Siyaset Bilimi Lisans Programı

Program Hakkında Genel Bilgiler
Kuruluş Bilgisi

Işık Üniversitesi Siyaset Bilimi Programı ilk kez 2007 yılında öğrenci almış ve ilk mezunlarını 2012 yılında vermiştir.

Kazanılan Derece ve Düzeyi

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere "Siyaset Bilimi Lisans Diploması"
verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Işık Üniversitesi Siyaset Bilimi programında öğrenim görmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YKS veya DGS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler (bkz. Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi).

Önceki Öğrenimin Tanınması

Bir önlisans programını tamamlayan öğrenciler DGS sınavı ile merkezi yerleştirme kapsamında programa yerleştirilirler. Kurum içi veya kurum dışı lisans programlarından ise yatay geçiş yolu ile Işık Üniversitesi Siyaset Bilimi programına kayıt yaptırabilirler. İlaveten hali hazırda Işık Üniversitesi lisans programlarında okuyan öğrenciler de çift anadal veya yandal uygulamaları ile Siyaset Bilimi programı öğrencisi olabilirler.
Tüm uygulamalar "Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arası Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik", "Işık Üniversitesi Lisans Düzeyindeki Kurum İçi - Kurum Dışı - Yurt Dışı Programlar Arasında Yatay Geçiş Yapılması Esaslarına İlişkin Yönerge", "Işık Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi", "Işık Üniversitesi Yandal Yönergesi" hükümlerine göre yürütülür. Öğrencinin önceki kurumunda aldığı dersler ise Işık Üniversitesi Senatosu'nun not dönüşümüne ilişkin kararı uyarınca (bkz. Not Dönüşüm Tablosu) ilgili kurullar tarafından transfer edilir.
Işık Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf tutulabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Işık Üniversitesi'nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2.00
olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır (bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).

Program Tanımı

Işık Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi Programı, Uluslararası İlişkiler  Bölümü'nün bir parçası olarak 2007'de kuruldu. Siyaset Bilimi güç, otorite,  meşruiyet gibi temel kavramları; eşitlik, özgürlük, adalet, demokrasi gibi  fikirleri ve devlet, hükümet ve siyasal partiler gibi kurumları inceler.  Işık Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi programında dersler beş temel  alanda yoğunlaşmaktadır. Bunlar karşılaştırmalı siyaset, siyaset  kuramı, Türk siyasi hayatı, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkilerdir. İlk iki  yıl Uluslararası İlişkiler Programı ile ortak programdaki  dersleri alan öğrenciler üçüncü yıldan itibaren zorunlu derslerin yanısıra  toplumsal cinsiyet, insan hakları, siyaset sosyolojisi gibi dersleri alarak  uzmanlaşabilmektedir. Işık Üniversitesi'nin diğer bölümlerinde olduğu gibi  Siyaset Bilimi programında da bölüm dersleri toplam derslerin yarısından daha  azdır. Böylelikle öğrencilerin disiplinlerarası bir bilgi birikimi edinmesi amaçlanmaktadır.
Program öğrencileri ayrıca birçok Avrupa üniversitesi ile  imzalanmış ikili değişim anlaşmaları sayesinde eğitimlerinin bir dönemini bu  üniversitelerde geçirme olanağına sahiptir. Programın eğitim kadrosu saygın  üniversitelerde doktorasını tamamlamış ve doktora sonrası çalışmalar yapmış  öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Ayrıca yine Avrupa üniversiteleri ile  yapılmış olan anlaşmalar sayesinde konuk akademisyenler de eğitime katkıda  bulunmaktadır. İktisat, İşletme ve Psikoloji programları ile Çift Anadal Programı bulunmaktadır. Bu programın mezunları için kamu ve özel sektör yanında sivil  toplum kuruluşları, düşünce kuruluşları ve uluslararası örgütlerde kariyer yapma olanağı vardır.

