve duygu ile ilişkisi. Güzellik ve çirkinlik, düzen ve düzensizlik, uyum ve uyumsuzluk kavramları. Estetik'te evrenselcilik, görelilik, nesnelcilik, öznelcilik. Estetik yargıların zihinsel yapıyla ilişkisi. Platon, Aristoteles, Hume, Kant, Hegel, Fichte, Schopenhauer, Nietzsche gibi filozofların sanat üzerine kuramları.
HUSS3004 Etik, Bilim ve Sosyal Sorumluluk (Ethics, Science and Social Responsibility) (3+0+0) 3 5
Etik kuramları ve sosyal sorumluluk kavramı. Bilimsel araştırmanın etik ve politik boyutları. Bireysel ve ortak sorumluluk. Bilimcilerin sosyal sorumlulukları. Araştırma etiği. Bilim ve din. Teknoloji ve insani değerler. Bilgisayar etiği. Bilim ve teknolojide etik olmayan uygulamalar. Ortak iyilik için bilim ve teknoloji. Tıbbi deneyler ve etik çelişkiler. İnsanlar ve hayvanlar üzerindeki deneyler.
HUSS3101 Kültürel Çalışmalar (Cultural Studies) (3+0+0) 3 5
Kültürü okuma ve anlamaya yönelik bir yaklaşım olarak kültürel çalışmaların gelişimi. Anlamın kültür içerisinde üretimi. Alman Frankfurt Ekolü Eleştirel Kuramı, İngiliz Kültürel Çalışmaları ve Amerikan Kültürel Çalışmaları. Yapısalcılık, postyapısalcılık, postmodernism. Toplumsal cinsiyet, ırk, etnisite, Doğu ve Batı temsilleri. Şarkiyatçılık. Ulus yazımı. Metin, reklam, gazete, magazin, moda, film, fotoğraf incelemeleri.
HUSS3102 Çağdaşlığın Oluşumu (Formations of Modernity) (3+0+0) 3 5
Dünyada çağdaşlığın oluşumunun tarihsel, sosyolojik ve felsefi çözümlemesi. Avrupa'da Rönesans, Reformasyon ve Aydınlanma. Avrupa'daki bilimsel, felsefi, sanatsal ve siyasi gelişmeler. 1776 Amerikan ve 1789 Fransız devrimleri. Güçler ayrılığı, mülkiyet hakları, laiklik, ifade ve yayın özgürlüğü, parlamenter ve anayasal sistemler. Monarşinin, teokrasinin ve feodalizmin ortadan kalkması. Sanayi devrimi ve kapitalizmin doğuşu. Kapitalizm ile sosyalizm arasındaki karşıtlık. Dünyadaki sosyalist devrimler. Modernizm ve Post-modernizm tartışması.
HUSS3103 Bilim ve Teknoloji Sosyolojisi (Sociology of Science and Technology) (3+0+0) 3 5
Bilim ve teknolojinin toplumsal yapılanması. Bilim ve teknolojinin sosyolojik yönleri. Bilimsel çalışmaların etnografik olarak incelenmesi. Bilimsel ve teknolojik değişimin etik yönleri. Teknolojiler ve günlük yaşam. Bilimsel bilgi ve bilimsel bilginin inşası. Bilimsel paradigmalar ve bilimin sınırları. Laboratuvar çalışmaları. Hakikat sonrası bir dünyada bilim. Teknoloji, endüstri ve emek ilişkileri.
HUSS3104 Anadolu Uygarlık Tarihi (History of Civilization in Anatolia) (3+0+0) 3 5
Antik Çağ'dan 19. Yüzyıla kadar Anadolu'da uygarlıklar: Sümer, Asur, Hitit, Urartu, Antik Yunan, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı. Bilim, sanat, felsefe, siyaset, sosyal yaşam, ekonomi, din alanlarındaki gelişmeler. Bu uygarlıkların karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Bazı uygarlıkların belli alanlardaki azgelişmişliğinin nedenleri.
