Eğitim Amaç ve Program Çıktıları

Eğitim Amaç ve Program Çıktıları

IŞIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMLARI

EĞİTİM AMAÇLARI


  1. Mühendislik veya ilgili alanlarda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlarda, inşaat mühendisi, araştırmacı veya yönetici olarak görev alırlar. 
  2. İnşaat mühendisliği veya ilgili alanlarda lisansüstü çalışmalarda yer alırlar.
  3. Toplumsal, mesleki ve ahlaki değerleri meslek yaşantılarında ve sosyal alanda gözeterek yaşadıkları topluma ve insanlığa katkı sunacakları sorumluluklar üstlenirler.  
IŞIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAM ÇIKTILARI


İnşaat Mühendisliği Program Çıktıları

1

a

Matematik, fen bilimleri ve İnşaat Mühendisliğine özgü konularda yeterli bilgi birikimi.

b

Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.

2

a

Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.

b

Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

3

a

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.

b

Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

4

a

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi.

b

Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

5

a

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama.

b

Deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

6

a

Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.

b

Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.

c

Bireysel çalışma becerisi.

7

a

Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi.

b

En az bir yabancı dil bilgisi.

c

Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama.

d

Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme.

e

Etkin sunum yapabilme.

f

Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

8

a

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık.

b

Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

9

a

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci.

9

b

Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

10

a

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.

b

Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık.

c

Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

11

a

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi

b

Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

İlgili Dosyalar