Amaç-Çıktı Matrisi

Amaç-Çıktı Matrisi

1 2 3 4 5
İnsan, malzeme, enformasyon, ekipman, ve enerji içeren bütünleşik sistemleri analitik, hesaplamalı ve deneysel uygulamalarla tasarlamak, yaratmak, uygulamak ve geliştirmek. Endüstriyle ilgili problemleri matematik, fizik, mühendislik bilimleri, yöneylem araştırması, uygulamalı olasılık ve istatistik ve bilgisayar benzetimi kullanarak modellemek ve çözmek. Endüstri Mühendisliği uygulamalarında bilişim teknolojilerini kullanmak ve problemleri çözerken modern bilgisayar araçlarını kullanmada yeterli olmak. iletişim becerileri ie etkin bir takım üyesi olmak, profesyonel ve etik olarak davranmak, çözümleri etkin şekilde sunmak ve kabul ettirmek ve bunu yazılı, sözlü ve elektronik ortamda yapmak. Öğrencilere kendi kendine öğrenme becerisi aşılamak ve gelecekteki kişisel gelişmeleri için onları etkin kılmak.
1 Matematik, bilim ve mühendislik bilgisi uygulamak.
2 Temel Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırması kavramlarını, algoritmalarını, uygulamalarını ve çözümlerini kullanmak.
3 Deney tasarlamak ve yürütmek ve ayrıca verileri analiz etmek ve yorumlamak.
4 Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlıklı ve güvenli, üretilebilir ve devam ettirilebilir gibi gerçekçi kısıtlar altında arzu edilen bir ihtiyacı karşılamak için, bir sistemi, parçasını veya bir süreci kurmak.
5 Mühendislik problemlerini, tanımlamak, formüle etmek ve çözmek.
6 Problem çözümü için uygun modelleme yaklaşımını saptamak ve uygulamak.
7 Endüstri Mühendisliği uygulamalarında bilişim teknolojilerini kullanmak.
8 Önerilen çözümlere algoritmaya özel bilgisayar yazılımları geliştirmek.
9 Endüstri Mühendisliği problemlerini analiz etmek için, kutuçizim programları, benzetim, eniyileme, ve istatistik yazılım paketlerini kullanmasını bilmek .
10 Sözel ve yazılı olarak ve iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurmak.
11 Meslekte gelişmeye devam etmek.

İlgili Dosyalar