Ders Tanımları

CIVL1001 Computer Aided Technical Drawing Giriş. Mühendislikte tasarım süreçleri. Bilgisayar destekli tasarım ve teknik çizim. Serbest çizim. Mühendislik geometrisi. Çizim şekillerin temel elemanları. Boyut ve ölçek ilişkisi. Çok bakışlı çizim. Profil çizimi. Tek boyutlu çizimler, koordinatlarla çizim, sayfa boyutu komutları, çizim komutları, iki boyutlu çizim ve uygulamaları.
CIVL1102 Statics Temel ilkeler, skaler, vektör tipi büyüklükler, Newton yasaları, birimler, yer çekimi, yaklaşıklıklar. Kuvvet sistemleri: Kuvvet, kartezyen bileşenler. Moment ve kuvvet çifti. Kuvvetlerin bileşkesi. Üç boyutlu kuvvet sistemleri, denge. Yapılar: Düzlem Kafesler, düğüm noktası yöntemi, örnekler. Kesim yöntemi. Uzay kafes sistemleri. Yayılı yükler: Kütle merkezi. Bir boyutlu, iki boyutlu üç boyutlu cisimlerin kütle merkezi. Bileşik cisimler. Pappus teoremleri. Kirişler: Dış yükler, iç kuvvetler. Kablolar. Akışkan statiği. Sürtünme, kuru sürtünme, kamalar, vidalar, eğilebilir bantlar, frenler, yuvarlanma sürtünmesi. Virtüel iş. İş, denge. Potansiyel enerji ve kararlılık.
CIVL2002 Surveying Ölçme ve haritalama prensipleri. Ölçmenin temelleri. Nivelman. Mesafe ölçümü. Açıların ve doğrultuları ölçümü. Toplam istasyonlar ve teodolitler. Toplam istasyon uygulamaları. Poligon güzergahı ölçümleri. Uydu konumlama sistemleri. Topoğrafik ölçmeler ve haritalama. Coğrafi Bilgi Sistemleri. Uzaktan algılama ve uydu ölçmeleri.
CIVL2004 Geology 21. yüzyıldaki zorluklar. Dünya ve onun sistemi. Mineraller. Kayaçlar ve oluşum süreçleri, türleri. Yerküre malzemelerinin mekanizması. Depremler. Erozyon ve toprak hareketleri. Toprak kayması ve heyelanlar. Yeraltı suları. Nehirler. Okyanuslar. Buzullar ve permafrost oluşumu. Çöller. Uygulamalar.
CIVL2101 Strength of Materials I Tanımlar, temel ilkeler. Sınıflama, şekil değiştirme. Bünye teorisi. Hooke yasası. İç enerji. Yorulma. Mukavemet teorileri. Kesit tesirleri ve diyagramlar. Normal kuvvet. Normal kuvvette statikçe belirli ve belirsiz sistemler. Isı etkileri. Kesme kuvveti. Perçinli bileşimler. Dairesel kesitlerin burulması. Dairesel olmayan kesitlerin burulması. İnce cidarlı açık kesitlerin burulması. Mambran analojisi. Eylemsizlik momentleri. Simetrik ve simetrik olmayan eğilme. Eğri eksenli kirişler. Elastik olmayan eğilme. Bileşik kesitler. Kesmeli eğilme: Kirişlerde kayma gerilmeleri. Kayma merkezi. İnce cidarlI elemanlar.
CIVL2102 Strength of Materials II Bileşik mukavemet halleri. Bileşik eğilme. Gerilme ve şekil değiştirme dönüşümleri. Kesmeli eğilme. Kayma merkezi. Elastik eğri. Diferansiyel denklem yöntemi. Sınır koşulları. Mohr Yöntemi. Green Fonksiyonları. Elastik eğriye kesme kuvvetinin etkisi. Normal kuvvet ve eğilme. Çekirdek. Çekmeye dayanıksız malzemeler. İkinci mertebe teorisi. Eğilme ve burulma. Enerji yöntemleri. Enerjinin korunumu. Virtüel iş teoremi. Betti ve Castigliano teoremleri. Minimum ilkeleri. Elastik Stabilite. Euler halleri. Elastik limit ötesi burkulma. Çerçeveler. Eğri kirişler. Yaklaşık yöntemler. Rayleigh oranı.
CIVL2104 Dynamics Giriş. Parçacık kinematiği. Parçacık kinetiği: Kuvvet ve ivme.  İş ve enerji. Bir boyutlu hareket, Impuls ve momentum, Titreşim: Serbest, sönümlü, zorlanmış titreşimler. Merkezsel hareket. Uzay mekaniği. Konservatif kuvvetler. Enerjinin korunumu. Rijit cisim kinematiği. Rijit cisim kinetiği: Kuvvet ve ivme. İş ve enerji.

CIVL2201 Engineering Materials Atomik yapının tanımı. Atomik bağ çeşitleri ve atomik yapının karakteristik özellikleri. Atomik düzen ve kristal yapı. Birim hücrede kristal düzlemleri ve doğrultuları. Lineer ve düzlemsel tomik yoğunluk. Kristal bozuklukları, Malzemelerin mekanik özellikleri. Metaller, plastikler . Kireç taşı, Gipsum ve pozolan. Portland çimentosu ve agrega özellikleri. Yeni ve sertleşmiş beton özellikleri. Beton karışımı tasarımı. Yapım ve iyileştirme. Patlama sınıflamaları.
