Araştırma ve Projeler

Araştırma ve Projeler

 • Soykut-Sarıca, Y.P., T. Dereli, A. Şen-Taşbaşı (2018). A Conceptual Works Council Modeling for Türkiye with Special Reference to the Implementation of EU Directives on the Establishment of a Works Council (2002/14/EC). BAP Projesi.
 • Soykut-Sarıca, Y.P., E. Çağlı (2018). İş-Aile Yaşamında Dengeyi Bulma Çabaları: Ülke İncelemeleri. Sosyal Güvenlik Dergisi, 8(1), 95-118.
 • Susanlı, Z.B. (2018). Life Satisfaction and Unemployment in Türkiye: Evidence from Life Satisfaction Surveys 2004-2013. Quality&Quantity.
 • Dereli, T. (2018). Geçmişin Ayak İzleri - Prof. Dr. Toker Dereli'nin Anıları. Türk-Metal Sendikası Araştırma ve Eğitim Merkezi.
 • Soykut-Sarıca, Y.P. Mikrokredinin Ekonomik ve Sosyal Etkileri, Eskişehir ve Kocaeli Örneği, Özel Kuruluşlar (Ocak 2016 - Şubat 2018) KEDV ile Işık Üniversitesi Ortak Projesi
 • Soykut-Sarıca, Y.P., A. Şen-Taşbaşı ve S. Sabah (2017). Uluslararası Asbest Ticareti, İş Sağlığı ve Türkiye. Çalışma ve Topum, sayı:55. 2003-2039.
 • Susanlı, Z.B. (2017). Türkiye'de İşgücüne Katılım, İstihdam ve Beşeri Sermaye Dışsallıkları. Yıldız Social Science Review. 3(1), p. 47-57.
 • Susanlı, Z.B. (2017). Underemployment in Turkish Labor Market. Sosyoekonomi. 25(3), p. 157-173.
 • Rende, S. ve D. Rosenberg (2016). Rebuilding Multi-Ethnic Communities in Post-Conflict Nations: Returnee Assessment of Municipal Services in Bosnia and Herzegovina. Journal of International and Comparative Social Policy.
 • Susanlı, Z.B. (2016). Youth Unemployment in Türkiye. Handbook of Research on Unemployment and Labor Market Sustainability in the Era of Globalization içinde. Hershey, PA: IGI Global.
 • Susanlı, Z.B. (2016). Understanding the NEET in Türkiye. Eurasian Journal of Economics and Finance. 4(2), pp. 42-57.
 • Susanlı, Z.B., Ö. İnanç ve S. Koloğlugil (2016). Child Domestic Labor and Mother's Employment in Türkiye. Economic Research - Ekonomska Istrazivanja. 29(1), pp. 967-979.
 • Susanlı, Z.B. (2015). Türkiye'de Bölgelerarası İşsizlik Oranı Farklılıkları ve Beşeri Sermaye Dışsallıkları. Ekonomik Yaklaşım - International Congress on Economics II'de sunuldu. Ankara.
 • Şen-Taşbaşı, A. (2015). Quantifying Water Scarcity in Türkiye. Proceedings of International Academic Conferences. International Institute of Social and Economic Sciences.
 • Şen-Taşbaşı, A. (2015). Uluslararası Ticaretin Adaletini Sorgulamak: Adil Ticaret Sistemi, Çalışma Koşullarına Etkisi ve Fındık İşçileri için "Adalet" Arayışı. ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources. 17(3), p. 72-92.
 • Soykut-Sarıca, Y.P. (2015). Women's Empowerment and Welfare Transformation in the Context of Microcredit in Türkiye. Global İşletme Araştırmaları Kongresi/Global Business Research Congress (GBRC), 141-157.
 • Dereli, T. (2015). Labor Law and Industrial Relations in Türkiye. Kluwer Law International.
 • Dereli, T. (2014). 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu: Süreçler, Sorunlar ve Öneriler. Çimento İşveren Dergisi, 28(1).
