Ders Tanımları

Ders Kod Ders Adı Kredi AKTS
BUS531T İletişim ve Müşteri İlişkileri (Communication and Customer Relations) (3+0+0) 3 7
İletişim ve müşteri ilişkileri kavramı. Müşteri ilişkileri yönetiminde bilinmesi gereken temel kavramlar. Pazarlama iletişim bileşenleri. Müşterilerin satın alma davranışlarına ve müşteri çeşitlerine yönelik uygun politikalar. Müşteri sadakati. Müşterilerle iletişim, problemler ve nedenleri. Müşteri tutma ve kazanma. Pazarlamanın 4 P’si ve açıklaması. Müşteri hizmetleri ve önemi.  Müşteri ilişkileri yönetimi. Pazarlama çeşitleri. Müşteri ilişkilerinin değerlendirilmesi.
BUS532T Pazarlama Etiği (Ethics of Marketing) (3+0+0) 3 7
Etik nedir? Etik-ahlak ilişkisi. Etik sorumluluk ilişkisi. Sorumlulukla ilgili kavramlar. İşletmelerde sosyal sorumluluk. Pazarlamada sosyal sorumluk. Kurumsal sosyal sorumluluk. Etik konusunda felsefi ve kuramsal yaklaşımlar. Pazarlamada etik konular. Etik pazarlama anlayışına ilişkin modeller. Pazarlama açısından etik yönetimde İkilemler. Pazarlama araştırmalarında etik. Satışta etik ve uygulamaları. Pazarlama iletişiminde etik ve uygulamalar. Pazarlamada rekabet ve etik. Tüketici etiği ve tüketicinin korunması kanunu. Etikte özel konular; hediye verme, bağış yapma promosyon vb uygulamalar. Etik iş yapma kodları. Etik karar alma süreci.
BUS533T İşletme Yönetimi ve Liderlik (Business Management and Leadership) (3+0+0) 3 7
İşletme yönetimi ve liderlik tanımı ve önemi. Yönetim, yönetici, organizasyon, liderlik yönetim süreçlerinin özellikleri. Yönetsel beceriler nelerdir?. Yönetici görevleri: planlar, örgütler, yöneltir, eşgüdümler, denetler. Girişim, girişimcilik ve girişimciliğin perspektifleri. Lider ve liderlik yaklaşımları. Liderlik ve liderlik yaklaşımları örnek olay incelemesi.
BUS534T Pazarlama Yönetimi (Marketing Management) (3+0+0) 3 7
Pazarlamanın tanımı, kapsamı ve önemi. Stratejik işletme planlaması içinde pazarlama yönetimi. Pazarlama planlaması ve pazarlama süreci. Pazar fırsatlarının analizi ve değerlendirilmesi. Pazar bölümlendirme ve hedef pazar seçimi. Pazarlama karması stratejisinin planlanması. Mamul programlarının oluşturulması ve mamul hayat seyri. Fiyatlandırma amaçları ve fiyatlandırma yöntemleri. Dağıtım kanalı seçimi ve dağıtım politikaları. Dağıtım kanalındaki aracıların seçimi ve değerlendirilmesi. Tutundurma kararları ve tutundurma yöntemleri. Tutundurma bütçesini belirleme yöntemleri.
BUS535T Yeni Ürün Geliştirme ve İnovasyon
(New Product Development and Inovation)
(3+0+0) 3 7
İnovasyonun, rekabet sağlamak için stratejik örgüt yönetimindeki yeri ve önemi. İnovasyon ile ilgili çeşitli kavramlar. Ürün ve hizmet kavramları ve içerikleri. Yeni ürün ve yeni ürün geliştirme sürecinin aşamaları. Müşteri ihtiyaç ve istekleri ve bu konunun açığa çıkması için kullanılan yöntemler. Yeni ürün geliştirme sürecini etkileyen şirket içi ve şirket dışı faktörler. Tasarım-üretim-pazarlama arasındaki ilişkiler. Entelektüel sermaye ve bilgi yönetimi. Ürün ve marka stratejisi. İnovasyon yönetimi ve yeni ürün geliştirme. Ambalajlama ve ürün geliştirme. Yeni hizmet geliştirme. Yeni ürün geliştirmede organizasyon yapısı.