CIVL2910 Summer Practice I Altyapısı inşaat mühendisliğine uygun bir şantiyede en az 20 iş günü süreyle "şantiye" ile ilgili uygulamalı çalışma yapmak ve bu çalışmaları raporlamak amacıyla gerçekleştirilir. Yaz tatilinde yapılan bu çalışmaya ait bilgi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından belirlenen bir formata uygun şekilde rapor halinde sunulur. Yabancı öğrenciler ve/veya yurt dışında yapılan staj raporlarının dili İngilizcedir. Bu bir Geçti/Kaldı şeklinde değerlendirilen faaliyet olup öğrencilere harf notu verilmez.
CIVL3301 Structural Analysis I Yapı mühendisliği ve yapı sistemlerinin tanımlanması, genel varsayımlar, düzlem yapı sistemlerine örnekler, dış etkiler ve önemli özellikleri ile idealleştirilmeleri. Birleşik sistemlerde denge denklemlerinin etkin kullanımı  ve mesnet tepkilerinin kolay hesap yolları. Malzeme yönünden doğrusal olan sistemlerde yük – kesit zoru bağıntıları, kritik kesitlerin tanımı, kritik kesitlerdeki iç kuvvetlerin hesabı ve iç kuvvet diyagramlarının çizimi, ω tablolarının kullanılması. Yapı sistemlerinin hareketli yükler için hesabı, tesir çizgilerinin çizilmesi ve kullanılması.Şekildeğiştirmelerin ve yerdeğiştirmelerin Virtüel İş Teoremiyle  hesabı. Malzeme yönünden doğrusal olmayan elastik düzlem sistemlerin hesabına giriş. Basit yapı sistemlerinde serbest titreşim hesabı.
CIVL3302 Structural Analysis II Hiperstatik, düzlem yapı sistemlerinin dış yükler, sıcaklık değişimleri ve mesnet çökmeleri gibi değişik etkiler altında Kuvvet yöntemi ile çözümlenmesi ve elastik mesnet ve birleşimlerin göz önüne alınması. Kısaltma teoreminden yararlanarak şekildeğiştirmelerin ve yerdeğiştirmelerin hesaplanması. Çözümlemelerde alt sistem kullanma kavramı. Hareketli yükler etkisindeki statikçe belirsiz sistemlerin çözümlenmesi: Tesir çizgileri. En elverişsiz kesit zorlarını elde etmek için tesir çizgileri formlarının bulunması. Sadece dış yükler etkisindeki düğüm noktaları sabit sistemlerin çözümü için Açı Yöntemi. Açı Yöntemi ile düğüm noktaları hareketli sistemlerin hesabı. 
CIVL3304 Reinforced Concrete Beton ve çeliğin mekanik özellikleri. Betonarme elemanların normal kuvvet, kesme kuvveti, moment altındaki davranışı ve tasarımı, taşıma gücü hesabı. Döşeme tasarımı Türk Deprem Yönetmeliği ve betonarme yapıları standardına giriş, TS500.
CIVL3401 Earthworks and Railway Engineering Demiryolu mühendisliğine giriş. Çekiş-direnim. Geometrik ve fiziksel standartlar. Eğimler. Güzergah tasarımı. Kurbalar, dever ve geçiş eğrileri. Hat kapasitesi. Üstyapı ve üstyapının imalatı ve bakımı. Toprak İşleri ile ilgili genel bilgiler. Yarma ve dolgu alanları ve hacimleri. Kütleler diyagramı. Genel yöntem ve Bruckner Yöntemi ile optimum toprak dağıtımı. Kazı yöntemleri. Kazı ve taşıma araçları.
CIVL3402 Highway Engineering Ulaştırma ile ilgili temel kavramlar. Ulaştırma türleri ve sosyo-ekonomik gelişme. Ulaştırmanın çevresel etkileri. Fizibilite çalışmaları. Hizmet düzeyi ve kapasite. İnsan ve taşıt özellikler. Karayolu geometrik tasarımı. Plan çizimi. Boykesit çizimi. Düşey dönemeç tasarımı. Yatay dönemeç tasarımı. Dever tasarımı. Birleştirme eğrisi tasarımı. Enkesit çizimi. Kavşaklar. Karayollarında drenaj.
CIVL3501 Soil Mechanics Zemin mekaniğine giriş. Üç bileşenli bir malzeme olarak zemin. Dane dağılım eğrisi (elek analizi ve hidrometre deneyi). Atterberg ve kıvam limitleri . Zeminlerin sınıflandırılması (USC sistemi). Zemin sıkıştırma. Zeminlerde kılcallık etkisi. Hidrolik geçirgenlik. Darcy yasası. Laplace denklemi ve akış ağları. Gözenek suyu basıncı ve net gerilim. Zeminlerin mukavemet özellikleri. Mohr dairesi. Oturma (konsolidasyon). Terzaghi'nin bir boyutlu oturma (konsolidasyon) kuramı. Şev dengesi.
