Otomotiv Mühendisliği Programı

Otomotiv Mühendisliği Programı

UNDER CONSTRUCTION
Program Hakkında Genel Bilgiler
Kuruluş Bilgisi

Işık Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Programı, İngilizce dilinde olmak üzere 2011 yılında açılmış ve aynı yılda ilk öğrencilerini almıştır. İlk mezunlarını da 2016 yılında vermiştir.

Kazanılan Derece ve Düzeyi

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere "Otomotiv Mühendisliği Lisans Diploması"
verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Işık Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Programında öğrenim görmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YKS veya DGS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler (bkz. Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi).

Önceki Öğrenimin Tanınması

Bir önlisans programını tamamlayan öğrenciler DGS sınavı ile merkezi yerleştirme kapsamında programa yerleştirilirler. Kurum içi veya kurum dışı lisans programlarından ise yatay geçiş yolu ile Işık Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği programlarına kayıt yaptırabilirler. İlaveten hali hazırda Işık Üniversitesi lisans programlarında okuyan öğrenciler de çift anadal veya yandal uygulamaları ile Otomotiv Mühendisliği programı öğrencisi olabilirler.
Tüm uygulamalar "Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arası Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik", "Işık Üniversitesi Lisans Düzeyindeki Kurum İçi - Kurum Dışı - Yurt Dışı Programlar Arasında Yatay Geçiş Yapılması Esaslarına İlişkin Yönerge", "Işık Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi", "Işık Üniversitesi Yandal Yönergesi" hükümlerine göre yürütülür. Öğrencinin önceki kurumunda aldığı dersler ise Işık Üniversitesi Senatosu'nun not dönüşümüne ilişkin kararı uyarınca (bkz. Not Dönüşüm Tablosu) ilgili kurullar tarafından transfer edilir.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu programın ders planlarında yer alan tüm derslerini başarı ile geçen, iki adet endüstri stajını da başarıyla tamamlamış olan ve genel not ortalaması 4,00 üzerinden 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır (bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).

Program Tanımı

Mühendisler genel çerçevesiyle, matematik ve fen bilimlerinden yararlanarak daha önce olmayanı yaratan, insanın ihtiyaçlarına çözüm olan ürün, süreç, algoritma, sistem geliştiren kişilerdir. 20.Yüzyılda gelişen otomotiv endüstrisi ile birlikte bu dalda çalışabilecek mühendis ihtiyacı da artmıştır. Otomotiv Mühendisliğinin ilgi alanı; binek, ticari ve yol-dışı (off-road) kara taşıtları ile bunların alt sistemlerinin tasarımı, imalatı ve işletmesini kapsamaktadır. Ağırlıklı olarak makine mühendisliği yanı sıra elektrik-elektronik, bilgisayar, yazılım mühendisliklerinin yöntem ve teknolojilerini de kullanan disiplinler arası bir meslektir. Ülkemizdeki istihdam olanakları ve yarattığı katma değer nedeniyle, bünyesinde çok sayıda teknoloji barındıran bu sektörün önümüzdeki yıllarda yetişmiş elemana ihtiyacı olacağı açıktır.

Dört yılı kapsayan Işık Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Lisans Programında öğrencilere ilk yıl (iki yarıyıl) boyunca temel bilim, matematik ve mühendisliğe giriş bilgileri verilmektedir. İkinci yılda ağırlıklı olarak temel mühendislik dersleri yer almakta, üçüncü yılda ise otomotiv mühendisliği ve tasarım derslerine yer verilmektedir. Son yılda disipline özgü ve diğer seçim dersleriyle birlikte tasarım projesi uygulaması bulunmaktadır. Öğrencilerin program süresince en az 140 (250 AKTS) kredilik çalışma yapmaları zorunludur. Ayrıca öğrenciler ikinci sınıftan başlamak üzere, yaz aylarında en az 20'şer iş gününü kapsayan iki ayrı endüstriyel staj da yapmak zorundadır. (Not: Program endüstride yapılan yaz stajları dışında 240 AKTS kredisine sahiptir)

Program Eğitim Amaçları

            Işık Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Programı, yetiştirdiği mezunlarının;

