Ders Tanımları

Ders Kod Ders Adı Kredi AKTS
BUS545T Finansal Yönetim ve Mali Analiz
(Financial Management and Financial Analysis)
3+0+0) 3 7
Finansal amaç ve finans fonksiyonu. Finans bölümünün organizasyonu. Finans yöneticisinin görev alanı. Finansal çevre. Finans piyasaları, kurumları ve araçları. Temel finansal tablolar. Finansal analize giriş. Finansal analiz yöntemleri. Finansal planlama. İşletme sermayesi yönetimi. Nakit, finansal varlıklar ve alacak yönetimi. Stok yönetimi. Risk ve getiri. Paranın zaman Değeri. Sermaye bütçelemesi ve yatırım kararları. Yatırım projelerinin değerlendirilmesi. Finansman kaynakları. Sermaye yapısı ve sermaye maliyeti. Mali tablolar. Mali tablolar ilişkisi ve analizi.
BUS543T Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
(International Financial Reporting Standards)
(3+0+0) 3 7
TFRS ve UFRS’nin tarihi. Kavramsal çerçeveler. Finansal tabloların sunuluşu ve hazırlanması. UFRS düzenlenmesi. UFRS’e göre finansal tablolar. Varlık, yükümlülük, gelir ve giderlerin belirlenmesi, ölçümü ilkeleri ve değerlemesi. Bilanço tarihinden sonraki, muhasebe tahminleri ve politikaları. Dipnotlar.
BUS547T Adli Muhasebe (Forensic Accounting) (3+0+0) 3 7
Adli muhasebe kavramı. Dünyadaki adli muhasebe uygulamaları ve Türkiye’deki yeri. Hile denetiminde temel kavramlar ve tanımlar. Hile ve yasal boyutu. Kurumsal risk yönetimi. Hile risk analizi. Hile üçgeni. Hile yapanların karakteristik özellikleri. Hile denetim teknikleri. Hile denetiminin planlanması ve yürütülmesi. Hile denetiminde saha çalışmaları, kanıt toplama süreci ve raporlama. Çalışanlar tarafından yapılan hileler ve yönetim tarafından yapılan hileler. Makyajlanmış finansal tablolar ve finansal tablo hileleri. Dünya’dan hile denetimi vak’aları.
BUS450T Maliyet Muhasebesi (Cost Accounting) (3+0+0) 3 7
Maliyet muhasebesinin tanımı, kapsamı ve amacı ve genel muhasebe ile ilişkisi. Maliyet, gider, harcama, kavramları, gider çeşitleri. Faaliyet ve maliyet gideri ayrımı. Maliyet unsurları ve maliyet hesaplarının işleyişi. Satışların maliyeti tablosu ve maliyet hesapları işleyişi. Kapsamına göre maliyet yöntemleri. İlk madde ve malzeme giderleri, işçi ücret ve giderleri. Genel üretim giderleri ve genel üretim giderlerinin birinci dağıtımı. Genel üretim giderlerinin ikinci dağıtımı (basit dağıtım, kademeli dağıtım). Genel üretim giderlerinin ikinci dağıtımı (matematik dağıtım, planlı dağıtım). Sipariş maliyet yöntemi. Safha maliyet yöntemi. Birleşik ve yan ürünlerin maliyetlendirilmesi.
BUS544T Uluslararası Denetim Standartları  (International Audit Standards) (3+0+0) 3 7
Kavramsal çerçeveler. Bağımsız denetim çerçevesi ve temel kavramlar. Düzenleyici arka plan. Denetim standartlarının; ulusal standartlarla uluslararası standartlar açısından karşılaştırılması. IFAC uluslararası denetim standartları düzenlenmeleri ve uygulamaya etkisi. Güvence hizmetleri ve diğer hizmet standartları. Etik kurallar ve uygulamaya etkisi. Önemli uluslararası denetim standartlarının açıklanması (UDS 200,UDS320,UDS402,UDS530,UDS705..) Genel değerlendirme.
BUS456T Vergi Muhasebesi (Tax Accounting) (3+0+0) 3 7
Vergi ve muhasebe kavramları. Vergi mevzuatında değerleme hükümleri. UFRS ile vergi mevzuatının karşılaştırılması. Gider kavramı ve kanunen kabul edilmeyen giderler. Maddi duran varlıklar ve amortisman. Şüpheli, değersiz ve vazgeçilen alacaklar. Finansal kiralama işlemleri. Yabancı kaynaklar. Kar dağıtımı. Transfer fiyatlandırması. Örtülü sermaye. Kurumlar vergisinde önemli istisnalar. Katma değer vergisinde önemli istisnalar. Beyanname üzerinde önemli indirim kalemleri.