CIVL3502 Foundation Engineering Giriş. İnşaat mühendisliğinde temeller. Performans şartları. Zemin mekaniği tekrarı. Yüzeysel temeller: tekil temeller, radye temeller, taşıma kapasitesi. Derin temeller: kazıklar, kazık grupları, kesonlar, kirişli kazıklar, eksenel yük kapasitesi, yatay yük kapasitesi. İstinat yapıları: yatay toprak basıncı, ankastre istinat duvarları, palplanş duvarlar.
CIVL3601 Fluid Mechanics and Hydraulics Akışkanlar mekaniği ve hidroliğe giriş. Akışkanların özellikleri ve statiği. Bernoulli denklemi. Akışkan kinematiği. Reynolds taşınım kuramı ve kütlenin korunumu. Momentumun korunumu. Enerjinin korunumu. Potansiyel akışlar. Ağdalı akışlar. Navier-Stokes denklemleri. Boyut analizi ve modelleme. Boru akışları ve boru ağları. Açık kanal hidroliği.
CIVL3701 Construction Management and Site Techniques Yapı İşletmesine giriş; İnşaat sektörüne genel bakış; Proje teslim yöntemleri; Yapı işletmesinin fonksiyonları – (1) Planlama ve tasarım, (2) İnşaat; Bina Bilgi Modellemesinin Yapım Yönetimi'ne entegrasyonu; Şantiye yerleşimi: Saha yerleşim planı, İş Makinaları; İş sağlığı ve Güvenliği; Maliyet tahmini; İnşaat projeleri için planlama teknikleri.
CIVL3910 Summer Practice II Altyapısı inşaat mühendisliğine uygun bir proje ofisinde en az 20 iş günü süreyle inşaat müh. ile ilgili projelerde çalışma yapmak ve bu çalışmaları raporlamak amacıyla gerçekleştirilir. Yaz tatilinde yapılan bu çalışmaya ait bilgi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından belirlenen bir formata uygun şekilde rapor halinde sunulur. Yabancı öğrenciler ve/veya yurt dışında yapılan staj raporlarının dili İngilizcedir. Bu bir Geçti/Kaldı şeklinde değerlendirilen faaliyet olup öğrencilere harf notu verilmez.
CIVL4151 Theory of Elastic Stability Stabiliteye giriş. Ayrık modeller (rijit çubuklar ve yaylar). Verilen yük düzeyinde farklı denge konumları. Geometrik nonlinearite. Pre-buckling kavramı, Lineer burkulma analizi. Dallanma kavramı. Dallanma noktaları. Simetrik, antisimetrik dallanma. Enerji ilkesi. Potansiyel enerji. Post buckling kavramı. Stabilite analizinde dinamik yöntemler. Değişim yöntemleri. Rayleigh-Ritz and Galerkin yöntemleri ile yaklaşık çözümler. Kirişlerin stabilitesi. Sistemlerin diferansiyel denklemlerinin elde edilişi, sınır koşulları. Sürekli sistemler için değişim yöntemleri. Kirişlerin yanal stabilitesi. Rijit ayrık sistemler. Kiriş- kolon sistemleri. Çerçeve ve plak burkulması.
CIVL4152 Vibration Theory Yük ve yapı sistemlerinin dinamik karakteristikleri, Ayrık parametreli sistemler, TSD sistemlerin serbest ve zorlanmış titreşimleri, Sönümlü sistemler, Titreşim ölçen ve kaydeden aygıtlar, Titreşim izolasyonu, TSD sistemlerin deprem yer hareketine vereceği yanıtın belirlenmesi, Sayısal hesap yöntemleri, Davranış spektrumları, ÇSD sistemler, Serbest titreşim periyotları ve modları, Zorlanmış titreşimler ve mod süperpozisyonu yöntemi, ÇSD sistemlerin deprem yer hareketine vereceği yanıtın belirlenmesi, Düşey ekseni etrafında burulma yapabilen yapı sistemleri, Modal birleştirme yöntemleri, Mod biçimleri ve serbest titreşim frekanslarının sayısal olarak belirlenmesi, Rayleigh yöntemi, Newmark yöntemi, Yayılı kütleli sistemleri.
CIVL4153 Theory of Elasticity Gerilme ve şekil değiştirme analizi. Uygunluk koşulları. Düzlem elastisitenin genel teorisi. Düzlem gerilme. Düzlem şekil değiştirme. Kartezyen koordinatlarda çözüm. Gerilme fonksiyonları Airy gerilme fonksiyonu. Sınır koşulları. Polinomlarla çözüm. Biharmonik fonksiyonlar. Uygulamalar. Fourier serileri ile çözüm. Polar koordinatlarla çözüm. Kompleks fonksiyonlarla çözüm. Üç boyutlu elastisite. Saint Venant burulması. Eğilme teorisi.
CIVL4154 Theory of Plasticity Katılar mekaniğini anımsatma. Gerilme- şekil değiştirme bağıntıları , Plastisite teorilerine giriş ve karşılaştırmalar . Akma kriterleri ve orantılılık sınırı ötesinde malzemenin genel davranışları. Plastik akma ve yaklaşık teoriler. Eğilme . Burulma. Düzlem gerilme ve şekil değiştirme problemleri, İzotropik pekleşme gösteren malzemelerde plastisite. Kinematik pekleşme ve zamana bağlılık. Kristal kaymaya dayanan teoriler. Plastik tasarıma giriş. Değişim teoremleri. Örnekler, Muhendislik uygulamaları .