  • Otomotiv mühendisliği ve/veya diğer ilgili alanlarda ömür boyu öğrenim bilincine sahip olarak üretken ve başarılı kariyerlere ulaşmalarını,
  • Mesleki etik sorumluluk bilinciyle donatılmış olarak ulusal ve/veya uluslararası kuruluşlarda görev yapabilmelerini,
  • Yaptıkları mühendislik uygulamalarında hesap verme bilinciyle ve sosyal/hukuk/çevre sorumlulukları çerçevesinde karar verebilmelerini,
  • Küresel toplumun değişik kesimleriyle etkin bir etkileşim içinde görev yapabilmelerini

sağlayacak bir eğitim/öğretim vermeyi amaçlamaktadır.

Program Çıktıları

Işık Üniversitesi, Otomotiv Mühendisliği Lisans Programı öğrencileri mezuniyetlerine kadar aşağıdaki program çıktılarını (bilgi ve becerileri) kazanacaklardır: 
PÇ-1. Matematik, fen bilimleri ve mühendislik ile ilgili temel bilimlerde yeterli bilgi birikimi,
PÇ-2. İstatistik ve mühendislik bilimleri (mekanik, ısı-akışkan, malzeme, elektrik-elektronik, bilgisayar programlama vb.) konularını kavrama,
PÇ-3. Mühendislik problemlerine matematik, fen ve mühendislik bilgisini uygulama becerisi,
PÇ-4. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi,
PÇ-5. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık,
PÇ-6. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi,
PÇ-7. Karmaşık mühendislik problemlerinin araştırılması veya mühendislik disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, gerçekleştirme, veri toplama, analiz etme ve yorumlama becerisi,
PÇ-8. Karmaşık sistemleri, bileşenleri, süreçleri gerçekçi kısıt ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi,
PÇ-9. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, biçimlendirme, analiz etme, modelleme çözme ve bunlar için uygun yöntemleri seçerek uygulama becerisi,
PÇ-10. Bireysel ve disiplin içi ile çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi,
PÇ-11. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi,
PÇ-12. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,
PÇ-13. Karmaşık mühendislik problemlerinin çözümü için modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

 

Mezunların İstihdamı

Diğer disiplinlere göre daha yeni sayılan Otomotiv Mühendisliği Programından mezun olan öğrenciler mesleğin disiplinlerarası karakterinden dolayı çok farklı konularda kariyer yapma fırsatına sahiptir. Örneğin; araç şasi tasarlama, çevreci ve az yakıt tüketen motor teknolojisi geliştirme, araçların seyir güvenliğini arttırma, savrulma engelleyici sistemler gibi aktif güvenlik sistemlerini geliştirme ile bunlara ait yazılım hazırlayabilme, geleceğin teknolojileri olan elektrikli araçların tasarımı ve geliştirilmesi üzerine çalışabilme bunların bazılarıdır. Ayrıca otomotiv firmalarının tedarik birimleri de diğer bir kariyer seçeneği sunmaktadır. Mezunlar; otomotiv ana sanayi firmalarında çalışabilecekleri gibi bunları besleyen yan sanayi firmalarında da çalışma imkânı bulmaktadır. Bunların dışında savunma sanayi, otomobil sporu takımları, Ar-Ge kurumları gibi değişik çalışma olanakları da vardır. Mesleğin bir diğer özelliği de uluslararası çalışma olanaklarının çok yaygın olmasıdır.

Üst Derece Programlara Geçiş

Programı başarı ile tamamlayanlar yüksek lisans programlarına ve mezuniyet genel not ortalamalarına göre, doktora programlarına başvurabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Otomotiv Mühendisliği Programı Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilen ölçme ve değerlendirme hükümlerini uygular.

Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, İngilizce.