 • Dereli, T. (2014). Flexicurity and Türkiye's New Labor Act: problems and prospects. Labor and Employment Relations in a Globalized World - New Perspectives on Work, Social Policy and Labor Market Implications içinde (pp. 135-158). Springer, Cham.
 • Rende, S. (2014). The Relationship between a Mother's Attitude Toward Domestic Violence and Children's Schooling Outcomes in Türkiye. Journal of Interpersonal Violence, 29(14), pp. 2548-2570.
 • Rende, S. (2014). The Earning Power of Mothers and Children's Time Allocation in Lao PDR. Journal of International Women's Studies, 15(2), pp. 127-142.
 • Soykut-Sarıca, Y.P. (2014). Public and Private Initiatives in Skills Training in Türkiye. Labor and Employment Relations in a Globalized World - New Perspectives on Work, Social Policy and Labor Market Implications içinde (pp.207-230). Springer, Cham.
 • Şen-Taşbaşı, A. (2014). How Competitive is Türkiye in Meeting International Labor Standards and in International Trade? Labor and Employment Relations in a Globalized World - New Perspectives on Work, Social Policy and Labor Market Implications içinde (pp. 23-41). Springer, Cham.
 • Soykut-Sarıca, Y.P. (2014). Some Current Practices and Problems of the Principal Employer and Subcontractor Relationship in Türkiye: The case of the Shipbuilding Sector. Emerging Patterns of Work and Turkish Labour Market Challenges under Globalization içinde. Wolters Kluwer Law.
 • Şen-Taşbaşı, A. (2014). Türkiye and the Emerging Trends in Global Labour Mobility. Emerging Patterns of Work and Turkish Labour Market Challenges under Globalization içinde (pp. 3-18). Wolters Kluwer Law.
 • Susanlı, Z.B. (2014). Allocation of Parents' Time to Child Care among Turkish Families: Evidence from Time-Use Survey. International Journal of Social Sciences and Humanity Studies. 6(1), pp. 129-138.
 • Soykut-Sarıca, Y.P. (2013). Uluslararası Çalışma Örgütü ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu: Genel Değerlendirme. ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources. 15(3), 1-19.
 • Susanlı, Z.B. (2013). Gender and Household Education Expenditure in Türkiye. Proceedings of the 10th Eurasia Business and Economics Society Conference (EBES). pp. 271-281.
 • Almeida, R.K., Z.B. Susanlı (2012). Firing Regulations and Firm Size in the Developing World: Evidence from Differential Enforcement. Review of Development Economics. 16: 540-558.
 • Demiralp, S. (2012) "White Turks, Black Turks? Faultlines beyond Islamism versus Secularism," Third World Quarterly, 33(3), 511-524
 • Soykut-Sarica, Y.P., E. Yüksel (2012) "Yerel Yönetimlerde Sosyal Sorumluluk Projesi Uygulamasi Olarak Sosyal Hayata Katilim: Engelsiz Yasam", Çalisma Iliskileri Dergisi, Journal of Labour Relations, Cilt 3, Sayi 1, Sayfa: 48-66
 • Demiralp, S. (2012) "The Odd Tango of the Islamic Right and the Kurdish Left in Türkiye: A Peripheral Alliance to Redesign the Centre?" Middle Eastern Studies, 48:2, 287-302
 • Polat, R. K. (2012) "Digital Exclusion in Türkiye: A Policy Perspective", Government Information Quarterly, 29(4), 589-596
2013-2016 Dönemi Araştırma ve Yayınlar:

