Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı

Hakkında Programın Amacı:

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programının amacı, Tıp ve sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında bilimsel araştırmalardan elde edilen bulguların derlenmesi, düzenlenmesi ve araştırmacıların hizmetine sunulması konularında ihtiyaç duyulan sağlık elemanını yetiştirmektir. Öğrenciler, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı ile ilgili bilgilerin yanı sıra sağlık yöneticiliğine özgü temel bilgileri de aldığından, zaman içinde başarıları ölçüsünde ve kendilerini geliştirmelerine bağlı olarak daha üst kademelere de yükselebileceklerdir. Bu programın öğretim dili Türkçe'dir.

Eğitimin İçeriği:

Tıbbi sekreterler, günümüzde gelişim gösteren sağlık kuruluşları için önemli ve zorunlu elemanlar haline gelmişlerdir. Sektörün bu önemli ihtiyacını karşılayan programımızın bu doğrultudaki misyonu da, bilgi, beceri ve donanım üstünlüğü kazanmış tıbbi sekreterlerin yetiştirilmesinde öncü rolü üstlenmek ve sürdürmektir. Sağlık sektörünün beklentileri ve ihtiyacı doğrultusunda yaşam boyu gelişme eğilimi gösteren, farklılık yaratan ve alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip tıbbi sekreterleri yetiştirmeye yönelik eğitim sağlamaktadır. Mesleki bilgi ve becerilerin yanı sıra etkin iletişim kurma, ekip içerisinde çalışabilme, sorunları fark edebilme ve çözme yeteneği kazandırmak için öğrencilere temel dersler ve Tıbbı Terminoloji, Sekreterlik Hizmetleri, Sağlık Yönetimine Giriş, Biyoistatistik, Halk Sağlığı, Hasta İlişkileri Yönetimi, Tıbbı Dokümantasyon Teknikleri-1, Sağlık İletişimi, Tıbbı Deontoloji, Sağlık Hukuku ve Mevzuatı, Hastane Bilgi İşlem Sistemleri, Sunum Teknikleri, İlkyardım gibi dersler okutulmaktadır.

Mezuniyet Sonrası İş Olanakları:

Programdan mezun olanlar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans Programı mezunu olup, sağlık sektörünün her alanında çalışabilme olanağına sahiptirler. Önemi ve etkinliği giderek artan bir meslek olması nedeni ile iş bulma olanağı oldukça geniştir. Özel ve kamu sağlık kuruluşlarının çeşitli birimlerinin yanı sıra; yataksız tedavi kuruluşları, özel sağlık poliklinikleri, il sağlık müdürlükleri, tıbbi araştırma e- yayın şirketleri, tıbbi malzeme firmaları, dispanserler, görüntüleme merkezleri ve doktor muayenehaneleri de istihdam alanları içerisindedir.

İlgili Dosyalar