Adres ve İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Mehmet DEMİRKOL (Bölüm Başkanı) 444 07 99 / 7140, mehmet.demirkol@isikun.edu.tr
Nihan Beritan (Bölüm Sekreteri) 444 07 99 - 7122, nihan.beritan@isikun.edu.tr, Fax: (0 216) 712 14 72

Uluslararası İşbirliği

Değişim (Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Güney Kore), ERASMUS+ (8 ülkede 11 üniversite ile) programları (bkz. http://www.isikun.edu.tr/international/ )

1. Yarıyıl
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
ME007 Mühendisliğe Giriş 1 0 0 1 1
ENG101 İngilizce-I 3 0 0 3 5
MATH101 Diferansiyel ve İntegral Hesaplama-I 3 0 2 4 7
CHEM101 Genel Kimya 3 0 0 3 5
ME120 Mühendislikte Çizim 1 0 4 3 6
PHYS101 Genel Fizik-I 3 0 0 3 5
PHYS103 Fizik Laboratuvarı-I 0 0 2 1 2
ENGG101 Bilgisayar Okur Yazarlığı  (Sınav) 0 0 0 KSZ KSZ
Yarıyıl Kredi Toplamı 14 0 8 18 31
2. Yarıyıl
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
CSE101 Programlamaya Giriş 2 0 4 4 7
ENG101 ENG102 İngilizce II 3 0 0 3 5
MATH101 MATH102 Diferansiyel ve İntegral Hesaplama-II 3 0 2 4 7
PHYS102 Genel Fizik-II 3 0 0 3 5
PHYS104 Fizik Laboratuvarı-II 0 0 2 1 2
ME210 Malzeme Bilimi 3 0 2 4 6
Yarıyıl Kredi Toplamı 14 0 10 19 32
3. Yarıyıl
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
MATH102 MATH203 Çok. Değ. Matematik ve Dif. Denklemler 4 1 0 4 7
ME201 Mühendislikte Hesaplamalı Yöntemler 2 0 2 3 6
PHYS101 AUE241 Mühendislik Mekaniği - I 3 0 0 3 6
ME210 veya ME211 AUE325 İmalat Yöntemleri ve Araç Üretimi 3 0 0 3 5
ECO101 Ekonomiye Giriş-I 3 0 0 3 6
TUR101 Türkçe-I 2 0 0 2 2
Yarıyıl Kredi Toplamı 17 1 2 18 32
4. Yarıyıl
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
MATH200 Doğrusal Cebir 3 0 0 3 5
MATH234 Müh. Uygulamalı Olasılık ve İstatistik 3 0 0 3 5
AUE241 AUE242 Mühendislik Mekaniği – II 3 0 0 3 6
MATH102 ME265 Isı Biliminin Esasları 3 1 0 3 5
İnsan ve Toplum Bilim Hukuk Seçmeli – I 3 0 0 3 5
HSS100 Profesyonel Etik 1 0 0 1 1
TUR102 Türkçe-II 2 0 0 2 2
AUE290 Endüstride Staj-I 0 0 0 KSZ 5
Yarıyıl Kredi Toplamı 18 1 0 18 34
5. Yarıyıl
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
PHYS102 ME301 Ölçme Laboratuvarı 1 0 2 2 5
AUE242 ve MATH203 AUE353 Akışkanlar Mekaniği ve Uygulamaları 3 1 0 3 6
ME120 ve AUE242 AUE324 Makina Elemanları ve Tasarım 3 0 2 4 7
ME265 veya ME264 AUE326 Motorlar ve Yanma 3 0 0 3 5
EE339 Elektrik ve Elektronik Müh. Temelleri  3 0 0 3 5
HIST101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-I 2 0 0 2 2
Yarıyıl Kredi Toplamı 15 1 4 17 30
6. Yarıyıl
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
ME301 AUE302 Otomotiv Müh. Laboratuvarı 1 0 2 2 5
MATH203 ME336 Dinamik Sistem Model. & Kontrol 3 1 0 3 6
AUE324  AUE328 Güç Aktarma Sistemleri 3 0 0 3 5
MATH203 ve AUE242  ME346 Makine Teorisi 3 0 0 3 5
AUE242 AUE423 Araç Dinamiği 3 0 0 3 5
HIST102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-II 2 0 0 2 2
3. 3. Sınıf AUE390 Endüstride Staj-II 0 0 0 KZ 5
Yarıyıl Kredi Toplamı 15 1 2 16 33
7. Yarıyıl
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
EE339 AUE475 Elektrikli ve Hibrit Araç Teknolojisi 3 0 0 3 5
EE339 ve ME336 AUE425 Otomotiv Mühendisleri için Mekatronik 3 0 0 3 5
AUE324  AUE421 Araç Tasarımı ve CAD 2 0 2 3 5
Bölüm Seçmeli-I 3 0 0 3 5
Serbest Seçmeli-I 3 0 0 3 5
İnsan ve Toplum Bilim Seçmeli – II 3 0 0 3 5
Yarıyıl Kredi Toplamı 17 0 2 18 30
8. Yarıyıl
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
Bölüm Onayı AUE490 Bitirme Tasarım Projesi 0 1 8 4 8
Bölüm Seçmeli-II 3 0 0 3 5
Tamamlayıcı Seçmeli  3 0 0 3 5
İnsan ve Toplum Bilim Seçmeli – III 3 0 0 3 5
Serbest Seçmeli-II 3 0 0 3 5
Dönem Kredi Toplamı 12 1 8 16 28
Program Kredi Toplamı 122 5 36 140 250
Otomotiv Mühendisliği Lisans Programı Bölüm Seçmeli Dersleri
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
ME324 ME423 Makine Elemanları-II (CAE) 2 0 2 3 5
ME336 ME436 Modern Kontrol Teorisi 3 0 0 3 5
ME220 ME429 İmalat Mühendisliği (CAE) 3 0 0 3 5
- ME460 Enerji Sistemleri 3 0 0 3 5
ME210 ME491 Tasarımda Malzeme Seçimi 3 0 0 3 5
ME336 ME482 Endüstriyel Otomasyon 3 0 0 3 5