Toker Dereli'nin International Encyclopaedia of Labour Law and Industrial Relations (ed. R. Blanpain) serisinden 'Türkiye' kitabının 2013 updated baskısı Kluwer Law International tarafından Ağustos 2013'te neşredilmiştir.Daha sonra aynı eserin 6356 sayılı yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi yasası , ilgili diğer yeni kanunlar ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile getirilen tüm değişiklikleri içeren yeni bir baskısı aynı yayınevi tarafından 2015 yılında neşredilmiştir.

Kluwer genel editörü R.Blanpain'in çağrısı ile Işık Üniversitesi ve diğer bazı yüksek öğretim kurumları mensuplarınca yazılan chapter'lardan oluşan bir Book of Readings "Emerging Patterns of Work and Turkish Labor Market Challenges under Goobalization (BCLR 84)başlığı ile Kasım 2013'te yayımlanmıştır.

Springer yayınevinin çağrısı ile Prof. Dr. Toker Dereli ve ağırlıklı olarak Işık Üniversitesi İİBF mensuplarınca başlatılan bir kitap projesi gerçekleştirilmiş ve T. Dereli, Pınar Soykut ve Aslı Şen-Taşbaşı editörlüğünde 13 bölümden oluşan kitap 'Labor and Industrial Relations in a Globalized World: New Perpectives on Work, Social Policy and Labor Market Implications' başlığı altında 2014 yılında yayınlanmıştır.

2013-2016 Döneminde Türkiye'de sosyal politika alanındaki başlıca gelişmeler ve etkinlikler:

Eylül ve Ekim 2013te Türkiye'de sosyal politikalar ve çalışma hukuku alanında beş önemli etkinlik gerçekleştirilmiştir. Birinci toplantı 26-27 Eylül 2013'te Çalışma Bakanlığı'nın ve sosyal taraf temsilcilerinin geniş katılımıyla gerçekleştirilen 10. Çalışma Meclisidir. Ülkede tartışılan ve yeni yasal düzenlemeler gerektiren konular üzerinde çeşitli bildirilerin sunulduğu ve önerilerin yapıldığı Çalışma Meclisi Bilkent Üniversitesinin otelinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma Meclisi'nde tartışılan konular arasında özellikle üç başlık öne çıkmıştır. Bunlar 1. Kıdem tazminatı için bir fon kurulması, 2. Taşeron işçiliğinin yeniden düzenlenmesi ve 3. Geçici işçiliğin özel istihdam büroları aracılığıyla mesleki faliyet olarak yürütülmesini sağlayacak gerekli yasal düzenlemelerin yapılması konularıdır. Uzun tartışmalara rağmen bu üç konuda da taraflar arasındaki görüş farklarının devam ettiği gözlemlenmiş, bu durum bazı önerilerle birlikte sonuç bildirgelerinde özetlenmiştir. Sosyal Politikalar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Toker Dreli geçici işçilikle ilgili panelde başkanlık etmiş, bu konudaki görüş ve önerilerini Çalışma Meclisine sunmuştur.

Ekim 2013'ün sosyal politikalar yönünden ikinci önemli etkinliği Toprak İşverenleri Sendikası'nın girişimiyle 14-19 Ekim tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilmiştir. İş Hukuku, Endüstriyel İlişkiler ve Sosyal Politika alanlarında 40 kadar akademisyenin katıldığı konferansta sekiz bildiri sunulmuş, bu bildirilere dayanan tartışmalarda bir yandan Türk çalışma hukukunun güncel konuları ele alınırken , endüstriyel ilişkiler sistemimizin geçmişten gelen daha makro sorunları üzerinde de durularak yeni modeller aranmıştır. Toker Dereli ve Metin Kutal tartışmalara daha çok sosyal politikalar ve endüstriyel ilişkiler boyutlarıyla katkı sağlamaya çalışmışlardır. Tebliğ ve tartışmalar Toprak İşverenleri Sendikası tarafından kitap halinde yayınlanmıştır.

Üçüncü etkinlik V. Sosyal haklar Uluslararası Sempozyumu başlığı altında 31 Ekim -1 Kasım 2013 tarihlerinde Uludağ Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilmiştir. Yapılan etkinlikler arasında özellikle bu sempozyum sosyal politikalar alanına yoğunlaşmıştır.Sosyal hakların daha çok sendikal haklar boyutunun tartışıldığı bu etkinlikte yedi bildiri sunulmuştur. Uluslararası Sosyal haklar sözleşmelerinin daha çok Anayasamızın 90. Maddesi bağlamında ele alındığı 1. Oturum oldukça tartışmalı geçmiştir.

Ekim ayının bir başka etkinliği ise HAK-İŞ Konfederasyonunun 22-23 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiği Konfederasyonun 38. Yıl kuruluş etkinlikleri olmuştur. Bu bağlamda düzenlenen Emek ve Toplum Kongresi2nde akademisyenler ve sosyal taraf temsilcileri, sendikalar, çalışma hayatı, sosyal politikalar ile yeni Anayasa'da yer alması beklenen demokratik gelişmelerle ilgili görüşlerini tartışmaya açmışlardır.

