Elektronik Mühendisliği (Tezli ve Tezsiz)

Elektronik Mühendisliği (Tezli ve Tezsiz)

Kuruluş Bilgisi

Işık Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 1999-2000 akademik yılında  açılmış olup tezli ve tezsiz programlar olarak yürütülmektedir.

Kazanılan Derece ve Düzeyi

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere "Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Diploması"
verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Işık Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans programında öğrenim görmek isteyen Lisans/yüksek lisans diploması veya onaylı mezuniyet belgesi sahibi adaylar, Yabancı dil ve ALES sınavlarına girip, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Elektronik Mühendisliği Anabilimdalı tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilirler.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Bir lisans programını tamamlayan öğrenciler başvuru ile programa yerleştirilirler. Kurum içi veya kurum dışı yüksek lisans programlarından ise yatay geçiş yolu ile Işık Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans programına kayıt yaptırabilirler. Öğrencinin önceki kurumunda aldığı dersler ise Işık Üniversitesi Senatosu'nun not dönüşümüne ilişkin kararı uyarınca (bkz. Not Dönüşüm Tablosu) ilgili kurullar tarafından transfer edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programın kredili derslerini en az 2,5/4,0 genel not ortalaması ve tezini başarıyla tamamlayan tezli yüksek lisans öğrencileri tezli Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanır.  Tezsiz program öğrencileri, kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarı ile en az 2.5/4.0 genel not ortalaması ve dönem projesini başarıyla tamamlama durumunda tezsiz Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanır.

Program Tanımı
Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, tezli ya da tezsiz olarak tamamlanabilir. Tezli programın ders yükü, en az 21 kredi saatlik ders, kredisiz bir seminer dersi ve bir yüksek lisans tezinden oluşur. Bu programda, öğrencilerin lisansüstü EE kodlu derslerden en az 12 kredi saatlik ders yükünü tamamlaması gereklidir, bu derslerin 6 kredisi ileri düzey EE kodlu lisans derslerinden olabilir. Kalan 9 kredi saatlik dersler, diğer lisansüstü programlardan tamamlanabilir. Tezsiz programın ders yükü en az 30 kredi saatlik ders ve bir yüksek lisans projesinden oluşur. Bu programda, öğrencilerin lisansüstü EE kodlu derslerden en az 15 kredi saatlik ders yükü tamamlaması gereklidir, bu derslerin 9 kredisi ileri düzey EE kodlu lisans derslerinden olabilir. Kalan 15 kredi saatlik ders yükü, diğer lisansüstü programlardan tamamlanabilir. Ders seçimlerinde danışman onayı gereklidir.
 
 
Program Eğitim Amaçları

Işık Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans programının eğitim amaçları,

  • Elektronik Mühendisliği'nin çeşitli alanlarında ileri düzeyde analiz ve tasarım yapabilecek bilgi birikimine sahip,
  • Uzmanlaştıkları alanlarda geliştirilmiş olan yöntem ve modelleri yeni uygulamalara uyarlayabilen veya yeni yöntem ve modeller geliştirebilen,
  • Elektronik Mühendisliği'nin çeşitli alanlarında bilimsel araştırmalar yapabilen, uluslararası alanda yayınlayabilen, teknoloji üretebilen ve öğretebilen,
  • Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip edebilecek yeteneğe ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip, mesleki etik bilinci kazanmış yüksek mühendis ve doktora derecesine sahip mühendisler yetiştirmektir.
Program Çıktıları

 

Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Program Çıktıları

1

Lisans eğitimi süresince edindiği matematik, fen bilimleri ve mühendislik konularındaki kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimini Elektronik Mühendisliği alanındaki problemlerin çözümüne yönelik olarak kullanabilmek.

2

Elektronik Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilmek, bilgiyi değerlendirmek, yorumlamak ve uygulamak.

3

Bir sistemi, süreci gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlamak/modellemek; bu amaçla modern tasarım/modelleme yöntemlerini uygulamak.

4

Elektronik Mühendisliği alanındaki problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmak.

5

Elektronik Mühendisliği alanında özgün fikir ve yöntemler geliştirebilmek; sistem ve süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler üretebilmek.

6

Ulusal ve Uluslararası alanda yayın ve sunum yapma becerisi kazanmak.

7

Disiplinler arası çalışma ve araştırma gruplarında liderlik yapmak ve sorumluluk almak; karmaşık durumlarda stratejik çözüm yaklaşımları geliştirebilmek.

8

En az 1 yabancı dili mesleki ve akademik yaşamda etkin biçimde kullanmak.

9

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanmak.

10

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanmak.

11

Finansal çözümlemeler yapmak ve mühendislik ekonomisini uygulamak.

12

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak.

Mezunların İstihdamı
Elektronik  Mühendisliği Yüksek Lisans Programı elektronik mühendisliği alanlarındaki güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleme ve geliştirme formasyonu ile donatılmış araştırmacı ve uzman mühendisler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mezunlar ARGE ve araştırma kurumlarında uzmanlık alanalarına yönelik görevler alabilmektedir.
Üst Derece Programlara Geçiş

Programı başarı ile tamamlayanlar doktora programlarına başvurabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme
Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, İngilizce.