HUSS3105 Tüketim Antropolojisi (Anthropology of Consumption) (3+0+0) 3 5
Maddi kültür ve tüketime dair antropolojik yaklaşımlar. Objelerin etnografik incelemesi. Günlük eşyalar (giysi, mobil telefon, hediyelik eşyalar) ile ritüeller, pratikler ve sosyal ilişkiler arasındaki ilişki. Mekanların (alışveriş merkezleri) ve teknolojik eşyaların (bilgisayar) etnografileri ve kültürel açıklamaları. Teknoloji ve tasarım etnografisi. Antropolojik perspektiften tüketim davranışları.
HUSS3107 Küreselleşme ve Kültürel Kimlik (Globalization and Cultural Identity) (3+0+0) 3 5
Küreselleşmenin kültürel sonuçları konusundaki tartışmalar. Küresel güçler karşısında yerel kültürlerdeki homojenleşme ve saydamlaşma. Kültürel mirasın korunmasında ulusal kültür politikalarının, uluslararası kurumların ve yerel toplulukların rolü. Kültürel karışmanın bir sonucu olarak arılık, gelenek, ve melezleştirme olguları hakkındaki tartışmalar.
HUSS3201 Rönesans ve Modern Sanat Yorumları (Interpreting Renaissance and Modern Art) (3+0+0) 3 5
Rönesans öncesi ve sonrası, İtalya'da ve Avrupa'da resim, heykel ve mimarlık "yeniden doğuşunun" tanıtılması. Sanatın evriminin yüzyıllar boyunca takip edilmesi. Mannerizm, Barok, Rokoko, Neoklasisizm, Romantizm, Gerçekçilik ve modern sanata dek sanat akımlarının incelenmesi ve yorumlanması. Kronolojik olarak sunulan sanat eserlerinin taşıdığı anlam, düşünce ve teoriler üzerinde çalışılması. Estetik, politik, dini, felsefi, kültürel, ekonomi, bilime ve topluma dayalı gelişmelerin ve etkilerinin tartışılması, görsel ve bağlamsal analiz uygulanması.
HUSS3209 Edebiyat ve Sinema (Literature and Cinema) (3+0+0) 3 5
Roman ve filmde birimler, tiyatro ve film, şiir ve film, her bir araca özgü meselelerle birlikte uyarlama, çeviri, yorumla ilgili daha geniş sorular. Birincil metinlerin analizi. Bunların uyarlamalarının incelenmesi. Rus sinemasında başyapıtlar ve uyarlamaları. Hamlet gibi klasiklerin uyarlamaları. Çeşitli biçemler üzerine, edebiyat ve film teorisyen ya da tarihçilerinden temsil edici olanların metinleri üzerine okumalar.
HUSS3210 Metin Çözümlemeleri ve Tartışma (Textual Analysis and Argumentation) (3+0+0) 3 5
Metin çözümlemesi üzerinden akıl yürütme ve çıkarım geliştirme. Felsefe, sosyal bilimler ve edebiyat alanında çeşitli metinlerin çözümlenmesi. Tümevarımsal ve tümdengelimsel çıkarımlar. Geçerlilik, tutarlılık ve çelişki. Öncüllere dayalı sonuçlar ve temellendirme. Analitik akıl yürütme ile yaratıcılık arasındaki ilişki. Bir metni okumak, anlamak ve yorumlamak. Eleştirel düşüncenin önemi.
HUSS3211 Topluluğa Konuşma ve Sunum (Public Speaking and Presentation) (3+0+0) 3 5
Temel konuşma ve iletişim kuramı. Çeşitli konuşma türleri için tarz, biçim, yapı, gelişim, sunum kipi, içerik, amaç ve çevre ile ilgili ölçütler. Sunum tekniğini geliştirmek için nefes, telaffuz, ses değişiklikleri gibi alıştırmalar. Kuramsal analiz, sunum pratiği ve diğer öğrencilerin sunumlarını eleştirme süreci ile hazırlanma ve sunum becerilerinin geliştirilmesi.
