Makine Mühendisliği Programı (İngilizce)

Makine Mühendisliği Programı (İngilizce)

Program Hakkında Genel Bilgiler
Kuruluş Bilgisi

Işık Üniversitesi Makine Mühendisliği Programı, İngilizce dilinde olmak üzere 2007 yılında açılmış ve aynı yılda ilk öğrencilerini almıştır. İlk mezunlarını da 2011 yılında vermiştir. 2013'de Türkçe Makine Mühendisliği Programı da açılmış olup bu program da ilk mezunlarını 2018'de vermiştir.

Kazanılan Derece ve Düzeyi

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere "Makine Mühendisliği Lisans Diploması"
verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Işık Üniversitesi Makine Mühendisliği Türkçe ve İngilizce programlarında öğrenim görmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YKS veya DGS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler (bkz. Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi).

Önceki Öğrenimin Tanınması

Bir önlisans programını tamamlayan öğrenciler DGS sınavı ile merkezi yerleştirme kapsamında programa yerleştirilirler. Kurum içi veya kurum dışı lisans programlarından ise yatay geçiş yolu ile Işık Üniversitesi Makine Mühendisliği programlarına kayıt yaptırabilirler. İlaveten hali hazırda Işık Üniversitesi lisans programlarında okuyan öğrenciler de çift anadal veya yandal uygulamaları ile Makine Mühendisliği programı öğrencisi olabilirler.
Tüm uygulamalar "Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arası Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik", "Işık Üniversitesi Lisans Düzeyindeki Kurum İçi - Kurum Dışı - Yurt Dışı Programlar Arasında Yatay Geçiş Yapılması Esaslarına İlişkin Yönerge", "Işık Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi", "Işık Üniversitesi Yandal Yönergesi" hükümlerine göre yürütülür. Öğrencinin önceki kurumunda aldığı dersler ise Işık Üniversitesi Senatosu'nun not dönüşümüne ilişkin kararı uyarınca (bkz. Not Dönüşüm Tablosu) ilgili kurullar tarafından transfer edilir.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu programın ders planlarında yer alan tüm derslerini başarı ile geçen, iki adet endüstri stajını da başarıyla tamamlamış olan ve genel not ortalaması 4,00 üzerinden 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır (bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).

Program Tanımı

Mühendisler genel çerçevesiyle, matematik ve fen bilimlerinden yararlanarak daha önce olmayanı yaratan, insanın ihtiyaçlarına çözüm olan ürün, süreç, algoritma, sistem geliştiren kişilerdir. 19.Yüzyılın sanayi devrimine dayanan makine mühendisliği en eski ve en köklü mühendislik disiplinlerinden biridir. Geleneksel olarak doğada bulunan malzemeyi ve enerjiyi kullanarak insanın yaşam koşullarını mekanik/ısıl bileşen ve sistemlerle iyileştirmeyi amaçlayan makine mühendisliği doğal olarak çok-disiplinli bir yapıdadır. Bir otomobil tasarımı, örneğin, fizik, statik, dinamik, mukavemet, kimya, termodinamik, ısı transferi, akışkanlar mekaniği, elektronik kontrol, malzeme, titreşim, mekanik tasarım gibi çok sayıda alanı birleştirmektedir. Nükleer, uzay-uçak, imalat, gemi inşa, endüstri mühendisliği gibi alanlar makine mühendisliğinin doğurduğu ve geliştirdiği mühendislik dalları olarak kabul edilmektedir.
Dört yılı kapsayan Işık Üniversitesi Makine Mühendisliği Lisans Programında öğrencilere ilk yıl (iki yarıyıl) boyunca temel bilim, matematik ve mühendisliğe giriş bilgileri verilmektedir. İkinci yılda ağırlıklı olarak temel mühendislik dersleri yer almakta, üçüncü yılda ise makine mühendisliği ve tasarım derslerine yer verilmektedir. Son yılda disipline özgü ve diğer seçim dersleriyle birlikte tasarım projesi uygulaması bulunmaktadır. Öğrencilerin program süresince en az 138 (250 AKTS) kredilik çalışma yapmaları zorunludur. Ayrıca öğrenciler ikinci sınıftan başlamak üzere, yaz aylarında en az 20'şer iş gününü kapsayan iki ayrı endüstriyel staj da yapmak zorundadır. (Not: Program endüstride yapılan yaz stajları dışında 240 AKTS kredisine sahiptir)