Kasım 2013'te ilginç bir konferans da 15 Kasım 2013 tarihinde Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından İstanbul'da LeMeridien Otelde düzenlenmiş İş Kanunu'nun 10. Yılı vesilesiyle yapılan bu etkinlikte 2003 tarihli 4857 sayılı İş Kanunumuz 'un çeşitli boyutları,örneğin İş güvencesi ve esneklik hükümlerinin uygulamadaki sorunları tartışılmıştır. Öte yandan, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği'nin geleneksel yıllık Yargıtay kanunlarını değerlendirme toplantısı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 22-23 Kasım 2013 tarihlerinde yapılmıştır.

İktisat Fakültesi Mezunlar Cemiyeti (İFMC) 9 Nisan 2014'de yapılan Sosyal Politikada Dönüşüm konulu panelinde Sosyal Politikalar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof.Dr. Toker Dereli Işık Üniversitesi bünyesinde yeni kurulan Merkezimiz hakkında tanıtıcı bilgiler vermiş ve bu panele aynı konuda bir sunum yapmıştır. Sosyal Politikanın geleneksel tanımları ile günümüzde yaşanan dönüşümleri arasında myaşanan tezatlarla ilgili oldukça münakaşalı geçen bu toplantıda Merkez Müdürü Prof. Dr.Toker Dereli ile katılımcılardan Prof. Dr. İzzettin Önder arasında, 'özellikle Marksist yaklaşımlar karşısında günümüzün reel politik gereklerine odaklanan kavram ve tanımların çelişkisi' tartışma konusu olmuştur. Sunumlar ve tartışmalar İFMC'nin İktisat Dergisi'nin Ağustos –Ekim 2014 tarihli ve 528 no.lu sayısında ( ss.85-107) yayınlammıştır.

2015 yılında Işık Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonuna başvurularak 'A Conceptual Works Council Modelling For Türkiye with Special Reference to the Implementation of Relevant EU Directives' konulu bir proje başlatılmıştır. Proje, Sosyal Politikilar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof Dr. Toker Dereli ile Yrd. Doç. Dr. Pınar Soykut ve Yrd. Doç. Dr. Aslı Şen tarafından yürütülmektedir.

2015-2016 yıllarında ülkenin güncel konuları arasında, taşeron işçiliğine ilişkin yeni düzenleme önerileri, işçiler için kıdem tazminatı fonu kurulması ve geçici işçiliğin özel istihdam büroları aracılığı ile mesleki faaliyet olarak yürütülmesl konuları gündemdeki yerlerini korumuşlar, ayrıca istihdamda ayırımcılığın önlenmesi ve eşitliğin sağlanması, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalar ve bildiriler çeşitli seminer ve panellerin konusunu oluşturmuştur.

İ.Ü.İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünün geleneksel Sosyal Siyaset Konferanslarının sonuncusu 31 Mart 2016 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve sosyal taraf temsilcilerinin katılımıyla 'Özel İstihdam Büroları Aracılığı ile Geçici İş İlişkisinin Düzenlenmesine İlişkin Kanun Tasarısının Değerlendirimesi' konusunda yapılmış, Merkez Müdürü Toker Dereli bu panele başkanlık yapmış ve bir bildiri ile katılmıştır.Bu tasarı nihayet 6 Mayıs 2016 tarihinde 6715 sayılı İş Kanunu ve Türkiye İş Kurumu Kanununa ilişkin Değişiklikler Kanunu içinde yasalaşmıştır. 6715 sayılı yasa bir yandan İş Kanununda özel istihdam bürolarını ilgilendiren önemli değişmeler getirirken aynı zamanda 'geçici' işçiliğin özel istihdam büroları aracılığı ile yürütülmesinin (aagency work) yolunu açan düzenlemeler getirmiştir; böylece uzun süredir Türkiye'de tartışmalı bir konu olan 'mesleki faaliyet olarak ödünç işçilik' konusu yasal bir çerçeveye kavuşmuştur. Sosyal tarafların ve özellikle işçi kesiminin eleştirilerini karşılamak amacına yönelik ayrıntılı hükümler içeren 6715 sayılı Kanun muhtemelen 'geçici işçiliği rijid kurallarla düzenlemiş olma yöniyle muhtemelen çeşitli platformlarda tartışılacaktır. Bu alanda geçmişte konuyu çeşitli incelemeleriyle gündemde tutmuş bulunan Toker Dereli konu hakkında Işık Üniversitesi Sosyal Politikalar Araştırma ve Uygulama Merkezi faaliyeti olarak bir konferans düzenlemeyi önermektedir.

İlgili Dosyalar