Ziyaretçi Aydınlatma Metni

KVK Kanunu Kapsamında "Veri Sorumlusu"; Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi'dir.
Bu metin ile sizleri 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" madde 10.'dan doğan kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki dayanakları ve haklarınız konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.

Üniversitemiz yerleşkelerinde güvenlik ve asayişin sağlanması, kimlik doğrulama, yasal tarafların talebi doğrultusunda sunulmak amacıyla kurumumuzun meşru menfaati gereği; CCTV (Kapalı Devre izleme sistemi) ile kamera kayıtları, giriş/çıkışlarda kimlik ve iletişim bilgileri, Işık Üniversitesi networküne bağlanmanız durumunda internete ait erişim kayıtlarınız alınmaktadır, bu veri işleme faaliyetlerinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 6698 Sayılı KVK Kanunu kapsamında sır saklama ve gizlilik kurallarına azami özen gösterilmektedir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Aktarılacağı
Kişisel verileriniz, Işık Üniversitesi tarafından 6698 sayılı KVK Kanununun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde yerleşkemizde güvenliğinin ve asayişin temini, erişim kayıtlarının yönetimi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi meşru amaçları dahilinde işlenebilecektir.
İşlenen kişisel verileriniz, kanunen yetkili kişi ve taraflara 6698 sayılı KVK Kanununun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz benimsediğimiz kurum ilkelerimiz gereğince, veri sorumlusu olarak hukuki sorumluluğumuz, meşru menfaatlerimiz, hakkın tesisi, korunması ve kullanılması amaçları ile ve  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatındaki yükümlülükler ve diğer ilgili ceza ve güvenlik mevzuatı gereğince, elektronik ortamda kapalı devre izleme sistemi, basılı formlar, Işık Üniversitesi lokasyonlarında internete erişiminiz vasıtasıyla veya sözlü olarak belirttiğiniz bilgiler dahilinde kurumumuz tarafından toplanmaktadır.

Verisi Toplanan ve İşlenen İlgili Kişinin Hakları
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi haklarınız tanımlanmıştır;
a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ı) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

İlgi Kişinin Hakları Çerçevesinde Başvuru Yöntemleri
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 13. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, 10 Mart 2018, 30356 Sayılı yayımlanmış "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" istinaden Işık Üniversitesi Aydınlatma Metninde (www.isikun.edu.tr/kvkk) belirtilen yöntemler ile gerçekleştirebilirsiniz.

Işık Üniversitesi olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde Anayasa'ya ve 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu"na uygun davranmaya ve kişisel verilerinizin güvenliğini sağlanmaya azami hassasiyet göstererek en üst seviyede güvenlik tedbirleri almaktayız.

İlgili Dosyalar