CIVL4155 Numerical Analysis Sayısal Yöntemlerin tanımı ve özellikle mühendislik uygulamalarındaki kullanımının açıklanması. Sayısal yöntemlerde hata analizi, analitik çözümler, lineer ve lineer olmayan denklem sistemi çözümleri, yaklaşım yöntemleri, interpolasyon, lineer regresyon, sayısal integrasyon
CIVL4158 Continium Mechanics Sürekli Ortamlar Mekaniğine giriş.Tansör analizi. Şekil değiştirme. Şekil değiştirme değişmezleri. Uygunluk koşulları. Motion: Maddesel türev, hız ve ivme. Kütle, momentum, momentumun momenti. Energy. Sürekli ortamların temel aksiyomları. Objektivite ilkesi. Gerilme: Gerilme hipotezi, gerilme tansörü. Asal gerilmeler. Hareket denklemleri. Sürekli Ortamların Termodinamiği: Enerjinin korunumu ilkesi. Entropi kavramı. Termodinamik ve mekanik denge. Bünye Teorisi: Aksiyomlar.Termomekanik malzemeler. Hiperelastik cisimler. Elastik cisimler. İzotrop elastik cisimler. Anizotrop elastik cisimler. Stokes akışkanı. Thermoelasticity. İzotropicTermoelastisite.
CIVL4251 Building Materials Yapı-Malzeme-Tasarım ilişkileri. Yapı malzemelerinin temel özellikleri. Bağlayıcı malzemeler, agregalar, beton, yapı taşları, seramik, cam, ahşap, plastik, metal, alçı, asbestli çimento, bitüm, kerpiç, boyalar ve koruyucular. İşlevsel yapı malzemeleri, ısı tutucu, ses tutucu-yutucu malzeme. Su ve buhar yalıtım malzemeleri. Duvar çekirdeği ile iç ve dış kaplamalar. Döşeme ve altlık malzemeleri, tavan kaplamaları. Çatı örtü malzemeleri. Malzeme Laboratuvarında mekanik ve fiziksel malzeme deneyleri, öğrencilerin deney ve analiz çalışmaları, malzeme arşivinde malzeme türlerini tanıma çalışmaları ve değerlendirmeler.
CIVL4252 Insulation and Protection of Buildings Yapıların yalıtımı ve korunmasının önemi, ısı iletimi, iklimsel konfor, ısı kazanç ve kayıplarıları, bina dış kabuğunda ısı akımı ve kesit tayini, ısıl eylemsizlik, ısı depolama-soğuma, ısı köprüleri, ısıl genleşme, ısı yalıtım malzemeleri, su buharı akımı, yoğuşma ve buharlaşma, terleme ve kondansasyon kontrolü, yapıyı etkileyen sular, yüzey gerilimi, kılcallık ve basınçlı su geçirimliliği, donatı korozyonu, su yalıtım malzemeleri ve uygulama detayları, sesin yayılması, gürültü kontrolü, hava etkili sese karşı yalıtım, darbe etkili sese karşı yalıtım, oda akustiği
CIVL4253 Durability of Concrete Betonun boşluk yapısı, boşluk ve su arasında ilişkiler, taşıma mekanizmaları. çevre etki dereceleri, kimyasal etkilerin belirlenmesi, fiziksel etkilerin belirlenmesi. Betonun donma-çözülme direnci, çatlak oluşumu, buz çözücü bileşikler, minimum koşullar. Donatı korozyonu mekanizması, korozyondan korunma, etki parametreleri, karbonatlaşma uyarılı korozyon direnci için minimum koşullar. Betonda kimyasal etkime, asit etkimesi, alkali etkimesi, minimum koşullar. Atmosfer etkisi ve renk solması, çiçeklenme, biyolojik etki. Dürabilite performans deneyleri. Dürabiliteye göre tasarım yöntemleri. Betonarme yapıların bakımı.
CIVL4254  Concrete Roads Beton yollar. Beton yolların üstünlükleri. Yüzey özellikleri. Beton yollarda kullanılan malzemeler. Çevre koşulları. Betonun fiziksel özellikleri. Yeni malzemeler. Betonun bileşenleri. Tasarım. Üst yapı tasarımı. Beton yolların yapımı. Beton yolların bakımı. Beton yollardaki gelişmeler. Birleşmiş Krallık ve ABD gibi ülkelerden örnekler. Genel tekrar.

CIVL4255 Advanced Concrete Technology Beton konusundaki bilgilerin tekrarı ve giriş. Beton üretim teknikleri. Kalite kontrolü. Yüksek mukavemetli beton karışımı tasarımı. Betonun katkı maddeleri. Hazır beton karışımları. Tahribatsız deneyler. Pompalanmış beton. Sıcak hava koşullarında beton dökme. Soğuk hava koşullarında beton dökme. Su altında beton. Vakumlu beton Hafif beton.
