Işık Üniversitesi E-Campus Aydınlatma Metni

Işık Üniversitesi E-Campus Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, Veri Sorumlusu Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi’dir.

Işık Üniversitesi olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine önem veriyor ve bu verilerinizi muhafaza etmek en üst düzeyde güvenlik tedbirlerini almaya çalışıyoruz.
Özellikle kişisel verilerinizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, özel hayatın gizliliği, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği sizleri aydınlatmak istiyoruz.
Işık Üniversitesi olarak mevzuat gereği veri sorumlusu sıfatıyla, Eğitim ve Öğretim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi kapsamında kullandığınız E-campus uygulaması ile edinilen her türlü özel ve genel nitelikli kişisel veriler, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak aşağıda detayları belirtilen şekilde ve ilişkili mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde alınacak, kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, belirli üçüncü kişilere açıklanabilecek, sınıflandırılabilecek ve mevzuatta belirtilen diğer usul ve esaslara göre işlenecektir.
Kişisel verileri işlemeye ilişkin ilkelerimiz
Işık Üniversitesi olarak veriyi;
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlemeyi,
b) Doğru ve güncelliği sağlama gayretinde olmayı,
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlemeyi,
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmayı,
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmeyi ilke edindik.

Hangi Verilerinizi Topluyoruz? Verileri Toplama
Amacımız Nedir?

Kişisel veriler, kişisel olarak sizi tanımlayan veya doğrudan veya dolaylı olarak kimliğinizin belirlenmesinde kullanılabilecek her türlü bilgidir.
Işık Üniversitesi olarak E-campus uygulaması ile sizden topladığımız kişisel veri kategorileri, uygulamada yararlandığınız hizmet içeriğine ve izinlerinize bağlıdır, aşağıdakilerinden birini yada bir kaçını  içerebilir:
Toplanan kişisel veri kategorileriniz;
Kimlik (ad-soyad, anne - baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, TC kimlik no, öğrenci numarası gibi kimlik veri türlerini ifade etmektedir.)
İletişim (e-posta adresi ve mail imza bilgileri, iletişim adresi, ikametgah, telefon no gibi veri türlerini ifade etmektedir.)
Öğrenim ve Öğretim Bilgileri ( kayıtlı olunan program, YÖKSİS geçmiş eğitim bilgileri, seçilen dersler, programlar, müfredat, transkript, ceza geçmişi, eğitmen ve ders değerlendirme bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir.)
Kullanıcı İşlem (Öğrenci ve akademisyen talep ve istekleri, rol bilgisi, gibi veri türlerini ifade etmektedir.)
Konum Verileri (Konum tabanlı hizmetleri etkinleştirdiğinizde toplanan konum veri türlerini ifade etmektedir.)
Güvenlik Kimlik Bilgileri (Kullanıcı kimliklerini, parolalarını, parola ipuçlarını ve kimlik doğrulaması ve e-campus hesaplarına erişim için gerekli benzer güvenlik bilgilerini ifade etmektedir.)
Hesap Verileri (Kullanıcı bilgisi, log kayıtları, kaydolma seçenekleri, işlem ve destek geçmişiniz, hesaba ilişkin diğer unsurlar gibi veri türlerini ifade etmektedir.)
Uygulama Verileri ( uygulama ile ilgili, dil, yazılım sürümleri, veri paylaşımı tercihleri ve güncelleştirme ayrıntıları gibi veri türlerini ifade etmektedir.)
Uygulama Cüzdan Verileri (Bakiye bilgisi, harcama geçmişi, bakiye bilgisi gibi veri türlerini ifade etmektedir.)
Demografik Veriler (Ülke, cinsiyet, yaş, tercih edilen dil gibi veri türlerini ifade etmektedir.)
Aygıt Verileri (Aygıtınız hakkında işletim sistemi, ürün yazılımı, IP bilgileri, log bilgileri, bellek miktarı, bölge, dil, zaman dilimi, model numarası, tarayıcı sürümü, bağlantı noktası, benzersiz aygıt tanımlayıcıları, gibi veri türlerini ifade etmektedir, bu bilgiler aygıta göre değişiklik gösterebilir.)
Biyometrik Veriler (Bize sunduğunuz biyometrik veri türlerini ifade etmektedir. Cihazdaki işlevleri yerine getirmek için izniniz doğrultusunda biyometrik bilgiler de toplanabilir.)

Performans Verileri (Uygulamanın kullanıldığı aygıta ait, yazılım ve uygulamanın performansına dair bilgileri ifade etmektedir.)