Program Eğitim Amaçları

            Işık Üniversitesi, Makine Mühendisliği Programı;

  • Makine mühendisliği bilimi ve uygulama alanlarında toplumun ihtiyaçlarına cevap veren, inovatif mühendislik çözümleri üretmekte başarılı olan, küresel rekabete hazır ve güncel teknolojiyi kullanabilen,
  • Sürekli kendilerini geliştirerek mesleki yaşamlarını sürdürebilen, yaşam boyu öğrenimin gerekliliği bilinci ile hareket eden ve
  • Topluma hizmetin önemini benimseyerek, hukuka ve etik değerlere saygılı, sorumluluk alarak ve liderlik yaparak sosyal alanda, iş dünyasında ve teknik alanda katkılarda bulunacak kademelerde görev yapacak makine mühendislerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Program Çıktıları

Işık Üniversitesi, Makine Mühendisliği Lisans Programı öğrencileri mezuniyetlerine kadar aşağıdaki program çıktılarını (bilgi ve becerileri) kazanacaklardır: 
PÇ-1. Matematik, fen bilimleri ve mühendislik ile ilgili temel bilimlerde yeterli bilgi birikimi,
PÇ-2. İstatistik ve mühendislik bilimleri (mekanik, ısı-akışkan, malzeme, elektrik-elektronik, bilgisayar programlama vb.) konularını kavrama,
PÇ-3. Mühendislik problemlerine matematik, fen ve mühendislik bilgisini uygulama becerisi,
PÇ-4. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi,
PÇ-5. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık,
PÇ-6. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi,
PÇ-7. Karmaşık mühendislik problemlerinin araştırılması veya mühendislik disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, gerçekleştirme, veri toplama, analiz etme ve yorumlama becerisi,
PÇ-8. Karmaşık sistemleri, bileşenleri, süreçleri gerçekçi kısıt ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi,
PÇ-9. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, biçimlendirme, analiz etme, modelleme çözme ve bunlar için uygun yöntemleri seçerek uygulama becerisi,
PÇ-10. Bireysel ve disiplin içi ile çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi,
PÇ-11. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi,
PÇ-12. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,
PÇ-13. Karmaşık mühendislik problemlerinin çözümü için modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

Mezunların İstihdamı

Makine Mühendisliği mezunları çok değişik sektörlerde çok değişik kariyer yapma imkânına sahiptir. Makine tasarım ve imalat, savunma, metalürji ve malzeme, otomotiv, transport, havacılık ve eğitim sektörlerinde görev alabilirler. Günümüzde istihdam olasılığı en yüksek mühendislik disiplinlerinden birisidir. Bu tür sektörlerde yer alan firmaların Ar-Ge Merkezlerinde araştırıcı olarak, gene bu sektörlerde tasarım ve imalat mühendisleri olarak görev yapabilirler. Mezuniyet sonrasında değişik alanlarda lisansüstü eğitimlerini de sürdürebilirler, akademik çalışmalar yapabilirler.  

Üst Derece Programlara Geçiş

Programı başarı ile tamamlayanlar yüksek lisans programlarına ve mezuniyet genel not ortalamalarına göre, doktora programlarına başvurabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Makine Mühendisliği Programı Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilen ölçme ve değerlendirme hükümlerini uygular.

Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, İngilizce ve Türkçe olmak üzere içeriği aynı olmak üzere ayrı programlar halindedir.

Adres ve İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Mehmet DEMİRKOL (Bölüm Başkanı) 444 07 99 / 7140, mehmet.demirkol@isikun.edu.tr
Nihan Beritan (Bölüm Sekreteri) 444 07 99 - 7122, nihan.beritan@isikun.edu.tr, Fax: (0 216) 712 14 72

Uluslararası İşbirliği

Değişim (Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Güney Kore), ERASMUS+ (8 ülkede 11 üniversite ile) programları (bkz. http://www.isikun.edu.tr/international/ )

1. Dönem

Önkoşul

Kod

Adı

T

P

L

Kredi

AKTS

ME007

Mühendisliğe Giriş
(Introduction to Engineering)