HUSS3212 Genel Hatlarıyla Amerikan Edebiyatı (Highlights of American Literature) (3+0+0) 3 5
Zaman sıralı olarak Amerikan edebiyatı. Sömürgeleşme dönemine kısa bir bakış ve ilk öyküler. Transandentalism ve Romantisizm. Amerikan Rönesansı, Emerson, Thoreau'nun fikirleri, Hawthorne, Edgar Allan Poe, Walt Whitman, Emily Dickinson gibi şairlerin yapıtları; gerçekçilik ve doğalcılık akımları ve Mark Twain, T. Dreiser. Dışavurumculuk ve E. O. Neill; modernizm ve Frost ve diğerleri; Postmodernizm ve Paul Auster.
HUSS3213 Edebiyat Metinleri (Literature Texts) (3+0+0) 3 5
Dünya edebiyatından seçilmiş bir edebiyat metninin kapsamlı okunması, incelenmesi ve çözümlenmesi. Homeros, Dante, Shakespeare, Goethe, Hugo, Tolstoy, Dostoyevski, Hemingway, Elliot, Emerson, Poe, Lawrence, Wilde, Orwell, Stendhal, Zola, Balzac, Flaubert, Gide, Mann, Hesse, Heine, Kafka, Camus, Sartre, Kazancakis gibi yazarlardan birisinin eserlerinden seçilmiş metinler.
HUSS3214 Anlatılarda İstanbul (Istanbul in Narratives) (3+0+0) 3 5
Anlatılarda İstanbu'un tarihi. Anılarda. Öykülerde. Romanlarda. Şiirlerde. Gazetelerin köşe yazılarında. Geçmişten günümüze doğal güzellikleri. Sosyal yaşamının özellikleri. Kültürel birikimleri. Kaybolan ve yaşayan değerlerinin incelenmesi.Kentin geçirdiği değişim. Nedim, Ahmet Refik Sevengil, Abdülhak Şinasi Hisar, Ahmet Hamdi Tanpınar, Sait Faik Abasıyanık, Orhan Veli Kanık, Haldun Taner, Salah Birsel ve Selim İleri gibi yazarlarımızın metinlerinden örnekler ile incelenmesi.
HUSS3215 Bilim, Teknoloji ve Çağdaş Sanat (Science, Technology and Contemporary Arts) (3+0+0) 3 5
Bilim ve sanat arasındaki farkın sorgulanması. Bilim ve teknolojinin çağdaş sanatta kullanımı. Çağdaş sanat yapıtları aracılığıyla demokrasi, özgürlük ve nesnellik / öznellik gibi temel kavramların analizi. Bilim, teknoloji ve çağdaş sanat yöntemlerinin eleştirel olarak karşılaştırılması. Sanat, bilim ve teknoloji arasındaki ilişkide değişimler. Günümüzde sanat, teknoloji ve bilim arasında kurulan yeni bağlantıları şekillendiren akımlar.
HUSS3301 Bilim ve Teknoloji Tarihi (History of Science and Technology) (3+0+0) 3 5
Aydınlanmadan bugüne değin bilim ve teknolojinin gelişimi. Sanayi Devrimi ve mühendisliğin ortaya çıkışı. Endüstri, zaman kavramı ve saatler. Bilim ve teknolojinin karşılıklı bağımlılıkları. Tıp bilimleri, biyoteknolojiler ve bilgisayar teknolojilerinin gelişimi. Teknoloji ve militarizm. Teknoloji ve çevresel değişim. Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye'de küresel gelişmeler bağlamında bilim ve teknoloji.