Web Sitesi Tarama Verileri (Uygulamaya giriş için web sitesine erişiminiz ile gerçekleştirdiğiniz işlemlere, uygulamada görüntülediğiniz ve etkileşim kurduğunuz içeriklere, geldiğiniz noktaya sizi yönlendiren web sitesinin adresi ve diğer tıklama dizisi davranışlarına ait veri türlerini ifade etmektedir. Bu bilgilerin bir kısmı çerezler, web işaretçileri ve benzer teknolojilerle toplanır. Daha fazla bilgi almak için bkz. Çerez Kullanımı.)
Diğer Benzersiz Tanımlama Bilgileri (Destek kanalları ile çevrimiçi olarak, telefon veya posta aracılığıyla şahsen etkileşim kurduğunuzda sağladığınız bilgiler, anketlere veya yarışmalara verdiğiniz yanıtlar, askerlik durumu, e-imza, kütüphane kayıt bilgileri, sağlık sorunları ve engel durumu gibi veri türlerini ifade etmektedir.)
Veri Sağlamamayı Seçerseniz:
Talep ettiğimiz bazı zorunlu olmayan kişisel verileri paylaşmak zorunda değilsiniz, ancak bilgileri paylaşmamayı tercih ederseniz bazı durumlarda e-campus hizmetlerini, belirli özelleştirilmiş özellikleri sağlayamayabiliriz veya sorularınıza etkili bir şekilde yanıt veremeyebiliriz.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5 ve 6. Maddelerinde belirtilen veri işleme şartları doğrultusunda, Eğitim ve Öğretim faaliyetlerimiz kapsamında, kişisel verilerinizi tabi olunan yasal mevzuat ve iş süreçlerimizin devamlılığı, meşru menfaatimiz, hakkın tesisi, korunması, kullanılması,  sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek, operasyonel faaliyetleri yürütmek ve aşağıda belirtilen diğer amaçlar dahilinde verilerinizi toplamaktayız;
Yürütülen Eğitim ve Öğretim faaliyetleri kapsamında verilecek hizmetlerin, üniversitemizin prosedür ve stratejilerine uygun, bürokrasinin azaltılması ve idari faaliyetlerin basitleştirilmesi, işlemlerin güvenli ve hızlı bir şekilde yürütülmesi, çağa uygun ve teknolojik prosesler ile hizmetlerin sunumu amacı ile elektronik platformlar (mobil uygulama, web) vasıtası ile kullanıcılara ulaştırılması,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, ilgili ikincil düzenlemeler ve Yükseköğretim Kurumu tarafından getirilen eğitim faaliyetlerine ve denetimlere ilişkin sair yükümlülüklerin karşılanması, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık faaliyetlerinin sürdürülmesi, diğer yükseköğretim mevzuatı ve Üniversite iç düzenlemeleri kapsamında eğitim-öğretim faaliyetinden kaynaklı hakların ve hizmetlerin tesis edilmesi, akademik ve idari işlemlerin yapılması,
Sınav değerlendirme sürecinin objektif yapıldığını ortaya koyabilecek şeffaflığın sağlanması,
Öğrenci ve akademisyenlerin barınma, sosyal, mali ve özlük haklarının yerine getirilebilmesi,
Öğrenci ve akademisyenlerin ilgili mevzuat gereği tutulması gereken tüm kayıt işlemlerinin yapılabilmesi,
Üniversitenin tanıtımı ve yürütülen etkinliklerin kamuoyu ile paylaşılabilmesi,
Üniversite ile ilişkisi bulunan gerçek ve/veya tüzel kişilerin (akademisyen, öğrenciler, mezunlar, öğrenci adayları vb.) Üniversite ve/veya Üniversiteye bağlı birimlerce sağlanan hizmetlerden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların yapılabilmesi,
Üniversite ve/veya Üniversiteye bağlı birimlerde bulunan gerçek ve/veya tüzel kişilerin can ve mal güvenliği ile hukuki sürecin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi,
İlgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilebilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
Kariyer planlamasında mezunlara destek olunabilmesi, mezun başarısının izlenmesi, mezunlar ağı oluşturulabilmesi,
Spor faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve Üniversite öğrenci topluluğa üye olunabilmesi, üniversite çatısı altında yapılan çalışma, etkinlik ve organizasyonlardan yararlanılabilmesi,
Üniversite ve/veya Üniversiteye bağlı tüm birimlerde sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi, memnuniyetin artırılabilmesi, bu kapsamda gerekli değişiklerin yapılabilmesi ile istatistiki ve bilimsel bilgiler üretilebilmesi,
Üniversitemize ait ürün ve hizmetlere ilişkin, pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmenin yapılabilmesi, talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilebilmesi için Üniversite ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan irtibata geçilebilmesi,
Üniversitenin stratejilerinin yasal uyum süreçlerinin belirlenebilmesi, geliştirilebilmesi ve uygulanabilmesi,
Eğitim, seminer vb. organizasyonlara katılım taleplerinin yerine getirilebilmesi
Yurtdışında faaliyet gösteren benzer kurumlarla geliştirilen eğitim ve araştırma amaçlı iş birlikleri, eğitim programları, ortak etkinliklerin ve faaliyetlerin yürütülebilmesi,