Program Eğitim Amaçları
 • Sosyal sorumluluklarının ve etik değerlerin farkında olarak bireysel ve mesleki açıdan yaşam boyu kendini geliştirir.
 • Kazandığı güçlü akademik altyapı ile Siyaset Bilimi alanında lisansüstü çalışmalar yapar.
 • Siyaset Bilimi alanında edindiği beceri ve yetkinliklerle çeşitli kamu ve/veya özel sektör kuruluşları ile uluslararası örgütler, sivil toplum kuruluşları, medya gibi uzmanlığını kullanabileceği farklı alanlarda görev alabilir
Program Çıktıları
 • Siyaset Bilimi disiplininin temel kavram ve kuramlarını anlama ve bunları tarihsel ve güncel olaylara uygulayabilme
 • Siyasi kurumların tarihsel süreçlerini, yapılarını ve işlevlerini anlama
 • Siyasi değişimin mekanizmalarını (oy verme, lobicilik, siyasi hareketler, yasal reformlar, devrim) kavrama
 • Siyasi ve toplumsal hayatı şekillendiren ırk, cinsiyet, sınıf, çevre, güvenlik, din, kimlik gibi temel etmenleri anlama
 • Siyasi olay ve olguların çeşitli düşünce okulları tarafından farklı açıklanabileceğini kavrama
 • Bağımsız, yaratıcı ve eleştirel düşünme
 • Nitel ve nicel araştırma yöntemlerini öğrenme ve uygulama
 • Farklı görüş ve kültürlerle birarada bulunma ve çalışma deneyimi kazanma
 • Sosyal sorumluluk ile siyasal hak ve özgürlüklerinin bilincinde ve takipçisi olma
 • Çalışma etiğinin gereklerini benimseme ve bu gereklere uygun davranma
 • Türkçe ve İngilizce olarak yazılı ve sözlü iletişim ile gözlemleme, inceleme ve raporlama yetilerine sahip olma
 • Bilgisayar ve Teknoloji okur yazarlığına sahip olma
Mezunların İstihdamı

Bu programın mezunları için kamu ve özel sektörde çalışma imkanları mevcuttur. Mezunlarımızın büyük bölümü özel sektörde özellikle insan kaynakları, pazarlama, danışmanlık ve finans gibi alanlarda çalışmaktadır. Eğitimlerine yüksek lisans ve doktora programları ile devam eden ve akademik kariyer yapmayı hedefleyen mezunlarımız da bulunmaktadır. Kamu ve özel sektörün yanında sivil toplum kuruluşları, düşünce kuruluşları ve uluslararası örgütlerde kariyer yapma olanağı da vardır.

Üst Derece Programlara Geçiş

Programı başarı ile tamamlayanlar yüksek lisans programlarına ve mezuniyet genel not ortalamalarına göre, doktora programlarına başvurabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Bilgisayar Mühendisliği programı Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği' nde belirtilen ölçme ve değerlendirme hükümlerini uygular.

Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, İngilizce

Adres ve İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Rabia Karakaya Polat (Bölüm Başkanı) 444 07 99 /1603, rabia.polat@isikun.edu.tr

Merve Yüzbaşıoğlu Çilek (Şile Bölüm Sekreteri) 444 07 99 - 7102, merve.yuzbasioglu@isikun.edu.tr, Fax: (0 216) 710 28 79

Munise Işık (Maslak Bölüm Sekreteri) 444 07 99 - 6141, munise.isik@isikun.edu.tr, Fax: (0 212) 286 49 15

Uluslararası İşbirliği

Değişim (Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Güney Kore), ERASMUS+ (8 ülkede 11 üniversite ile) programları (bkz. http://www.isikun.edu.tr/international/)