1

0

0

1

1

ENG101

İngilizce-I

3

0

0

3

5

MATH101

Diferansiyel ve İntegral Hesaplama- I

3

0

2

4

7

CHEM101

Genel Kimya

3

0

0

3

5

ME120

Mühendislikte Çizim

1

0

4

3

6

PHYS101

Genel Fizik-I

3

0

0

3

5

PHYS103

Fizik Laboratuvarı-I

0

0

2

1

2

ENGG101

Bilgisayar Okur Yazarlığı (Sınav)

0

0

0

KSZ

KSZ

Yarıyıl Kredi Toplamı

14

0

8

18

31

2. Dönem

Önkoşul

Kod

Adı

T

P

L

Kredi

AKTS

CSE101

Programlamaya Giriş

2

0

4

4

7

ENG101

ENG102

İngilizce II

3

0

0

3

5

MATH101

MATH102

Diferansiyel ve İntegral Hesaplama

3

0

2

4

7

PHYS102

Genel Fizik-II

3

0

0

3

5

PHYS104

Fizik Laboratuvarı-II

0

0

2

1

2

ME210

Malzeme Bilimi

3

0

2

4

6

Yarıyıl Kredi Toplamı

14

0

10

19

32

3. Dönem

Önkoşul

Kod

Adı

T

P

L

Kredi

AKTS

MATH102

MATH203

Çok. Değ. Matematik ve Dif. Denklemler

3

0

2

4

7

ECO101

Ekonomiye Giriş-I

3

0

0

3

6

ME201

Mühendislikte Hesaplamalı

2

0

2

3

5

TUR 101

Türkçe-I

2

0

0

2

2

ME120 ve ME210

ME 220

Tasarım ve İmalat 

3

0

2

4

7

PHYS101

ME241

Katı Mekaniğine Giriş

3

0

0

3

5

Yarıyıl Kredi Toplamı

16

0

6

19

33

4. Dönem

Önkoşul

Kod

Adı

T

P

L

Kredi

AKTS

MATH200

Doğrusal Cebir

3

0

0

3

5

MATH234

Müh. Uygulamalı Olasılık ve İstatistik

3

1

0

3

5

ME241

ME345

Mukavemet 

3

0

0

3

6

PHYS101

ME242

Dinamik

3

0

0

3

5

MATH102

ME264

Termodinamik

3

1

0

3

6

TUR102

Türkçe-II

2

0

0

2

2

HSS100

Profesyonel Etik

1

0

0

1

1

2. Sınıf Öğr.

ME290

Endüstri Stajı-I

0

0

0

KSZ

5

 Yarıyıl Kredi Toplamı

18

2

0

18

35

5. DÖnem

Önkoşul

Kod

Adı

T

P

L

Kredi

AKTS

PHYS102 ve EE339 ve ENGG101

ME301

Ölçme Laboratuvarı 

1

0

2

2

5

ME242 ve
MATH203

ME353

Akışkanlar Mekaniği

3

1

0

3

6

ME120 ve ME345

ME324

Makina Elemanları-I 

3

0

2

4

7

MATH203 ve ME264

ME362

Isı Geçişi 

3

0

0

3

6

EE339

Elektrik & Elektronik Müh. Temelleri

3

0

0

3

5

HIST101

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-I

2

0

0

2

2

Yarıyıl Kredi Toplamı

15

1

4

17

33

6. Dönem

Önkoşul

Kod

Adı

T

P

L

Kredi

AKTS

ME301

ME302

Makine Mühendisliği Laboratuvarı

1

0

2

2

5

MATH203

ME336

Dinamik Sistem Modelleme ve Kontrol

3

1

0

3

6

ME264

ME464

Isı-Akışkan Sistem Tasarımı

2

0

2

3

6

MATH203 ve ME242

ME346

Makine Teorisi

3

0

0

3

5

İnsan ve Toplum Bilim Seçim-I (Hukuk)

3

0

0

3

5

HIST102

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-II

2

0

0

2

2

ME390

Endüstri Stajı-II

0

0

0

KSZ

5

Yarıyıl Kredi Toplamı

14

1

4

16

34

7. Dönem

Önkoşul

Kod

Adı

T

P

L

Kredi

AKTS

Bölüm Seçmeli-I (CAE)