CIVL4301 Steel Structures  Çeliğin malzeme özellikleri. Çelik yapıların davranışı. Çelik yapıların tasarım yöntemleri. Bulonlu ve kaynaklı birleşimler. Çekme elemanları. Basınç elemanları. Kirişler. Kiriş-kolon. Çelik yapılarda birleşim tipleri ve birleşim davranışı. Yönetmelikler
CIVL4351 Advanced Reinforced Concrete Türk yapı yönetmeliklerine göre döşeme davranış ve tasarımı. Narin kolonların davranışı ve tasarımı Ön boyutlandırma. Depreme dayanıklı yapı tasarımı. Sonlu elemanlar yazılımı kullanılarak betonarme elemanların ve yapıların hesaba dayalı modellemesinin temel bilgisi. Binaların tasarım ve analizi. Türk sismik yönetmeliği ve Türk betonarme yapılar yönetmeliği, TS500.
CIVL4352 Earthquake Resistant Design of Structures Deprem oluşum teorileri; Faylar, Faylanma ve plaka tektoniği; Deprem dalgaları; Büyüklük ve şiddet; Deprem yer hareketinin ölçülmesi; Deprem yer hareketi; Deprem yanıt spektrumları; Serbest ve zorlanmış titreşim; Tek ve çok serbestlik dereceli sistemlerin yanıtları; Yanıt spektrumu yöntemi; Modal birleştirme; Yapı elemanlarının ve birleşim noktalarının deprem davranışı; Plastik mafsallar; Kapasiteye dayalı tasarım; Depreme dayanıklı yapı tasarımı ilkeleri; Deprem yönetmelikleri; Limit durumlar; Süneklik kavramı; Eşdeğer deprem yükü yöntemi; Modal çözümleme; Dinamik çözümleme; Deprem hasarları ve hasar çeşitleri; Hasarın belirlenmesi ve değerlendirilmesi; Yapıların onarım ve güçlendirme teknikleri; Yapısal performansın değerlendirilmesi ve yapısal güvenlik.
CIVL4353 Advanced Steel Structures Türk ve Amerikan yapı yönetmeliklerine göre çelik çaprazlı ve moment çerçevelerin tasarımı. Ön boyutlandırma esasları. Depreme dayanıklı yapı tasarımı. Sonlu elemanlar yazılımı kullanılarak çelik elemanların ve yapıların hesaba dayalı modellemesinin temel bilgisi. Yapılarda rüzgar etkileri, Binaların tasarım ve analizi. Türk ve Amerikan yönetmelikleri.
CIVL4354 Prestressed Concrete Giriş ve tarihçe, Malzeme, Öngerme yöntemleri, İlk ve ard germe, Gerilme kayıpları, Analiz yöntemleri, Basit eğilme etkisinde izostatik kirişlerin davranışı, Emniyet gerilmeleri,Öngerilmeli kirişin taşıma gücü, Tam ve sınırlı öngerme, kompozit kirişler, Öngerilmel kiriş tasarımı, Ön ve nihai boyutlandırma, Kayma hesabı, kayma donatısı hesabı, Burulma etkisi, Aderans, adreans ve aktarma boyları, Sehim ve çatlak kontrolü, Momenteğrilik ilişkisi, Sürekli kirişler, Basınç elemanları, Çekme elemanları, Dairesel öngerme, Öngerilmeli plaklar
CIVL4356 Fire Safety of Structures  I. Tarihçe, Tanımlar, II. Özellikler, III. Yapı malzemelerinin ve yapı metallerinin yangında davranışı, IV. Yangın Analiz Modelleri, V. Yangın Yükü, VI. Isı Hızı, VII. Sıcaklık-Zaman Değişimi, VIII. Betonarme ve çelik yapılarda yangına dayanıklı boyutlandırma, IX. Yangın yalıtımı hesap ve yöntemleri , X. Binaların tahliye edilebilirliği
CIVL4451 Traffic Engineering Introduction to traffic engineering. Traffic flow properties. Macroscopic and microscopic traffic flow parameters. Traffic flow models and fundamental diagrams. Change of supply-demand. Intersection types and characteristics. Signalized intersection analysis with Webster method, cycle length and delay calculation
CIVL4452 Traffic Management Basics of traffic engineering. Traffic flow characteristics. Intersection signal control design. Determination of saturation flow rate. Optimum cycle time calculation for signal control. Queueing theory, average and maximum delay calculation, average and maximum queue length calculation, drawing arrivals-departures graphics for deterministic queue model. Intersection geometric design. The Hierarchy of Intersection Control. Elements of Intersection Design and Layout. Planning, Design and Operation of Streets and Arterials
CIVL4453 Urban Transportation Planning Modes of urban transportation. Urban transportation problems and solution methods. Four step model in urban transportation planning. Transportation and the environment relationship. Transportation planning, accessibility and mobility terms.
CIVL4454 Pavement Engineering Giriş. Karayolu kaplamalarının çeşitleri. Zeminler. Drenaj. Trafiğin özellikleri ve yapısı. Asfalt kaplamalar: standartlar, kum çakıl katılması, karıştırma ve inşaat, malzeme karakterizasyonu ve yük analizi. Beton kaplamalar: standartlar, kum çakıl katılması, karıştırma ve inşaat, malzeme karakterizasyonu ve yük analizi. Havaalanı yol kaplamaları. Yol kaplamalarının bakımı. Kaplama yönetim sistemi.