BUS536T Uluslararası Pazarlama (International Marketing) (3+0+0) 3 7
İhracat, uluslararası ticaret ve uluslararası pazarlama kavramları. Uluslararası pazarlamayı etkileyen yurt içi ve yurt dışı çevre değişkenleri. Mutlak ve mukayeseli üstünlükler teorisi. Evrensel mamul hayat eğrisi modeli. Uluslararası pazarlamada takip edilebilecek alternatif mal politikaları. Uluslararası pazarlamada ambalaj-etiket-marka ve garantiler. Uluslararası pazarlamada fiyatlandırma. Transfer fiyatlandırma-para biriminin seçimi - dumping. Ihracat bedellerinin ödenmesinde kullanılan yöntemler. Dolaylı ve Dolaysız ihracat. Uluslararası pazarlamada fiziksel dağıtım. Uluslararası pazarlamada teslim şekilleri. Uluslararası pazarlamada reklam ve yüz yüze satış. Uluslararası pazarlamada fuar-sergi-ticaret merkezleri-satış özendirme araçları ve halkla ilişkiler.
BUS537T Marka Yönetimi (Brand Management) (3+0+0) 3 7
Pazarlama yönetimi içerisinde marka stratejilerinin yeri ve önemi. Marka kavramı ve uygulamalarında tarihsel geçmiş. Marka tanımları. Türk Markalar Kanununa göre marka. Marka türleri. Tüketiciler açısından marka anlamları. Marka değeri kavramı. Tüketici temelli marka değerini oluşturan varlıklar. Marka sadakati. Marka farkındalığı. Algılanan kalite-marka çağrışımları. Temel marka kararları. Marka stratejileri ve çoklu marka kullanım kararı. Marka yayım kararı. Markanın yeniden konumlandırılması kararı. Ürün ve marka özellikleri. Tüketici marka algılamasında fiyat ve kalite değerlemesi.
BUS538T Dijital Pazarlama (Digital Marketing) (3+0+0) 3 7
Dijital pazarlamaya giriş. E-iş, e- ticaret ve e-pazarlama kavramları. Internet üzerinde pazarlamanın gelişimi ve internette pazarlamaya geçiş. internette pazarlar. Dijital pazarlamada pazarlama süreci. Dijital pazarlamada hedef pazar stratejileri. Dijital pazarlamada ürün/hizmet kararları ve fiyat. Dijital pazarlamada tutundurma kararları ve dağıtım. Internet üzerinde pazarlama stratejisinin oluşturulması. Internet üzerinde alışveriş. Elektronik ödeme sistemleri. Internet ortamında tüketicinin korunması. Internet üzerinde pazarlama araştırması. Internet üzerinde reklam. Internet üzerinde reklamın temel kuralları ve üstünlükleri.
BUS539T Rekabet ve Rekabetçi Stratejiler (Competition and Competetion Strategies) (3+0+0) 3 7
Rekabet ve strateji temel kavramlar . Stratejik düşünce okullarında rekabet ve strateji. Rekabet yönetimi. Rekabet vizyon ve misyonun geliştirilmesi. Rekabetçi stratejinin oluşturulması. Rekabetçi strateji ve rekabet avantajları. Çevre analizi. Endüstri ve rekabet analizi teknikleri. İşletmenin rekabet kapasitesinin değerlendirilmesi. Yeni oluşan endüstrilerde rekabet ve politikalar. Uluslararası pazarlarda rekabet stratejisi ve politikaları.
BUS520T Araştırma Yöntemleri (Research Methods) (3+0+0) 3 7
Bilimsel araştırmaya giriş. Bilimsel araştırmanın temelleri. Bilimsel yaklaşımlar; pozitivizm ve nitel yaklaşım, yorumlayıcı ve nicel yaklaşım. Bilimsel araştırmada temel kavramlar. Araştırma konusu ve probleminin seçimi. Eleştirel kaynak incelemesi. Bilimsel araştırmada veri türleri ve veri toplama araçları: Anket ve gözlem. Bilimsel araştırmada veri türleri ve veri toplama araçları; mülakat ve dokümanlar. Araştırmada ölçme ve ölçekler. Örneklem ve örneklem türleri.  Nicel ve nicel veri analizi. Araştırma raporunun hazırlanması.
BUS598T Mezuniyet Projesi (Graduation Project) (0+0+0) 0 20
Tezsiz yüksek lisans programındaki öğrencilerin bir akademik danışman gözetiminde bir proje çalışması yapmasıdır.

İlgili Dosyalar