Matematik Mühendisliği Lisans Programı

Matematik Mühendisliği Lisans Programı

Program Hakkında Genel Bilgiler
Kuruluş Bilgisi

Işık Üniversitesi Matematik Mühendisliği Programı, 2003 yılında açılmış ve aynı yılda öğrenci almıştır. İlk mezunlarını 2007 yılında vermiştir.

Kazanılan Derece ve Düzeyi

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere "Matematik Mühendisliği Lisans Diploması"
verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Işık Üniversitesi Matematik Mühendisliği programında öğrenim görmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YKS veya DGS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler (bkz. Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi).
Not: 2014 yılından itibaren bu programa öğrenci alınmamıştır.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Bir önlisans programını tamamlayan öğrenciler DGS sınavı ile merkezi yerleştirme kapsamında programa yerleştirilirler. Kurum içi veya kurum dışı lisans programlarından ise yatay geçiş yolu ile Işık Üniversitesi Matematik Mühendisliği programına kayıt yaptırabilirler. İlaveten hali hazırda Işık Üniversitesi lisans programlarında okuyan öğrenciler de çift anadal veya yandal uygulamaları ile Matematik Mühendisliği programı öğrencisi olabilirler.
Tüm uygulamalar "Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arası Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik", "Işık Üniversitesi Lisans Düzeyindeki Kurum İçi - Kurum Dışı - Yurt Dışı Programlar Arasında Yatay Geçiş Yapılması Esaslarına İlişkin Yönerge", "Işık Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi", "Işık Üniversitesi Yandal Yönergesi" hükümlerine göre yürütülür. Öğrencinin önceki kurumunda aldığı dersler ise Işık Üniversitesi Senatosu'nun not dönüşümüne ilişkin kararı uyarınca (bkz. Not Dönüşüm Tablosu) ilgili kurullar tarafından transfer edilir.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2.00
olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır (bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).

Program Tanımı

Matematik Mühendisliği Lisans Programı temel matematik, fizik, bilgisayar ve uygulamaları üzerine bir lisans eğitimi sunmaktadır.
Matematik Mühendisliği Programı temel ve uygulamalı matematik konularında öğrencilere sağlam bir altyapı vermeyi, analitik ve sayısal becerilerini geliştirmeyi, mühendislik formasyonu almış teknik, ekonomik ve sosyal olayları modelleyerek çözüm üreten ve sonuçlarını yorumlayabilen mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır
Programda yer alan temel meslek derslerinin tamamlanmasından sonra öğrenciler son iki dönemde ileri düzeyde matematik ve bilgisayar derslerinin yanı sıra  seçmeli olarak özel konulara yönelik dersler alır ve bir bitirme projesini tamamlarlar.
Matematik Mühendisliği lisans programı eğitimini tamamlayabilmek için en az 136 kredilik (240 AKTS) ders çalışması yapmak gerekmektedir.

Program Eğitim Amaçları
 • Temel ve uygulamalı matematik bilgisiyle mühendislik, ekonomi ve sosyal hayatta karşılaşılan olayların matematiksel modelini kurma ve modelini kurduğu problemlere çözümler üretme yetilerine sahip olup, ulusal ve ulaslararası kuruluşlarda iş bulur.
 • Matematik veya bilgi teknolojileri, ekonomi, işletme gibi ilgili alanlarda, lisansüstü çalışma yapmaya uygun altyapı ve yaşam boyu öğrenme bilinci ile lisansüstü ve mesleki eğitimler ile kendini geliştirir.
 • Matematiksel düşünme yeteneği, kendini sürekli geliştirme amacı, gerçek yaşamda karşılaştığı disiplinler arası problemlerin çözümünde matematiği kullanabilme,  dünyadaki paydaşları ile ortak bir dile sahip olma, etik değerleri özümseme, yaratıcı ve eleştirel düşünebilme, girişimci ve hayat boyu öğrenme becerileri ile toplumda önemli ve sorumlu görevler üstlenir.      
Program Çıktıları
 • Kalkülüs, doğrusal cebir, differansiyel denklemler, olasılık ve istatistik tekniklerini kullanarak problem çözme becerisine sahip olmak
 • Gerçek hayata dair problemleri kurabilecek, ifade ve analiz edebilecek matematik ve mekanik bilgisine sahip olmak
 • Differansiyel denklemler, elastikiyet teorisi ve akışkanlar mekaniği alanlarını içeren matematiğin ve mekaniğin temel alanları hakkında fikir sahibi olmak
 • Temel anlamda, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimler hakkında fikir sahibi olmak
 • Bilgisayar programı yazabilmek ve bunu problem çözümlerinde kullanabilmek
 • Problem çözümlerine matematiği uygulama becerisini gösterebilmek ve bu becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek
 • Sözlü ve yazılı araçlarla Türkçe ve İngilizce etkin iletişim kurabilmek; disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda, farklı görevlerde ve sorumluluk düzeylerinde çalışabilme yetisine sahip olmak
 • Hem bağımsız hem de bir çok alanlı takımın parçası olarak çalışabilme becerisini gösterebilmek
 • Hayat boyu öğrenme ihtiyacı gösterebilmek ve bu anlamada beceri kazanabilmek, zamanını iyi kullanabilmek
 • Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olmak, etik ve mesleki hayatın öneminin farkına varabilmek
Mezunların İstihdamı