CIVL4455 Railway Track Engineering Giriş. Demiryolu mühendisliğinde üst yapı. Geleneksel demiryolu yapımı. Modern çelik yapımı işlemleri. Demiryollarını işlevselliği. Standart demiryolu kesitleri. Ray bağlantıları. Ray bağlantılarında çıkan problemler. Yaylı ve destekli bileşimler. Travers yoğunluğu ve aralığı. Ray ve travers bağlantıları. Demiryolu eğrileri. Eğriliklerin ve kurbaların yarıçapları ve derecesi. Geçiş makasları. Makas ve geçişlerin değerlendirmesi ve bakımı. Balast profilleri, kesitler ve yatakların yüksekliği. Rayların kaynaklanması. Uzun kaynaklı yaylar. Geleneksel ve elle üst yapı bakımı. Üst yapı bakımının planlanması. Planlama sistemi. Üst yapı yenilemesi.
CIVL4456 Tunnel Engineering Tünel mühendisliğine giriş, Gabari ve eğimler, Saha etüdleri (jeolojik, jeofizik etüdler), Tünel stabilizasyonu ve boykesit, Galeriler, şaftlar ve destekleme yöntemleri, Tek aşamalı yöntemler (İngiliz-Avusturya yöntemleri), Çok aşamalı yöntemler (Belçika, Alman yöntemleri), Yumuşak zemin tünelleri, Kaya tüneller ve sorunlu zemin tünelleri, Aç-kapa tüneller, Tünel delme makinaları (TBM), Yeni Avusturya Yöntemi ve genel özellikleri, Derin su tüp tünelleri, Tünel havalandırması, su geliri hesabı, mikro tüneller, Tünellerin servis, işletme ve bakımı.
CIVL4457 Environmental Impacts of Transportation Enerji kullanımı ve ulaştırma kaynaklı hava kirliliği, -Trafikten kaynaklanan gürültü kirliliği, -Ulaştırmada alan kullanımı, -Trafik tıkanıklığı, -İklim değişimi, -Trafik kazaları, -Taşıt üretimi sırasında oluşan etkiler, -Taşıt bakım ve imhası sırasında oluşan etkiler, -Yol inşası sırasında oluşan etkiler, ulaştırma türlerinin bu etkiler açısından farklılıkları, -Birim trafiğe düşen çevresel etki maliyetlerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, -Çevresel etkilerin azaltılması için önlemler.
CIVL4551 Deep Excavations and Retaining Structures Derin kazılar için dayanma yapısı sistemleri. Yanal toprak basıncı teorileri. İstinat Yapılarının stabilite analizleri. Ankrajlarda yük transfer mekanizması ve ankrajların test edilmesi. Ankrajlı perdelerde düzlem şekil değiştirme problemleri ve müsaade edilebilir gerilme seviyeleri. Civar zeminlerde meydana gelebilecek yatay ve düşey hareketler. Dayanma yapılarında göçme tipleri. Bulamaç hendeği yöntemi. Toprak zemin ve kaya ortamlarında şevli kazılar. Derin kazıların izlenmesi. Zemin Çivisi sistemleri ve tasarımı. Dayanma yapılarının ve derin kazıların sayısal analizi.

CIVL4552 Application of Geosynthetics in Civil Engineering Giriş. Geosentetiklerin özellik ve fonksiyonları. Geosentetiklerin inşaat mühendisliğinin alanlarında kullanımı. Geosentetiklerin kullanım ve tasarımında dikkat edilmesi gereken hususlar. Geosentetik kullanımında uyulması gereken yönetmelik ve şartnameler.
CIVL4554 Introduction to Environmental Geotechnics Çevre geoteknolojisine giriş. Atıkların oluşumu. Katı atıklarla ilgili standartlar ve yasal düzenlemeler. Atıkların ve zeminlerin geoteknik indeks özellikleri, hidrolik geçirgenlik, mukavemet ve sıkışma özellikleri. Zemin ve katı atıkların kompaksiyonu ve oturması. Katı atık depolama sahaları ve geoteknik tasarımı. Mevcut katı atık depolama sahalarının iyileştirmesi ve stabilizasyonu. Geosentetikler. Geosentetikli dayanma yapıları ve yolatı dolguları. Uygulamadan örnekler. Atık malzemesi olan uçucu kül ve çeşitli kimyasal malzemeler ile yapılan zemin iyileştirmesi.
CIVL4555 In-situ Testing and Evaluation Zemin Sondajları ve Numune Alınması. Standart Penetrasyon Deneyi. Koni Penetrasyon Deneyi. Dinamik Sonda ve Diğer Sondalama Deneyleri. Plaka Yükleme Deneyi. Arazi Birim Hacim Tayini ve Arazi CBR Deneyi. Arazi Vane Deneyi, Pressiyometre Deneyi, Dilatometre Deneyi. Arazi Geçirimlilik Deneyleri ve Boşluk Suyu Basıncı Ölçümleri. Arazi Deneyleri İle Zemin Dinamik Özelliklerinin Belirlenmesi. Geoteknik Mühendisliğinde Küçük Genlikli Titreşim Ölçümleri. Arazi Gerilme ve Deformasyon Ölçümleri
CIVL4651 Hydrology and Water Resources Hidroloji ve su kaynaklarına giriş. Hidrolojik süreçler. Atmosfer suları: yağmur, buharlaşma, yoğunlaşma, sızma. Yeraltı akışları. Yüzey akışları. Akış ölçme teknikleri ve veri analizi. Hidrograf analizi. Birim hidrograf. Hidrolojide istatiksel yöntemler.