BUS457T Uluslararası Vergilendirme (International Taxation) (3+0+0) 3 7
Vergi hukukunun kaynakları. Uluslararası vergilendirme ile ilgili önemli kavramlar. Vergi mevzuatında çifte vergilendirmeyi önleme müesseseleri. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları. Uluslararası işlemlerde KDV uygulamaları. Uluslararası royalty ödemeleri. Uluslararası serbest meslek ödemeleri. Uluslararası faiz ve kar payı ödemeleri. Vergi cennetleri. Transfer fiyatlandırması. Örtülü sermaye. Kontrol edilen yabancı kurum kazancı. Yurt dışı iştirak ve şube kazançları. Yurt dışı iştirak satış kazançları.
BUS549T Muhasebe Hukuku (Law of Accounting) (3+0+0) 3 7
Muhasebe hukukunun ilişkili olduğu hukuk dalları. Bilanço hukuku, muhasebe teorileri. Muhasebede kullanılan belgeler. Ticaret şirketleri ve işe başlamada yapılması gereken yükümlülükler. Ticari defterler ve defter tutma yükümlülüğü. TTK açısından ticari defterler ve delil olma niteliği. Ticari defterlerin delil olma kabiliyeti.
BUS541T İleri Finansal Muhasebe (Advanced Financial Accounting) (3+0+0) 3 7
Muhasebe prensip ve kavramlarına giriş. Muhasebe teorisi ve uygulamalara etkisi. Muhasebe uygulamalarını yönlendiren faktörler. Muhasebe standartları ve güncel gelişmeler. Kayıt altına alma işlemi. Hesaplarda düzeltme ve finansal tablo hazırlama. Muhasebe döngüsünü kapatma. Emtia ticareti operasyonunun muhasebeleştirilmesi. İç hesap kontrol ve kasa. Varlık değerlemesi. Nakit akış değerlemesi.
BUS546T Kurumların Vergilendirilmesi (Taxation of İnstitutions) (3+0+0) 3 7
Vergilendirme temelleri. Vergisi kanunlarının kaynağı. Türk vergi hukuku çerçevesinde temel vergi kavramları. Kurumlar vergisinin açıklanması. Tam ve dar mükellefiyet. Verginin kapsamı. Muafiyetler ve vergilendirme süreci. Dar mükelleflerin vergilendirilmesi. Kurumlar vergisinin uluslararası yönü. Vergiye tabi kar ve vergi yükümlülüğünün hesaplanması. Kurumlar vergisinin istisnaları. Dönemin gözden geçirilmesi.
BUS548T Türk Vergi Sistemi (Turkish Tax System) (3+0+0) 3 7
Türk vergi sisteminin tarihsel gelişimi. Gelir vergisi, gelir kavramı ve  mükelefiyet. Ticari ve zırai kazançların vergilendirilmesi. Ücret ve serbest meslek kazançlarının vergilendirilmesi. Gayrimenkul sermaye iratlarının vergilendirilmesi.  Menkul sermaye iratlarının vergilendirilmesi. Gelirin beyanı. Kurumlar vergisi ve verginin konusu._Mükellefler, muafiyet ve İstisnalar. Vergiye tabi kurum kazancının belirlenmesi ve beyanı. Katma değer vergisi. Emlak vergisi ve özel tüketim vergisi. Veraset ve intikal vergisi. Motorlu taşıtlar vergisi. Damga Vergisi.
BUS542T İç Denetim ( (Internal Audit) 3+0+0) 3 7
İç denetim kavramı, tarihçesi ve etik kurallarının açıklanması. İç denetim süreçleri. COSO çerçevesi. İç kontrol özellikleri ve çeşitleri. Uluslarası iç denetim standartları ve iç denetim yönetmeliği. İç denetim planlaması ve saha çalışması. İç denetim raporlama ve bulgu süreci. İç denetim örnek çalışması. Suistimal ve hile açıklaması.
BUS520T Araştırma Yöntemleri (Research Methods) (3+0+0) 3 7
Bilimsel araştırmaya giriş. Bilimsel araştırmanın temelleri. Bilimsel yaklaşımlar (pozitivizm & nitel yaklaşım; yorumlayıcı & nicel yaklaşım). Bilimsel araştırmada temel kavramlar. Araştırma konusu ve probleminin seçimi. Eleştirel kaynak incelemesi. Bilimsel araştırmada veri türleri ve veri toplama araçları:Anket ve  Gözlem. Bilimsel araştırmada veri türleri ve veri toplama araçları:Mülakat & Dokümanlar. Araştırmada ölçme ve ölçekler. Örneklem ve örneklem türleri. Nicel ve nicel veri analizi. Araştırma raporunun hazırlanması.