Adres ve İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Ahmet AKSEN (Anabilim Dalı Başkanı)
Tel: 444 07 99 / 7130, ahmet.aksen@isikun.edu.tr
Müne Adak
Tel:(0 212) 286 49 11 / 6105, lee@isikun.edu.tr

Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders Kodu Ders Adı Saatler (T-U-L) Kredi AKTS
Dönem 1
EE500 Lisansüstü Seminer 0-1-0 0 4
MS_EE-I Bölüm Seçmeli 3-0-0 3 8
MS_EE-II Bölüm Seçmeli 3-0-0 3 8
MS_CC-I Tamamlayıcı Seçmeli 3-0-0 3 8
Toplam 9 28
Dönem 2
MS_EE-III Bölüm Seçmeli 3-0-0 3 8
MS_EE-IV Bölüm Seçmeli 3-0-0 3 8
MS_CC-II Tamamlayıcı Seçmeli 3-0-0 3 8
MS_CC-III Tamamlayıcı Seçmeli 3-0-0 3 8
Toplam 12 32
Dönem 3
EE590 Yüksek Lisans Tezi 0 30
Dönem 4
EE590 Yüksek Lisans Tezi 0 30
GenelToplam 21 120
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Ders Kodu Ders Adı Saatler (T-U-L) Kredi AKTS
Dönem 1
MS_EE-I Bölüm Seçmeli 3-0-0 3 8
MS_EE-II Bölüm Seçmeli 3-0-0 3 8
MS_CC-I Tamamlayıcı Seçmeli 3-0-0 3 8
MS_CC-II Tamamlayıcı Seçmeli 3-0-0 3 8
Toplam 12 32
Dönem 2
MS_EE-III Bölüm Seçmeli 3 8
MS_EE-IV Bölüm Seçmeli 3 8
MS_EE-V Bölüm Seçmeli 3 8
MS_CC-III Tamamlayıcı Seçmeli 3 8
Toplam 12 32
Dönem 3
MS_CC-IV Tamamlayıcı Seçmeli 3 8
MS_CC-V Tamamlayıcı Seçmeli 3 8
EE580 Dönem Projesi 0 10
Toplam 6 26
Genel Toplam 30 90
Bölüm Seçmeli Dersler (MS_EE)
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
EE 501 Olasılık ve Rassal Süreçler 3-0-0 3 8
EE 505 Bilgi Kuramı ve Kodlama 3-0-0 3 8
EE 540 Hata Saptama ve Öz Denetimli Sayısal Sistemler 3-0-0 3 8
EE 550 İleri Sayısal İşaret İşleme 3-0-0 3 8
EE 551 Uyarlamalı İşaret İşleme 3-0-0 3 8
EE 552  Dizilim İşaret İşleme 3-0-0 3 8
EE 556  Sayısal Süzgeç Tasarımı 3-0-0 3 8
EE 560 İleri Mikrodalga Devre Tasarımı 3-0-0 3 8
EE 562 Mikrodalga Kuvvetlendiricileri 2-0-2 3 8
EE 567 İki Boyutlu İşaret ve Görüntü İşleme 3-0-0 3 8
EE 570 Sayısal İletişim 3-0-0 3 8
EE 571 Gezgin İletişim Sistemleri 2-0-2 3 8
EE 572  Telsiz İletişim 3-0-0 3 8
EE 575 İletişim Ağları 3-0-0 3 8
EE 578 Kablosuz Duyarga Ağları 3-0-0 3 8
EE 576  Telsiz Ağlar 3-0-0 3 8
EE 584  Özel Konular: Dijital Video İşleme 3-0-0 3 8
EE579 Bilgi Teknolojilerinin Fiziği 3-0-0 3 8
EE 585  DSP Mimarisi, Programlama ve Uygulamaları 3-0-0 3 8
EE 586 Özel Konular : Ses ve Konuşma İşaret İşleme 3-0-0 3 8
EE 587 Özel Konular : EKG İşaret İşleme 3-0-0 3 8
EE 601 Kestirim Kuramı 3-0-0 3 8
EE 620 Doğrusal Sistem Kuramı 3-0-0 3 8
EE 655 İleri Görüntü İşleme 3-0-0 3 8
EE 672 Yüksek Hızlı İletişim Ağları 3-0-0 3 8
EE 681-689 Özel Konular I-IX 3-0-0 3 8
Tamamlayıcı Seçmeli Dersler (MS_CC)
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mühendislik Lisansüstü Programlarında açılan dersler
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ), 7. Düzey,
 (Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri
Program Çıktıları
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bilgi Kuramsal
Olgusal
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
Beceri Bilişsel
Uygulamalı
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini
kullanarak çözümleyebilme.
Yetkinlik Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Yetkinlik Öğrenme Yetkinliği Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
Ders kodu Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
EE500 x x x x
EE 501 x x x x
EE 505 x x x
EE 540 x x x x
EE 550 x x x
EE 551 x x x
EE 552 x x x
EE 556 x x x x x x
EE 560 x x x x x x
EE 562 x x x x x x
EE 567 x x x
EE 570 x x x x x
EE 571 x x x x x
EE 572 x x x x x x
EE 575 x x x x x x
EE 576 x x x x x x
EE 578 x x x x x x
EE 579 x x x x
EE580 x x x x x x x x x
EE 584 x x x x x x
EE 585 x x x x
EE 586 x x x x x
EE 587 x x x x x
EE590 x x x x x x x x x
EE 601 x x x x x x x x
EE 620 x x x
EE 655 x x x
EE 672 x x x
EE690 x x x x x x x x x x
MS_CC x x x

İlgili Dosyalar