Enformasyon Teknolojileri (Tezli ve Tezsiz)

Enformasyon Teknolojileri (Tezli ve Tezsiz)

Kuruluş Bilgisi

Işık Üniversitesi Enformasyon Teknolojileri Yüksek Lisans Programı, 2004 yılında açılmış, takip eden yılda da öğrenci almıştır. İlk mezunlarını 2006 yılında vermiştir.

Kazanılan Derece ve Düzeyi

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere "Enformasyon Teknolojileri Yüksek Lisans  Diploması" verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Işık Üniversitesi Enformasyon Teknolojileri Yüksek Lisans Programında öğrenim görmek isteyen adaylar, program kabul koşullarını sağlayarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü başvururlar.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması en az 3.00
olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır.

Program Tanımı

Son yıllarda bilişim teknolojilerinin, her alanda olduğu gibi, iş dünyasındaki kullanım alanı da sürekli genişlemektedir. Bu gelişmelerle birlikte dünyada ve ülkemizde disiplinlerarası yaklaşım ve uygulamaların önemi de günden güne artmaktadır. Enformasyon Teknolojileri Yüksek Lisans Programı, bu alandaki insan-gücü eksikliğini gidermek ve bu alanda araştırma yapacak kişileri yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.
Bu programda öğrencilere işletme yönetimi ve bilişim teknolojileri disiplinlerarası bir anlayış çerçevesinde öğretilmektedir. İş dünyası için bilişim sistemlerinin geliştirilmesi ve bu sistemlerin yönetimde etkin bir şekilde kullanılmasını ve işyerinin bu yolla rekabet gücü elde etmesini sağlayacak kişileri yetiştirmek, Enformasyon Teknolojileri Yüksek Lisans Programının amaçlarındandır. Bu programı tercih edecek öğrencilerin bilgisayar teknolojilerine ve işletme yönetimi konularına ilgi duyması beklenir. Bu bölümden mezun olmak için, öğrencinin Tezli prgram için 21 kredi-saat ders alması ve Tez yapması Tezsiz prgram için 30 kredi-saat ders alması ve Proje yapması gerekmektedir.

Program Eğitim Amaçları
 • Yurtiçi ve yurtdışındaki kuruluşlarda yaratıcı ve üretken olarak bilişim uzmanı, araştırmacı ve yönetici olarak çalışabilir   
 • Bilgisayar, Bilişim, Bilişim Yönetimi ve benzeri alanlarda yurtiçindeki ve yurtdışındaki kurumlarda doktora eğitimi yapabilir       
 • Yenilikçi ve girişimci eylemlerde bulunabilen ve çalıştığı ortamlarda süreç iyileştirme ve ürün geliştirme yapabilir
Program Çıktıları
 • Lisans eğitimi süresince edindiği fen ve sosyal bilimler konularındaki kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimini Enformasyon Teknolojileri alanındaki problemlerin çözümüne yönelik olarak kullanabilmek.
 • Yüksek lisans düzeyindeki bir problemi analiz edebilme, çözüme yönelik bilişimsel gereksinimleri tespit edebilme ve tanımlayabilme; çözüme yönelik teknoloji, araç, standart, protokol ve bileşenleri anlayabilme, belirleyebilme ve seçebilme yeteneği geliştirmek.
 • Yüksek lisans düzeyindeki enformasyon teknolojileri problemlerinin çözümüne yönelik olarak; yazılım çözümleri, güvenlik modeli, bilgisayar ve ağ alt yapısı, alt enformasyon sistemlerini ve benzeri bileşenleri de içeren bir enformasyon teknolojileri sistemi önerebilme, analiz edebilme, tasarlayabilme, test edebilme ve kullanabilme becerisi kazanmak.
 • Bilişimin bireyler, organizasyonlar ve toplum üzerindeki lokal ve global etkilerini analiz edebilme ve iletişim yolu ile aktarabilme; ve enformasyon teknolojileri  teknik, beceri ve araçlarını olağan bilişim uygulamaları yanında çağdaş metodolojilerin etkinliklerini geliştirme yolunda kullanabilme yeteneği geliştirmek.
 • Yabancı bir dilde her tür ilgili izleyici kitlesi ile sözlü ve yazılı medya araçlarını kullanarak etkili bir biçimde iletişim kurabilmek, bu amaçla dokümantasyon hazırlayabilme yeteneği kazanmak; ve akademik yazma becerileri edinmek.
 • Enformasyon teknolojileri  mesleği ve araştırmaları ile ilgili profesyonel, ahlaki, etik, sosyal sorun ve sorumlulukları anlayabilme ve öğretebilme yeteneği kazanmak.
 • Enformasyon teknolojileri  uzmanlık alanına ait  ya da dışındaki çeşitli konularda bilgi birikimi edinebilme, özgün çalışmalar yapabilme ve farklı araştırma alanlarında çalışan kişilerden oluşan heterojen gruplarda disiplinler arası liderlik ve araştırma yapabilme becerileri kazanmak.
 • Güncel enformasyon teknolojileri  araştırmalarını takip edebilmeye yönelik kişisel gelişim için  hayat boyu öğrenme ve mesleki gelişimi sürdürebilme yeteneği edinmek.
Mezunların İstihdamı