1. Dönem
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
  POLS 101 Siyaset Bilimine Giriş 3 0 0 3 6
  MATH 103 Matematik I 3 0 0 3 5
  IT 105 Bilgisayara Giriş 2 0 0 1 2
  TUR 101 Türkçe I 3 0 0 2 2
  ENG 101 İngilizce I 3 0 0 3 5
  ECO 101 İktisata Giriş I 3 0 0 3 6
 Dönem Kredi Toplamı 17 0 0 15 26
2. Dönem
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
  POLS 102 Hukukun İlkeleri 3 0 0 3 5
  MAN 102 Yönetim İlkeleri 3 0 0 3 6
  TUR 102 Türkçe II 3 0 0 2 2
  HSS 140 Sosyolojiye Giriş 3 0 0 3 5
  ENG 102 İngilizce II 3 0 0 3 5
  ECO 102 İktisata Giriş II 3 0 0 3 6
 Dönem Kredi Toplamı 18 0 0 17 29
3. Dönem
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
  POLS 205 Diplomasi Tarihi I 3 0 0 3 6
  MATH 235 Ekonomi ve İdari Bilimler için İstatistik I 3 0 0 3 5
  POLS 201 Uluslararası Politikaya Giriş 3 0 0 3 6
  ENG 201 İngilizce III 3 0 0 3 5
  HIST 101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 3 0 0 2 2
  PS_C-I Tamamlayıcı Seçmeli Dersi 3 0 0 3 6
 Dönem Kredi Toplamı 18 0 0 17 30
4. Dönem
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
  POLS 206 Diplomasi Tarihi II 3 0 0 3 6
  POLS 222 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 6
  POLS 204 Karşılaştırmalı Siyaset 3 0 0 3 5
  ENG 202 İngilizce IV 3 0 0 3 5
  HIST 102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 3 0 0 2 2
  PS_C-II Tamamlayıcı Seçmeli Ders 3 0 0 3 6
 Dönem Kredi Toplamı 18 0 0 17 30
5. Dönem
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
  POLS 305 Siyaset Kuramı I 3 0 0 3 6
  ECO 321 Kamu Maliyesi 3 0 0 3 6
  POLS 337 Siyasal Partiler ve Çıkar Grupları 3 0 0 3 5
  PS_D2-I Bölüm Seçmeli Dersi 3 0 0 3 6
  PS_HSS-II Sosyal Seçmeli 3 0 0 3 5
  PS_C-III Tamamlayıcı Seçmeli Dersi 3 0 0 3 6
 Dönem Kredi Toplamı 18 0 0 18 34
6. Dönem
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
  POLS 306 Siyaset Kuramı II 3 0 0 3 6
  POLS 348 Anayasa Hukuku 3 0 0 3 5
  POLS 356 Siyasi Ekonomi 3 0 0 3 5
  PS_D2-II Bölüm Seçmeli Dersi 3 0 0 3 6
  PS_C-IV Tamamlayıcı Seçmeli Dersi 3 0 0 3 6
  PS_HSS-III Sosyal Seçmeli 3 0 0 3 5
 Dönem Kredi Toplamı 18 0 0 18 33
7. Dönem
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
  POLS 401 Türk Siyasi Hayatı 3 0 0 3 6
  PS_D2-III Bölüm Seçmeli Dersi 3 0 0 3 6
  PS_D2-IV Bölüm Seçmeli Dersi 3 0 0 3 6
  PS_C-VI Tamamlayıcı Seçmeli Dersi 3 0 0 3 6
  PS_F-I Serbest Seçmeli Dersi 3 0 0 3 5
 Dönem Kredi Toplamı 15 0 0 15 29
8. Dönem
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
  POLS 446 Kamu Siyasası 3 0 0 3 6
  PS_D2-V Bölüm Seçmeli Dersi 3 0 0 3 6
  PS_D2-VI Bölüm Seçmeli Dersi 3 0 0 3 6
  PS_C-VII Tamamlayıcı Seçmeli Dersi 3 0 0 3 6
  PS_F-II Serbest Seçmeli Dersi 3 0 0 3 5
 Dönem Kredi Toplamı 15 0 0 15 29
TOPLAM       132 240