Üniversitemizin hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili birimlerce yapılması, Üniversitemizin ve faaliyetlerinin tanıtılması, Üniversite tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanması,
Üniversitemizin idari ve akademik süreçlerinin, iş stratejilerinin ve yasal uyum süreçlerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve uygulanması,
Akademik eğitimler, bilimsel araştırmalar, proje başvuruları, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamındaki haklara ilişkin başvuru, devir vb. her türlü işlemler ile yayın, danışmanlık vb. her türlü faaliyetin sürdürülebilmesi,
Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
Öğrenciler ile akademik ve idari personel hakkında açılan/açılabilecek disiplin soruşturması süreçlerinin yönetilebilmesi,
Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,
İlgili bölümlerde eğitim gören ve Üniversite bünyesindeki birimlerde veya üniversite dışındaki kuruluşlarda staj yapan öğrencilerin hak ve yükümlülüklerinin korunması ve yerine getirilmesinin sağlanması,
Listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, istatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, internet sitemizi, mobil uygulamalarımızı ve diğer iletişim kanallarımızı kullanım şeklinize ilişkin analiz yapmak ve sizlere özel geliştirmelerde bulunmak,
Bilgi işlem destek ve siber güvenlik faaliyetlerinin yürütülmesi,
Üniversitenin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, sosyal sorumluluk aktiviteleri, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
Sözleşmelerin ifa edilmesi, acil durum süreçlerinin yönetilmesi, fiziksel güvenliğin sağlanması, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetleri, lojistik faaliyetler, performans değerlendirme faaliyetleri,
Yukarıda belirtilen amaçlara ek olarak, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini gibi amaçlar dahilinde de 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde veriler işlenecektir.
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 5. maddesinde belirtildiği üzere; kanunlarda öngörülmesi, fiili imkansızlık, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüz, sözleşmenin kurulması ve ifası, veri sorumlusu olarak meşru menfaatimiz, hakkın tesisi, kullanılması ve korunması gerekçeleri ile E-campus uygulaması ve mobil uygulama ile, YÖK, NVİ, ÖSYM’nin entegre sistemleri ve Üniversitemiz içİnde ilgili birimlerden, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan işleme şartlarına uygun olarak toplanabilmektedir.
Bununla beraber, , 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, 2914 Sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği, Uzaktan Eğitim Genelgesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 30998 Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği ve vergi mevzuatındaki yükümlülükler ve ilişkili sair mevzuat gereğince kişisel verileriniz, eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütümü, faaliyetlerimizle ilgili hizmetlerin verilebilmesi ve devamlılığı, yasal taraflarca talep edilen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uygun olarak yürütülecek iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle, veri işleme amacı geçerli olduğu sürece işlenebilecektir.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği
Işık Üniversitesi olarak kişisel verilerinizi gizli tutarız, kişisel verilerinizi başkalarına satmayız, kiralamayız veya onları takas etmeyiz. İzniniz olmadığı sürece, veri sunduğunuz yöntem veya hakim bir sözleşmede açıklanan şekiller dışında kişisel verilerinizi kullanmayız veya paylaşmayız.
Toplanan kişisel verileriniz, Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla ile sınırlı ve ölçülü olmak kaydı ile Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebeplerle sınırlı olarak;
Üniversitemiz nezdindeki eğitim faaliyetlerini sürdürmek, Üniversite tesis ve binalarının iç ve dış lokasyonlarında fiziksel güvenliği ve denetimi sağlamak, hukuki uyum süreçlerinin yürütülmesi, mali ve finansal işlerin yerine getirilmesi amaçlarıyla;
Yüksek Öğretim Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı, ASAL, İl ve İlçe İdari Teşkilatları, Emniyet Genel Müdürlüğü, SGK, Maliye Bakanlığı gibi kamu kurumlarına, hukuk, finans, güvenlik, lojistik, yiyecek gibi hizmetleri üniversite bünyesinde veren tedarikçilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir. Ayrıca Üniversite bünyesindeki birimlerde veya üniversite dışındaki kuruluşlarda staj/uygulama eğitimi faaliyetleri kapsamında öğrencilerin hak ve yükümlülüklerinin korunması ve yerine getirilmesinin sağlanması amacıyla iş birliği yapılan işletmeler ile paylaşılabilmektedir.