CIVL4652 Introduction to Coastal Engineering Giriş. Kıyı hattı, dalgalar, akıntılar. Akışkanlar mekaniğinin temelleri. Airy su dalgası kuramı. Airy su dalgası probleminin çözümü. Dalga kinematiği ve dinamiği. Dalgaların yol açtığı basınç. Dalga dönüşümü: dalga sapması, yansıması, kabarması. Dalga oluşumu ve tahmini. Su dalgası tayfı. Okyanus dalgalarının zaman serisi analizi. Okyanus hidrodinamiğinin rassal analizi. Dalga kuvvetleri. Yığma taş dalgakıranlar. Yüzen dalgakıranlar. Denge kumsal eğrileri, kapanma derinliği. Sahil kum dolgusu tasarımı.

CIVL4653 Introduction to Computational Fluid Dynamics Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiğine giriş ve temel akışkanlar mekaniği kavram ve denklemleri, veri işleme yöntemleri, panel metotları, ayrıklaştırma yöntemleri, kararlılık, kesme hatası, tutarlılık, yakınsaklık, algoritma tipleri, kısmi diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması ve sonlu farklar metodu, parabolik, eliptik, hiperbolik kısmi diferansiyel denklem sayısal çözümleri, sınır koşulları, başlangıç koşulları, sonlu hacim metodu, RANS denklemleri, türbülans modellerine giriş, sayısal ağ örgüleri, ağ örgüsü oluşturulması, ağdan bağımsızlık, HAD ile akış alanı çözümleri: dış akışlar, kapalı akışlar, duvar cidarı, ayrılmalı akışlar, zamana bağlı akışlar ve girdap salınımı
CIVL4654 Coastal Structures and Harbours Overview of coastal and port engineering. Sea waves. Wave characteristics and wave classification. Wave theories. Wave forecasting methods. Effects of shoreline water. Wave energy and wave forces. Littoral transport and beach erosion. Coastal protection methods. Rubble-mound breakwaters. Vertical breakwaters. General characteristic of ports. Planning principles of ports. Optimum port capacity evaluation. Unitized cargo systems of ports. Wharfs and piers.
CIVL4655 Design of Water Supply and Sewer Systems Nüfus Tahmin Yöntemleri, Su ihtiyacının belirlenmesi, Arz-talep Eğrisi, Yeraltı-yüzeysel su kaynakları, Su Alma Yapıları, İsale Hatları, Pompa İstasyonları, Hazneler, İçmesuyu Şebekeleri, Tasarımı ve (Course Description) Bilgisayar Uygulamaları, Kullanılan Borular, Vanalar, Boruların Döşenmesi, Kazısız İnşa Teknikleri, Kayıp ve Kaçaklar, Kanalizasyon Sistemleri, Debi Hesabı, Şebekelerinin Tasarımı ve Bilgisayar Uygulamaları, Boruların Döşenmesi, Kazısız İnşa Teknikleri, Bacalar, Dolu Savaklar, Ters Sifonlar ve Geciktirme Hazneleri, Şebekelerin İşletilmesi
CIVL4751 Contract Management İnşaat sözleşmelerine giriş. Sözleşme dokümanları. Uluslararası Sözleşmelerde Hukuk Seçimi. Genel ve Özel Koşullar. Tanımlar. Sözleşme Dokümanlarının Yorumlanması. Şartnameler. Değişiklikler. Gecikmeler. Hızlandırma ve Üretkenlik Kayıpları. Gecikmelerin Sonuçları ve Tarafların Tazminat Talepleri. Saha Koşulları. Tasarım Yükümlülüğü. Mücbir Sebepler. İstisnai Hava Koşulları. Sözleşmenin Feshedilmesi. Sözleşmenin Sona Ermesi. Bildirim Yükümlülükleri. Kayıtlar. Yasal Kanıtlar.
CIVL4752 Special Topics: Construction Case Studies Örnek olay analizi. Uluslararası inşaat firmalarından yapı tasarım-inşaat ve işletme örnek olayları. İnşaat proje yönetimi örnek olayları. İnşaat endüstrisinde sürdürülebilir gelişme. Çevresel analiz. Mevcut ve geliştirilen yapı tasarım ve inşaat teknolojileri. Modern tasarım ve inşaat yöntemleri. Tasarım yöntemlerinin ve proje yönetiminin uygulanması. İnşaat, cephe ve yapı mühendisliklerinde gelişmeler.
CIVL4753 Construction Project Risk Management İnşaat projelerinde risk yönetimine giriş. İnşaat projelerinde risk yönetim sürecine genel bakış. Paydaş yönetimi. Risklerin tanımlanması ve sınıflandırılması. Riskin etkisinin ve şiddetinin ölçülmesi. Nitel ve nicel risk analiz yöntemleri. Risk azaltma stratejileri. Risk yönetim planının izlenmesi ve denetlenmesi.