Mezunlarımız Bilişim Sistemleri Yöneticisi, Bilişim Sistemleri Danışmanı, Yazılım Proje Yöneticisi, Yazılım Mimarı, İş ve Sistem Analisti, İş Zekâsı Analisti,IT Denetimcisi, Veri Madenciliği, Büyük Veri ve Bulut Bilişim Uzmanı, Veri Tabanı Yöneticisi, Ağ ve Bilgi Güvenliği Uzmanı, Yazılım Geliştirme Uzmanı, İletişim, Ağ ve Bilgi Güvenliği Uzmanı, Kurumsal Bilgi Mimarisi Uzmanı gibi mesleklerde kariyerlerini sürdürmektedir.

Üst Derece Programlara Geçiş

Programı başarı ile tamamlayanlar doktora programlarına başvurabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Yönetim Bilişim Sistemleri programı Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği' nde belirtilen ölçme ve değerlendirme hükümlerini uygular.

Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, İngilizce

Adres ve İletişim Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Çiğdem ÇAVDAROĞLU (Bölüm Başkanı) , cigdem.cavdaroglu@isikun.edu.tr
Mehtap Altay (Bölüm Sekreteri) 444 07 99 - 7162, mehtap.altay@isikun.edu.tr, Fax: (0 216) 712 14 74

Uluslararası İşbirliği

Değişim (Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Güney Kore), ERASMUS+  programları (bkz. http://www.isikun.edu.tr/international/ )

Tezli Enformasyon Teknolojileri Yüksek Lisans Ders Programı
21 Kredilik ders
 • 12 kredilik kısmı Bölüm dersi (IT & MIS) olmalıdır.
 • Bölüm derslerinin en fazla 6 kredilik kısmı ileri düzey Bölüm Lisans dersi olabilir.
 • 9 kredilik kısmı ise herhangi bir enstitüde açılan -bölüm içi ya da dışı- tüm derslerden seçilebilir.
 • Seminer dersi alınmalıdır.
 • Tez çalışması tamamlanmalıdır.
 • Öğretim süresi 4 yarıyıldır.
Tezsiz Enformasyon Teknolojileri Yüksek Lisans Ders Programı
30 Kredilik ders
 • 15 kredilik kısmı Bölüm dersi (IT & MIS) olmalıdır
 • Bölüm derslerinin en fazla 9 kredilik kısmı ileri düzey Bölüm Lisans dersi olabilir
 • 15 kredilik kısmı ise herhangi bir enstitüde açılan -bölüm içi ya da dışı- tüm derslerden seçilebilir.
 • Proje çalışması tamamlanmalıdır.
 • Öğretim süresi 2 yarıyıldır.
Mesleki Seçmeli Dersler
Kod Adı T P L Kredi AKTS
IT506 Bilgisayar Ağları Uygulamaları 3 0 0 3 6
IT512 Internet Programlama Teknikleri 3 0 0 3 6
IT520 Veritabanı Yönetim Sistemleri 3 0 0 3 6
IT524 Geleneksel Olmayan Veritabanları 3 0 0 3 6
IT527 Ağ Güvenliği 3 0 0 3 6
IT531 Bulut Bilişimi İçin Veri Depolamanın Temelleri 3 0 0 3 6
IT535 İleri Veri Ambarlama ve Veri Madenciliği 3 0 0 3 6
IT538 Semantik Web 3 0 0 3 6
IT581-589 Enformasyon Teknolojisinde Özel Konular 3 0 0 3 6
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) 7. Düzey ( Yüksek Lisans) Eğitimi Yeterlilikleri PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8
Bilgi Kuramsal
Olgusal
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
Beceri Bilişsel
Uygulamalı
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Yetkinlik Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği  Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
TYYÇ İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) 7. Düzey (YÜKSEK LİSANS Eğitimi)
Bilgi Kuramsal
Olgusal
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
Alanının ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimi açıklar.
Beceri Bilişsel
Uygulamalı
Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
Alana ilişkin bilgileri analitik ve sistematik olarak analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
Yetkinlik Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alana ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir.
Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
Örgüt/Kurum için vizyon, amaç ve hedef belirler.
Yetkinlik Öğrenme Yetkinliği Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
Alana ilişkin çalışma yapanlarla iletişim kurar.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar..
Çalışma alanlarına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütür.
Alana ilişkin yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı sağlar.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

○: Kısmi katkı, ●: Tam katkı

Ders Kodu PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8
IT500
IT590
Mesleki seçmeli
Tamamlayıcı seçmeli

İlgili Dosyalar