Kişisel verilerinizi, iyi niyet çerçevesinde aşağıda belirtilenler gibi bir yükümlülüğümüz olduğuna inandığımız zamanlarda da paylaşabiliriz: emniyet teşkilatlarının, düzenleyicilerin, mahkemelerin ve diğer resmi mercilerin, ulusal güvenlik veya diğer emniyet teşkilatı gereksinimlerinin karşılanması da dahil olmak üzere tam yetkili bilgi taleplerine yanıt vermek, tüm yasalara, yönetmeliklere, mahkeme celplerine veya emirlerine uymak, güvenlik tehditlerini, sahtecilik veya diğer suç veya kötü amaçlı faaliyetleri soruşturmak ve bunların önlenmesine yardımcı olmak, Işık Üniversitesi’nin haklarını ve mülkiyetini korumak, Üniversite mülkünde bulunan veya Üniversite mülkünü kullanan üçüncü tarafların haklarını veya kişisel güvenliğini geçerli yasalarca izin verildiği ölçüde ve geçerli yasaların gerekliliklerine uygun olarak korumak bunların başlıcalarıdır.
Kişisel Verilerinizi Kanunlar Gereği Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceğimiz Durumlar
Kanunun 5. maddesi uyarınca açık rıza, Kanun’daki kişisel veri işleme şartlarından biri olmakla birlikte veri işleme faaliyetine hukukilik kazandıran tek unsur değildir. Kanunda veri işleme faaliyeti için açık rıza dışında da şartlar öngörülmüştür. Buna göre, aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Nasıl Koruyoruz?
Işık Üniversitesi tarafından toplanan tüm kişisel verilerin güvenliği için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede KVK kurulu tarafından yayımlanmış Kişisel Veri Güvenliği Rehberi gerekliliklerine, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberine, ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği, ISO/IEC 27017 Bulut Hizmetleri Bilgi Güvenliği, ISO/IEC 27701 Gizlilik Bilgileri Yönetimi standartlarına, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği GDPR uygun şekilde yetkisiz erişime, kötüye kullanıma, ifşaya veya değiştirilmesine karşı fiziksel, teknik, örgütsel ve yönetimsel önlemler alıyoruz.    
Kişisel Verilere İlişkin Haklarınız Nelerdir?
Kişisel verilerinize ilişkin olarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme ve
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel Verilere İlişkin Haklarınızı Nasıl
Kullanabilirsiniz?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 13. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, 10 Mart 2018, 30356 Sayılı yayımlanmış “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” istinaden aşağıda ki yöntemler ve bilgiler ile gerçekleştirebilirsiniz.
Başvuru içeriğinde gerekli bilgiler;
1. Başvuru sahibinin, Ad, Soyad bilgisi.
2. Başvuru sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise TC Kimlik Numarası eğer değil ise Uyruğu ile birlikte Pasaport numarası veya var ise Kimlik numarası.
3. Başvuru sahibinin, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi.
4. Başvuru sahibinin bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks.
5. Başvuru sahibinin, Talep konusu.
6. Başvuru sahibinin talep konusuna istinaden bilgi ve belgeler.
Başvuru Yöntemleri;
1. Başvuru sahibi, şahsen Işık Üniversitesi adresine «Başvuru Formu» doldurarak kapalı zarf ve zarfın üzerine «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi» notu ile ilgili merkez lokasyonumuza elden tutanak ile teslimat yapabilir.
2. Başvuru sahibi, Noter aracılığı ile Işık Üniversitesi adresine tebligat çekebilir fakat tebligat zarfı üzerine «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi» notu ibaresi eklenmelidir.
3. 5070 Sayılı Elektronik imza kanununda tanımlı olan «Güvenli Elektronik İmza» ile başvuru sahibi şahsen Kurum Kayıtlı Elektronik Posta isikuniversitesi@hs01.kep.tr adresine konu kısmına «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi» notu ile başvuru yapabilir.
Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili başvuru formumuza buradan ulaşabilirsiniz.
Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin
Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yoluyla gönderilir.
 Gizlilik Bildirimimizde Değişiklikler
Gizlilik Bildirimimizi değiştirmemiz durumunda revize edilen bildirimi, güncelleştirilmiş revizyon tarihiyle birlikte burada yayınlarız. Gizlilik Bildirimimizde, gizlilik uygulamalarımızı önemli ölçüde değiştirecek önemli değişiklikler yapmamız durumunda değişiklikler geçerlilik kazanmadan önce sizi e-posta gönderme veya kurumsal web sitemizde ve/veya sosyal medya hesaplarında bir bildirim yayınlama gibi yollarla bilgilendirebiliriz.
Yayınlanma Tarihi: Ocak 2020.

İlgili Dosyalar