arch409t afetlere dayanıklı kentsel ve mimari tasarım

arch409t afetlere dayanıklı kentsel ve mimari tasarım

arch409t afetlere dayanıklı kentsel ve mimari tasarım
arch409 disaster resilient urban and architectural design

Yerleşmeleri ve yapıları etkileyen deprem, sel, heyelan, iklim değişikliği ve diğer doğal tehlike riskleri ile ilgili olarak öğrencilerin disiplin alanlarını ilgilendiren konularda karar verme süreçlerine katkı sağlamayı amaçlayan bu ders kapsamında; bireysel olarak stüdyo çalışmalarında ele aldıkları proje konularını irdeleyerek ARCH409T dersinin hedeflediği bilgi, beceri ve değer bileşenlerinin proje alanlarındaki kararlarını yönlendirmesine çalışılmıştır. Bu kapsamda derse katılan öğrencilerin hemen hemen tamamı proje alanlarında derste dikkate alınan doğal tehlikeler ve olası etkilerine karşı alınabilecek mekansal ve mimari ölçekteki kararları irdelemiş ve tasarım süreçlerine entegre etmeye çalışmışlardır.
Within the scope of this course the natural hazard risks such as earthquake, flood, landslide, climate change and other affecting the settlements and structures were aimed to be integrated into the decision-making process of students; by examining their project topics that they dealt with individually in their studio work. Knowledge, skill and value components targeted by the ARCH409 course were tried to be penetrated students' decisions in their project areas. In this context, almost all of the students attending the course have examined the spatial and architectural level decisions that can be taken to mitigate the natural hazards considered in the course and their possible effects, and tried to integrate them into the design process.

YürütücüInstructor: Prof. Dr. Azime Tezer.

İlgili Dosyalar