HUSS3302 Teknolojik Değişim, Popüler Kültür ve Medya (Technological Change, Popular Culture and Media) (3+0+0) 3 5
Teknolojik değişim ve kültürel değişim ilişkisi. Teknolojik ilerlemenin feminist okuması. Görsel teknolojiler ve mekanik reprodüksiyon. Teknoloji, kitle iletişim araçları, kitle toplumu ve popüler kültür arasındaki ilişki. İnternet ve diğer sayısal bilişim teknolojilerinin oluşturduğu yeni medya bağlamında kültürel ilişkiler. "Yeni medya" ile bağlantılı temel sosyal ve teknolojik değişim kalıplarının belirlenmesi. Kişinin kendini ifade etme ve politik katılım açısından yeni olanaklar
HUSS3304 Yaratıcı Düşünme Teknikleri (Creative Thinking Techniques) (3+0+0) 3 5
Yaratıcılığın tanımı ve türleri. Yaratıcı düşünme motivasyonları. Yaratıcılık hakkındaki efsaneler ve gerçekler. Yaratıcılık koşulları; içsel ve dışsal faktörler. Dikey ve yanal düşünme. Iraksak ve yakınsak düşünme. Yaratıcı düşünme için araç ve yöntemler; Beyin fırtınası, beyin yazımı, tersine beyin fırtınası, metaforik düşünme, rastgele kelimeler, Scamper tekniği, 6 düşünen şapka, geleceğin çemberi, yıldız patlaması.
HUSS3305 Bilim, Teknoloji ve Toplum İlişkilerindeki Bakış Açıları (Perspectives on Science, Technology and Society Relations) (3+0+0) 3 5
Toplumdaki bilim ve teknoloji kuramları. Bilim ve teknoloji vaka çalışmaları. Bilimsel Devrim ve eleştirileri. Pozitivizm ve post-pozitivizm. Buluş ve yenilik kuramları. Teknolojik Gerekircilik. Sosyal Yapısalcılık; toplumun bilim ve teknolojiyi şekillendirişi. Bilim, teknoloji ve toplum arasındaki karşılıklı etkileşim. Bilim ve teknolojinin popüler temsilleri. Dizayn ve toplum: kullanıcı odaklı dizayn.
HUSS3307 Çevre, Teknoloji ve Toplum (Environment, Technology and Society) (3+0+0) 3 5
Çevre kalitesinin temel elemanları ve ilkeleri. Ekosistem kavramı. Kaynaklar, canlı sistemlerde mineral döngüleri. Nüfus, yiyecek ve açlık; enerji ve çevre. İnsan faaliyetlerinin sağlık ve çevreye olan etkileri. Atık ve hastalıklar. Su kirliliği, su kirleticileri ve denetim. Hava kirliliği, yerel ve küresel sorunlar. Katı atıklar ve yönetimi. Arazi kullanımı ve yanlış kullanımı. Teknoloji ve çevre. Endüstriyel kirlilik, atıkların azaltılması, tehlikeli maddeler ve atıklar. Toplumsal ve etik sorunlar.
HUSS3308 Biyoteknolojinin İnsani Boyutları (Human Dimensions of Biotechnologies) (3+0+0) 3 5
Biyoteknolojide son gelişmeler. İnsan genom projesi ve sosyal, kültürel, yasal, etik sonuçları. Klonlama. Genetik deney ve danışma. Embriyon kök hücresi araştırması. Genetiği değiştirilmiş yiyecekler. Gen tedavisi. Tahmin edilmiş ve kişiseleştirilmiş ilaç. Nöroetik ve uygulamaları. Üremeye yardımcı teknolojiler ve akrabalık ilişkileri. Çevresel biyoteknolojiler. Organ naklinin ekonomi politiği. Tıbbi deneylerin tarihsel gelişimi ve günümüzdeki uygulamaları.
HUSS3309 Biyoteknoloji ve Etik (Ethics and Biotechnology) (3+0+0) 3 5
Biyoetiğin ilkeleri. Biyoteknolojideki gelişmeler ve etik sonuçları. Gelişmelerin çevre, sanayi, tarım ve ilaç açısından etkileri. Genetik deney ve danışma, insan klonlama ile ilgili etik sorunlar. Ticaretleştirme ve patentleme. Tarihsel, sosyal, politik ve etik bağlamda biyoteknoloji ve genetik mühendisliği. Metaetik ve profesyonel etik. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarla ilgili etik sorunlar.