TYYÇ Mühendislik Temel Alanı
Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
6. Düzey (LİSANS Eğitimi)

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

PÇ12

PÇ13

Kuramsal
Olgusal

Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.

Beceri

Bilişsel
Uygulamalı

Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

x

Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.

Yetkinlik

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

2-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

Yetkinlik

Öğrenme Yetkinliği

1-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

2-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.

3-Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

4-Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

5-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

6-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

7-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

Yetkinlik

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

2-Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.

3-Teknik resim kullanarak iletişim kurar.

4-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

5-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.

Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

1-Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.

2-Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.

3-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.

○: Kısmi katkı, ●: Tam katkı

Ders Kodu PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13
Zorunlu Dersler
ME007
(....) (....) (....) (....)
ENG101
[....]
MATH101
[....]
CHEM101
[....]
ME120
(....) (....)
PHYS101
[....]
PHYS103
[....] [....]
ENGG101
[....]
CSE101
[....]
ENG102
[....]
MATH102
[....]
PHYS102
[....]
PHYS104
[....] [....]
ME210
[....] [....] [....] [....] [....]
MATH203
[....]
ME201
(....) (....) (....) (....)
AUE241
(....) (....) (....)
AUE325
(....) (....) (....)
ECO101
[....]
TUR101
[....]
MATH200
[....]
MATH234
[....]  [....]
AUE242
(....) (....) (....)
ME265
(....) (....) (....)
HSS100
[....]
TUR102
[....]
AUE290
(....) (....) (....) (....) (....)
ME301
(....) (....) (....) (....)
AUE353
AUE324
AUE326
EE339
HIST101
AUE302
ME336
(....) (....) (....) (....) (....)
AUE328
(....) (....) (....)
ME346
(....) (....)
AUE423
(....) (....)
HIST102
[....]
AUE390
(....) (....) (....) (....) (....)
AUE475
(....) (....)
AUE425
(....) (....)
AUE421
(....) (....) (....) (....)
AUE490
(....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....)
Seçim Dersleri
Serbest Seçmeli (2)
İTB Seçmeli (3)
Bölüm Seçmeli (2)
Tamamlayıcı Seç. (1)

Not: Ders kodu sola yaslanmış dersler bölüm tarafından verilen, sağa yaslanmış dersler ise diğer bölümler tarafından verilen ve/veya üniversite tarafından açılan havuz derslerini temsil etmektedir. Seçmeli ders kategorilerinde parantez içinde verilen sayılar programda o kategoride kaç ders alınması gerektiğini belirtmektedir.

İlgili Dosyalar