Matematik Mühendisliği mezunları mühendislik, ekonomi ve hizmet sektörlerinde ortaya çıkan problemlerin modellenmesi, çözümlenmesi ve yorumlanması aşamalarında etkin rol almakta, veritabanı uygulamaları, finans, bankacılık, sigortacılık  gibi çeşitli alanlarda çalışabilmektedirler.  Lisansüstü eğitimlerine devam eden mezunlar akademik alanda da çalışmalarını sürdürebilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş

Programı başarı ile tamamlayanlar yüksek lisans programlarına ve mezuniyet genel not ortalamalarına göre, doktora programlarına başvurabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Matematik Mühendisliği programı Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği' nde belirtilen ölçme ve değerlendirme hükümlerini uygular.

Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, İngilizce

Adres ve İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Banu UZUN (Bölüm Başkanı) 444 07 99 / 7176, banu.uzun@isikun.edu.tr
Mehtap ARİ ALTAY (Bölüm Sekreteri) 444 07 99 - 7162, mehtap.altay@isikun.edu.tr, Fax: (0 216) 712 14 74

Uluslararası İşbirliği

ERASMUS+ (Lublin University of Technology, Polonya ile) programı (bkz.http://www.isikun.edu.tr/international/ )

1. Dönem
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
MATH101 Diferansiyel ve İntegral Hesap I 3 0 2 4 7
PHYS101 Genel Fizik I 3 0 0 3 5
ENG101 Akademik İngilizce I 3 0 0 3 5
IT101 Bilgisayara Giriş 2 0 2 3 5
ECO101 Ekonomiye Giriş I 3 0 0 3 6
PHYS103 Fizik Laboratuarı I 0 0 2 1 2
Dönem Kredi Toplamı 14 0 6 17 30
2. Dönem
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
MATH142 Ayrık Matematik 3 1 0 3 4
MATH101 MATH102 Diferansiyel ve Integral Hesap II 3 0 2 4 7
PHYS102 Genel Fizik II 3 0 0 3 5
ENG101 ENG102 Akademik İngilizce II 3 0 0 3 5
CSE101 Programlamaya Giriş 3 0 2 4 7
PHYS104 Fizik Laboratuarı II 0 0 2 1 2
Dönem Kredi Toplamı 15 1 6 18 30
3. Dönem
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
MATH101 MATH201 Diferansiyel ve İntegral Hesap III 3 0 2 4 7
MATH200 Lineer Cebir 3 0 0 3 5
MATH230 Olasılık 3 1 0 3 5
HIST101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 0 0 2 2
TUR101 Türkçe I 2 0 0 2 2
CSE112 Nesne Yönelimli Programlama 2 0 2 3 5
Dönem Kredi Toplamı 15 1 4 17 26
4. Dönem
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
MATH101 MATH220 Diferansiyel Denklemler 3 0 2 4 7
MATH201 MATH212 Karmaşık Analiz I 3 0 2 4 7
MATH252 Matematik Mühendisliğine Giriş 3 0 0 3 5
IT202 Veri Yapıları ve Algoritmaları 3 0 2 4 7
HIST102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 0 0 2 2
TUR102 Türkçe II 2 0 0 2 2
Dönem Kredi Toplamı 16 0 6 19 30
5. Dönem
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
MATH321 Kısmi Diferansiyel Denklemler 3 0 0 3 7
MATH200 IE301 Yöneylem Araştırmaları I 3 0 2 4 6
MATH_D2-I Bölüm İçi Seçmeli Ders 3 0 0 3 7
MATH_D2-II Bölüm İçi Seçmeli Ders 3 0 0 3 7
MATH_C-I Tamamlayıcı Seçmeli Ders 3 0 0 3 5
Dönem Kredi Toplamı 15 0 2 16 32
6. Dönem
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
MATH352 Esnekliğin Matematiksel Kuramı 3 0 0 3 5
MATH200 MATH302 Sayısal Yöntemler 3 0 0 3 5
MATH_HSS-I İTB Seçmeli Ders 3 0 0 3 5
MATH_D2-III Bölüm İçi Seçmeli Ders 3 0 0 3 7
MATH_C-II Tamamlayıcı Seçmeli Ders 3 0 0 3 5
MATH_F-I Serbest Seçmeli Ders 3 0 0 3 5
Dönem Kredi Toplamı 18 0 0 18 32
7. Dönem
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
MATH451 Akışkanın Matematiksel Kuramı 3 0 0 3 6
MATH201 EE361 Elektromanyetik Alan ve Dalgalar 3 0 2 4 7