HUSS4001 Felsefe ve Film (Philosophy and Film) (3+0+0) 3 5
Felsefe ve film arasındaki ilişki. Film ve sinemada felsefi düşünceler ve konular. Varlık, gerçeklik, anlam, algı, anlama, ahlak, akıl, duygu, özgür irade, belirlenimcilik ve yabancılaşma gibi felsefi konuların Ingmar Bergman, Federico Fellini, Roberto Rossellini, Derek Jarman, Woody Allen, Louis Malle, Andrei Tarkovsky, Wim Wenders, Stanley Kubrick ve Lars von Trier gibi yönetmenlerin filmleri aracılığıyla çözümlenmesi.
HUSS4002 Din Felsefesi (Philosophy of Religion) (3+0+0) 3 5
Tektanrıcı dinlerde ortaya atılan konuların felsefi ve analitik bir yaklaşımla ele alınması; Musevilik, Hıristiyanlık ve İslam. Filozofların, Tanrı'nın varlığı ve nitelikleri; ruhun ölümsüzlüğü, öte dünya, vahiy, peygamberlik, mucizeler, iman ve dini ahlak üzerine geliştirdikleri kuramların çözümlenmesi. Teizm, Deizm, Fideizm, Panteizm, Ateizm ve Agnostisizm.
HUSS4101 Kültürel Bellek (Cultural Memory) (3+0+0) 3 5
Toplumsal ve ulusal belleklerin inşası. Anma törenleri ve tören görenekleri. Bireysel, toplumsal ve ulusal geçmişin inşasına yaklaşımlar. Ulusal bayramlar ve çeşitli törenler ile toplumlarda kültürel devamlılığın nasıl yaratıldığı. Tarihsel bilinç ve paylaşılan geçmişin yaratılması. Bellek mekanı olarak anıtlar. Geçmişin değişik yorumlarının inşasında sözlü tarihin rolü.
HUSS4102 Şehir ve Kültür: İstanbul (City and Culture: Istanbul) (3+0+0) 3 5
Yunan kolonisi Bizans'tan, Osmanlı İmparatorluğu başkenti İstanbul'a. Bizans yönetimindeki "Polis". Roma İmparatorları ve Doğu Roma İmparatorluğu'nun hanedanları. Osmanlı Sultanları ve mirasları. Kentin batılılaşma süreci. Modern Türkiye'nin İstanbul'u. Kentin kültürel mirası. Tarihsel dönemlere ilişkin anıtları ziyaret.
HUSS4202 Güncel Müzik: Politika ve Toplumun Bir Yansıması (Popular Music: A Reflection of Politics and Society) (3+0+0) 3 5
Müziğin temelleri. Popüler müziğin tanımları. Toplumsal hareket kavramı. Tango ve dünya politikası. 1920'lerde ve 1930'larda Blues. Caz Çağı. Rock'n Roll ve dünya politikası. Bir fenomen olarak The Beatles. Latin Amerika'da Nueva Cancion. Güney Afrika'da Müzik ve politika. Ümmü Gülsüm ve Ortadoğu'da politika. Pink Floyd ve dünya politikası. Reggae müziği ve Bob Marley. Rap-Hip-Hop'un ortaya çıkışı.
HUSS4301 Bilişim Teknolojisi ve Sosyal Yaşam (Information Technology and Social Life) (3+0+0) 3 5
Bilişim teknolojilerinin tarihi. Bilişim Toplumu, Bilgi Toplumu, Ağbağ Toplumu kavramları. İnternet kültürü. Bilişim teknolojileri ve ekonomik büyüme. Mahremiyet konuları. Bilgisayar oyunları ve kimlik sorunu. Internet ve politik katılım. Bilişim teknolojileri ve eğitim. Eşitsizlik ve bilişim teknolojileri. "Sayısal Bölünme". Bilişim teknolojileri ve medya. Bilişim teknolojileri ve politika. Bilişim teknolojileri ve çevre sorunları.