2

0

2

3

5

Bölüm Seçmeli-II

3

0

0

3

5

Tamamlayıcı Seçmeli-I

3

0

0

3

5

Serbest Seçmeli-I

3

0

0

3

5

İnsan ve Toplum Bilim Seçmeli-II

3

0

0

3

5

 Yarıyıl Kredi Toplamı

14

0

2

15

25

8. Dönem

Önkoşul

Kod

Adı

T

P

L

Kredi

AKTS

Bölüm Onayı

ME490

Bitirme Tasarım Projesi

0

1

8

4

9

Bölüm Seçmeli III

3

0

0

3

5

Tamamlayıcı Seçmeli-II

3

0

0

3

5

Serbest Seçmeli-II

3

0

0

3

5

İnsan ve Toplum Bilim Seçmeli-III

3

0

0

3

5

Dönem Kredi Toplamı

12

1

8

16

29

Program Kredi Toplamı

117

5

48

138

250

Makine Mühendisliği Lisans Programı Bölüm Seçmeli Dersleri

Önkoşul

Kod

Adı

T

P

L

Kredi

AKTS

ME324

ME423

Makine Elemanları-II (CAE)

2

0

2

3

5

ME336

ME436

Modern Kontrol teorisi

3

0

0

3

5

ME220

ME429

İmalat Mühendisliği (CAE)

3

0

0

3

5

ME460

Enerji Sistemleri

3

0

0

3

5

ME210

ME491

Tasarımda Malzeme Seçimi

3

0

0

3

5

ME336

ME482

Endüstriyel Otomasyon

3

0

0

3

5

ME264

AUE326

Motorlar ve Yanma

3

0

0

3

5

ME324

AUE328

Güç Aktarma Organları

3

0

0

3

5

ME324

AUE421

Araç Tasarımı (CAE)

2

0

2

3

5

ME242

AUE423

Araç Dinamiği

3

0

0

3

5

ME336 ve EE339

AUE425

Otomotiv Mühendisleri için Mekatronik

3

0

0

3

5

EE339

AUE475

Elektrik ve Hibrit Araç Teknolojisi

3

0

0

3

5


TYYÇ Mühendislik Temel Alanı
Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
6. Düzey (LİSANS Eğitimi)

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

PÇ12

PÇ13

Kuramsal
Olgusal

Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.

Beceri

Bilişsel
Uygulamalı

Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

x

Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

x

Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

x

x

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.

x

Yetkinlik

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

x

2-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

x

Yetkinlik

Öğrenme Yetkinliği

1-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

x

2-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.

x

3-Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

4-Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

x

5-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

x x x

6-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

x

7-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

x

Yetkinlik

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

x x

2-Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.

x

3-Teknik resim kullanarak iletişim kurar.

x

4-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

x

5-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.

x

Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

1-Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.

2-Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.

x

3-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.

x

○: Kısmi katkı, ●: Tam katkı

Ders Kodu

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

PÇ12

PÇ13

Zorunlu Dersler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME007

 

 

ENG101

 

 

CHEM101

 

 

 

ME120

 

PHYS101

 

 

 

PHYS103

 

 

 

ENGG101

 

 

CSE101

 

 

ENG102

 

 

MATH102

 

 

 

PHYS102

 

 

 

PHYS104

 

 

 

ME210

 

 

 

MATH203

 

 

 

ECO101

 

 

 

ME201

 

 

TUR101

 

 

ME 220

 

ME241

 

 

 

MATH200

 

 

 

MATH234

 

 

 

ME345

 

 

 

ME242

 

 

 

ME264

 

 

 

TUR102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HSS100

 

 

 

ME290

 

ME301

 

ME353

 

 

 

ME324

 

 

ME362

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE339

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIST101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME336

 

 

 

 

 

 

 

 

ME464

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME346

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIST102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME390

 

 

 

 

 

 

 

 

ME490

 

 

 

 

 

Seçmeli Dersler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serbest Seçmeli (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İTB Seçmeli (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölüm Seçmeli (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamamlayıcı Seç.(2)

 

 

Not: Ders kodu sola yaslanmış dersler bölüm tarafından verilen, sağa yaslanmış dersler ise diğer bölümler tarafından verilen ve/veya üniversite tarafından açılan havuz derslerini temsil etmektedir. Seçmeli ders kategorilerinde parantez içinde verilen sayılar programda o kategoride kaç ders alınması gerektiğini belirtmektedir.

İlgili Dosyalar