MATH_D2-IV Bölüm İçi Seçmeli Ders 3 0 0 3 7
MATH_C-III Tamamlayıcı Seçmeli Ders 3 0 0 3 5
CSE_HSS-II İTB Seçmeli Ders 3 0 0 3 5
Dönem Kredi Toplamı 15 0 2 16 30
8. Dönem
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
MATH_D2-V Bölüm İçi Seçmeli Ders 3 0 0 3 7
MATH_D2-VI Bölüm İçi Seçmeli Ders 3 0 0 3 7
MATH_F-I Serbest Seçmeli Ders 3 0 0 3 5
MATH_HSS-III İTB Seçmeli Ders 3 0 0 3 5
MATH490 Proje 0 0 6 3 6
Dönem Kredi Toplamı 12 0 6 15 30
TOPLAM 136 240
Mesleki Seçmeli Dersler
Kod Adı T P L Kredi AKTS
MATH313 Karmaşık Analiz II 3 0 0 3 7
MATH323 Varyasyonlar Hesabı 3 0 0 3 7
MATH343 İleri Doğrusal Cebir 3 0 0 3 7
MATH427 İleri Sayısal Yöntemler 3 0 0 3 7
IT213 Internet ve Web Programlama 2 0 2 3 7
IT321 Yönetim Bilişim Sistemleri 3 0 0 3 7
IT407 Bilgisayar Ağlarının Temelleri 3 0 0 3 7
CSE415 Hesaplama Kuramı 3 0 0 3 7
MATH231 İstatistik I 3 0 0 3 7
MATH214 Matematiksel Analize Giriş 3 0 0 3 7
MATH322 Özel Fonksiyonlar 3 0 0 3 7
MATH452 Sürekli Ortamlar Mekaniğine Giriş 3 0 0 3 7
CSE312 Algoritma Analizi 3 1 0 3 7
CSE320 Veritabanları ve Uygulamaları 3 0 0 3 7

TYYÇ Matematik ve İstatistik Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) 6. Düzey (LİSANS Eğitimi)

PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10

Kuramsal
Olgusal

1-Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. x

Beceri

Bilişsel
Uygulamalı

1-Alanında edindiği bilgileri ortaöğretime uyarlar ve aktarır.
2-Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3-Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler.
4-Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir. x
5-Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.
6-Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

Yetkinlik

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
2-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
3-Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
4-Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar.
5-Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.

Yetkinlik

Öğrenme Yetkinliği

1-Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. x
2-Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
3-Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
4-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.

Yetkinlik

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2-Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
3-Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
4-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
5-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
6-Alanı ile ilgili sahip olduğu insan sağlığı ve çevre bilinci konularındaki bilgi birikimini toplum yararına kullanır.

Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranma ve katılma (Kalite kültürünün yerine) ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Ders Kodu PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ10

MATH101, MATH102

MATH142

 ○

MATH200

 ●

 ●

 ●

 ●

 ●

 ○

MATH201

 ○

MATH212

 ○

MATH214

MATH220

 ●

 ●

MATH230

●○

 ●

 ●

MATH231

 ○

MATH232

 ○

MATH252

MATH302

MATH313

MATH321, MATH322, MATH323, MATH324, MATH343, MATH352

MATH427

MATH441

 ●

MATH451, MATH452

 ●

 ●

MATH361

 ●

 ●

MATH490

 ●

 ●

 ●

MATH480-489, MATH491-499

IE301, EE360

IT101, CSE101, IE256, , CSE112, IT202

PHYS101, PHYS102

 ●

 ●

PHYS103

PHYS104

ECO101

ENG101, ENG102,TUR101,
TUR102, HIST101, HIST102

Serbest Seçmeli

İTB Seçmeli

Mesleki seçmeli

Tamamlayıcı seçmeli

İlgili Dosyalar