Ders Profilleri

Ders Profilleri

Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin mezuniyet için programda öngörülen toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasını tamamlamaları gerekmektedir. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin en az 42 kredilik on dört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasını tamamlamaları gerekmektedir.

Toplam kredi, seçmeli ve zorunlu derslerden oluşur. Tez çalışması kredisiz olup, tamamlandığında başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.