Mesleki Seçmeli Dersler
Kod Adı T P L Kredi AKTS
POLS 203 Siyasi Değişim ve Modernleşme 3 0 0 3 6
POLS 207 Siyaset İdeolojileri 3 0 0 3 6
POLS 233 Amerikan Siyaseti 3 0 0 3 6
POLS 235 Sistem Düşüncesi 3 0 0 3 6
POLS 237 Jeopolitik ve Jeostratejinin Dinamikleri 3 0 0 3 6
POLS 238 Uluslararası Siyasi Ekonomi 3 0 0 3 6
POLS 242 Deniz Hukuku 3 0 0 3 6
POLS 260 Avrupa Birliği Politikaları 3 0 0 3 6
POLS 263 Kadınlar, Toplumsal Cinsiyet ve Dünya Siyaseti 3 0 0 3 6
POLS 264 İnsan Hakları ve Kadınlar 3 0 0 3 6
POLS 309 Araştırma Teknikleri ve Yazım Yöntemleri 3 0 0 3 6
POLS 312 Siyaset Sosyolojisi 3 0 0 3 6
POLS 316 Güvenlik Çalışmaları 3 0 0 3 6
POLS 321 Sosyal Hareketler 3 0 0 3 6
POLS 322 Siyasal Kurumlar ve Kültür 3 0 0 3 6
POLS 327 Uluslararası İlişkilerde Etnik Çatışma 3 0 0 3 6
POLS 337 Siyasal Partiler ve Çıkar Grupları 3 0 0 3 6
POLS 338 Amerikan Dış Politikası 3 0 0 3 6
POLS 339 Terörizm Politikaları 3 0 0 3 6
POLS 340 Balkanlar Siyaseti 3 0 0 3 6
POLS 342 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri 3 0 0 3 6
POLS 344 Uluslararası Güncel Konular 3 0 0 3 6
POLS 346 Uluslararası Siyasette Orta Doğu 3 0 0 3 6
POLS 348 Anayasa Hukuku 3 0 0 3 6
POLS 350 Osmanlı Diplomatik Tarihi 3 0 0 3 6
POLS 356 Siyasi Ekonomi 3 0 0 3 6
POLS 360 Bilgi Çağında Siber Tehditler ve Güvenlik 3 0 0 3 6
POLS 361 Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset 3 0 0 3 6
POLS 371 Küreselleşme ve Küresel Politika 3 0 0 3 6
POLS 377 İnternet ve Siyaset 3 0 0 3 6
POLS 429 Yerel Yönetimler 3 0 0 3 6
POLS 430 Uluslararası Özel Hukuk 3 0 0 3 6
POLS 431 Dünya Siyasetinde Orta Asya ve Kafkasya 3 0 0 3 6
POLS 432 İnsan Hakları 3 0 0 3 6
POLS 433 Savaş ve Barış Çalışmaları 3 0 0 3 6
POLS 434 Diplomasi ve Dış Politika Yönetimi 3 0 0 3 6
POLS 435 Ulusal Güvenlik 3 0 0 3 6
POLS 436 Sivil Asker İlişkileri 3 0 0 3 6
POLS 437 Uluslararası Ekoloji ve Çevre Politikaları 3 0 0 3 6
POLS 438 Türk-Amerikan İlişkileri 3 0 0 3 6
POLS 439 Rus Dış Politikası 3 0 0 3 6
POLS 440 Devlet Kuramı 3 0 0 3 6
POLS 442 Çatışma Çözümü ve Yönetimi 3 0 0 3 6
POLS 443 Türk Siyasi Düşüncesi 3 0 0 3 6
POLS 446 Kamu Siyasası 3 0 0 3 6
POLS 448 Siyaset Bilimi Semineri 3 0 0 3 6
TYYÇ Sosyal ve Davranış Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
6. Düzey (LİSANS Eğitimi)
PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12
Bilgi Kuramsal
Olgusal
1- Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir.
2- Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
3- İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
4- Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
5- Sosyal Araştırma ve Planlama bilgisine sahiptir
6- İleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
Beceri Bilişsel
Uygulamalı
1- Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
2- Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır.
3- Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir.
4- Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
5- Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir.
Yetkinlik Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1- Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir.
2- Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.
3- Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır.
4- Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir.
5- Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur.
Yetkinlik Öğrenme Yetkinliği 1- Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden - sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.
2- Neyi nasıl öğreneceğini bilir.
3- Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
4- Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir.
5- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
6- Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahiptir.
7- Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır.
Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1- Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2- Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir.
3- İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
4- Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır.
5- Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
6- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7- Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 1- Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
3- Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
4- Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibidir.
Ders Kodu PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12
POLS101
POLS102
POLS201
POLS204
POLS205  ●
POLS206
POLS222
ECO321
POLS337
POLS305
POLS306
POLS348
POLS356
POLS401
POLS446
ECO 101, 102
MAN 102
HIST 101, 102
HSS 140
IT 105
MATH 103, 231
TUR 101, 102
ENG 101, 102, 201, 202
Bölüm seçmeli dersi
Tamamlayıcı seçmeli ders
Sosyal seçmeli
Serbest seçmeli ders

İlgili Dosyalar