BUS451T İleri Uluslararası Finansal Raporlama
(Advanced International Financial Reporting)
(3+0+0) 3 7
Uluslararası muhasebeye genel bakış, uluslararası muhasebe ihtiyacı. Muhasebe standartları ile ilgili genel bilgiler, Dünya´daki ve Türkiye´deki gelişimi. Kavramsal Çerçeve ve UMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu. Nakit ve nakit benzerleri, menkul kıymetler ve ticari alacakların raporlanması. Mali borçlar ve ticari borçların raporlanması. Stokların raporlanması. Hasılatın raporlanması. Maddi duran varlıkların raporlanması. Maddi olmayan duran varlıkların raporlanması. Borç karşılıklarının raporlanması. Konsolide finansal tabloların hazırlanması.
BUS452T Vergi Tekniği (Tax Technique) (3+0+0) 3 7
Vergi giriş ve tarihi süreç.Verginin tanımı ve vergi hukukunda kaynaklar.Vergilendirme süreci.Vergi hukukunda süreler. Değerleme. Amortismanlar. Vergi suç ve cezaları. Vergi uyuşmazlıkları ve çözüm yolları. Verginin tahsili, faiz ve zam.
BUS453T Gelir ve Kurumlar Vergileri (Revenue and Corporate Taxes) (3+0+0) 3 7
Vergilendirme temelleri. Vergisi kanunlarının kaynağı. Türk vergi hukuku çerçevesinde temel vergi kavramları. Kurumlar vergisinin açıklanması. Tam ve dar mükellefiyet. Verginin kapsamı. Muafiyetler ve vergilendirme süreci. Dar mükelleflerin vergilendirilmesi. Kurumlar vergisinin uluslararası yönü. Vergiye tabi kar ve vergi yükümlülüğünün hesaplanması. Kurumlar vergisinin istisnaları. Dönemin gözden geçirilmesi.
BUS454T KDV ve Diğer Harcama Vergileri
(Value Added Taxes and Other Spending Taxes)
(3+0+0) 3 7
Katma değer vergisi (KDV) ve diğer harcama vergileri tanımı. KDV kullanım amacı. Türkiye'de katma değer vergisine tabi olan durumlar. Matraha dahil olan unsurlar. Matraha dahil olmayan unsurlar. Emsal bedeli ve emsal ücreti. İndirilemeyecek katma değer vergisi. Katma değer vergisinin ve diğer harcama mükellefleri. KDV ve diğer harcama vergi oranları. KDV ve diğer harcama vergi beyannamesi.
BUS455T Vergi Denetimi ve Revizyonu (Audit of Tax and Tax Revision) (3+0+0) 3 7
Revizyonla ilgili temel kavramlar. Revizyon süreci, önemi, hata ve hileler. Gelirin tanımı, unsurları ve gelir vergisi sistemleri. Ticari kazanç, zirai kazanç ve ücret. SMK, MSİ, GMSİ ve diğer kazanç ve iratlar. Kurumlar vergisi yükümlüleri, muafiyet ve istisnalar. Kurumlar vergisinde matrahın tespiti, indirimler ve mahsuplar. Miktar dengesi analizi uygulamaları. Gelir vergisi uygulamaları. Kurumlar vergisi uygulamaları. Revizyon genel uygulamalar. Revizyonla ilgili temel kavramlar. Miktar dengesi analizi uygulamalar.
BUS597T Yüksek Lisans Seminer (Master’s Seminar) (3+0+0) 3 21
Literatür taraması. Literatür çalışması ile derlenen bilgilerin değerlendirilmesi ve uygulanması. Yapılan çalışma sonuçlarının sunumunun hazırlanması. Yapılan çalışma sonuçlarının sunumu ve değerlendirmesi.
BUS598T Mezuniyet Projesi (Graduation Project) (3+0+0) 3 20
Tezsiz yüksek lisans programındaki öğrencilerin bir akademik danışman gözetiminde proje çalışması yapması sağlanır.
BUS599T Master Tezi (Master's Thesis) (3+0+0) 3 50
Tezli yüksek lisans programındaki öğrencilerin bir akademik danışman gözetiminde proje çalışması yapması sağlanır.

İlgili Dosyalar