CIVL4754 Green Building and Certification Systems Yeşil Binalara Giriş. Yeşil Bina projelerine genel bakış. Yeşil Bina projelerinin riskleri ve faydaları. Yeşil Bina proje teslim sürecindeki maliyetler ve temel nedenleri. Yeşil Bina proje yönetimi. Yeşil Bina Malzemeleri: Sertifikasyon Sistemleri ve Standartlar. Uluslararası Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemleri. LEED Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemi'nin incelenmesi.
CIVL4755 Juridical Aspects of Constructions Management Ticari İşletme ve Tacir,Ticaret Unvanı,İşletme Adı ve Ticaret Sicili, Haksız Rekabet, Kıymetli Evraklar, Kıymetli Evrakın Devir Şekilleri, Kıymetli Evrakta Soyutluk İlkesi ve Borçlunun Def'ileri, Kambiyo Senetleri (Poliçe ve Bono=Emre Muharrer Senet),Çek (Tanım ve Özellikleri), Çekte Ödeme ve Sonuçları Ticaret Şirketleri (Tanım ve Özellikler), Kollektif, Komandit ve Limited Şirketler, Anonim Şirketlerin Tanım ve Özellikleri, Anonim Şirketlerin Organları, Halka Açık Anonim Şirketler
CIVL4851 Special Topics in Structural Analysis Lisans eğitimi düzeyinde üç aşamalı bir çalışmanın öngörüldüğü Yapı Statiği derslerinin genel amacı, yapı sistemlerini tanımak ve bu sistemlerin dış etkiler altındaki davranışlarını iç kuvvet dağılımları, şekil ve yerdeğiştirme hesaplarıyla sayısal olarak elde etmektir. Bu öğretinin üçüncü aşaması olan Yapısal Çözümlemede Özel Konular dersi Yerdeğiştirme ve Kuvvet Yöntemlerinin genelleştirilmesi, yatay yükler için yaklaşık yöntemler, Matris Yerdeğiştirme Yöntemi ve DC2B, SAP2000 gibi mevcut bazı bilgisayar programlarının kullanımlarına giriş gibi konuları kapsamaktadır.
CIVL4852  Special Topics in Engineering Mechanics Malzeme özellikleri: Elastik, viskoelastik, plastik malzemeler. Genel çubuk teorileri, Çubuk teorisinde özel konular: Burulmada özel problemler, Mambran analojisi, üniform olmayan burulma. Eğilmede özel problemler. eğri eksenli çubuklarda eğilme, Hooke yasasına uymayan çubuklarda eğilme. Bileşik mukavemet problemleri. Elasto-kinetik. Dinamik etkiler, elastik sistemlerin titreşimi, ayrık ve sürekli sistemlerin titreşim problemleri.
CIVL4853 Special Topics: Computer Aided Structural Analysis Sap2000 yapı analiz programı, koordinat eksenleri, malzeme tanımı, yük tanımı hesaplanması ve atanması, çelik ve betonarme taşıyıcı sistem modellenmesi, tasarımı ve analizi, temel tasarımı
CIVL4902 Graduation Design Project Bu derste ihtiyacı karşılayacak bir sistemin bileşeni veya süreci tasarlama uygulaması yapılmaktadır. Bu (genellikle) iterativ bir karar verme süreci olup temel bilimler, matematik ve mühendislik bilgilerinden yararlanarak kaynakları belirlenen amaca ulaşmak için optimal olarak kullanmayı amaçlar. Tasarım süreci; amacın ve kriterlerin belirlenmesi, sentez, analiz, kontrüksiyon, test ve geliştirme aşamalarından oluşur. Dersin hedeflenen amacına ulaşabilmesi için aşağıdakilerin çoğunluğunun gerçekleştirilmelidir: • Öğrencinin yaratıcılığının geliştirilmesi çalışmaya yansıtılması, • Ucu açık problemlerin kullanılması, • Tasarım metodolojisinin kullanılması ve geliştirilmesi, • Tasarım problemlerinin ve spesifikasyonlarının tanımlanması, • Değişik çözümlerin dikkate alınması, • Fizibilite çalışmaları ve detaylı sistem tanımlamaları.Bunların yanı sıra çalışmada, ekonomik faktörler, güvenilirlik, emniyet, estetik, etik ve sosyal etki gibi gerçekçi sınırlamalar da dikkate alınır. Proje raporunda tasarlanan sisteme ait teknik resimler ile, öğrenci başına uygun sayıda komponent imalat resimleri de istenir. Çalışma süresince fikri haklar, inovasyon, mühendislik standartları, sürdürülebilir kalkınma ve girişimcilik konularında bilgilendirme yapılır.
ENGR4901 Introduction to Design Projects Mühendislik proje ve risk yönetimi, fizibilite analizi. Proje teklifi hazırlama. Disiplinler arası takım çalışması. Çağın sorunları için mühendislik çözümlerinin sosyal, çevresel, etik, hukuksal boyutları hakkında örnekler. Girişimcilik ve yenilikçilik uygulamalarından örnekler. Yaygın olarak kullanılan mühendislik standartları.

İlgili Dosyalar