HUSS4302 Teknoloji ve Kalkınma (Technology and Development) (3+0+0) 3 5
Teknoloji, sanayileşme, kalkınma, ilerleme kavramları. Değişik bakış açıları ile teknoloji: Neoklasik ekonomi kuramında teknoloji. Sovyet Endüstrileşmesi ve planlı kalkınma. Bağımlılık Okulu ve teknolojik bağımlılık, uygun teknoloji yaklaşımı, emek süreci kuramında teknoloji. Tarihsel Gelişim: Taylorizm, Fordizm, post-Fordist üretim sistemlerinin doğuşu ve esnek uzmanlık, Japon üretim sistemi. Ulusal yenilik sistemi ve teknoloji politikaları.
HUSS4305 Stratejik Teknoloji Yönetimi (Strategic Management of Technology) (3+0+0) 3 5
Teknolojik değişim süreci: Yenilik ve yayılma. Teknolojik çevre. Rekabetçilik: firmaların rekabet avantajı sağlaması. Teknoloji istihbaratı. Veri toplama mekanizmaları. Teknoloji-iş idaresi bağlantısı; teknolojiyi firma planlamasının içine almak. Teknoloji stratejisinin temel ilkeleri. Teknoloji stratejisinin tasarımı ve evrimi. Teknolojik işbirlikler. Teknoloji ve iş idaresi bağlantısıyla ilgili güncel sorunlar ve gelişmeler.
HUSS4808 Özel Konular: Türkiye'de ve Dünya'da Kadın Hareketleri Tarihi (Special Topics: History of Women's Movements in the World and in Türkiye) (3+0+0) 3 5
19. yüzyılın başından günümüze kadın hakları mücadelesi. Kadın hareketlerinde evrensel ve yerel temalar; farklı bağlamlar, farklı feminizmler. Savaşın -Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı- kadın hareketlerine yansımaları: milliyetçilik, enternasyonalizm, emperyalizm, pasifizm bağlamında kadın hareketleri. Avrupa, ABD, Ortadoğu, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye'de kadın hareketleri.
HUSS4809 Özel Konular: Feminizme Giriş (Special Topics: Introduction to Feminism) (3+0+0) 3 5
Kuram ve siyasi hareket olarak feminizm. Feminist politikanın tarihsel gelişimi. Feminist düşünce içerisinde farklı kuramlar ve yaklaşımlar. Feminist çalışmalar içerisinde önemli feminist düşünürler ve metinler. Felsefi, tarihsel, ekonomik, siyasi, kültürel ve cinsel konulara feminist perspektiften giriş. Sınıf, ırk, ve etnik kimlikler etrafında kadın koşullarının ve deneyimlerinin çeşitliliği. Kesişimsellik.
HUSS4810 Özel Konular: Türk Edebiyatı'nda Kadın Yazarlar (Special Topics: Female Writers on Turkish Literature) (3+0+0) 3 5
Dünyada kadın haklarının tarihçesi. Ülkemizde kadın haklarının tarihçesi. Liberal Feministler, Marksist Feministler, Radikal Feministler. 19. yüzyıldan günümüze kadar kadın yazarlarımız. Yetişme koşulları. Talep ettikleri haklar. Kadının toplum, çalışma ve eğitim yaşamında yer alması için mücadeleleri. Kadın haklarının elde edilmesine ve korunmasına kadın yazarların katkıları. Katkılarının kurmaca metinlerine ve gazete yazılarına yansıması. Kadın yazarların eserlerindeki konuların, içeriklerin ve biçemlerin incelenmesi.
HUSS4811 Rusya Tarihi (History of Russia) (3+0+0)
Rus kültürünün kökenleri. Rusya'daki farklı etnik gruplar ve kültürler. Rusya İmparatorluğu'nun kurulması ve Çarlık Rusyası. 19. Yüzyıl Rus edebiyatı ve müziği. 1917 Ekim Devrimi ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin kurulması. SSCB döneminde kültür, sanat, edebiyat, eğitim, sağlık, bilim, teknoloji alanındaki gelişmeler. SSCB, 2. Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş. SSCB'nin yıkılması. Rusya Federasyonu'ndaki siyasal, sosyal ve ekonomik olaylar.
HUSS4812 İnovasyon Yönetimi (Innovation Management) (3+0+0) 5 5
İnovasyonun türleri: Ürün inovasyonları, süreç inovasyonları, pazarlama inovasyonları, organizasyonel inovasyonlar. İnovasyonun bireyler, firmalar ve uluslar için değeri. İnovatif kurum inşası. İnovasyon stratejisi geliştirilmesi. İnovasyon kaynakları. İnovasyon ağyapıları. Yeni ürün ve hizmetlerin yaratılması. Açık inovasyon. İnovasyonun faydalarından yararlanma.
HUSS4814 Yaratıcılıktan Girişimciliğe (From Creativity to Entrepreneurship) (3+0+0) 5 5
Yaratıcılığın tanımı. Yaratıcı düşünme. Yaratıcı düşünme için kullanılan yöntemler. Yaratıcılığı girişimciliğe dönüştürmek. Girişimciliğin tanımı. Girişimciler hakkındaki efsaneler ve gerçekler; ortak bireysel özellikler. Makro-çevrenin değerlendirilmesi, fırsatların saptanması ve fikir üretimi. Kaynakların, yetkinliklerin, güçlü ve zayıf yanların değerlendirilmesi. İş planının geliştirilmesi. Girişimin finanse edilmesi. Finansal geçerliliğinin analizi. Etik ve hukuki temeller. Pazarlama planı. Risklerin ve belirsizliğin yönetimi. Girişimcilerin önündeki engeller.
HUSS4815 Özel Konular: Toplumsal Cinsiyet, Bilim ve Teknoloji (Special Topics: Gender, Science and Technology) (3+0+0) 3 5
Toplumsal cinsiyet, bilim ve teknolojiye giriş. Bilimin cinsiyetlendirilmesi. Bilim kadınları. Cinsiyet farklılıkları, üreme, ırk ve cinsiyet ilişkileri konularındaki bilimsel söylemler. Üreme teknolojileri ve toplumsal cinsiyet ilişkileri. Biyomedikal teknolojiler ve erkeklik. Cinsellik, bilim ve teknoloji ilişkileri. Sayborg feminizm. Eviçi teknolojileri ve kadınlık. İş yeri teknolojileri ve erkeklik. Toplumsal cinsiyetin internette icrası.
HUSS4816 Biyografi (Biography) (3+0+0) 3 5
Yaşamöyküsü (biyografi). İnsanların; başarıları, eserleri ile diğer insanlardan farkının anlatımı. Biyografinin doğu ve batı kültüründe tarihçesi, gelişimi. Antikçağda, Ortaçağda, Hıristiyan ve İslam dünyasında. Türklerde Osmanlı'da XIX ve XX. Yüzyılda ve Cumhuriyet dönemlerinde gelişimi. İçeriklerine göre, özel, genel. evrensel, ulusal, bölgesel, mesleki biyografi gibi türleri. Anlatım biçimine göre türleri, monografi-biyografik roman. Bunların Türk kültür ve edebiyatından seçilmiş eserler ile tartışılması.
HUSS4901 Proje (Project) (3+0+0) 4 10
İnsan ve Toplum Bilimleri ile ilgili (Felsefe, Sosyoloji, Tarih, Sanat, Edebiyat, Bilim ve Teknoloji vs) belirli bir konuda ayrıntılı bir araştırma yürütmek ve bu konuda bir rapor yazmak. Araştırma, okuma, yazma, sunma, analitik ve yaratıcı düşünme, akıl yürütme, çıkarım yapma ve temellendirme yeteneklerini geliştirmek. Bu rapor ve tez üzerinden disiplinlerarası araştırmalara katkı sağlamak.

İlgili Dosyalar